Forskrift om utvidet anvendelsesområde for lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven)

DatoFOR-2000-02-11-102
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 280
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endretFOR-2013-05-31-561 fra 01.07.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-06-25-46-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om finansavtalelovens anvendelsesområde

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 2000 med hjemmel i lov 25 juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 1 fjerde ledd bokstav a. Fremmet av Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
EØS-henvisninger: EØS-avtalen Del V kap 2 artikkel 72, jf. vedlegg XIX punkt 4 (Rdir. 1987/102/EØF, Rdir. 1990/88/EØF, Europaparlaments- og Rdir. 1998/7/EF).
Endringer: Endret ved forskrifter 7 mai 2010 nr. 654, 31 mai 2013 nr. 561.

§ 1.Utvidet anvendelsesområde for finansavtaleloven

Finansavtaleloven § 44, § 46a, § 48, § 49, § 50, § 53, § 54, § 54b og § 55 gjelder for følgende kredittgivere i den utstrekning kredittgiveren ikke omfattes av finansavtaleloven § 44a bokstav e

a)pensjonskasser, pensjonsfond og andre pensjonsinnretninger under offentlig tilsyn
b)offentlige kredittinstitusjoner og fond
c)stiftelser.
0Endret ved forskrifter 7 mai 2010 nr. 654 (i kraft 11 juni 2010), 31 mai 2013 nr. 561 (i kraft 1 juli 2013).
§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2000.