Godkjenning av hovedavtalen for Bankklagenemnda.

DatoFOR-2000-05-19-442
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 997
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-06-25-46-§4
Kunngjort
KorttittelGodkjenning av hovedavtalen for Bankklagenemnda

Fastsatt ved kgl.res 19. mai 2000 med hjemmel i lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Hovedavtalen for Bankklagenemnda gis godkjenning etter lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 annet ledd fra det tidspunkt loven trer i kraft.

0Loven trer i kraft 1 juli 2000.