Forskrift om å innhente samtykke til eller uttalelse om innsyn i dokumenter innhentet fra utenlandsk organ.

DatoFOR-2000-03-07-260
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 603
Ikrafttredelse07.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-09-17-73-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om innsyn i POT-dokumenter

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 7. mars 2000 med hjemmel i midlertidig lov av 17. september 1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) § 14.

§ 1.Hvis det er en folkerettslig plikt til å beskytte et dokument eller en opplysning som er mottatt fra en utenlandsk samarbeidende tjeneste eller internasjonal organisasjon, mot å komme til uvedkommende kunnskap, skal det ikke gis innsyn uten samtykke fra vedkommende tjeneste eller organisasjon.
§ 2.Blir det vurdert å gi innsyn i et dokument eller en opplysning som det ikke er noen folkerettslig plikt til å beskytte, men som er innhentet fra en utenlandsk samarbeidende tjeneste eller organisasjon, skal denne få uttale seg om innsynsspørsmålet.
§ 3.Forskriften trer i kraft straks.