Forskrift om sanksjoner mot ISIL (Da'esh) og Al-Qaida

DatoFOR-1999-12-22-1374
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1999 3157
Ikrafttredelse22.12.1999
Sist endretFOR-2016-05-25-538
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4-§1
Kunngjort
Rettet05.06.2014 (§ 3 fotnoter)
KorttittelForskrift om sanksjoner mot ISIL og Al-Qaida

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 1999 med hjemmel i lov av 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 jan 2001 nr. 33, 6 nov 2001 nr. 1245, 16 nov 2001 nr. 1283, 18 jan 2002 nr. 38, 6 des 2007 nr. 1358, 18 juni 2008 nr. 611, 30 okt 2013 nr. 1291, 9 feb 2015 nr. 111, 25 mai 2016 nr. 538.
Rettelser: 05.06.2014 (§ 3 fotnoter).

§ 1.(virkeområde)

Denne forskriften kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)på alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)på alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)på alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 2.(definisjoner)

I denne forskrift menes med

a)«penger»: finansielle aktiva og økonomiske fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter; innestående hos finansinstitusjoner eller andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis; børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter; renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva; kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser; remburser, konnossementer og pantebrev; dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser, og alle andre eksportfinansieringsdokumenter,
b)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
c)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
d)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
e)«Sanksjonskomiteen»: komiteen som er opprettet under FNs sikkerhetsråd i henhold til FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1267 (1999) om Al-Qaida.
0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 3.(finansielle sanksjoner mot listeførte personer og enheter)

Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av en fysisk eller juridisk person, en enhet, et organ eller en gruppe oppført på Sanksjonskomiteens liste, skal fryses. Den som fryser penger eller formuesgoder i samsvar med bestemmelsen i første punktum, skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om dette.

Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter, organer eller grupper som er oppført på Sanksjonskomiteens liste.1

Sanksjonskomiteens liste omfatter fysiske eller juridiske personer, enheter, organer og grupper som FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen har fastslått er tilknyttet Al Qaidas nettverk.

Den som et vedtak om frys av penger og formuesgoder i medhold av denne paragraf retter seg mot, kan anmode om å bli fjernet fra listen i samsvar med sanksjonskomiteens prosedyrer.2

0Endret ved forskrifter 19 jan 2001 nr. 33, 18 jan 2002 nr. 38, 6 des 2007 nr. 1358, 18 juni 2008 nr. 611, 30 okt 2013 nr. 1291 (tidligere § 1), 9 feb 2015 nr. 111, 25 mai 2016 nr. 538.
1FNs konsoliderte sanksjonsliste er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («Two Digit Country ISO Code») QI er listeført under denne forskrift.
2Prosedyrer for avlisting er tilgjengelig her.
§ 4.(unntak for visse betalinger)

Paragraf 3 gjelder ikke penger eller formuesgoder i tilfeller

a)der Utenriksdepartementet, på anmodning fra angjeldende fysisk eller juridisk person, har avgjort at pengene eller formuesgodene
i)er nødvendige for å dekke grunnleggende utgifter, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og offentlige avgifter,
ii)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
iii)utelukkende skal gå til betaling av avgifter eller administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller frosne formuesgoder, eller
iv)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, og
b)der Sanksjonskomiteen er blitt underrettet om departementets avgjørelse, og
c)
i)der Sanksjonskomitéen, ved avgjørelser i henhold til bokstav a) i), ii) eller iii), ikke har fremmet innsigelser mot avgjørelsen innen tre virkedager etter at underretningen ble gitt, eller
ii)der Sanksjonskomiteen, ved avgjørelser i henhold til bokstav a) iv), har godkjent avgjørelsen.

Enhver person eller enhet som ønsker en vurdering etter bestemmelsene i første ledd, skal rette en anmodning til Utenriksdepartementet.

Utenriksdepartementet skal omgående skriftlig underrette vedkommende som har fremmet anmodningen, og eventuelt andre personer, organer eller enheter som departementet vet er direkte berørt, om anmodningen er tatt til følge.

Bestemmelsen i § 3 andre ledd gjelder ikke beløp som godskrives frosne konti i form av

a)renter eller andre former for avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som oppstod før datoen da disse kontiene ble omfattet av bestemmelsene i FNs sikkerhetsrådsresolusjoner.

I likhet med kontoen de godskrives, skal også rentene, avkastningene og de innbetalte forfalte beløp fryses.

0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 5.(overførsel til frosne konti)

Paragraf 3 andre ledd skal ikke hindre finans- eller kredittinstitusjoner i å godskrive frosne konti når de får overført penger til konti som tilhører listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter, organer eller grupper, forutsatt at også de godskrevne beløpene fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om slike transaksjoner.

0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 6.(virksomhet som søker å omgå forbudene)

Det er forbudt forsettlig å delta i virksomhet som direkte eller indirekte har som formål eller virkning å omgå bestemmelsene i § 3.

0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 7.(unntak for ansvar for penger mv. som fryses i god tro )

Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro om at tiltaket er i samsvar med denne forskrift, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller ikke stilt til rådighet som følge av uaktsomhet.

0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 8.(straff)

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 2.

0Tilføyd ved forskrift 30 okt 2013 nr. 1291.
§ 9.(endring av forskriften)

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 19 jan 2001 nr. 33 (tidligere § 4), 18 jan 2002 nr. 38 (tidligere § 7), 30 okt 2013 nr. 1291 (tidligere § 2).
§ 10.Denne forskrift trer i kraft straks.
0Endret ved forskrifter 19 jan 2001 nr. 33 (tidligere § 5), 18 jan 2002 nr. 38 (tidligere § 8), 30 okt 2013 nr. 1291 (tidligere § 3).