Forskrift om organisering av finanskonsern etter etablering av morselskap i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2a-16

DatoFOR-1999-12-17-1358
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 3127
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endretFOR-2009-12-18-1726 fra 21.12.2009
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2a-1, LOV-1988-06-10-40-§2a-16, LOV-1988-06-10-40-§2a-8 jf LOV-2015-04-10-17-§23-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om organisering av finanskonsern

Hjemmel: Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (nå Finansdepartementet) 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-1 annet ledd, jf. § 2a-16 og § 2a-8 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726.

§ 1.Anvendelsesområde

Forskriften gjelder transaksjoner som ledd i omorgansiseringen av finanskonsern etter etablering av morselskap som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-2 bokstav d i samsvar med § 2a-16 i loven.

§ 2.Overføring av aksjer i konsernselskaper til morselskapet

Det kan ytes kreditt i forbindelse med omorganisering av finanskonsern når aksjer i et konsernselskap overføres til morselskapet. Alle avtaler med tilhørende betalingsvilkår vedrørende overføringen skal da forelegges Finanstilsynet til godkjennelse.

0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft 17. desember 1999.