Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler

DatoFOR-2000-01-27-65
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 117
Ikrafttredelse27.01.2000
Sist endretFOR-2017-03-16-328
EndrerFOR-1996-04-19-377
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-68-§1, LOV-1985-06-14-68-§10, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, LOV-2001-06-15-75-§15, LOV-2001-06-15-75-§18, LOV-2001-06-15-75-§24, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort
KorttittelRestkontrollforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet), Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) og Fiskeridepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 27. januar 2000 med hjemmel i lov av 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 1 og § 10 og lov av 19. desember 2003 nr. nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, § 16, § 23 tredje ledd, § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790, jf. lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 15, § 18 og § 24.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I nr. 7.1.1 (direktiv 96/22/EF endret ved direktiv 2003/74/EF og direktiv 2008/97/EF), nr. 7.1.2 (direktiv 96/23/EF) og kap. VII nr. 19 (vedtak 2002/657/EF endret ved vedtak 2003/181/EF og vedtak 2004/25/EF) og innledende del nr. 7 (vedtak 2010/327/EF, vedtak 2011/163/EU, vedtak 2011/690/EU, vedtak 2012/302/EU, vedtak 2013/161/EU, vedtak 2013/422/EU, vedtak 2014/355/EU, vedtak 2014/891/EU, beslutning 2015/1338/EU, beslutning (EU) 2016/601 og beslutning (EU) 2016/2092).
Endringer: Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 19 feb 2002 nr. 176, 7 nov 2003 nr. 1321, 15 jan 2004 nr. 211, 2 mars 2004 nr. 498, 30 mars 2005 nr. 267, 29 aug 2005 nr. 1086, 24 juni 2011 nr. 789, 18 nov 2011 nr. 1116, 11 jan 2012 nr. 29, 4 juli 2012 nr. 748, 30 mai 2012 nr. 873, 8 mai 2013 nr. 457, 18 sep 2013 nr. 1105, 16 des 2013 nr. 1578, 2 juli 2014 nr. 934, 13 jan 2015 nr. 32, 3 sep 2015 nr. 1025, 7 juni 2016 nr. 588, 16 mars 2017 nr. 328.

Kapittel I. Omfang og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å hindre produksjon, bearbeiding, import og omsetning av produksjonsdyr og animalske næringsmidler som inneholder restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer, samt restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier og sikre at kravet til helse, kvalitet og redelighet blir ivaretatt.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211, 30 mars 2005 nr. 267.
§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter veterinærers og fiskehelsebiologers bruk av legemidler til behandling av produksjonsdyr og fisk, og virksomheters produksjon, bearbeiding, import og omsetning av produksjonsdyr, fisk og animalske næringsmidler.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211, 30 mars 2005 nr. 267.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift forstås ved:

1.Restmengde: rester av stoffer med farmakologisk virkning, deres omdanningsprodukter, samt andre stoffer som er overført til animalske næringsmidler og som kan være skadelig for menneskers helse.
2.Grenseverdi: det maksimale innhold av restmengder som er tillatt i animalske næringsmidler.
3.Forbudte stoffer: stilbener, stilbenderivater, herunder deres salter og estere, beta-agonister og stoffer med østrogen, androgen, gestagen og tyreostatisk virkning samt stoffer som er forbudt i henhold til forskrift 30. mai 2012 nr. 512 om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr, jf. forordning (EF) nr. 470/2009 og forordning (EU) nr. 37/2010.
4.Forurensende stoffer: tungmetaller, organiske fosforforbindelser, organiske klorforbindelser, mykotoksiner og fargestoffer.
5.Produksjonsdyr: storfe, svin, sau, geit, hest, fjørfe, tamrein, vilt og oppdrettsvilt, samt bier, som benyttes til produksjon av næringsmidler.
6.Fisk: alle saltvanns- og ferskvannsdyr som benyttes til produksjon av næringsmidler.
7.Animalske næringsmidler: animalske råvarer, herunder kjøtt, melk, egg, honning samt fisk og fiskevarer.
8.Næringsmiddelvirksomhet: ethvert foretagende som produserer, bearbeider, pakker, omsetter eller importerer animalske næringsmidler, herunder slakteri, nedskjæringsvirksomhet, kjøle- og fryselager, eller et samlet anlegg som omfatter flere av disse virksomhetene; meieri, melkebearbeidingsvirksomhet, eggpakkeri, honningmottak samt virksomhet som tilvirker fisk og fiskevarer.
9.Virksomhet som driver landbruksmessig primærproduksjon: produsent av slaktedyr, melkeproduksjonsvirksomhet, virksomhet som produserer egg samt birøktervirksomhet.
10.Oppdrettsanlegg: anlegg som oppdretter fisk, jf. lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.
11.Omsetning: besittelse av produksjonsdyr og næringsmidler med henblikk på salg, herunder utbud for salg eller hver annen form for overdragelse med eller uten vederlag, samt selve salget, distribusjonen og de andre formene for overdragelse.
12.Tilbakeholdelsestid: tidsintervall fra siste behandling med et preparat og til dyret kan benyttes til fremstilling av næringsmidler. Fastsatt av Statens legemiddelkontroll, som ledd i godkjennelse av veterinærpreparater til produksjonsdyr og fisk, for å sikre at animalske næringsmidler ikke inneholder restmengder som overskrider fastsatte grenseverdier.
13.Dokumentasjon: veterinærsertifikat eller annen pålagt dokumentasjon som følger varen.
14.Ulovlig behandling: Bruk av forbudte stoffer eller produkter, eller bruk av stoffer eller produkter som ikke er tillatt til andre formål eller på andre vilkår enn dem som følger av rettsakter omfattet av EØS-avtalen. Dette er ikke ulovlig behandling:
a)Behandling av produksjonsdyr med testosteron, progestoren og de derivater som lett omdannes til den opprinnelige forbindelsen. Tilsvarende gjelder dette når slike preparater gis for synkronisering av brunst, avbrytelse av uønsket drektighet, økning av fruktbarhet og forberedelse av giver og mottaker i forbindelse med embryoimplantasjon.
b)Behandling av hest med allytrenbolon og beta-agonister.
c)Behandling av storfe med beta-agonister i forbindelse med kalving.
0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211, 30 mars 2005 nr. 267, 18 nov 2011 nr. 1116, 30 mai 2012 nr. 873.

Kapittel Ia. Krav til veterinærer og fiskehelsebiologer ved bruk av legemidler til produksjonsdyr og fisk

0Kapittel Ia tilføyd ved forskrift 30 mars 2005 nr. 267.
§ 3-1.Forbud mot bruk av legemidler til produksjonsdyr og fisk

Veterinærer og fiskehelsebiologer skal ikke bruke legemidler til ulovlig behandling av produksjonsdyr og fisk, jf. § 3 nummer 14.

0Tilføyd ved forskrift 30 mars 2005 nr. 267.
§ 3-2.Påbud om direkte, veterinær behandling

Behandling som omtalt i § 3 nummer 14, skal utføres direkte av en veterinær, ikke av medhjelper, på klart identifiserte dyr.

0Tilføyd ved forskrift 30 mars 2005 nr. 267, endret ved forskrift 18 nov 2011 nr. 1116.
§ 3-3.Journalføring

Veterinæren skal føre følgende opplysninger om behandling som omtalt i § 3 nummer 14 i sin journal, jf. dyrehelsepersonelloven § 24 annet ledd:

a)type produkt som er brukt
b)behandlingens art
c)dato for behandling
d)de behandlede dyrs identitet
e)utløpsdatoen for tilbakeholdelsesperioden.

Journalen skal være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene, jf. dyrehelsepersonelloven § 24 fjerde ledd.

0Tilføyd ved forskrift 30 mars 2005 nr. 267, endret ved forskrift 18 nov 2011 nr. 1116.

Kapittel II. Krav til oppdrettsanlegg, virksomheter som driver landbruksmessig primærproduksjon og enhver annen som handler med dyr fra slike virksomheter

0Overskriften endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.
§ 4.Registreringsplikt

Den som er ansvarlig for virksomhet som omsetter produksjonsdyr eller fisk fra oppdrettsanlegg, skal sørge for at virksomheten er registrert hos tilsynsmyndigheten. Det samme gjelder enhver som driver handel med dyr fra slike virksomheter.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.
§ 5.Oppbevaring av forbudte stoffer

Det er ikke tillatt å oppbevare forbudte stoffer på virksomheter omfattet av dette kapittel.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358 (tidligere § 6), 30 mars 2005 nr. 267.
§ 6.Forbud mot import, hold og omsetning av produksjonsdyr eller fisk som har fått tilført eller inneholder forbudte stoffer

Det er ikke tillatt å importere, holde eller omsette produksjonsdyr eller fisk som har fått tilført forbudte stoffer eller som har fått ulovlig behandling, jf. § 3 nummer 14.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358 (tidligere § 7), 30 mars 2005 nr. 267.
§ 7.Egne kontrolltiltak

Den som er ansvarlig for virksomhet omfattet av dette kapittel skal sørge for nødvendige tiltak for å sikre at produksjonsdyr og fisk ikke blir tilført forbudte stoffer, og at melk, egg og honning fra produksjonsdyr ikke inneholder restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier.

Nødvendige tiltak innebærer også kontroll av all dokumentasjon og kontroll med at påbudt tilbakeholdelsestid er overholdt.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358, tidligere § 8.
§ 8.Plikt til å føre register over behandling med veterinærpreparater1

Den som er ansvarlig for virksomhet omfattet av dette kapittel, skal føre tilsyn over dato for og art av behandlinger med veterinærpreparater som er foretatt på produksjonsdyr og fisk. Reseptene utskrevet for behandling skal oppbevares som dokumentasjon i fem år.

0Tilføyd ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.
1Jf. forskrift av 18. desember 1998 nr. 1409 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften), forskrift av 31. desember 1998 nr. 1482 om merking, registrering og rapportering av storfe, samt forskrift av 31. desember 1998 nr. 1481 om merking og registrering av dyr.
§ 9.Samarbeidsplikt med tilsynsmyndigheten

Den som er ansvarlig for virksomheter omfattet av dette kapittel skal legge forholdene til rette for gjennomføring av tilsynet, samt gi alle nødvendige opplysninger som er av betydning for tilsynet, herunder all relevant dokumentasjon. Dette innebærer også plikt til å yte bistand ved tilsyn og prøveuttak.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.
§ 9a.Melding om slakting av fisk

Oppdretter plikter å underrette Mattilsynet om slakting i god tid før opptak, senest når fisken er satt til sulting. Underretning skal skje skriftlig eller elektronisk på skjema fastsatt av Mattilsynet. Frist for innsending av skjema er torsdag kl. 24.00 i uken før slakting skal skje.

Pakker plikter å underrette Mattilsynet snarest mulig før pakking.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2013 nr. 1578.
§ 9b.Tilbakeholdelsestider for fisk

Fisk som har vært behandlet med et legemiddel, skal ikke slaktes før rester av legemiddelet er under tillatte grenseverdier.

Ved bruk av legemidler som ikke trenger grenseverdier, skal fisken ikke slaktes før norsk slaktefrist er overholdt.

Ved bruk av legemidler uten annen norsk slaktefrist for fisk, gjelder slaktefrist på minimum 500 døgngrader.

0Tilføyd ved forskrift 16 des 2013 nr. 1578.

Kapittel III. Krav til næringsmiddelvirksomheter mv.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358, tidligere kapittel IV.
§ 10.Forbud mot import, bearbeiding og omsetning av animalske næringsmidler som inneholder visse stoffer

Animalske næringsmidler som inneholder restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier, skal ikke importeres, bearbeides eller omsettes.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211.
§ 10a.Forbud mot import fra tredjeland uten restkontrollprogram

Det er forbudt å importere animalske næringsmidler fra tredjeland som ikke er oppført som godkjent for det aktuelle næringsmidlet i vedlegget til denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789.
§ 11.Egne kontrolltiltak

Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomheten skal sørge for nødvendige tiltak for å sikre at de animalske næringsmidlene, produksjonsdyrene og fisken som mottas på næringsmiddelvirksomheten ikke inneholder restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier.

Nødvendige tiltak innebærer også kontroll av all dokumentasjon og kontroll med at påbudt tilbakeholdelsestid er overholdt.

§ 12.Samarbeidsplikt med tilsynsmyndigheten

Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomheten skal legge forholdene til rette for gjennomføring av tilsynet, samt gi alle nødvendige opplysninger som er av betydning for tilsynet, herunder all relevant dokumentasjon. Dette innebærer også plikt til å yte bistand ved tilsyn og prøveuttak.

Kapittel IV. Offentlige tiltak

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358, tidligere kapittel V.
§ 13.Prøvetaking mv.

Tilsynsmyndigheten kan til enhver tid og uten forhåndsvarsel gjennomføre de tiltak og undersøkelser som anses som nødvendige på virksomheter som driver landbruksmessig primærproduksjon, på oppdrettsanlegg og på næringsmiddelvirksomheter for å kontrollere restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater i forhold til de fastsatte grenseverdier.

For å kontrollere restmengder i animalske næringsmidler, innebærer dette blant annet innhenting av alle opplysninger og all relevant dokumentasjon, for å fastslå opprinnelsen til det aktuelle stoffet, opprinnelsen til de behandlede produksjonsdyrene eller fisken, og årsaken til forekomsten av restmengdene.

Nødvendige tiltak og undersøkelser kan omfatte stikkprøver av animalske næringsmidler, av produksjonsdyr på besetningsnivå, av fisk på anlegg for fiskeoppdrett, av fôr og av produksjonsdyrenes drikkevann.

I tilfelle gjentatte forekomster av forbudte stoffer, eller restmengder av forurensende stoffer og veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier vil virksomheter som driver landbruksmessig primærproduksjon, oppdrettsanlegg og næringsmiddelvirksomheter bli underkastet skjerpet kontroll.

§ 13a.Krav til analysemetoder

Ved analyse av restkonsentrasjoner av stoffer i animalske næringsmidler som kontrolleres etter denne forskrift skal de krav til analysemetodene som angitt i vedtak 2002/657/EF, endret ved vedtak 2003/181/EF og vedtak 2004/25/EF følges.

0Tilføyd ved forskrift 7 nov 2003 nr. 1321, endret ved forskrifter 2 mars 2004 nr. 498, 29 aug 2005 nr. 1086.
§ 14.Tiltak ved virksomhet som driver landbruksmessig primærproduksjon

Dersom det påvises restmengder av forbudte stoffer i produksjonsdyr, kan hele eller deler av besetningen som produksjonsdyrene stammer fra bli påført et merke.

Tilsvarende gjelder dersom det gjentatte ganger påvises restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier i produksjonsdyr fra samme virksomhet.

Dersom det foreligger mistanke om restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier i produksjonsdyr, skal dyrene holdes tilbake i besetningen inntil undersøkelse er foretatt og resultatene av kontrollen foreligger.

Animalske næringsmidler som kan stamme fra produksjonsdyr som nevnt i tredje ledd, skal på tilsvarende måte holdes tilbake.

Dersom det påvises ulovlig behandling ved en virksomhet, får produksjonsdyrene ikke forlate virksomheten med mindre dette skjer under offentlig tilsyn. Dyrene skal påføres merke, og det skal tas prøver at et statistisk sett representativt utvalg dyr.

Dersom det etter prøvetaking påvises tilfelle av ulovlig behandling, skal dyr som er funnet å være positive, straks slaktes, enten på stedet eller i henhold til offisiell veterinærattest ved utpekt slakteri eller destruksjonsanlegg. Dyrene skal deretter destrueres. I tillegg skal det for virksomhetens regning tas prøver av hele dyrepartiet som tilhører den kontrollerte virksomheten, og som kan mistenkes.

Dersom halvdelen eller mer enn halvdelen av prøvene tatt i henhold til paragrafens femte ledd er positive, kan den som er ansvarlig for virksomheten gis valget mellom kontroll av alle dyrene som kan mistenkes på virksomheten, eller avliving av disse dyrene.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 19 feb 2002 nr. 176.
§ 15.Tiltak i oppdrettsanlegg

Dersom det foreligger mistanke om forekomst av restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier, skal fisken holdes tilbake i oppdrettsanlegget inntil undersøkelse er foretatt og resultatene av kontrollen foreligger.

Animalske råvarer som kan stamme fra fisk som nevnt i første ledd, skal på tilsvarende måte holdes tilbake.

Dersom det påvises ulovlig behandling, får fisken ikke forlate oppdrettsanlegget med mindre dette skjer under offentlig tilsyn.

Dersom det etter prøvetaking av et statistisk sett representativt utvalg fisk påvises tilfelle av ulovlig behandling, skal fisk som er funnet å være positiv, straks slaktes, enten på stedet eller i henhold til offentlig veterinærattest ved utpekt slakteri eller destruksjonsanlegg. Fisken skal deretter destrueres.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.
§ 16.Tiltak i slakterier mv.

Slaktedyr fra besetning der det er mistanke om restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier skal slaktes atskilt fra andre dyr. Slaktet skal holdes tilbake i slakteriet inntil undersøkelse er foretatt og resultatene foreligger.

Ved påvisning av restmengder av forbudte stoffer eller restmengder av forurensende stoffer og veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier skal slaktet erklæres uegnet til konsum.

§ 17.Tiltak i andre næringsmiddelvirksomheter

Ved mistanke om restmengder av forbudte stoffer, forurensende stoffer eller restmengder av veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier i produksjonsdyr eller fisk, skal kjøttet, melken, eggene, honningen og fisken holdes tilbake i næringsmiddelvirksomheten inntil undersøkelse er foretatt og resultatene foreligger.

Ved påvisning av restmengder av forbudte stoffer eller restmengder av forurensende stoffer og veterinærpreparater over fastsatte grenseverdier skal næringsmidlene erklæres uegnet til konsum.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.
§ 18.Særskilte tiltak

Produksjonsdyr, fisk og animalske næringsmidler som ikke oppfyller bestemmelser i denne forskrift kan forbys omsatt, beslaglegges, holdes tilbake i besetningen, kasseres eller destrueres etter bestemmelser i lov om matproduksjon og mattrygghet mv.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211.
§ 19.Kostnader

Kostnader forbundet med å ta ut prøver kan pålegges virksomhetene som er omfattet av forskriften. Det samme gjelder kostnader forbundet med tiltak etter § 18.

Skyldig avgift og gebyrer er tvangsgrunnlag for utlegg.

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358.

Kapittel V. Administrative bestemmelser

0Endret ved forskrift 28 mars 2001 nr. 358, tidligere kapittel VI.
§ 20.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211.
§ 21.(Opphevet ved forskrift 15 jan 2004 nr. 211.)
§ 22.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrifter 28 mars 2001 nr. 358, 15 jan 2004 nr. 211.
§ 23.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28 og dyrehelsepersonelloven § 37.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2004 nr. 211, 30 mars 2005 nr. 267.
§ 24.(Opphevet ved forskrift 15 jan 2004 nr. 211.)
§ 25.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. april 1996 nr. 377 om forbud mot bearbeiding og frambud av kjøtt fra produksjonsdyr som er gitt visse stoffer som vekstfremmere.

Vedlegg. Liste over tredjeland med godkjente restkontrollprogrammer 

ISO-
kode
LandStorfeSmåfeSvinHestFjørfeAkva-
kultur
MelkEggKaninVilt-
levende dyr
Oppdretts-
vilt
Honning
ADAndorraXXXX
AEForente arabiske emiraterX3X1
ALAlbaniaXXX
AMArmeniaXX
ARArgentinaXXXXXXXXXXX
AUAustraliaXXXXXXXX
BABosnia og HerzegovinaXXXXX
BDBangladeshX
BNBruneiX
BRBrasilXXXXX
BWBotswanaXXX
BYHviterusslandX2XXX
BEBelizeX
CACanadaXXXXXXXXXXXX
CHSveitsXXXXXXXXXXXX
CLChileXXXXXXXX
CMKamerunX
CNKinaXXXXX
COColombiaX
CRCosta RicaX
CUCubaXX
DODen Dominikanske republikkX
ECEkvadorX
ETEtiopiaX
FKFalklandsøyeneXX
FOFærøyeneX
GHGhanaX
GEGeorgiaX
GLGrønlandXXX
GTGuatemalaXX
HNHondurasX
IDIndonesiaX
ILIsrael7XXXXXX
INIndiaXXX
IRIranX
JMJamaicaX
JPJapanXX
KEKenyaX
KGKirgisistanX
KRSør-KoreaXX
LBLibanon
LKSri LankaX
MAMarokkoXX
MDMoldovaXXXX
MEMontenegroXXXXXXX
MGMadagaskarXX
MKDen tidligere jugoslaviske republikken Makedonia4XXXXXXXXX
MMUnions-republikken MyanmarX
MUMauritiusX
MXMexicoXXX
MYMalaysiaX3X
MZMosambikX
NANamibiaXX
NCNy-CaledoniaX3XXXX
NINicaraguaXX
NZNew ZealandXXXXXXXX
PAPanamaX
PEPeruX
PHFilippineneX
PMSaint Pierre og MiquelonX
PNPitcairn-øyeneX
PYParaguayX
RSSerbia5XXXX2XXXXXX
RURusslandXXXXXXX6X
RWRwandaX
SASaudi-ArabiaX
SGSingaporeX3X3X3X3X3XX3X3X3
SMSan MarinoXX3X
SRSurinamX
SVEl SalvadorX
SZSwazilandX
THThailandXXX
TNTunisiaXXX
TRTyrkiaXXXXX
TWTaiwanXX
TZTanzaniaXX
UAUkrainaXXXXXXX
UGUgandaXX
USUSAXXXXXXXXXXX
UYUruguayXXXXXXX
VEVenezuelaX
VNVietnamXX
ZASør-AfrikaXX
ZMZambiaX
ZWZimbabweXX
1Kun kamelmelk.
2Utførsel av levende dyr av hestefamilien til slakt (kun dyr til næringsmiddelproduksjon).
3Tredjeland som kun bruker råmaterialer enten fra medlemsland eller fra andre tredjeland som er godkjent for import av slike råmaterialer til EU.
4Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia; korrekt nomenklatur for dette landet skal avgjøres etter forhandlinger på FN-nivå.
5Inkluderer ikke Kososvo, som for tiden er under internasjonal administrasjon i overensstemmelse med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 av 10. juni 1999.
6Kun reinsdyr fra Murmansk- og Yamalo-Nenets-regionene.
7Heretter forstått som staten Israel, uten territoriene under israelsk administrasjon fra 1967; Golanhøyden, Gazastripen, Øst-Jerusalem og resten av Vestbredden.
0Vedlegg tilføyd ved forskrift 24 juni 2011 nr. 789, endret ved forskrifter 11 jan 2012 nr. 29, 4 juli 2012 nr. 748, 8 mai 2013 nr. 457, 18 sep 2013 nr. 1105 (i kraft straks og 1 jan 2014), 2 juli 2014 nr. 934, 13 jan 2015 nr. 32, 3 sep 2015 nr. 1025, 7 juni 2016 nr. 588, 16 mars 2017 nr. 328.