Forskrift om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.)

DatoFOR-2000-01-06-6
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 2000 12
Ikrafttredelse04.05.2000
Sist endretFOR-2013-01-28-75
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§36
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangstdokumentasjon ved tannfiske

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 6. januar 2000 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 36.
Endringer: Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 75.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) i de havområder som forvaltes av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resourses (CCAMLR), eller i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (internasjonalt farvann).

§ 2.Plikt til utfylling av fangstdokument

Norske fartøy som har tillatelse til å fiske patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) eller motta slik fisk, skal ved landing og ved overføring av fangst fylle ut et fangstdokument.

§ 3.Krav til fangstdokument

Fangstdokument utgis av Fiskeridirektoratet og skal inneholde følgende opplysninger:

a)navn, adresse, telefon- og faksnummer til Fiskeridirektoratet,
b)fartøyets navn, registreringshavn, registreringsnummer og radiokallesignal,
c)vekt for hver art av patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) spesifisert på produkttype, fordelt på CCAMLR statistiske underområder eller divisjoner dersom fangsten er tatt innenfor CCAMLR-området, og/eller fordelt på FAO statistiske områder, underområder eller divisjoner dersom fangsten er tatt utenfor CCAMLR-området,
d)tidsperioden (fra dato til dato) da fangsten ble tatt,
e)dato da fangsten ble landet og navn på havn hvor fangsten ble landet, eller dato da fangst ble mottatt av annet fartøy og navn, flaggstat og registreringsnummer til fartøyet som mottok slik fangst, og
f)navn, adresse, telefon- og faksnummer til mottaker eller mottakere av fangst og mottatt kvantum spesifisert på fiskeslag og produkttype.
§ 4.Utfylling av fangstdokument

Fiskeridirektoratet kan gi nærmere regler for utfylling av fangstdokument.

§ 5.Straff og inndragning

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i henhold til lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 62, § 64 og § 65.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 75.
§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 4. mai 2000.