Forskrift om utbetaling og beregning av oppsatt alderspensjon fra pensjonsordningen for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera A/S.

DatoFOR-2000-03-10-216
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 2000 568
Ikrafttredelse10.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-08-21-65-§5, LOV-1998-08-21-65-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift til operapensjonsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. mars 2000 med hjemmel i lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera § 5 annet ledd og § 6 fjerde punktum. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet (nå Arbeidsdepartementet).

§ 1.Definisjoner

Med uttrykket «operapensjonsloven» forstås i denne forskriften lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera.

Med uttrykket «operapensjonsordningen» forstås i denne forskriften den pensjonsordningen som er opprettet for ballettdansere, sangsolister og ballettdansere ved Den Norske Opera i medhold av lov 21. august 1998 nr. 65 om pensjonsordning for ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera.

Med uttrykket «kunstnere» forstås i denne forskriften ballettdansere, sangsolister og korsangere ved Den Norske Opera.

Med uttrykket «Operaen» forstås i denne forskriften Den Norske Opera A//S.

§ 2.Anvendelsesområde

Denne forskriften regulerer utbetaling og beregning av oppsatt alderspensjon fra operapensjonsordningen til de kunstnerne ved Operaen som ved operapensjonslovens ikrafttredelse ikke har fått innvilget oppsatt pensjon fra operapensjonsordningen.

For kunstnere ved Operaen som mottar oppsatt uførepensjon, reguleres utbetalingen av den oppsatte alderspensjonen av lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse § 27 femte ledd.

§ 3.Avgjørelse om utbetaling

Statens Pensjonskasse kan etter innstilling fra Operaen bestemme at utbetaling av oppsatt alderspensjon skal skje fra utgangen av den sesongen der kunstneren når kunstnerstillingens pensjonsalder.

§ 4.Vilkår for rett til utbetaling av pensjon

En kunstner kan få utbetalt oppsatt alderspensjon fra utgangen av den sesongen kunstnerstillingens pensjonsalder nås bare dersom

a)fratreden skjer fem år eller kortere før kunstnerstillingens pensjonsalder, og
b)fratreden skyldes at kunstneren har vanskeligheter med å oppfylle de kunstneriske kravene til stillingen, uten at dette utløser rett til uførepensjon fra operapensjonsordningen.

Begrensningen i retten til oppsatt alderspensjon etter bokstavene a og b over gjelder ikke for kunstnere ved Operaen som ved operapensjonslovens ikrafttredelse har fratrådt sin kunstnerstilling med rett til oppsatt alderspensjon. Det samme gjelder kunstnere som ved operapensjonslovens ikrafttredelse stod i stilling, og som hadde ti år eller mindre igjen til kunstnerstillingens pensjonsalder.

§ 5.Fastsetting av tjenestetid for rett til full pensjon

Kravet til tjenestetid for rett til full oppsatt alderspensjon fastsettes i samsvar med operapensjonsloven § 4 annet ledd.

For kunstnere ved Operaen som ved operapensjonslovens ikrafttredelse har fratrådt sin kunstnerstilling med rett til oppsatt alderspensjon, skal den oppsatte alderspensjonen utgjøre en så stor del av full pensjon som forholdet mellom opptjent tjenestetid og 20 år for ballettdansere og 23 år for sangsolister og korsangere. Det samme gjelder kunstnere som ved operapensjonslovens ikrafttredelse stod i stilling, og som hadde ti år eller mindre igjen til kunstnerstillingens pensjonsalder.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.