Forskrift om behandling av saker etter lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.

DatoFOR-2000-03-09-215
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 2000 564
Ikrafttredelse09.03.2000
Sist endretFOR-2013-03-01-246 fra 01.04.2013
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-06-26-8-§2, LOV-1953-06-26-8-§11, FOR-1999-03-12-242
Kunngjort
KorttittelForskrift om forsvarsviktige oppfinnelser

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 9. mars 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 2 første ledd tredje punktum og § 11, jf. kgl.res. av 12. mars 1999 nr. 242.
Endringer: Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder behandling av saker om oppfinnelser som omfattes av lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar (i denne forskrift benevnt «loven»).

§ 2.Hva som er å anse som krigsmateriell eller for å ha direkte betydning for rikets forsvar

Materiell eller oppfinnelser anses som krigsmateriell eller for å ha direkte betydning for rikets forsvar i henhold til lovens § 2 dersom:

1.Materiellet eller oppfinnelsen er særskilt egnet for eller særskilt bestemt for bruk i krig, og
2.Materiellet/oppfinnelsen kan sies å falle inn under en av de følgende kategorier:
a.Våpen med tilbehør av enhver art, herunder ammunisjon, og lignende materiell med sprengvirkning, brannstiftende virkning, varmevirkning, røykvirkning, lysvirkning, lydvirkning, radioaktiv virkning eller stridsgassvirkning.
b.Biologiske eller kjemiske stridsmidler, samt materiell for konstatering, identifisering eller måling av radioaktive, biologiske eller kjemiske stridsmidler.
c.Materiell for ildledning, observasjon (herunder fotomateriell mv.), beregning, oppklaring og varsling av mål, materiell for sikkerhetstjenesten i samband med dette.
d.Materiell til vern mot observasjon, oppklaring eller annen iakttakelse.
e.Navigasjonsmateriell og materiell til kontroll, målsøkning eller styring av hvilken som helst type våpen.
f.Materiell som kan nyttes av eller er av betydning for sambandstjenesten.
g.Anleggs-, brøyte- eller rydningsmaskiner samt oversettings- og brumateriell.
h.Transportmidler og anordninger av alle slags skip, fly eller biler, med eller uten stridsmidler.
i.Materiell og konstruksjoner til vern mot våpen og stridsmidler av alle slag.
j.Materiell for villedning.
k.Materiell for og mot forstyrrelse av sambandstjenesten, radar eller andre lokaliseringsmidler.
l.Materiell for og mot forstyrrelse av ildledning, varsling, navigering eller målsøkning.
§ 3.Delegering av myndighet til å fatte mulige vedtak etter forskriften

Forsvarets overkommando delegeres myndighet til å:

a.Beslutte at en oppfinnelse skal gjøres kjent, jf. lovens § 2 andre ledd, første punktum og tredje ledd.
b.Forlenge fristen etter lovens § 2 andre ledd, andre punktum.
c.Gi tillatelser som nevnt i lovens § 3 andre ledd, første punktum.
d.Gi bemyndigelser som nevnt i lovens § 3 andre ledd, andre punktum.
e.Avgjøre om en oppfinnelse kan antas å være av betydning for rikets forsvar og kreve opplysninger som nevnt i lovens § 4.
f.Foreta ettersyn som nevnt i lovens § 5.
g.Treffe vedtak om avståelse til eie eller bruk for det offentlige eller andre, samt treffe øvrige vedtak om forbud og påbud etter lovens § 6.
h.Treffe vedtak om hemmelighold av patentsøknad og patent etter lovens § 7 første ledd, første punktum.
i.Bestemme at oppfinnelsen skal holdes hemmelig etter at patentet er trådt ut av kraft, jf. lovens § 7 første ledd, sjette punktum.
j.Oppheve vedtak og bestemmelse som nevnt i bokstavene g og h, jf. lovens § 7 andre ledd, første punktum.
§ 4.Plikt til å verne informasjon

Dersom Forsvarets overkommando finner at en oppfinner eller rettighetshaver helt eller delvis kan råde over oppfinnelse som omfattes av loven, kan Forsvarets overkommando pålegge oppfinner eller rettighetshaver å verne informasjon om oppfinnelsen i samsvar med reglene for oppfinnelsens gradering eller mulige gradering.

Vil tiltak for sikring av informasjon etter første ledd medføre uforholdsmessige utgifter eller ulemper, kan Forsvarets overkommando bestemme at informasjonen skal oppbevares på et sted hvor nødvendige sikringstiltak allerede er gjennomført eller kan gjennomføres uten vesentlige merkostnader.

§ 5.Nytt vedtak og klage

Det påligger Forsvarets overkommando fortløpende å vurdere om forføyninger som nevnt i § 3 fortsatt bør opprettholdes. Såfremt de hensyn som begrunnet forføyningen ikke lenger foreligger, skal det fattes nytt vedtak. Offentliggjøring skal skje når grunnlaget for hemmelighold ikke lenger er til stede.

Vedtak truffet i medhold av § 3 kan påklages til Forsvarsdepartementet.

§ 6.Foreleggelse for myndighetene

Fullstendig skriftlig fremstilling av oppfinnelsen, jf. lovens § 3 første ledd, inngis til Forsvarets overkommando, dersom ikke patentsøknad på vanlig måte inngis til Patentstyret. Patentstyret plikter å underrette Forsvarets overkommando om innkomne patentsøknader for oppfinnelser som anses å være av betydning for rikets forsvar, jf. lovens § 5.

Søknad om hemmeligholdelse av en oppfinnelse fremsettes for Forsvarets overkommando.

0Endret ved forskrift 1 mars 2013 nr. 246 (i kraft 1 april 2013).
§ 7.Meddelelse om hemmelighold

Vedtak om hemmelighold og opphevelse av hemmelighold for patentsøknad eller patent meddeles eier av og/eller rettighetshaver til oppfinnelsen, eller vedkommendes fullmektig, samt Patentstyret.

§ 8.Bistand fra andre organer m.m.

Forsvarets forskningsinstitutt og Patentstyret skal etter anmodning fra Forsvarets overkommando bistå i behandlingen av saker som omfattes av denne forskrift.

Når det finnes påkrevet, kan Forsvarets overkommando henvende seg til andre myndigheter, institusjoner eller personer for bistand.

Forsvarets overkommando kan gi nærmere bestemmelser om hvorledes bistanden skal foregå.

§ 9.Rapportering

Forsvarets overkommando skal hvert år innen 15. september inngi en skriftlig rapport til Forsvarsdepartementet, der det redegjøres for den virksomhet som har funnet sted og de forføyninger som er truffet i medhold av loven og denne forskrift i det foregående budsjettår.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.