Forskrift om fangstdokument som skal benyttes ved fiske og overføring av patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.).

DatoFOR-2000-04-18-414
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 2000 940
Ikrafttredelse04.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§9, FOR-2000-01-06-6-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om fangstdokument - patagonisk tannfisk

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 18. april 2000 med hjemmel i forskrift av 6. januar 2000 nr. 6 om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) § 4.

§ 1.Krav til utfylling og behandling av fangstdokument.
1.Skipper på et fangstfartøy skal forut for hver landing eller overføring av patagonisk tannfisk:
a)forsikre at den informasjon som kreves i henhold til § 3 i forskrift av 6. januar 2000 nr. 6 om fangstdokumentasjon ved fiske etter patagonisk tannfisk (Dissostichus spp.) er nøyaktig nedtegnet;
b)angi spesifikt vekten for begge artene dersom fangsten som skal landes eller overføres inneholder begge arter patagonisk tannfisk (Dissostichus eleginoides og Dissostichus mawsoni);
c)angi vekt fordelt spesifikt på områder og divisjoner dersom fangsten som skal landes eller overføres er tatt i forskjellige statistiske underområder eller divisjoner; og
d)oversende til Fiskeridirektoratet på hurtigst mulig måte nummer på fangstdokumentet, når turen startet, fiskeslag, produkttyper, vekten av landet fangst og i hvilke områder/divisjoner fangsten var tatt, dato for landing eller overføring av fangst, havn og stat hvor landingen ble foretatt eller navnet på fartøyet fangsten ble overført til og skal be om et nummer fra Fiskeridirektoratet som bekrefter mottakelsen av disse opplysningene.
2.Dersom Fiskeridirektoratet finner at de opplysninger som mottas fra fartøyet er i samsvar med den autorisasjon til å fiske som er gitt fartøyet, vil Fiskeridirektoratet på hurtigst mulig måte utstede til skipper et unikt nummer som stadfester dette. Skipper skal føre dette nummeret på fangstdokumentet.
3.Skipper på fangstfartøy skal på fangstdokumentet etter hver landing eller overføring av patagonisk tannfisk:
a)få underskrift av skipper på det fartøy som mottar fangst dersom det gjelder overføring av fangst og
b)få underskrift av myndighetenes representant og av mottaker i havn dersom det gjelder landing av fangst.

Dersom fangsten deles ved landing, skal skipper presentere en kopi av fangstdokumentet til hver mottaker av fangst, skrive på kopien av dokumentet det kvantum som dette gjelder og få underskrift av den enkelte mottaker av fangst.

4.Ved hver landing eller overføring av fangst skal skipper på fangstfartøy underskrive og oversende på hurtigst mulig måte en kopi eller kopier (dersom fangsten ble delt ved landing) av fangstdokumentet til Fiskeridirektoratet og skal gi en kopi av det relevante dokumentet til alle mottakere av fangst.
5.Skipper på fangstfartøy skal beholde kopiene med de originale signaturer og oversende disse til Fiskeridirektoratet senest en måned etter at fangstsesongen er over.
6.Skipper på et fartøy som har mottatt fangst skal straks etter landing av fangsten på fangstdokumentet mottatt fra fangstfartøyet få underskrift av myndighetenes representant og av mottaker i havn.

Dersom fangsten deles ved landing, skal skipper presentere en kopi av fangstdokumentet til hver mottaker av fangst, skrive på kopien av dokumentet det kvantum som dette gjelder og få underskrift av den enkelte mottaker av fangst.

7.Ved hver landing eller overføring av fangst skal skipper på det fartøy som mottar fangst underskrive og oversende på hurtigst mulig måte en kopi eller kopier (dersom fangsten ble delt ved landing) av fangstdokumentet til den stat som har utstedt dokumentet (flaggstat) og skal gi en kopi av det relevante dokumentet til alle mottakere av fangst.
§ 2.Straffebestemmelse

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. Inndragning kan skje etter samme lovs § 54.

§ 3.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 4. mai 2000.