Forskrift om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning

DatoFOR-2000-06-30-653
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1370
Ikrafttredelse01.07.2000, 01.10.2000
Sist endretFOR-2010-05-07-654 fra 11.06.2010
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-06-25-46-§1, LOV-1999-06-25-46-§48, LOV-1999-06-25-46-§93
Kunngjort
KorttittelForskrift om Lånekassen og finansavtaleloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. juni 2000 med hjemmel i lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 1 fjerde ledd bokstav a og b, § 48 sjette ledd og § 93 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 nov 2000 nr. 1105, 7 mai 2010 nr. 654.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder for utdanningslån gitt av Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).

§ 2.Overføring av låneforholdet

Lånekassen kan overføre lånefordringer til Statens innkrevingssentral uten låntakerens samtykke.

§ 3.Lånekassens opplysningsplikt mv.

Finansavtaleloven § 46a, § 46b, § 46c og § 47 gjelder ikke for lån som nevnt i § 1.

Før det inngås låneavtale som nevnt i § 1 skal låntakeren gis skriftlige opplysninger om følgende forhold

a)nominell rente og andre kostnader i forbindelse med låneavtalen
b)vilkårene for endring av kostnader nevnt i bokstav a
c)representative eksempler på effektiv rente
d)retten til førtidig tilbakebetaling og Lånekassens eventuelle rett til kompensasjon ved førtidig tilbakebetaling, og hvordan denne kompensasjonen fastsettes i overensstemmelse med finansavtaleloven § 53 og § 54
e)studietidens lengde, ordinær lånesaldo (hovedstolen), samlet sum som skal betales for lånet, nedbetalingstid, sum renter i periode med betalingspause, kvartalvise terminbeløp, renter, stipend og rett til ettergivelse av lån ved visse fullførte utdanninger. Ved beregningen legges normert studietid for den aktuelle utdanningen til grunn. Beregningen foretas ut fra de rentesatser og vilkår som gjelder på det tidspunktet opplysningene utarbeides.
f)hvilke konsekvenser variasjon i studietid eller endring av studievalg medfører for retten til lån, stipend og ettergivelse av lån
g)hvilken betydning låntakerens inntekt, formue og familieforhold har for rett til lån, stipend og ettergivelse av lån
h)låntakerens rett til å be om særskilt informasjon etter fjerde ledd.

Opplysninger som nevnt i annet ledd kan gis som standardopplysninger. Opplysningene oppdateres årlig. Ved andre vesentlige endringer av lånevilkårene enn endring av rentesats og gebyrsats bør opplysningene oppdateres umiddelbart. Det skal fremgå klart av opplysningene når de sist ble oppdatert.

Dersom låntakeren ber om det, plikter Lånekassen å gi opplysninger som nevnt i annet ledd og finansavtaleloven § 46a første ledd bokstav f og l til den enkelte låntaker basert på en beregning ut fra vedkommendes studieplaner og gjeldende satser på opplysningstidspunktet.

0Endret ved forskrift 7 mai 2010 nr. 654 (i kraft 11 juni 2010).
§ 4.Låneavtalens innhold

Finansavtaleloven § 48 gjelder for Lånekassen med unntak for henvisning til informasjon nevnt i finansavtaleloven § 46a første ledd bokstav f og l. Opplysninger gitt i medhold av denne forskrift § 3 skal anses som en del av låneavtalen.

0Endret ved forskrift 7 mai 2010 nr. 654 (i kraft 11 juni 2010).
§ 5.Lånekassens informasjonsplikt når lånet settes rentebærende

Når den utdanningen det er gitt støtte til er fullført eller lånet av andre grunner settes rentebærende, skal Lånekassen uoppfordret gi låntakeren opplysninger som nevnt i finansavtaleloven § 46a første ledd.

0Endret ved forskrift 7 mai 2010 nr. 654 (i kraft 11 juni 2010).
§ 6.Tilbakelevering av gjeldsbrev

Finansavtaleloven § 6 annet ledd om tilbakelevering av gjeldsbrev gjelder ikke for Lånekassen.

0Tilføyd ved forskrift 10 nov 2000 nr. 1105.
§ 7.Varsel om endring

Finansavtaleloven § 50 tredje ledd jf. annet ledd om varsling gjelder ikke for Lånekassen.

0Endret ved forskrift 10 nov 2000 nr. 1105.
§ 7a.Særlig om førtidig tilbakebetaling av fastrentekreditt

Kravet i finansavtaleloven § 54 første ledd annet punktum om at samlet kredittbeløp skal overstige 50 000 kroner, gjelder ikke for lån som nevnt i § 1.

0Tilføyd ved forskrift 7 mai 2010 nr. 654 (i kraft 11 juni 2010).
§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften § 3 annet, tredje og fjerde ledd og § 4 annet punktum trer i kraft 1. oktober 2000. Forskriften trer for øvrig i kraft 1. juli 2000.

0Endret ved forskrift 10 nov 2000 nr. 1105 (tidligere § 6).