Forskrift om kjøpers renteplikt ved betaling etter oppgjørsdagen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 annet ledd.

DatoFOR-2000-04-28-368
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 913
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-06-26-86-§11-27
Kunngjort
KorttittelForskrift om kjøpers renteplikt ved sen betaling

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 28. april 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 11-27 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

§ 1.Betales ved tvangssalg av et realregistrert formuesgode hele eller en del av kjøpesummen etter oppgjørsdagen, men innen to uker etter at stadfestelsen er rettskraftig, betales et rentetillegg av 6% årlig rente, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 annet ledd.
§ 2.Forskriften trer i kraft 1. juli 2000 og gjelder for tvangssalg der oppgjørsdagen er etter ikrafttredelsen.