Forskrift om overskuddsutdeling fra Nordpolet AS.

DatoFOR-2000-04-05-347
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 859
Ikrafttredelse05.04.2000
Sist endretFOR-2001-12-11-1513 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-12-11-1300-§2-2, LOV-1989-06-02-27-§1-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om overskudd fra Nordpolet AS

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 5. april 2000 med hjemmel i forskrift av 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard, jf. § 2-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 11 des 2001 nr. 1513, 10 jan 2006 nr. 62 (ansv. dep.).

§ 1-1.Fastsettelse av nettooverskuddet

Nordpolet AS skal drive normal forretningsmessig virksomhet hvor overskuddet skal gå til velferdsformål i samsvar med selskapets vedtekter. Salgsprisene skal fastsettes slik at det sikres et normalt overskudd.

§ 1-2.Fordeling til velferdsformål

Nordpolet AS' nettooverskudd skal overføres til Longyearbyen lokalstyre for fordeling til velferdsformål og i samsvar med overordnede mål for norsk svalbardpolitikk. Overføringen skal finne sted etter at regnskapet er godkjent.

Med velferdsformål menes allmennyttige tiltak for befolkningen i Longyearbyen og Svea.

Longyearbyen lokalstyre kan bestemme at deler av det årlige overskuddet skal avsettes til senere tildelinger.

Longyearbyen lokalstyre utarbeider årlig en rapport til Sysselmannen om fordelingen av midlene.

0Endret ved forskrift 11 des 2001 nr. 1513 (i kraft 1 jan 2002).
§ 1-3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.