Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket.

DatoFOR-2000-04-10-351
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 2000 861
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endretFOR-2004-12-16-1707 fra 01.01.2005
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-11-09-4-§3, FOR-2000-01-21-51
Kunngjort
KorttittelForskrift om skogsvirkeavgift

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april 2000 med hjemmel i lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket § 3, jf. kgl.res. av 21. januar 2000 nr. 51. Endret 16 des 2004 nr. 1707.

§ 1.(Formål)

Denne forskrift har til formål å legge forholdene til rette for korrekt innkreving av en avgift til fremme av fellestiltak til beste for skogbruket. Avgiften skal tilfalle Skogtiltaksfondet, og de innkomne midler skal brukes i samsvar med vedtektene for Skogtiltaksfondet. Hovedformålet med bruken av midlene er tiltak innen forskning og utvikling.

§ 2.(Plikt til å betale avgift)

Første kjøper av skogsvirke fra en skogeier plikter å innbetale en avgift i samsvar med de bestemmelser som er gitt i denne forskrift. For virke som skogeier selv foredler for videresalg, eller bruker til andre formål enn til dekning av eget behov i jord- og skogbruksmessig virksomhet, påhviler avgiftsplikten skogeieren.

Første kjøper har rett til å trekke avgiften i tømmeroppgjøret med selger.

§ 3.(Skogsvirke som er avgiftspliktig)

Avgiften skal betales for det samme skogsvirket som er skogavgiftspliktig etter forskrift om innbetaling av skogavgift og måling av skogsvirke m.v. fastsatt den 12. juni 1995 nr. 560. Det skal ikke betales avgift for virkeskategorier som skogeier selv kan bestemme om det skal trekkes skogavgift for. Innbetalingsgrunnlaget vil være de opplysninger som blir registrert i den landsomfattende virkesdatabasen for skogavgift og måleplikt (VSOP), jf. § 5 nedenfor.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. § 5 i lov av 9. november 1956 nr. 4 som hjemler avgiftsordningen.

§ 4.(Avgiftens størrelse og innbetaling)

Avgiften utgjør kr 1,00 pr. fastkubikkmeter skogsvirke, og skal innbetales etterskuddsvis direkte til Skogtiltaksfondet to ganger i året: 15. august for avgift for første halvår, og 15. februar for avgift for annet halvår. Samlet avgift i et halvår fra en enkelt kjøper på under kr 50,- skal ikke innbetales.

0Endret ved forskrift 16 des 2004 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2005, og gjelder for avgiftspliktig virke omsatt etter denne dato).
§ 5.(Innkreving)

Skogtiltaksfondets styre er ansvarlig for at avgiften blir innkrevd med rett beløp og til rett tid fra de enkelte kjøpere av skogsvirke. Styret skal opprette den nødvendige administrasjon for innkreving av avgiften, og sørge for effektive rutiner for innkreving både ved kjøp som er organisert gjennom skogeiersamvirket og kjøp som foretas av andre kjøpere. Styret kan fastsette bestemmelser om rente ved for sen betaling.

Alle kostnader i forbindelse med den sentrale innkrevingen av avgiften, innhenting av opplysninger og kontroll med avgiftsordningen skal dekkes av Skogtiltaksfondet.

§ 6.(Grunnlaget for innkrevingen)

Som grunnlag for innkrevingen mottar Skogtiltaksfondets styre to ganger i året - 15. juli for første halvår og 15. januar for annet halvår - følgende opplysninger fra den landsomfattende virkesdatabasen for skogavgift og måleplikt (VSOP):

1.De avgiftspliktiges kjøpernummer, navn og adresser.
2.Sum avgiftspliktig kvantum for hver enkelt kjøper for perioden (halvåret) fordelt på de fylker tømmeret kommer fra.
§ 7.(Kontroll og innberetning)

Fylkesmannens landbruksavdeling skal foreta kontroll av avgiftsgrunnlaget i forbindelse med kontrollen av måleopplysningene i VSOP og trukket skogavgift. Den avgiftspliktige får varsel om påløpt avgift i forbindelse med kontrolloppgaven fra VSOP over innmeldt skogavgift, og plikter da uten opphold å melde fra til fylkesmannens landbruksavdeling om eventuelle feil.

Landbruksdepartementet fører kontroll med at avgiften blir innkrevd på en rasjonell og effektiv måte. Skogtiltaksfondets styre skal sørge for at det føres et oppdatert regnskap, som departementet når som helst kan be om å få kontrollere.

Departementet kan gi nærmere retningslinjer om kontroll og rapportering knyttet til avgiftsordningen, herunder overlate også andre kontrolloppgaver til fylkesmannens landbruksavdeling.

Innen 1. juni hvert år skal Skogtiltaksfondets styre avgi en innberetning til departementet om hvor mye som er trukket i avgift det foregående år, og om eventuelle utestående avgiftsbeløp. I innberetningen skal også inngå en oversikt over de administrative kostnader det enkelte år.

Departementet kan pålegge Skogtiltaksfondets styre å endre rutinene eller utføre nødvendige tiltak hvis det finner at innkrevingen ikke er tilfredsstillende.

§ 8.(Klage)

De vedtak som treffes av Skogtiltaksfondets styre overfor den enkelte kjøper i tilknytning til innkreving av avgift etter denne forskrift kan påklages til Landbruksdepartementet etter bestemmelsene om klage i forvaltningsloven.

§ 9.(Ikrafttredelse)

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2000.