Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper

DatoFOR-1999-12-17-1568
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 2000 441
IkrafttredelseBudsjett- og regnskapsåret 2000
Sist endretFOR-2013-11-27-1384 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-29-6-§18, LOV-1999-01-29-6-§27
Kunngjort
Rettet03.06.2005 (vedlegg lagt inn)
KorttittelForskrift om budsjett, regnskap mm for IKS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 17. desember 1999 med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 18 nr. 4 og § 27 nr. 3.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 juni 2009 nr. 853, 27 nov 2013 nr. 1384.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder for interkommunale selskaper etablert etter lov om interkommunale selskaper 29. januar 1999 nr. 6.

§ 2.Årsbudsjett

Representantskapet skal innen årets utgang fastsette bindende økonomiske rammer for selskapets drift og investering for kommende kalenderår. Representantskapet fastsetter selv godtgjøringen til styremedlemmene i selskapet.

Styret for selskapet fastsetter den nærmere fordeling av de økonomiske rammene.

Det fullstendige årsbudsjettet skal bestå av

a)en resultatoversikt utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som resultatregnskapet
b)en oversikt over selskapets investeringer i budsjettåret og hvordan disse skal finansieres utarbeidet på grunnlag av tilsvarende prinsipper og med samme oppstillingsplan som oversikten som skal gis i note til årsregnskapet i henhold til § 3 annet ledd.
0Endret ved forskrift 9 juni 2009 nr. 853 (i kraft 1 juli 2009).
§ 3.Årsregnskap og årsberetning

Interkommunale selskap har regnskapsplikt etter regnskapsloven så langt ikke annet følger av lov eller forskrift.

I note til årsregnskapet skal selskapet gi en oversikt over investeringer i regnskapsåret og hvordan disse er finansiert som angitt i vedlegg. Regnskapsloven § 7-1 tredje ledd gjelder ikke for slik oversikt.

For hver post i resultatregnskapet og investeringsoversikten i henhold til annet ledd skal det vises tilsvarende tall fra årsbudsjettet.

Årsberetningen skal avgis i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.

§ 4.Regnskapsavslutning mv.

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Det skal være revidert innen 15. mars. Årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av representantskapet før 1. mai. Vedtaket må angi anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. Underskudd på årsregnskapet som ikke dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, føres opp til dekning i det følgende års budsjett.

§ 5.Årsregnskap, årsbudsjett og årsberetning etter kommunale prinsipper

For et interkommunalt selskap som etter selskapsavtalen skal avgi regnskap etter kommunale prinsipper gjelder følgende særregler:

-Årsregnskapet skal inneholde driftsregnskap, kapitalregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger som angitt i vedlegg. Det skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.
-Det fullstendige årsbudsjettet etter § 2 skal bestå av et driftsbudsjett og kapitalbudsjett som angitt i vedlegg. Det skal baseres på de budsjettprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper.
-I årsberetningen skal det gis opplysning om forhold som er viktige for å bedømme selskapets stilling og resultatet av virksomheten og som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold som er av vesentlig betydning for selskapet.
§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft med virkning fra og med budsjett- og regnskapsåret 2000.

Vedlegg

A. Driftsbudsjett/-regnskap 

Driftsinntekter

Salgsinntekter

Refusjoner

Overføringer

Andre driftsinntekter

Sum driftsinntekter 

Driftsutgifter

Lønn inkl. sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester

Overføringer

Kalkulatoriske avskrivninger

Andre driftsutgifter

Sum driftsutgifter 

Driftsresultat 

Finansposter

Renteinntekter

Renteutgifter

Avdrag på lån

Mottatte avdrag på lån 

Motpost kalkulatoriske avskrivninger 

Ordinært resultat (resultat før interne finansieringstransaksjoner) 

Interne finansieringstransaksjoner

Avsetninger

Bruk av tidligere avsetninger

Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet 

Regnskapsmessig resultat (resultat etter interne finansieringstransaksjoner)

B. Kapitalbudsjett/-regnskap 

Investeringer

Investeringer i varige driftsmidler

Utlån

Kjøp av aksjer og andeler

Sum investeringer 

Finansiering

Bruk av lån

Salg av fast eiendom

Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer

Kompensasjon for merverdiavgift

Mottatte avdrag på utlån

Salg av aksjer og andeler

Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap

Netto avsetninger

Sum finansiering 

0Endret ved forskrift 27 nov 2013 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2014).

C. Obligatoriske noter

Spesifikasjon av

1.overføringer mellom selskap og deltakere
2.avsetninger/bruk av avsetninger
3.eksterne inntekter og utgifter
4.disposisjonsfond
5.ubundne kapitalfond
6.bundne kapitalfond
7.bundne driftsfond
8.kapitalkonto
9.likviditetsreserve.

D. Balanseregnskap 

Eiendeler 

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg

Utstyr, maskiner og transportmidler

Utlån

Aksjer og andeler

Pensjonsmidler 

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer

Premieavvik

Aksjer og andeler

Sertifikater

Obligasjoner

Derivater

Kasse, postgiro og bankinnskudd 

Egenkapital

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne kapitalfond

Bundne kapitalfond

Regnskapsmessig overskudd

Regnskapsmessig underskudd

Likviditetsreserve

Kapitalkonto 

Gjeld 

Langsiktig gjeld

Ihendehaverobligasjonslån

Pensjonsforpliktelse

Sertifikater

Andre lån 

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlån

Annen kortsiktig gjeld

Derivater

Premieavvik 

For alle fordrings- og gjeldsposter skal debitor/kreditor angis med sektor i henhold til den enhver tid gjeldende sektorinndeling i nasjonalregnskapet. 

0Endres forskrift 27 nov 2013 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2014).