Forskrift om gjennomføring av flertallsvedtak vedrørende organisering og drift av vassdrag etter lov om laksefisk og innlandsfisk § 25.

DatoFOR-2000-05-03-378
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 2000 918
Ikrafttredelse03.05.2000
Sist endretFOR-2013-06-25-761
EndrerFOR-1971-12-20
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§25
Kunngjort
KorttittelForskrift om organisering og drift av vassdrag

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 3. mai 2000 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 25 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 25 juni 2013 nr. 761.

§ 1.Virkeområde

Flertallsvedtak jf. § 5 kan benyttes ved etablering av felles forvaltning, ved fastsettelse av vedtekter for fellesordningen og ved fastsettelse av bestemmelser for drift av vassdraget.

§ 2.Innkalling til møte

Fiskerettshavere eller kommunen kan innkalle til fellesmøte med sikte på flertallsvedtak. Dersom fiskerettshavere står bak kravet om møte, skal disse utgjøre minst en femtedel av de fiskeberettigede, regnet etter den enkeltes andel i fisket.

Forskriften gjelder ikke for vassdrag som er omfattet av kravet om pliktig organisering, jf. lovens § 25 annet ledd.

Innkalling etter denne bestemmelsen kan først skje etter at det er avholdt et forberedende møte som tar sikte på å komme frem til en minnelig ordning vedrørende felles forvaltning av fiske.

Innkalling foretas med 3 ukers varsel. Innkallingen skal kunne dokumenteres.

Dersom det for noen eiendom innen det aktuelle området ikke er på det rene hvem som har krav på varsel, eller dersom noen som skal ha varsel er fraværende eller bosatt utenfor kommunen uten kjent oppholdssted, kan innkalling av disse foretas ved kunngjøring i en avis som er alminnelig utbredt i distriktet.

0Endret ved forskrift 25 juni 2013 nr. 761.
§ 3.Innhold i innkalling

Det skal klart fremgå av innkallingen at formålet med møtet er gjennomføring av flertallsvedtak etter lov om laksefisk og innlandsfisk § 25. Det må uttrykkelig opplyses at et flertall av de fiskeberettigede kan fatte vedtak med bindende virkning for de øvrige rettighetshaverne.

Innkallingen skal foruten opplysninger om tid og sted for møtet, inneholde en oversikt over innkalte rettighetshavere. I tillegg skal det fremgå hva slags flertallsvedtak det gjelder (jf. § 1). Avhengig av type flertallsvedtak skal innkallelsen også angi utstrekningen av felles fiskeområde, forslag til fremtidig forvaltning av området, forslag til vedtekter for fellesordningen.

§ 4.Møteledelse

Møteleder skal velges blant de fiskeberettigede eller fra kommunen. Møteleder skal føre møteprotokoll over forhandlingene, og skal også oppta fortegnelse over hvem som møter. Fortegnelsen skal inneholde opplysning om gårds- og bruksnummer, samt deres andel i fisket dersom dette er avklart.

Dersom en fiskeberettiget som ikke selv møter ønsker å la seg representere under fellesmøtet, skal det fremlegges skriftlig fullmakt. Møteleder avgjør om noen av de møtende ikke har stemmerett som fiskeberettiget eller som lovlig representant for denne. Avgjørelsen skal protokollføres.

Den som på denne måten ikke får adgang til å delta i avstemningen skal, om ønskelig, gis anledning til å gi uttrykk for sitt standpunkt og få dette ført inn i protokollen.

§ 5.Flertallsvedtaket

Før flertallsvedtak kan fattes, skal møtelederen under møtet søke å få i stand avtale om frivillige ordninger. Dersom det ikke oppnås enighet, kan møteleder ta spørsmålet om etablering av fellesforvaltning opp til avstemning.

Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte fiskerettshaverne, regnet etter den enkeltes andel i fisket.

Fellesforvaltning av fiskeressursene starter når flertallsvedtak er gjort, hvis ikke annet særskilt bestemmes.

Er det blant de møtende flertall for tiltakene som nevnt foran, skal fortegnelsen over de personer som utgjør dette flertall og de eiendommer disse representerer innføres i møteprotokollen.

§ 6.Midlertidig flertallsvedtak

Selv om alle andeler i fisket ikke er fullt ut klarlagt på tidspunkt for avholdelse av møte, kan midlertidig vedtak fattes. Midlertidig vedtak er bare gyldig dersom lovens krav om flertall med sikkerhet er oppfylt, jf. § 5. Vedtaket er forpliktende for rettighetshaverne inntil nytt vedtak blir fattet, men ikke for en lengre periode enn 5 år. Midlertidig vedtak kan ikke forlenges.

§ 7.Varighet og endring av flertallsvedtak

Flertallsvedtak om etablering av fellesforvaltning gjelder for en periode på 10 år, om ikke annet særskilt bestemmes i vedtaket. Etter 10 år kan vedtaket prøves på nytt.

Dette er ikke til hinder for at det fattes nytt vedtak om utvidelse av fellesområde innen denne perioden.

Vedtekter for fellesforvaltningen eller bestemmelser for drift av vassdrag som er fastsatt ved flertallsvedtak, kan bare endres ved nytt flertallsvedtak eller av kompetent organ som har fått myndighet til å foreta endringer gjennom det opprinnelige flertallsvedtak.

§ 8.Innhold

Vedtekter for fellesordningen skal blant annet inneholde bestemmelser om styre for området, dets sammensetning, funksjonstid, kompetansetildeling og valgregler. Det skal også fastsettes regler for årsmøter og årsmøtevedtak, blant annet om ekstraordinært årsmøte, krav til innkalling, innkallingsprosedyre, årsmøtets beslutningsdyktighet og kompetanse mv.

Bestemmelser for drift av vassdrag skal avklare forhold som regler for fiske, salg og bortleie av fiskekort, gjennomføring av fiskekultiveringstiltak og fiskereguleringstiltak samt fordeling av omkostninger og utbytte av fiske.

§ 9.Gyldighet

Møteleder skal straks avgjøre om vedtak som fattes er gyldig vedtatt av et flertall regnet etter den enkeltes andel i fisket. Organer som er opprettet kan bare fatte bindende vedtak med virkning for et uvillig mindretall hvis de er tildelt myndighet/kompetanse til dette gjennom flertallsvedtak.

§ 10.Prøving av flertallsvedtak

Overprøving av vedtak kan skje ved at det anlegges sak ved de ordinære domstoler etter tvistemålsloven.

Dersom en rettighetshaver vil ha ny prøving av det resultat som flertallsvedtaket har medført, kan det på ethvert tidspunkt kreves jordskiftesak for å prøve ut realitetene i ordningen.

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene om flertallsvedtak m.v. av 20. desember 1971.