Forskrift om Den norske kirkes medlemsregister.

DatoFOR-2000-02-25-298
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2000 679
Ikrafttredelse25.02.2000
Sist endretFOR-2011-12-21-1466 fra 01.01.2012
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-31-§40, FOR-1996-06-07-528, FOR-2001-12-21-1485, FOR-2009-12-18-1582
Kunngjort
KorttittelForskrift om Den norske kirkes medlemsregister

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) 25. februar 2000 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 40 fjerde ledd.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 7. juni 1996 nr. 528, omorganiseringsvedtak 21. desember 2001 nr. 1485 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.
Endringer: Endret ved forskrifter 6 mars 2001 nr. 403, 9 des 2004 nr. 1598, 21 des 2011 nr. 1466.

I

§ 1.Det skal føres register over personer som i samsvar med kirkeloven § 3 er medlem av, eller anses å høre inn under Den norske kirke, jf. kirkeloven § 3 nr. 10 (Den norske kirkes medlemsregister).

Opplysninger om personer som blir døpt, konfirmert, vigslet til ekteskap og jordfestet ved prest i Den norske kirke kan inntas i medlemsregisteret, jf. kirkeloven § 37 andre ledd.

Registeret kan deles inn i hensiktsmessige enheter.

0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 2.Medlemsregisteret skal inneholde opplysninger om den registrertes navn, adresse, fødselsnummer, kode for familietilhørighet, kirkelig status (medlem/hørende inn under), dato og sted for dåp eller innmelding, valgkrets og hvilket sokn vedkommende er bosatt i ut fra folkeregisteret.

Registreringen av kirkelige handlinger, jf. § 1 andre ledd, skal omfatte følgende opplysninger:

a)dåp: navn og fødselsnummer på den døpte, navn og fødselsnummer på foreldre og navn på faddere, samt dato og sted for dåpen
b)konfirmasjon: navn på, fødselsnummer og dåpsdato for konfirmanten, samt dato og sted for konfirmasjonen
c)vigsel: navn og fødselsnummer for brudefolkene, samt dato og sted for vigselen
d)gravferd: navn på og fødselsnummer for avdøde, dato for dødsfall og dato og sted for jordfestelse (gravferdsseremoni).

En kirkelig handling skal registreres selv om fødselsnummer mangler. Faddere skal ikke registreres med fødselsnummer. Ved nøddåp skal også dato og sted for stadfestelse av dåpen registreres. Ved dåp av voksne registreres ikke navn og fødselsnummer på foreldre.

0Endret ved forskrifter 6 mars 2001 nr. 403, 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3.Medlemsregisteret skal føres elektronisk og gjøres tilgjengelig for departementet, Kirkerådet, biskopene og bispedømmerådene. De respektive kirkelige fellesråd, menighetsråd og prester i Den norske kirke gis tilgang til registeret eller deler av dette. Det er kun personer med tjenstlig behov som skal ha tilgang til opplysninger.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 4.Kirkemøtet er behandlingsansvarlig for Den norske kirkes medlemsregister og administrerer registeret. Kirkelig fellesråd er behandlingsansvarlig for den del av medlemsregisteret det blir gitt tilgang til. Ansvaret ivaretas av organets daglige leder dersom ikke annet er avtalt. Behandlingsansvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene i denne forskriften og regler gitt i og i medhold av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med forskrifter blir fulgt.
0Endret ved forskrifter 6 mars 2001 nr. 403, 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 5.Medlemsregisteret skal legges til grunn ved utarbeidelse av kirkelig manntall.

Medlemsregisteret kan brukes i prestens arbeid, ved innkalling til menighetsmøter, tilbud om kirkelig opplæring eller diakonale tiltak, innsamlingsarbeid, barne- og ungdomsarbeid og i forbindelse med øvrige tiltak for å ivareta de kirkelige organers ansvar etter kirkeloven. Medlemsregisteret må ikke brukes til kommersielle formål. Medlemsregisteret kan brukes til offentlige myndigheters kontroll etter lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna og lov 12. juni 1981 nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn. Fødselsnummer skal ikke være synlig utenpå postsendinger.

0Endret ved forskrifter 9 des 2004 nr. 1598, 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 6.Det kan overføres opplysninger fra medlemsregisteret til øvrige lovlige registre for soknet.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 7.Registrerte opplysninger om en person kan bare gjøres tilgjengelig for den som er registrert eller som saken ellers direkte gjelder, jf. forvaltningsloven § 2 e). Den norske kirkes valgmanntall kan allikevel legges frem til offentlig gjennomsyn i forbindelse med kirkelige valg.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at Kirkemøtet kan gi forskere tilgang på registeret, jf. forvaltningsloven § 13d og § 13e, og at det kan offentliggjøres statistiske opplysninger basert på registeret.

0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 8.Medlemsregisteret skal ajourholdes jevnlig på grunnlag av opplysninger fra den som er registrert, Det sentrale folkeregister, Statens kartverks matrikkel og registreringer fra den som har det daglige ansvaret for medlemsregisteret i det enkelte sokn. Den ansvarlige for kirkebokføringen plikter å gi melding til den som ivaretar det daglige ansvaret for medlemsregisteret i vedkommende sokn om dåp, konfirmasjon, vigsel til ekteskap, jordfestelse (gravferdsseremoni) ved prest i Den norske kirke samt inn- og utmeldinger av Den norske kirke.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 9.Den behandlingsansvarlige skal av eget tiltak rette, slette eller supplere opplysninger som ikke lenger har betydning, er uriktige eller ufullstendige, eller gi melding om dette til Kirkemøtet.
0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 10.Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for at det iverksettes tiltak for nødvendig datakvalitet og tilgjengelighet for opplysninger fra registeret.

Det skal gjennomføres tiltak som sikrer at registeret og opplysninger i dette er tilgjengelig når det er behov for dette. Kopier av opplysninger og annet nødvendig materiale skal sikres med tanke på rekonstruksjon av registeret etter tap.

Dersom det skjer et påvist datainnbrudd i anlegget som inneholder eller som kommuniserer med datamaskin som inneholder registeret, skal Datatilsynet umiddelbart underrettes. Datatilsynet skal ha teknisk og overordnet rapport vedrørende innbruddet.

0Endret ved forskrifter 6 mars 2001 nr. 403, 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).
§ 11.Kirkemøtet fastsetter utfyllende retningslinjer som skal sikre nødvendig datakvalitet og tilgjengelighet for opplysninger fra registeret, og fastsetter nærmere regler og rutiner for ajourhold, kontroll og oppdeling av opplysningene i registeret. Rutinene skal ikke kunne endres eller settes ut av funksjon uten særskilt autorisasjon.

Kirkemøtets myndighet etter denne forskrift kan delegeres til Kirkerådet.

0Endret ved forskrift 21 des 2011 nr. 1466 (i kraft 1 jan 2012).

II

Forskriften trer i kraft straks.