Forskrift om aldersgrenser for sykepleiere.

DatoFOR-2000-01-05-4
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 2000 11
Ikrafttredelse01.02.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1962-06-22-12-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om aldersgrense for sykepleiere

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 5. januar 2000 med hjemmel i lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 6.

I

§ 1.Som overordnede sykepleiere eller administrative stillinger regnes sykepleiere som er tillagt ledelsesfunksjon eller andre administrative oppgaver i minst 50 prosent av sin arbeidstid. Disse har dermed aldersgrense 70 år.
§ 2.Den del av stillingen som medfører regelmessig fysisk kontakt med pasienter eller klienter, anses i denne sammenheng ikke å innebære administrative oppgaver. Hvis denne type stilling utgjør mer enn 50 prosent av stillingen, har vedkommende aldersgrense 65 år.
§ 3.Sykepleiere som er ansatt i stilling som innebærer at minst 50 prosent av arbeidstiden skal benyttes til undervisning, regnes som ansatt i undervisningsstilling og har dermed aldersgrense 70 år.
§ 4.Sykepleiere som, i samsvar med sin ansettelsesavtale, går i ordinær turnustjeneste av samme omfang som underordnede sykepleiere ved samme institusjon, skal likevel ha aldersgrense 65 år.
§ 5.I tvilstilfeller fastsetter styret i Pensjonsordningen for sykepleiere aldersgrensen for enkeltmedlemmer ut fra ovennevnte regler.
§ 6.Styret i Pensjonsordningen for sykepleiere kan dessuten fastsette at sykepleiere som er ansatt i andre stillingskategorier som ville medført aldersgrense 65 år i Statens Pensjonskasse eller i Felles kommunal pensjonsordning, skal ha aldersgrense som for underordnede sykepleiere.

II

Forskriften trer i kraft 1. februar 2000.