Forskrift om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt mv.

DatoFOR-2000-06-22-634
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2000 1316
Ikrafttredelse22.06.2000
Sist endretFOR-2006-10-23-1186
EndrerFOR-1993-12-17-1320
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-29, Kongens instruksjonsmyndighet
Kunngjort
KorttittelForskrift om engangserstatning for vernepliktige

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarsdepartementet 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 juni 2005 nr. 719, 23 okt 2006 nr. 1186.
Oppheves ved forskrift 16 juni 2017 nr. 779 (i kraft 1 juli 2017).

Kap I. Innledende bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med erstatningsordningen er å yte rask økonomisk hjelp uten komplisert saksbehandling til vernepliktige og øvrig personell som omfattes av forskriften, og til deres etterlatte, ved varig medisinsk invaliditet og i forbindelse med dødsfall.

§ 2.Forskriftens virkeområde

Reglene omfatter:

a.vernepliktige mannskaper under førstegangstjeneste, repetisjonsøvelser og heimevernsøvelser, og ekstraordinær tjeneste i henhold til lov om verneplikt § 9 nr. 2.
b.elever av militære skoler som ikke har befals grad og lønn
c.personell som innenfor førstegangstjenestens lengde helt eller delvis avtjener sin tjeneste med befals grad, men ikke omfattes av Lønnsregulativets fellesbestemmelser.
d.vernepliktig og utskrevet befal som ikke er fast tjenestegjørende, men innkalt til repetisjonsøvelser, HV-øvelser eller ekstraordinær tjeneste.
e.HV-ungdom, samt lotter og annet kvinnelig personell som er innkalt til tjeneste, kurs og øvelser.

Reglene gjelder skade-, sykdomstilfeller og dødsfall som blir påført eller måtte oppstå mellom tiltredelse av tjenesten og dimittering, herunder innkallings- og dimisjonsreisen.

Skadetidspunktet for sykdom regnes fra første besøk hos lege som fører til at sykdommen blir konstatert.

Denne forskriften gjelder også behandling av krav om erstatning for skader og sykdommer som er konstatert før denne forskriftens ikrafttredelse. Dette gjelder likevel ikke krav som er fremmet før denne forskrifts ikrafttredelse.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005), 23 okt 2006 nr. 1186.
§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med;

a.Ektefelle: person som var gift eller registrert partner etter lov om partnerskap med avdøde. Vedkommende anses imidlertid ikke som ektefelle når det på dødsfallstidspunktet var avsagt dom for, eller fattet vedtak om separasjon eller skilsmisse.
b.Samboer: person som har bodd i ekteskapslignende forhold sammen med avdøde i minst 2 år. Dette må kunne bekreftes av folkeregistret. Dersom samboerne har felles barn, kreves ikke to års botid, men det må kunne bekreftes fra folkeregistret at de faktisk bodde sammen.
c.Etterlatte: ektefelle, samboer, barn eller andre personer som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.
§ 4.Fastsettelse av varig medisinsk invaliditet

Ved fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad legges til grunn vedtak fattet av Arbeids- og velferdsetaten.

Arbeids- og velferdsetaten plasserer invaliditetsgraden i skadegrupper innenfor 10%. Ved beregning av engangserstatning legges middelprosenten i gruppen til grunn ved utregning av erstatningsbeløpet. Ved invaliditet i gruppen 84-100% utbetales maksimumsbeløpet.

Hvor Arbeids- og velferdsetaten har lagt til grunn at den varige medisinske invaliditeten er under 15%, skal saken oversendes Forsvarets Sanitet for fastsettelse av invaliditetsgrad. Dette gjelder selv om Arbeids- og velferdsetatens vedtak bygger på en spesialisterklæring som har fastsatt invaliditetsgrad. Forsvarets Sanitet skal vurdere invaliditet ut i fra sakens dokumenter og invaliditetstabellen inntatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade del II.

Engangserstatningen er ment å gi en rask økonomisk hjelp og ordningen gjelder ikke forverring av skade eller sykdom.

Etter at Arbeids- og velferdsetaten første gang har fastsatt invaliditetsgraden, skal det derfor ikke utbetales erstatning på grunnlag av senere forverring av skade eller sykdom. Den samme regel gjelder i de tilfelle Forsvarets Sanitet har fastsatt invaliditetsgraden, jf. tredje ledd.

I de tilfeller hvor det fremmes klage på Arbeids- og velferdsetatens første fastsettelse av varig medisinsk invaliditetsgrad innenfor 6 ukers fristen, og vedtaket endres som følge av klagen, vil engangserstatningen bli justert i overensstemmelse med det nye vedtaket.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005), 23 okt 2006 nr. 1186.

Kap II. Erstatning

§ 5.Beregningsgrunnlaget

Ved beregning av erstatningsbeløpet legges folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet til grunn.

§ 6.Erstatning ved invaliditet
a.Invaliditet som følge av tjeneste og lignende

Ved varig medisinsk invaliditet på grunn av sykdom påført eller oppstått under tjenesten og som har sammenheng med denne, og varig medisinsk invaliditet som følge av skade påført eller oppstått

-under all aktivitet innenfor forlegning og leirområde eller tilsvarende,
-under selve reisen i forbindelse med frie permisjonsreiser og alternativ fri permisjonsreise, velferdspermisjon klasse A, tjenestereiser, samt innkallings- og dimisjonsreiser,
-i forbindelse med gjennomføring av frivillige kurs, opplæring og aktiviteter slik som voksenopplæringstilbud og velferdsturer, som arrangeres i regi av, eller betales av Forsvaret,

utbetales engangserstatning begrenset oppad til 15 ganger grunnbeløpet i folketrygden (15 G). Erstatning ytes ned til 2% varig medisinsk invaliditet.

b.Invaliditet oppstått i andre tilfeller

Erstatning for varig medisinsk invaliditet på grunn av skade påført eller oppstått i fritiden og under permisjonsfravær samt invaliditet på grunn av sykdom påført eller oppstått under tjenesten, men som ikke har sammenheng med tjenesten, utbetales først ved 15% invaliditet eller mer, begrenset oppad til 7,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (7,5 G).

0Endret ved forskrift 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005).
§ 7.Erstatning ved dødsfall
a.Erstatning til ektefelle mv.

Engangserstatning ytes med 7,5 G til etterlatt ektefelle, samboer som er likestilt med ektefelle eller annen voksen person som for en vesentlig del ble forsørget av avdøde.

b.Erstatning til barn

Erstatning fastsettes for hvert av barna som avdøde hadde forsørgeransvar for. Erstatningen utmåles i forhold til barnets alder da forsørgeren døde. 

Barnets alderErstatning
Under 1 år6,5 G
1-2 år6,0 G
3 år5,5 G
4-5 år5,0 G
6 år4,5 G
7-8 år4,0 G
9-10 år3,5 G
11 år3,0 G
12-13 år2,5 G
14-15 år2,0 G
16-17 år1,5 G
18-19 år1,0 G

Var avdøde eneforsørger, får barnet dobbelt så stor erstatning.

Erstatning til umyndige som ble forsørget av avdøde utbetales til overformynderiet i hjemstedskommunen, ref vergemålsloven § 62.

c.Ytelse ved dødsfall for vernepliktige uten forsørgerbyrde

Hvor avdøde ikke hadde forsørgerbyrde utbetales 4 G til foreldre eller personer som har stått i foreldrenes sted. Dersom avdøde ikke har foreldre eller personer som har stått i foreldrenes sted utbetales 2 G til dødsboet.

d.Samordning av reglene om erstatning

Hvor skadelidte dør under sykeleie skal engangserstatningen beregnes etter reglene i § 7. Dette gjelder likevel ikke hvor det er konstatert varig medisinsk invaliditet før dødsfallet, og en utbetaling etter § 6 samlet sett vil gi en høyere erstatning enn etter § 7. I slike tilfeller skal beregning av erstatning skje i henhold til § 6.

e.Utgifter knyttet til begravelse

Hvor dødsfall skjer i sammenheng med pålagt tjeneste skal Forsvaret dekke rimelige utgifter i forbindelse med begravelsen. Dette omfatter ikke utgifter til gravmonument og bevertning.

0Endret ved forskrift 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005).

Kap III. Saksbehandling

§ 8.Krav om erstatning

Krav om erstatning fremmes til Statens pensjonskasse som treffer vedtak om engangserstatning.

Utgifter til juridisk bistand i forbindelse med behandling av krav etter denne forskriften dekkes ikke. Ved klagebehandling kan utgifter til juridisk bistand likevel bli dekket etter forvaltningsloven § 36.

0Endret ved forskrift 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005).
§ 9.Forskudd

Det kan utbetales forskudd med inntil 50% av antatt engangserstatning på grunnlag av midlertidig fastsatt invaliditetsgrad. Forsvarets Sanitet fastsetter midlertidig invaliditetsgrad på grunnlag av invaliditetstabellen inntatt i forskrift om menerstatning ved yrkesskade del II og/eller spesialisterklæring. Dersom det innen 5 år etter utbetalt forskudd ikke er truffet avgjørelse om varig medisinsk invaliditet, fastsetter Forsvarets Sanitet en sannsynlig varig invaliditetsgrad som legges til grunn for et endelig oppgjør.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005), 23 okt 2006 nr. 1186.
§ 10.Forsinkelsesrenter

Forsinkelsesrenter beregnes fra fire uker etter at krav om erstatning er fremmet og vedtak om varig medisinsk invaliditetsgrad er fattet av Arbeids- og velferdsetaten. Dersom Forsvarets Sanitet skal fastsette varig medisinsk invaliditetsgrad kan skadelidte kreve etterskuddsrenter fra fire uker etter at vedtaket er fattet og krav om erstatning er fremmet.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005), 23 okt 2006 nr. 1186.
§ 11.Foreldelse

Krav etter disse bestemmelsene foreldes på dagen tre år etter dimittering fra tjeneste i Forsvaret.

For skade eller sykdom som har oppstått eller er blitt pådratt før denne forskrifts ikrafttredelse, løper foreldelsesfristen fra forskriftens ikrafttredelse. Dette gjelder likevel ikke de krav som allerede er å anse som foreldet etter de tidligere gjeldende regler.

Foreldelsesfristen avbrytes når krav fremmes Statens pensjonskasse. Det samme gjelder hvor krav om menerstatning etter ftrl er fremmet for Arbeids- og velferdsetaten. Hvor krav er fremmet for Arbeids- og velferdsetaten, men ikke for Statens pensjonskasse, fortsetter fristen å løpe fire uker etter at skadelidte har fått melding om Arbeids- og velferdsetatens vedtak.

0Endret ved forskrifter 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005), 23 okt 2006 nr. 1186.
§ 12.Klage

Forvaltningsloven av 10. februar 1967 § 28 gjelder for behandling av saker etter denne forskrift. Klageinstans etter denne forskrift er Forsvarsdepartementet.

0Endret ved forskrift 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005).
§ 13.Adgang til justeringer

Forsvarsdepartementet gis myndighet til å foreta mindre justeringer i forskriften. Statens pensjonskasse gis myndighet til å gi utfyllende saksbehandlingsregler.

0Endret ved forskrift 24 juni 2005 nr. 719 (i kraft 1 juli 2005).
§ 14.Forholdet til andre lovbestemte trygdeytelser og erstatningsordninger

Engangserstatning etter disse bestemmelser kommer i tillegg til lovbestemte trygdeytelser.

Krav på engangserstatning reduseres krone for krone i den grad det er utbetalt erstatning på annet rettslig grunnlag fra staten for den påførte skade.

Allerede utbetalt engangserstatning kommer til fradrag krone for krone i erstatningen som utbetales etter lov om skadeserstatning, lov om yrkesskadeforsikring eller erstatning på annet rettslig grunnlag.

§ 15.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tid oppheves forskrift av 17. desember 1993 nr. 1320 om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt m.v.