Forskrift om områdefredning og ferdselsregulering i Virgohamna på Svalbard

DatoFOR-2000-05-03-526
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 2000 1017
Ikrafttredelse03.05.2000
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1992-01-24-34-§20, LOV-2001-06-15-79-§102
Kunngjort
KorttittelForskrift om fredning av Virgohamna, Svalbard

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 3. mai 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og kgl.res. av 24. januar 1992 nr. 34 om kulturminner på Svalbard § 20.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

Del 1. Generelle regler

I

I medhold av lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 og forskrift fastsatt i kgl.res. av 24. januar 1992 nr. 34 § 20, om kulturminner på Svalbard, er et område med kulturminner i Virgohamn på Danskøya fredet ved forskrift ved Riksantikvarens vedtak av 3. mai 2000 med navnet Virgohamn.

II

Det fredede området ligger på Danskøya i Nordvestspitsbergen Nasjonalpark på Svalbard. Området består av bukta mellom Ekholmpynten og Kapp Pike og går fra strandkanten og sydover og omfatter et område begrenset 100 m ut fra kulturminnene i alle retninger.

Kulturminnene i Virgohamna omfatter kulturminner fra flere perioder. Det finnes følgende rester etter kulturminner:

-rester etter 3 doble spekkovner og hustufter fra det nederlandske hvalkokeriet Harlinger kokerij fra 1636, samt graver fra hvalfangsttiden,
-rester etter det såkalte Pikes hus, et prefabrikert hus fra overvintringen i 1888,
-rester etter Andrées ballonghus og gassproduksjonsanlegg fra 1896-97,
-rester etter Wellmanns luftskipsbase fra 1906-09.

Alle kulturminner i området er automatisk fredet, jf. forskrift av 24. januar 1992 nr. 34.

De fredede kulturminnene er plassert som vist på kart datert 28. april 2000 og stemplet av Riksantikvaren. Kart og forskrift om fredning finnes hos Sysselmannen på Svalbard, hos Riksantikvaren og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).

III

Formålet med fredningen er å ta vare på og sikre et nasjonalt kulturhistorisk enestående kulturminneområde. Målet er å ta vare på dette området og de kulturminner som finnes der som en historisk referanse og en kilde til kunnskap og forskning på Svalbard, og å sikre opplevelsessverdien av Virgohamn både når det gjelder kulturminnene i seg selv og virkningen av disse i landsskapet.

Formålet med fredningen er videre å begrense og kontrollere ferdselen i området fordi den akkumulerte effekten av fri ferdsel innebærer at dette verdifulle kulturminneområdet blir skadet, forandret eller skjemmet med påfølgende fare for akselererende nedbrytning. Det innføres derfor ferdselsregulering innenfor det fredete området.

Del 2. Det fredede området 

For det fredede området gjelder følgende regler:

§ 1.I det fredede området må det ikke uten særskilt tillatelse fra Riksantikvaren iverksettes tiltak som kan endre eller innvirke på kulturhistoriske, eller landskapsmessige verdier eller på annen måte motvirke formålet med fredningen.

Videre er det uten tillatelse fra Riksantikvaren forbudt å skade, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller skjemme kulturminner eller sette i gang tiltak som kan fremkalle fare for det. Det er forbudt å fjerne kulturminner fra området.

§ 2.All ferdsel er forbudt innenfor fredningsområdet uten tillatelse fra Sysselmannen på Svalbard. Tillatelse gis etter søknad til og på vilkår fastsatt av Sysselmannen. Forbudet gjelder ikke ambulanse-, politi-, rednings- og oppsynsvirksomhet.
§ 3.Det er forbudt å etablere leir innenfor fredningsområdet, likeledes sette opp telt eller brenne bål.
§ 4.Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne forskrift eller forbud eller pålegg gitt i medhold av den, straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning straffes på samme måte.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.