Forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser.

DatoFOR-2000-03-04-257
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 599
Ikrafttredelse01.06.2002
Sist endretFOR-2004-01-15-265
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om genmodifiserte næringsmidler

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 4. mars 2000 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 25 april 2002 nr. 443 (ikrafttredelse), 15 jan 2004 nr. 265 (bl.a hjemmel).

§ 1.Det er forbudt å produsere, importere og omsette næringsmidler og næringsmiddelingredienser som inneholder gener som koder for antibiotikaresistens der disse genene er tilført ved genmodifisering og kan påvises i sluttproduktet.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 265.
§ 2.Med gen forstås i denne forskrift: Et gen er en DNA-sekvens som koder for et funksjonelt polypeptid/protein eller RNA-molekyl.
§ 3.Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 265.
§ 4.Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.
0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 265.
§ 4a.Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.
0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2004 nr. 265.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft fra det tidspunktet departementet bestemmer.1
11 juni 2002, jf forskrift 25 april 2002 nr. 443.