Forskrift om utøvelse av fangst av vågehval

DatoFOR-2000-03-31-312
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 2000 718
Ikrafttredelse31.03.2000
Sist endretFOR-2013-01-28-76
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§15, LOV-2008-06-06-37-§16, LOV-2008-06-06-37-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om utøvelse av vågehvalfangst

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet (nå Fiskeri- og kystdepartementet) 31. mars 2000 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 15, § 16 og § 18.
Endringer: Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 76.

§ 1.Hovedregel for fangsten

Fangstfolkene skal under fangsten anvende fangstmetoder som hindrer unødige lidelser for dyrene. Avlivingen skal gjøres på en slik måte at dyret ikke kommer i fare for å lide i utrengsmål.

§ 2.Krav til harpungranat mv.

Det skal brukes godkjent harpungranat til fangst av vågehval. Det er forbudt å bruke eller ha om bord andre granater enn godkjent harpungranat.

Det er forbudt å bruke kaldharpun.

Før fartøyet legger til kai skal granaten tas ut av harpunen, og harpunen tas ut av kanonen.

§ 3.Krav til fangstutstyr

Fartøy som skal delta i fangst av vågehval skal ha følgende fangstutstyr:

a)Kanon av kaliber ikke under 2″ (50 mm) anbrakt i jernpuller. Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik at pulleren ved skuddavløsning ikke gir større svikt i overkanten enn 1/4″ (6 mm).
b)Rifle kaliber 9,3 mm (366) eller større.
c)Minst 1 to-klørs harpun pr. tildelt dyr, likevel begrenset til 7 harpuner. Harpunene skal ha en avstand mellom klørenes spisser (utslått) på minst 15″ (38 cm). 50 mm harpun skal veie mellom 13,5 kg og 14,5 kg. 60 mm harpun skal veie mellom 15,5 kg og 16,5 kg. Andre typer harpuner kan brukes, («Lorentsen harpuner»), dersom vektdifferansen mellom harpunene ikke overstiger 0,5 kg. På samtlige harpuner skal harpunlegg og klør tåle et strekk på minst 5000 kg. Det skal forelegges bekreftelse på at harpunene er strekkprøvet. Det er forbudt å bruke ulike typer harpuner under fangsten.
d)Minst 3 forløpere som hver ikke er under 60 m. Forløperne av typen Spektron eller tilsvarende materiale skal ha en minimum tykkelse på 12 mm i diameter. Forløpere av nylon skal ha en minimum tykkelse på 16 mm diameter.
e)Fjæringsanordning som tåler et strekk på minst 5000 kg og som har en vandring på minst 1,5 m.
f)Maskindrevet spill til inn- og opphiving av hvalen. Spillet skal tåle en belastning på minst 5000 kg og ha en trekkraft på minst 2500 kg.
g)Fartøyet skal ha en tønne fastgjort til masten. Tønnen skal være hvitmalt, med et svart 30 cm bredt rundtgående belte midt på tønnen.

Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra denne bestemmelsen.

§ 4.Krav til rifle og ammunisjon

Til avliving av vågehval som ikke er drept med harpunskudd skal det brukes rifle kaliber 9,3 mm (366) eller større helmantlet, rundneset ammunisjon med anslagsenergi på minst 350 kgm på 100 m. Det er forbudt å bruke ammunisjon med blyspiss.

Skytevåpen og ammunisjon skal under fangsten alltid oppbevares på standplass (i umiddelbar nærhet av kanonen).

Skytevåpen skal være godkjent av børsemaker og innskutt med slik ammunisjon som skal nyttes under fangsten.

§ 5.Fremgangsmåten ved avliving

Det er forbudt å løsne skudd før sprenggranaten er satt på harpunen og forløper og line er festet sammen og linens andre ende er fastgjort om bord på fartøyet. Det er ikke tillatt å slippe linen fri før vågehvalen er avlivet.

Anskutt vågehval som ikke er drept ved harpunskudd skal hurtigst mulig avlives med skudd i hoderegionen.

Jakt på ny vågehval skal ikke opptas før anskutt hval er avlivet.

Det er forbudt å pumpe luft eller komprimerte gasser inn i vågehvalkroppen.

§ 6.Førsteretten til jakt

Fartøy som har opptatt jakt på vågehval har førsterett til jakten, slik at andre fartøy ikke kan delta i dette uten samtykke.

§ 7.Dumping

Dumping av hvalrester skal skje slik at det ikke kan hemme eller føre til ulempe for utøvelse av fiske eller er til allmen sjenanse.

§ 8.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes i medhold av lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 61, § 64 og § 65.

På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

0Endret ved forskrift 28 jan 2013 nr. 76.
§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.