Forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i fiskerisonen ved Jan Mayen

DatoFOR-1999-12-21-1396
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1999 3256
Ikrafttredelse21.12.1999
Sist endretFOR-2008-06-09-557
EndrerFOR-1980-12-23-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-12-17-91-§4, LOV-1976-12-17-91-§6, FOR-1980-05-23-4, LOV-1967-02-10-§24, LOV-1967-02-10-§28, FOR-1977-12-16-9
Kunngjort
KorttittelForskrift om utlendingers fiske ved Jan Mayen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 21. desember 1999 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4 og § 6, jf. kgl.res. av 23. mai 1980 nr. 4 om opprettelse av en fiskerisone ved Jan Mayen. Delegering av fullmakt punkt 4 og 5, og i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 24 fjerde ledd og § 28 tredje ledd, jf. kgl.res. av 16. desember 1977 nr. 9 II.
Endringer: Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 1063, 16 feb 2005 nr. 153, 9 juni 2008 nr. 557 (bl.a tittel).

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder i fiskerisonen ved Jan Mayen utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjene for utenlandske fartøy av ethvert slag som skal drive fiske og fangst i ervervsøyemed, herunder omlasting. Forskriften gjelder også for fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy og lete- og forsøksfartøy. Ved omlasting kommer bestemmelsen til anvendelse uavhengig av hvilket område fisken er fanget i.

0Endret ved forskrifter 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005), 9 juni 2008 nr. 557.
§ 2.Definisjoner

Med utenlandsk fartøy forstås et fartøy som ikke er norsk, jf. lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten § 1.

0Endret ved forskrift 9 juni 2008 nr. 557.
§ 3.Unntaksbestemmelse

§ 5 første ledd i lov 17. juni 1966 nr. 19 om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. i Norges territorialfarvann kommer ikke til anvendelse for fartøy med fisketillatelse.

0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).
§ 4.Fisketillatelse

Utenlandsk fiskefartøy kan ikke drive fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Tillatelse gis til så mange fartøyer fra hvert land og på slike vilkår at fartøyene ved en beregnet fangstinnsats vil fiske opp vedkommende lands tildelte kvote.

I tillatelsen kan det fastsettes vilkår for fiske, herunder fartøykvote, fangstområder, redskapsbruk, tillatelsens gyldighetstid og hvilke fiskeslag tillatelsen omfatter.

Tillatelsen gjelder for et bestemt fartøy og kan ikke overdras. Om praktiske grunner tilsier det, kan det gis tillatelse til en bestemt gruppe fartøyer.

Tillatelsen skal oppbevares om bord under fiske med mindre annet er fastsatt. Tillatelsen skal på forlangende forevises norske myndigheter.

§ 5.Søknad om fisketillatelse

Søknad om fisketillatelse skal i god tid før fisket påbegynnes innsendes sammen med fiskeplan til Fiskeridirektoratet, Bergen, på den måte som er fastsatt for hvert enkelt land. Gjelder ikke særlige regler, skal søknad sendes for hvert enkelt fartøy.

Søknad om fisketillatelse skal skje på skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

§ 6.Vilkår for nektelse og tilbaketrekking av fisketillatelse

Selv om vilkårene for øvrig er til stede, kan tillatelse nektes når fartøyets eier, fører eller mannskap har overtrådt bestemmelsene om fiske eller fangst eller vilkår i gitt tillatelse i områder under norsk fiskerijurisdiksjon, eller når fartøyet har vært brukt ved overtredelsen. Det samme gjelder når fartøyet eller fartøyets eier enten har deltatt i uregulert fiske i internasjonalt farvann på en fiskebestand som i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon er underlagt reguleringer, eller har deltatt i fiske i strid med reguleringer som er fastsatt av regionale eller subregionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner eller -arrangementer.

En gitt tillatelse kan når som helst trekkes tilbake av samme grunner som i foregående ledd.

Tillatelsen bortfaller når vedkommende lands fiskekvote er oppfisket.

§ 7.Begrensninger i klageadgangen

For vedtak i medhold av §§ 4 og 6 gjelder ikke forvaltningslovens regler om grunngivingsplikt, og vedtak kan ikke påklages.

§ 8.Rapportering

Fartøy som nevnt i § 1 skal sende de meldingene som fremgår av bokstavene a-g i denne bestemmelsen. Meldingene skal sendes til Fiskeridirektoratet.

Slike meldinger kan sendes elektronisk via flaggstatens bakkestasjon eller pr. telefaks til Fiskeridirektoratet. 

a) Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal sendes tidligst 12 timer og senest 6 timer før inngang til sonen.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittInnhold
MeldingstypeTMPCOE, Melding om fiskestart
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Posisjon breddeLAPPosisjon bredde for fiskestart, NDDMM
Posisjon lengdeLOPPosisjon lengde for fiskestart, E/WDDDMM
Kvantum om bordOBKFangst om bord fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPICES-område der fisket skal starte
SoneZOPSone der fisket skal starte (ISO-3)
DatoPDPDato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
 

b) Fangstmelding

Fangstmelding skal sendes ved overgang til fiske i annet ICES-område, og ellers ukentlig, ved utløpet av hver sjuende dag etter fiskestart.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittInnhold
MeldingstypeTMPCAT, Fangstmelding
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Posisjon lengdeLAP2Posisjon lengde på meldingstidspunktet
Posisjon breddeLOP2Posisjon bredde på meldingstidspunktet
FangstCAPFangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPICES-område der fangsten er tatt
SoneZOPSone der fangsten er tatt (ISO-3)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing.
 

c) Omlastingsmelding

Det er tillatt å foreta omlasting til fartøy fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland og Island, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

Fartøy som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting. Fartøy som har mottatt fangst skal umiddelbart og senest en time etter den enkelte omlasting er avsluttet sende melding om omlasting.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPTRA, Melding om omlasting
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Kvantum som skal overføresKGPKvantum som skal overføres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Overført fraTFP2Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra
Overført tilTTP2Radiokallesignal på fartøyet det overføres til
Posisjon breddeLAPPosisjon bredde for omlasting
Posisjon lengdeLOPPosisjon lengde for omlasting
DatoPDP3Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTP3Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM)
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Etter hva som er relevant.
3Valgfritt ved meldinger sendt av mottaksfartøyet etter omlastingen.
 

d) Melding om havneanløp

Fartøy som har mottatt fangst fra annet fartøy skal senest 24 timer før landing finner sted sende melding om havneanløp.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPPOR, Melding om havneanløp
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret
Posisjon lengdeLAP2Posisjon lengde på meldingstidspunktet
Posisjon breddeLOP2Posisjon bredde på meldingstidspunktet
KyststatCSPLandingshavnens kyststat
HavnPOPNavnet på havnen der det skal landes
DatoPDPDato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
TidPTPTidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)
Kvantum som skal landesKGPKvantum som skal leveres fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
Kvantum om bordOBPFangst om bord fordelt på kilo rund vekt. Parvis angitt
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing.
 

e) Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal sendes tidligst 6 timer og senest 4 timer før fartøyet går ut av sonen.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPCOX, Melding om avslutning av fiske
MeldingsnummerRNP1Serienummer for meldingen i inneværende år
RadiokallesignalRCPFartøyets radiokallesignal
FartøynavnNAVFartøyets navn
RegistreringsmerkeXRVFartøyets registreringsnummer
Posisjon lengdeLAP2Posisjon lengde på meldingstidspunktet
Posisjon breddeLOP2Posisjon bredde på meldingstidspunktet
FangstCAPFangst siden forrige COE- eller CAT-melding fordelt på fiskesort i kilo rund vekt. Parvis angitt
FangstområdeRAPICES-område der fangsten er tatt
SoneZOPSone der fangsten er tatt (ISO-3)
HavnPOP3Navnet på havnen der det skal landes
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
1Påkrevd ved elektroniske meldinger.
2Valgfritt for fartøy underlagt satellittsporing.
3Påkrevd dersom det skal landes i havn som ikke er norsk eller russisk.
 

f) Gjennomføring

Dersom elektronisk rapportering skal benyttes plikter fartøyet før fiske kan starte, å forvisse seg om at rapporteringssystemet fungerer tilfredsstillende.

Elektroniske meldinger vil automatisk bli bekreftet med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET fra Fiskeridirektoratet. Dersom meldingen er mottatt uten feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK, hvis ikke vil meldingsstatus være NAK.

Dersom meldingen ikke bekreftes med returmelding må meldingen sendes på ny, eventuelt pr. telefaks.

Dersom elektronisk rapportering benyttes, skal fartøyets navn og registreringsmerke ikke angis i meldingene. 

g) Hjelpefartøy

Fartøy som bistår fiskeflåten skal sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet i henhold til bokstav a og e. 

h) Gjennomseiling

Fartøy som er gitt tillatelse til å drive fiske og fangst i sonen og som er i gjennomseiling uten å fiske i sonen, er unntatt fra plikten til å sende melding om fiskestart og melding om avslutning av fiske til Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2001 nr. 1063 (i kraft 1 juli 2001), 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005), 9 juni 2008 nr. 557.
§ 9.Fangstdagbok

Fiskefartøy skal føre fangstdagbok. Fangstdagboken skal være innbundet og ha nummererte sider.

Fangstdagboken skal føres fortløpende og skal inneholde opplysninger om redskapstype og materiale i redskapet. Videre skal fangstdagboken inneholde opplysninger om dato og klokkeslett ved begynnelsen av hvert enkelt hal/drag/kast og posisjon angitt i lengde og bredde (grader og minutter) ved begynnelsen og ved slutten av hvert enkelt hal/drag/kast og varigheten av dette. Fangstdagboken skal også inneholde fangst for de enkelte hal/drag/kast, den totale fangst pr. dag og fra fiskestart, levering av fangst til andre fartøy og mottatt fangst til foredling eller transport, alt angitt i kg rund vekt og spesifisert på fiskearter.

Fangst i det enkelte hal/drag/kast skal være innført i fangstdagboken senest før neste hal/drag/kast tas om bord.

Det er adgang til å korrigere fangstanslagene etter døgnets siste hal/kast. Slik korrigering må foretas før innføring av første hal/kast neste døgn og før eventuell sending av melding om avslutning av fiske.

I fangstdagboken skal på de aktuelle datoer noteres opplysninger om klokkeslett og eventuell radiostasjon for de meldinger som er sendt til Fiskeridirektoratet i medhold av § 8.

Fiskefartøy skal ha om bord fangstdagbok/-bøker som dekker de siste 12 måneder, dersom fartøyet i løpet av denne perioden har vært i fiske i område under norsk fiskerijurisdiksjon.

Fangstdagboken skal på forlangende fremvises for norske myndigheter og kan kreves innsendt til Fiskeridirektoratet.

0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).
§ 10.Lasteromstegninger, RSW-tanker, stuing

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om at fartøy skal ha om bord tegning/beskrivelse over oppbevaringsrom/binger/RSW-tanker for fisk og fiskeprodukter, samt stuingsplan over den fisk og de fiskeprodukter som er om bord.

Fiskeridirektoratet kan ved forskrift gi bestemmelser om hvorledes de enkelte fiskearter og forskjellige produkter av samme fiskeart skal stues om bord i fartøyet.

§ 11.Kontroll, inspeksjon mv.

Fartøy som fisker i sonen skal føre sitt nasjonale flagg og være merket på synlig måte.

Ansvarshavende plikter å sørge for at fartøyet er utstyrt med leider egnet for å ta om bord inspektør. Fiskeridirektoratet kan gi nærmere forskrifter om leiderens utforming.

0Endret ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).
§ 12.Oppbevaring av regelverket om bord

Gjeldende fiskeribestemmelser for fiskerisonen ved Jan Mayen skal oppbevares om bord.

§ 13.Delegasjon

Fiskeridirektoratet kan i forskrifter utfylle den forskrift som her er gitt.

§ 14.Straff og inndragning

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift er gjenstand for straff og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 8 og 9. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

§ 15.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 23. desember 1980 nr. 1 om utlendingers fiske og fangst i fiskerisonen ved Jan Mayen.

Vedlegg 1. Automatisk Returmelding ved elektronisk rapportering 

DataelementKodePåkrevd/ValgfrittForklaring
MeldingstypeTMPRET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet
MeldingsnummerRNPNummeret på den kvitterte meldingen
AvsenderFRPNOR for norsk kvotekontroll
MottakerRCPFartøyets radiokallesignal
AutentiseringAUPAutentiseringskode fra kvotekontrollen
MeldingstatusRSPACK for godkjent/NAK for ikke godkjent
Returnert feilmeldingREPFeilmeldingsnummer:
101 = Uleselig, 102 = Inkonsistent, 103 = Sekvensfeil
MeldingsdatoDAPDato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)
MeldingstidTIPTidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)
0Vedlegg 1 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).

Vedlegg 2 

1) Sending av elektroniske meldinger:

Elektronisk rapportering på NAF-format skal sendes til Fiskeridirektoratets X.25 nummer 24 22 45 00 883 eller til e-postadressen satrap@fiskeridir.no . 

2) Sending av manuelle meldinger på telefaks:

Dersom en ikke benytter elektronisk rapportering skal meldingene utformes som i eksemplene nedenfor:

Manuelle meldinger skal sendes til Fiskeridirektoratets telefaksnr. +4755238276.

0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).

1. Melding om fiskestart

Melding om fiskestart skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

EKS. 1: (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart) 

TM=COE
RC=OWAA
NA=KONTIKI
XR=S458 eller M-101-AK
LA=N6132
LO=E00415
OB=TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
RA=4A
ZO=NOR
PD=20040312
PT=1430
DA=20040311
TI=0835
 

EKS. 2: (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart)

Som over, med unntak av 

OB=0
0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).

2. Fangstmelding

Fangstmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

EKS. 1: (Når fangst er tatt) 

TM=CAT
RC=OWAA
NA=KONTIKI
XR=S458 eller M-101-AK
CA=TORSK 35000, HYSE 8500, SEI 5800, UER 1200
RA=4A
ZO=NOR
DA=20040319
TI=0955
 

EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt)

Som over, med unntak av 

CA=0

NB! Det skal alltid sendes fangstmelding for foregående periode ved kryssing av grensen til nytt ICES-område.

0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).

3. Omlastingsmelding

Omlastingsmelding skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

EKS. 1: (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy) 

TM=TRA
RC=OWAA
NA=KONTIKI
XR=S458 eller M-101-AK
KG=TORSK 10000
TF=LMHJ
LA=N6130
LO=E00400
PD=20050617
PT=1430
DA=20040321
TI=0600
 

EKS. 2: (Når fangst er omlastet til et annet fartøy)

Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).

4. Melding om havneanløp

Melding om havneanløp skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

TM=POR
RC=JXHB
NA=OTTAR BIRTING
XR=S458 eller M-101-AK
LA=N6130
LO=E00400
CS=NOR
PO=ÅLESUND
PD=20040322
PT=1000
KG=TORSK 65000, HYSE 14000
OB=TORSK 100000, HYSE 14000
DA=20040321
TI=0830
 

EKS. 2: (Når fangst ikke skal leveres)

Som over, med unntak av KG = 0.

NB! Ved havneanløp regnes fisket som avsluttet og det skal også sendes melding om avslutning av fisket.

0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).

5. Melding om avslutning av fiske

Melding om avslutning av fiske skal, dersom en ikke benytter elektronisk rapportering, utformes slik: 

EKS. 1: (Når fangst er tatt siden forrige melding) 

TM=COX
RC=OWAA
NA=KONTIKI
XR=S458
LA=N6130
LO=E00400
OB=TORSK 110000, HYSE 24000, SEI 31400, LANGE 11300, UER 1200
CA=TORSK 15000, HYSE 2500
RA=4A
ZO=NOR
PO=HULL
DA=20040321
TI=1700
 

EKS. 2: (Når ingen fangst er tatt siden forrige melding)

Som over, med unntak av CA = 0 

0Vedlegg 2 tilføyd ved forskrift 16 feb 2005 nr. 153 (i kraft 1 mars 2005).