Forskrift om lån og lånevilkår mv. for interkommunale selskaper.

DatoFOR-1999-12-17-1567
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 2000 441
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-29-6-§22
Kunngjort
KorttittelForskrift om lån og lånevilkår for IKS

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 22.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for interkommunale selskaper etablert etter lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6.

§ 2.Avdragsmåte

Lån til kapitalformål og til konvertering av eldre gjeld skal avdras ved like store eller synkende årlige avdrag i lånets løpetid.

§ 3.Avdragstid

Løpetiden på lån til kapitalformål kan ikke være lenger enn det som er forsvarlig ut fra låneobjektets levetid.

Første avdrag på lån til kapitalformål skal senest belastes året etter at låneobjektet er anskaffet eller tatt i bruk av virksomheten.

Lån til likviditetsformål kan ikke ha lenger løpetid enn ett år, likevel slik at lånet er innløst når årsregnskapet avsluttes. Lån ved regnskapsmessig underskudd kan nedbetales over samme tidsrom som underskuddet skal dekkes inn.

§ 4.Valutalån

Lån til kapitalformål, konvertering av eldre gjeld og likviditetsformål skal tas opp i norske kroner.

Departementet kan i særskilte tilfelle gjøre unntak fra kravet i første ledd.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2000.