Forskrift om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til Helsedirektoratet om sterilisering.

DatoFOR-2000-06-23-589
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1249
Ikrafttredelse23.06.2000
Sist endretFOR-2013-01-17-61
EndrerFOR-1977-10-28-3, FOR-1998-01-09-21
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-57-§14, FOR-2001-12-21-1478
Kunngjort
KorttittelForskrift om sterilisering av kvinner mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 2000 med hjemmel i lov av 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 14. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484, 1 sep 2003 nr. 1111, 25 sep 2006 nr. 1089 (bl.a tittel), 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel 1. Godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner

§ 1.Formål

Bestemmelsene i kapittel 1 skal sikre at sterilisering av kvinner utenfor private og offentlige sykehus, foregår i virksomheter hvor det anses forsvarlig.

§ 2.Virkeområde

Bestemmelsene i kapittel 1 gjelder sterilisering av kvinner ved laparoskopisk teknikk i virksomheter utenfor sykehus.

§ 3.Fylkesmannens godkjenning

Fylkesmannen kan godkjenne at sterilisering av kvinner foretas i kirurgiske poliklinikker eller i annen ambulant spesialistpraksis utenfor sykehus hvor det anses forsvarlig. For at godkjenning skal kunne gis, må følgende krav være oppfylt:

-inngrepene skal utføres av leger som er spesialister i kvinnesykdommer og fødselshjelp eller spesialister i generell kirurgi, med dokumentert trening innen laparaskopi.
-virksomheten skal ha rutiner som sikrer mulighet for blodtyping og for gjennomføring av blodtransfusjon ved akutt komplikasjon.
-spesialist i anestesiologi skal ha ansvaret for overvåkning av pasienten under og etter steriliseringsinngrepet.
-virksomheten må ha tilfredsstillende rutiner for kontakt med kirurgisk ekspertise for rask håndtering av akutte komplikasjoner.

Godkjenningen kan tilbakekalles dersom virksomheten ikke drives i henhold til lov og forskrift.

0Endret ved forskrift 1 sep 2003 nr. 1111.
§ 4.Dispensasjon

Helsedirektoratet kan gi dispensasjon fra kravene i § 3.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel 2. Innberetning til Helsedirektoratet om sterilisering

0Overskrift endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5.Innberetning om inngrepene

Lege og sykehus som foretar inngrep etter lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering skal innberette om inngrepene slik Helsedirektoratet fastsetter.

0Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1484 (i kraft 1 jan 2002), 25 sep 2006 nr. 1089, 17 jan 2013 nr. 61.
§ 5a.Innberetning fra steriliseringsnemndene

Steriliseringsnemndene skal sende innberetning om behandlede søknader i nemnda på skjema som Helsedirektoratet til enhver tid har fastsatt. Innberetningen skal sendes Steriliseringsrådet.

0Tilføyd ved forskrift 25 sep 2006 nr. 1089, endret ved forskrift 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel 3. Ikrafttredelse

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrifter av 28. oktober 1977 nr. 3 om innberetning til departementet ang sterilisering.
-Forskrift av 9. januar 1998 nr. 21 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner.