Forskrift om immunitet og privilegier mv. for personer, eiendom og aktiva tilknyttet Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE), og for personer som foretar inspeksjoner og evaluering under Wien-dokumentet av 1994

DatoFOR-2000-01-07-14
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertAvd I 2000 26
Ikrafttredelse07.01.2000
Sist endretFOR-2008-12-12-1348
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1947-06-19-5-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om immunitet mv. for OSSE

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. januar 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1947 nr. 5 om immunitet og privilegier for internasjonale organisasjoner mv § 1 tredje ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 12 des 2008 nr. 1348.

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1.(Norske lover og bestemmelser)

Enhver person som har immunitet og privilegier i henhold til denne forskrift plikter, uten at dette får betydning for immuniteten og privilegiene, å respektere norske lover og bestemmelser.

§ 1-2.(Avkall på immunitet)

OSSEs generalsekretær kan i samråd med det sittende formannskap gi avkall på immunitet for eiendom og aktiva som tilhører OSSEs institusjoner og for medlemmer av OSSEs sendelag.

De berørte regjeringer kan gi avkall på immunitet for sine representanter.

Kap. 2. Eiendom og aktiva

§ 2-1.(Eiendom og aktiva)

Eiendom og aktiva som tilhører OSSE, har immunitet mot ransaking, rekvirering, inndragning og ekspropriasjon.

§ 2-2.(Kapital og valuta)

OSSE kan uten hinder av finansielle restriksjoner, forskrifter eller moratorier av noe slag overføre sine midler eller sin valuta til eller fra Norge, og veksle valuta de sitter med om til norsk valuta.

§ 2-3.(Skatt og merverdiavgift)

Eiendom og aktiva som tilhører OSSE, samt inntekter OSSE oppebærer i Norge, er fritatt for all direkte skatt.

OSSE innrømmes samme fritak for merverdiavgift som diplomatiske stasjoner.

§ 2-4.(Unntak for særskilte offentlige tjenester)

Fritaket for skatt i § 2-3 omfatter ikke betaling for særskilte offentlige tjenester.

Kap. 3. Representanter for deltakerstater

§ 3-1.(Definisjon av representant)

I dette kapittel menes med uttrykket «representant» lederne for medlemslandenes faste delegasjoner, deres stedfortredere, rådgivere, tekniske eksperter og OSSE-delegasjonenes sekretærer.

§ 3-2.(Immunitet og privilegier)

Representanter som er til stede på OSSE-møter som avholdes i Norge eller deltar i OSSE-institusjonenes arbeid i Norge, innrømmes følgende immunitet og privilegier når de utfører sine oppgaver eller er på reise til og fra møtestedet:

a)immunitet med hensyn til rettsforfølgning for tjenestehandlinger;
b)ukrenkelighet for alle papirer og dokumenter;
c)det samme unntak fra alle innvandringsrestriksjoner og formaliteter i forbindelse med registrering av utlendinger som diplomatiske representanter;
d)de samme privilegier med hensyn til valutalettelser som diplomatiske representanter;
e)den samme immunitet og de samme lettelser med hensyn til sin personlige bagasje som diplomatiske representanter.
§ 3-3.(Unntak for representant som representerer eller har representert Norge)

Bestemmelsen i § 3-2 får ikke anvendelse overfor representant som representerer eller har representert Norge.

Kap. 4. Medlemmer av OSSEs sendelag

§ 4-1.(Immunitet og privilegier)

Medlemmer av sendelag i OSSE opprettet av OSSEs beslutningsorganer, samt det sittende formannskaps personlige representanter, skal nyte godt av følgende immunitet og privilegier når de utfører sine oppgaver for OSSE i Norge:

a)fritak for personlig arrestasjon eller frihetsberøvelse;
b)immunitet med hensyn til rettsforfølgning, selv etter at deres oppdrag er avsluttet, for tjenestehandlinger, herunder muntlige og skriftlige utsagn;
c)ukrenkelighet for alle papirer og dokumenter;
d)rett til å bruke kode og motta papirer eller korrespondanse med kurér eller i forseglede sekker, som skal nyte godt av samme immunitet og privilegier som diplomatiske kurérer og sekker;
e)det samme unntak fra alle innvandringsrestriksjoner og formaliteter i forbindelse med registrering av utlendinger som diplomatiske representanter;
f)de samme privilegier med hensyn til valutalettelser som diplomatiske representanter;
g)den samme immunitet og de samme lettelser med hensyn til sin personlige bagasje som diplomatiske representanter;
h)de samme muligheter for hjemsendelse når det foreligger en internasjonal krise, som diplomatiske representanter;
i)rett til å benytte bestemte symboler eller flagg på sitt område og på sine kjøretøyer.
§ 4-2.(Utstyr)

Utstyr som benyttes av OSSEs sendelag til gjennomføring av deres mandat innrømmes den immunitet og de privilegier som er fastsatt i §§ 2-1, 2-3 og 2-4.

§ 4-3.(Andre sendelag)

Medlemmer av andre sendelag under OSSE enn de sendelag som er nevnt i § 4-1, innrømmes immunitet og privilegier som fastsatt i § 4-1 bokstav b), c), e) og f) når de er i tjeneste for OSSE. I situasjoner der de kan møte spesielle vanskeligheter, innrømmes disse medlemmer på anmodning fra det sittende formannskap i OSSE, immunitet og privilegier som fastsatt i § 4-1 bokstav a), d), g), h) og i).

Kap. 5. OSSEs tjenestemenn

§ 5-1.(Definisjon av tjenestemenn)

I denne forskrift menes med uttrykket «OSSEs tjenestemenn» Generalsekretæren, Høykommissæren for nasjonale minoriteter og personer som har stillinger fastsatt av det rette beslutningsorgan i OSSE eller er utpekt av det.

§ 5-2.(Immunitet og privilegier)

OSSEs tjenestemenn skal nyte godt av følgende immunitet og privilegier:

a)immunitet med hensyn til rettsforfølgning, selv etter at deres oppdrag er avsluttet, for tjenestehandlinger, herunder muntlige og skriftlige utsagn;
b)det samme unntak fra alle innvandringsrestriksjoner og formaliteter i forbindelse med registrering av utlendinger som fremmede staters diplomatiske representanter;
c)de samme privilegier med hensyn til valutalettelser som diplomatiske representanter;
d)de samme muligheter for hjemsendelse når det foreligger en internasjonal krise, som diplomatiske representanter;
e)fritak for skatt på lønn og liknende utbetalinger som i sin helhet belastes OSSE og utbetales til personer som nevnt i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 2-1, dersom tjenestemannen ved ligningen fremlegger dokumentasjon fra rette beslutningsorgan i OSSE på at han oppfyller vilkårene i § 5-1. Ved beregning av skatt på annen inntekt kan det tas hensyn til lønn og lignende utbetalinger som nevnt i første punktum.
0Endret ved forskrift 12 des 2008 nr. 1348.

Kap. 6. OSSEs identitetsbevis

§ 6-1.(Immunitet og privilegier)

Personer som er på tjenestereise for OSSE og som er i besittelse av OSSEs identitetsbevis, innrømmes den immunitet og de privilegier som går frem av identitetsbeviset.

Immunitet og privilegier som innrømmes på grunnlag av OSSEs identitetsbevis kan ikke gå utover den immunitet og de privilegier som går frem av denne forskriften kapittel 3 og 4.

§ 6-2.(Visum)

Søknader om visum (når dette kreves) fra innehavere av OSSEs identitetsbevis skal behandles så raskt som mulig.

Kap. 7. Personer som foretar inspeksjoner og evaluering under Wien-dokumentet av 1994

§ 7-1.(Personer som foretar inspeksjoner og evaluering under Wien-dokumentet av 1994)

Inspektører og, der det forefinnes, hjelpepersonell som foretar inspeksjoner under Wien-dokumentet av 1994 innrømmes under sitt oppdrag diplomatiske privilegier og diplomatisk immunitet i samsvar med Wien-konvensjonen av 18. april 1961 om diplomatisk samkvem. Det samme gjelder medlemmer av evalueringslag og, der det forefinnes, hjelpepersonell som foretar evaluering under Wien-dokumentet av 1994.

Kap. 8. Ikrafttreden

§ 8-1.(Ikrafttreden)

Denne forskrift trer i kraft straks.