Forskrift om vaksinasjon av husdyr og vilt

DatoFOR-1999-12-20-1310
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 3039
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endretFOR-2010-10-06-1324
EndrerFOR-1976-11-01-1, FOR-1986-02-12-347
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§19, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790, LOV-2001-06-15-75-§17, LOV-2009-06-19-97-§9, LOV-2009-06-19-97-§24, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort
KorttittelVaksinasjonsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 20. desember 1999 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 17, lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 9 og § 24, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 103 (bl.a hjemmel), 1 juli 2004 nr. 1105, 17 juni 2008 nr. 825, 10 feb 2009 nr. 287, 6 aug 2010 nr. 1147, 6 okt 2010 nr. 1324.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å regulere og bidra til riktig bruk av vaksinasjon for å forebygge, kontrollere og bekjempe sykdommer hos husdyr og vilt.

0Endret ved forskrift 6 okt 2010 nr. 1324.
§ 2.Virkeområde

Denne forskrift omfatter vaksinasjon mot sykdommer omfattet av matloven slik disse er angitt i forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven. Vaksinasjon av akvatiske dyr og sjøpattedyr omfattes ikke av denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 103, 10 feb 2009 nr. 287, 6 okt 2010 nr. 1324.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

Passiv immunisering: Administrasjon av et legemiddel1 som inneholder antistoffer til et dyr, for derved å supplere dyrets egne immunologiske beskyttelsesmekanismer, med den hensikt å beskytte dyret mot spesifikke sykdommer.

Aktiv immunisering: Administrasjon av et legemiddel1 til et dyr med den hensikt å indusere en immunrespons som beskytter dyret mot spesifikke sykdommer.

Vaksinasjon: Aktiv immunisering og/eller passiv immunisering.

Vaksine: Legemidler1 som benyttes ved aktiv og passiv immunisering.

1Jf. lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og om endringer i visse andre lover som følge av EØS-avtalen.
§ 4.Vilkår for vaksinasjon

Vaksinasjon mot de sykdommer som ikke er klassifisert som A- eller B-sykdommer etter matloven og vaksinasjon som er nevnt i § 5 annet ledd er tillatt når følgende vilkår er oppfylt:

1.Statens legemiddelverk har gitt markedsføringstillatelse eller godkjenningsfritak for den aktuelle vaksinen, og
2.Mattilsynet har gitt brukstillatelse for den aktuelle vaksinen. Det kan knyttes særskilte vilkår til slik brukstillatelse.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 103, 17 juni 2008 nr. 825 (i kraft 1 aug 2008), 6 okt 2010 nr. 1324.
§ 5.Vaksinasjon mot A- og B-sykdommer

Det er forbudt å vaksinere husdyr og vilt mot sykdommer som er klassifisert som A- og B-sykdommer.

Følgende vaksinasjoner er unntatt fra forbudet i første ledd:

1.Hund kan vaksineres mot rabies, leptospirose og valpesjuke.
2.Katt og ilder kan vaksineres mot rabies.
3.Mink kan vaksineres mot virusenteritt.
4.Pelsdyr kan vaksineres mot valpesjuke og ringorm.
5.Storfe kan vaksineres mot ringorm.
6.Geit kan vaksineres mot paratuberkulose.
7.Svin kan vaksineres mot nekrotiserende enteritt.
8.Duer kan vaksineres mot paramyxovirusinfeksjon.
0Endret ved forskrifter 1 juli 2004 nr. 1105 (i kraft 3 juli 2004), 17 juni 2008 nr. 825 (i kraft 1 aug 2008), 6 okt 2010 nr. 1324.
§ 6.Påbud om vaksinasjon

Duer som skal delta på utstilling, i konkurranse eller treningsflyvning skal vaksineres mot paramyxovirusinfeksjon og skal komme fra besetning der alle duene er vaksinert. Rekvirerende veterinær skal orientere det lokale Mattilsynet om forskrivning og bruk av slik vaksine.

Uavhengig av bestemmelsene i § 5 kan Mattilsynet ved særskilte sykdomstilfeller påby vaksinasjon mot sykdommer omfattet av matloven.

Særskilte bestemmelser om påbudt vaksinasjon av geit mot paratuberkulose er gitt i forskrift av 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer § 25.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 103.
§ 7.Opplysningsplikt

For å overvåke bruken av vaksiner til dyr skal virksomheter eller personer som importerer, omsetter, rekvirerer eller bruker slike vaksiner til enhver tid kunne gi de opplysninger som Mattilsynet har behov for for å gjennomføre slik overvåkning.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 103.
§ 8.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 103.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2000. Samtidig oppheves forskrift 1. november 1976 nr. 1 om vaksinasjon av ferskvannsfisk, og forskrift 12. februar 1986 nr. 347 om vaksinasjon av duer mot paramyxovirusinfeksjon.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 103 (tidligere § 10).