Forskrift om politidistrikt, namsmannsdistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann.

DatoFOR-1999-12-17-1391
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1999 3226
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endretFOR-2015-11-20-1332 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1993-01-08-8
Gjelder forNorge, Svalbard
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§16, LOV-1915-08-13-5-§26a, LOV-1992-06-26-86-§2-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om utøvelse av myndighet i havområdene

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 16, lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 26a og lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 2-2. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 16 des 2005 nr. 1522, 20 nov 2015 nr. 1332.

§ 1.Følgende gjelder med hensyn til utøvelse av politimyndighet, namsmyndighet og domsmyndighet på innretninger og anlegg for undersøkelse etter eller utnytting, lagring eller transport av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone:
a)Politimyndighet sør for 62. breddegrad tilligger Sør-Vest politidistrikt. Domsmyndighet i samme område tilligger Gulating lagdømme og Stavanger domssogn. Namsmyndighet i samme område tilligger namsfogden i Stavanger.
b)Politimyndighet i området mellom 62. breddegrad og 65. breddegrad 30 min. tilligger Møre og Romsdal politidistrikt. Domsmyndighet i samme område tilligger Frostating lagdømme og Nordmøre domssogn. Namsmyndighet i samme område tilligger Kristiansund og Frei politistasjon.
c)Politimyndighet i området mellom 65. breddegrad 30 min. og 68. breddegrad 30 min. tilligger Nordland politidistrikt. Domsmyndighet i samme område tilligger Hålogaland lagdømme og Alstahaug domssogn. Namsmyndighet i samme område tilligger lensmannen i Alstahaug og Leirfjord.
d)Politimyndighet nord for 68. breddegrad 30 min. tilligger Troms politidistrikt. Domsmyndighet i samme område tilligger Hålogaland lagdømme og Nord-Troms domssogn/Davvi-Romssa diggegoddi. Namsmyndighet i samme område tilligger namsfogden i Tromsø og Karlsøy.
0Endret ved forskrifter 16 des 2005 nr. 1522 (i kraft 1 jan 2006), 20 nov 2015 nr. 1332 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Utøvelsen av politimyndighet i havområdene utenfor Svalbards territorialfarvann tilligger Troms politidistrikt.
§ 3.Justisdepartementet kan bestemme at deler av de områder som er nevnt i § 1 og § 2 foran, skal legges til andre politidistrikt. Likeledes kan Justisdepartementet bestemme at visse gjøremål helt eller delvis skal legges til andre politidistrikt.
§ 4.Justisdepartementet gis fullmakt til å endre ansvaret for domsmyndigheten ved eventuell regulering av domssognene.
§ 5.Forskrift om politidistrikt, namsmanndistrikt, lagdømme og domssogn for utøvelse av politimyndighet, namsmannsmyndighet og domsmyndighet på kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone, samt om politimyndighet i havområdet utenfor Svalbards territorialfarvann gitt ved kgl.res. 8. januar 1993 nr. 8 oppheves.
§ 6.Forskriften trer i kraft straks. Den får ikke anvendelse på saker som er tatt under behandling.