Forskrift om vektårsavgift

DatoFOR-2000-06-29-688
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 1613
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endretFOR-2015-12-15-1639 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1993-08-23-823
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-06-19-2, Stortingets avgiftsvedtak
Kunngjort
Rettet13.02.2004 (§ 1, § 2 tredje og fjerde ledd, § 8 siste ledd)
KorttittelForskrift om vektårsavgift

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2000 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 feb 2001 nr. 131, 18 juni 2001 nr. 697, 25 nov 2003 nr. 1394, 12 des 2003 nr. 1534, 19 des 2003 nr. 1759, 14 april 2004 nr. 619, 10 des 2004 nr. 1601, 16 des 2004 nr. 1706, 21 des 2007 nr. 1775, 2 feb 2009 nr. 104, 10 des 2012 nr. 1198, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1639 som endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1707.

I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde - omfang

Denne forskrift fastsetter bestemmelser om beregning og utskriving av avgift for kjøretøy som er avgiftspliktig i henhold til Stortingets vedtak om vektårsavgift, og om kontroll av avgiftspliktige kjøretøy.

0Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004).
§ 2.Fakturering av avgift

Skattekontoret beregner og skriver ut avgiften i to terminer pr. år for avgiftspliktige kjøretøy som pr. 1. januar og 1. juli står registrert i Statens vegvesens motorvognregister. Faktura sendes registrert eier på papir, eller elektronisk dersom eier har tilrettelagt for dette innen henholdsvis 30. desember og 30. juni.

For kjøretøy som ikke står registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar og 1. juli, men kommer til registrering, oppstår avgiftsplikten ved registreringen. Når skattekontoret mottar melding om slik registrering skal skattekontoret beregne og skrive ut avgiften og faktura sendes registrert eier. Det skal i slike tilfeller skrives ut en forholdsmessig avgift beregnet pr. påbegynt måned og måneder fram til terminens avslutning.

0Endret ved forskrifter 13 feb 2001 nr. 131 (i kraft 1 mars 2001), 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1639 som endret ved forskrift 17 des 2015 nr. 1707 (i kraft 1 jan 2016).

II. Vektgradert årsavgift

§ 3.Grunnlag for avgiftsberegningen

For motorkjøretøyer og kombinasjoner av kjøretøy (vogntog) skal det betales vektgradert årsavgift på bakgrunn av kjøretøyets akselantall, fjæringssystem og registrerte tillatte totalvekt etter de satser som fremgår av Stortingets vedtak om vektårsavgift.

Fjæringssystemer som imøtekommer krav fastsatt i Rdir. 1996/53/EF Bilag II anses som likestilt med luftfjæring etter Stortingets avgiftsvedtak.

For motorkjøretøy som skal trekke forskjellige tilhengere skal satsen for den kombinasjon av kjøretøy som gir høyest avgift benyttes, likevel minst satsen for samme motorkjøretøy uten at det benyttes som kombinasjon av kjøretøy.

0Endret ved forskrift 18 juni 2001 nr. 697 (i kraft 1 juli 2001).
§ 4.Nedregistrering 

1. Avgiftsmessig nedregistrering

Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan settes lavere enn kjøretøyets tillatte totalvekt dersom eieren ved skriftlig henvendelse til Regionvegkontoret ber om dette. Avgiftsgrunnlaget for kjøretøy kan ikke settes lavere enn minimumsgrensen for avgiftsplikt.

Redusert avgiftsgrunnlag kan senere økes, men kan da ikke på nytt reduseres så lenge kjøretøyet er registrert på samme eier.

Dersom kjøretøyet brukes med aktuell totalvekt som overskrider det reduserte avgiftsgrunnlaget med 10 pst. eller mer, bortfaller adgangen til redusert avgiftsgrunnlag. Avgiftsgrunnlaget settes da opp til kjøretøyets tillatte totalvekt. Det kan på nytt ikke reduseres med mindre kjøretøyet skifter eier. 

2. Teknisk nedregistrering

Med teknisk nedregistrering menes i avgiftsmessig forstand at det foretas fysiske inngrep i kjøretøyet som reduserer kjøretøyets faktiske tillatte totalvekt. Slik teknisk endring må godkjennes av fabrikanten og Regionvegkontoret.

Medfører en slik endring at tillatt totalvekt blir lavere enn grensen for vektårsavgiftsplikt, skal det gis fritak for vektårsavgiften fra den termin endringen skjer. I stedet skal det beregnes årsavgift etter reglene i Stortingets vedtak om årsavgift § 3. Det betyr at det skal beregnes full årsavgift dersom endringen skjer i første halvår, og halv årsavgift ved endring i annet halvår.

Fritak gis etter søknad til skattekontoret.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 14 april 2004 nr. 619, 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Endring av avgiftsgrunnlag

Et kjøretøy kan endre avgiftsgruppe til en høyere avgiftsgruppe i løpet av terminen. I slike tilfeller skal tilleggsavgiften beregnes som for nyregistrerte kjøretøy. Skattekontoret foretar beregning og utskriving av avgiften. Faktura sendes registrert eier.

Dersom et kjøretøy i løpet av terminen endrer avgiftsgruppe til en lavere vektårsavgiftsgruppe, får dette ingen avgiftsmessig betydning før avgiftsutskrivingen for påfølgende termin. Ved en slik endring må melding gis Regionvegkontoret i løpet av de siste 20 dagene før ny termin.

Ved endring av avgiftsgruppe, skal nytt vognkort utstedes.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 14 april 2004 nr. 619, 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Tilleggsberegning ved overtredelse av registreringsplikt

Dersom kjøretøy urettmessig trekker tilhenger som medfører at kombinasjonen kommer i en avgiftskode med høyere avgift, skal det betales tilleggsavgift. Tillegget skal utgjøre differansen i avgift mellom den kombinasjonen som er registrert og den kombinasjonen som urettmessig er benyttet. Avgift beregnes i slike tilfeller for hele terminens lengde.

Skattekontoret foretar beregning og utskriving av avgiften.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 14 april 2004 nr. 619, 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Korttidsbruk av tilhenger

For kjøretøy som for en kortere periode skal trekke tilhenger, eller trekke tilhenger som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under en avgiftskode med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, kan skattekontoret gi tillatelse til slik kjøring uten at kjøretøykombinasjonen registreres med egen avgiftskode.

Det skal i slike tilfeller svares en døgnavgift tilsvarende 2 % av full vektårsavgift for den aktuelle kjøretøykombinasjon, likevel ikke mindre enn kr 35. Avgiften skal beregnes pr. påbegynt døgn tillatelsen gjelder for. Avgiftsbeløp avrundes nedover til nærmeste hele krone.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).

III. Miljødifferensiert årsavgift for dieseldrevne kjøretøy

§ 8.Grunnlag for avgiftsberegningen

For avgiftspliktige dieseldrevne motorkjøretøyer skal det, i tillegg til vektgradert årsavgift etter kapittel II, beregnes avgift på bakgrunn av hvilket avgasskravnivå kjøretøyet oppfyller.

Dersom avgasskravnivå ikke kan dokumenteres anses kjøretøy registrert etter nedenfor nevnte datoer å oppfylle de tilhørende avgasskravnivå:

a)kjøretøy registrert før 1. oktober 1993 - tilfredsstiller ingen avgasskravnivå (ikke EURO)
b)kjøretøy registrert etter 1. oktober 1993 - tilfredsstiller EURO I
c)kjøretøy registrert etter 1. oktober 1996 - tilfredsstiller EURO II
d)kjøretøy registrert etter 1. oktober 2001 - tilfredsstiller EURO III
e)kjøretøy registrert etter 1. oktober 2006 - tilfredsstiller EURO IV
f)kjøretøy registrert etter 1. oktober 2009 - tilfredsstiller EURO V
g)kjøretøy registrert etter 1. januar 2014 - tilfredsstiller EURO VI.

For kjøretøy som ikke er førstegangsregistrert i Norge anses registreringsdatoen å være tidspunktet for første gangs registrering i utlandet.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 10 des 2012 nr. 1198 (i kraft 1 jan 2013).
§ 9.Nedsettelse av avgasskravnivå

Dersom det på betryggende måte kan dokumenteres at et kjøretøy oppfyller et strengere avgasskravnivå enn det datoen for registrering tilsier, kan Regionvegkontoret etter søknad fastsette et lavere avgasskravnivå.

0Endret ved forskrift 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004).

IV. Avsluttende bestemmelser

§ 10.Reservebusser

Skattekontoret kan gi fritak for ordinær vektårsavgift for reservebusser. Med reservebuss menes buss som ikke er i daglig bruk, men som benyttes ved særlige anledninger. Fritak gis for det enkelte kjøretøy. Når kjøring skal finne sted, må det sendes melding om dette til skattekontoret. For kjøretøy som innvilges fritak skal det i stedet beregnes døgnavgift på to prosent av full vektårsavgift.

Kjøretøyet må være registrert på innehaver av løyve etter § 4 eller § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn eller fartøy eller være utleiet på kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom innehaver av slikt løyve og selskap i samme konsern. Fritaket gjelder også motorvogn som utfører rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett år eller mer inngått med myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve.

0Tilføyd ved forskrift 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005), endret ved forskrifter 16 des 2004 nr. 1706 (i kraft 1 jan 2005), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 11.Avgiftsrefusjon

For kjøretøy som blir avregistrert og som står avregistrert ut terminen, kan betalt avgift for avregistreringsperioden refunderes etter søknad til skattekontoret.

Avregistreringsperioden regnes i slike tilfeller i hele måneder fratrukket avregistreringsmåned fram til terminens avslutning.

0Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1534 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 10), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)
§ 13.(Opphevet 1 jan 2008, jf. forskrift 21 des 2007 nr. 1775.)
§ 14.Ansvar for avgiften ved overdragelse av kjøretøy

Kjøretøy tillates ikke omregistrert før all skyldig avgift er betalt.

0Endret ved forskrifter 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 13), 21 des 2007 nr. 1775 (i kraft 1 jan 2008).
§ 15.Kontroll

Tjenestemenn fra skattemyndighetene, tollmyndighetene og Regionvegkontoret samt politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere kjøretøy for å påse at avgiftsbestemmelsene blir overholdt. Ved slik kontroll plikter føreren å:

a)stanse straks og/eller forholde seg som det blir anvist ved tegn eller skilt,
b)oppholde seg ved kjøretøyet til kontrollen er avsluttet eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
c)vise frem offentlige dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen og gi opplysninger som kontrollmyndigheten mener har betydning for avgiftskontrollen,
d)kjøre til anvist veie- eller kontrollplass.

Tjenestemenn fra skattemyndighetene skal i kontrolløyemed når som helst ha adgang til å:

a)foreta kontroll av forretningslokaler, verksted o.l. hos den avgiftspliktige og hos enhver som importerer, forhandler, produserer, foretar statusendring eller oppbygging av kjøretøy eller importerer/forhandler deler til kjøretøy,
b)kreve seg forelagt eller sendt inn til gjennomsyn regnskaper med bilag, noteringer, kontrakter og korrespondanse, herunder elektronisk lagrede dokumenter.

Adgangen i annet ledd gjelder også elektroniske programmer og programsystemer. Ved gjennomsyn av virksomhetens arkiver kan skattemyndighetene foreta kopiering til datalagringsmedium for senere gjennomgang hos den opplysningspliktige eller hos skattemyndighetene.

Den avgiftspliktige, vedkommende firmas eier eller ansatte plikter å yte de nevnte tjenestemenn den nødvendige hjelp og veiledning.

Skattemyndighetene og tollmyndighetene kan kreve at kjøretøy fremstilles for Regionvegkontoret for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold av hensyn til avgiften.

Ved omregistrering og påskilting av kjøretøy kan det kreves forevist kvittering for at forfalte avgifter er betalt.

For avgift som er betalt etter forfall, bør vognføreren som bevis ved en eventuell kontroll ha med seg avgiftskvittering under kjøringen.

Ved kontroll etter denne bestemmelsen gjelder bestemmelsene fastsatt i forskrift 8. mars 2013 nr. 258 om gjennomføring av skatte- og avgiftskontroll tilsvarende så langt de passer.

0Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1394 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 14), 2 feb 2009 nr. 104, 8 mars 2013 nr. 259, 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 16.Taushetsplikt

Enhver som innehar offentlige verv, stilling eller oppdrag knyttet til avgiftsforvaltningen skal, med de begrensninger som følger av hans gjøremål, bevare taushet om det han i sitt arbeid har fått vite om noens forretnings-, og drifts-, formues- og inntektsforhold og om andre økonomiske og personlige forhold som ikke er alminnelig kjent. Han må heller ikke gjøre bruk av sin viten om slike forhold i egen næringsvirksomhet.

Bestemmelsene i første ledd er ikke til hinder for at opplysninger kan gis til annen offentlig myndighet for bruk i dennes arbeid med toll og andre avgifter til staten eller med skatter til stat eller kommune, eller for bruk i statistisk øyemed. Bestemmelsene gjelder heller ikke når allmenne hensyn tilsier at opplysningene gis og departementet samtykker i dette.

Den som mottar opplysninger i medhold av annet ledd, har selv taushetsplikt om disse.

0Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 15).
§ 17.Utfyllende bestemmelser

Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges Skattedirektoratet.

Direktoratet kan gi forskrifter om presisering, utfylling og gjennomføring av denne forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll mv.

0Endret ved forskrifter 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 16), 15 des 2015 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2016).
§ 18.Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Forskriften gjelder fra 1. juli 2000.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 23. august 1993 nr. 823 om vektårsavgift.

0Endret ved forskrift 10 des 2004 nr. 1601 (i kraft 1 jan 2005, tidligere § 17).