Forskrift om registrering og utveksling av opplysninger (meldesystem) for å gjennomføre bestemmelsene i samordningsloven mv.

DatoFOR-2000-07-06-727
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2000 1676
Ikrafttredelse01.09.2000
Sist endretFOR-2010-04-20-527 fra 01.03.2010
EndrerFOR-1961-04-07-4116
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§25
Kunngjort
KorttittelForskrift om meldesystem etter samordningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 6. juli 2000 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 25 nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 13 mars 2002 nr. 265, 30 juni 2006 nr. 790, 20 april 2010 nr. 527.

§ 1.Formål og omfang

Formålet med denne forskriften er å sikre at det skjer korrekt samordning og tilpassing av ytelser fra pensjons- eller trygdeordninger som omfattes av samordningsloven. Private pensjonsordninger omfattes således ikke av bestemmelsene her.

§ 2.Om registrering av opplysninger
1.Når en person er innvilget ytelser fra en pensjons- eller trygdeordning, skal opplysninger om dette registreres i det felles lokale kontoret i arbeids- og velferdsforvaltningen i den kommunen der vedkommende er registrert bosatt i følge folkeregisteret. Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer hvilket organ som skal registrere opplysningene for personer som er fast bosatt i utlandet.
2.Når en pensjonist flytter fra en kommune til en annen eller til/fra utlandet, skal opplysningene overføres til det nye felles lokale kontoret eller til det organ som registrerer opplysninger om personer som er fast bosatt i utlandet.
3.Det skal registreres opplysninger om navn, adresse, fødselsnummer (eventuelt D-nummer for personer bosatt i utlandet og som ikke er tildelt fødselsnummer), pensjons- eller trygdeordning, pensjonsart, virkningstidspunkt, opphørstidspunkt og eventuelt andre opplysninger som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.
4.Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter et registreringsnummer for hver enkelt pensjons- eller trygdeordning og et registreringsnummer for arten av ytelse/pensjon.
5.Det skal foretas registrering selv om ytelsen er bortfalt som følge av fradragsreglene i samordningsloven eller særskilte fradragsregler for vedkommende pensjonsordning (såkalt 0-pensjon).
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 3.Generelt om meldingene til/fra de felles lokale kontorene

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan inngå avtaler med pensjonsordninger om at utvekslingen av opplysninger med de felles lokale kontorene skal skje maskinelt over linje via Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Ellers gis meldingene på blankett fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet, og i det antall eksemplarer som direktoratet bestemmer.

0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 4.Melding fra tjenestepensjonsordninger til det felles lokale kontoret
1.Tjenestepensjonsordningen skal omgående sende melding til det felles lokale kontoret når:
a)Ytelsen er innvilget.
b)Ytelsen opphører.
c)Pensjonisten flytter fra en kommune til en annen. Meldingen sendes både til det felles lokale kontoret i fraflyttings- og tilflyttingskommunen. Utbetales det pensjon fra det felles lokale kontoret, skal tjenestepensjonsordningen ikke sende melding om flytting.
2.Det felles lokale kontoret skal omgående registrere de opplysninger som er meldt fra tjenestepensjonsordningen.
3.Når en ytelse er innvilget, må tjenestepensjonsordningen ikke utbetale ytelsen, eventuelt anvise den til utbetaling gjennom det felles lokale kontoret, før returmelding fra dette kontoret er mottatt, se § 5 nr. 1 bokstav a.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel).
§ 5.Meldinger fra det felles lokale kontoret til tjenestepensjonsordninger
1.Det felles lokale kontoret skal sende følgende meldinger:
a)Returmelding, når det felles lokale kontoret har mottatt melding fra en tjenestepensjonsordning om at det er innvilget en ytelse, jf. § 4. Returmeldingen må sendes omgående og gi opplysning om ytelser som allerede er registrert på vedkommende. Det felles lokale kontoret skal sende returmelding også når det ikke er registrert andre ytelser.

Ved ytelser som administreres av Arbeids- og velferdsetaten, må det felles lokale kontoret gi tjenestepensjonsordningen de opplysningene som er nødvendig for at den skal kunne foreta korrekt pensjonsberegning og samordning.

b)Melding om at ytelser som administreres av Arbeids- og velferdsetaten innvilges, endres eller opphører (likevel ikke ved endringer av folketrygdens grunnbeløp).

Når en ytelse innvilges eller endres, må det felles lokale kontoret gi tjenestepensjonsordningen de opplysningene som er nødvendig for at den skal kunne foreta korrekt pensjonsberegning og samordning.

Når arbeidsavklaringspenger reduseres på grunn av samtidig arbeid, sendes det endringsmelding hver tredje måned.

Når det skjer endringer i faktisk eller forventet arbeidsinntekt etter folketrygdloven § 17-8 som fører til at en pensjon fra folketrygden omregnes, skal det felles lokale kontoret oppgi den nye inntekten til tjenestepensjonsordningen sammen med meldingen om at ytelsen fra folketrygden er endret. I disse tilfellene er det ikke nødvendig med forespørsel fra tjenestepensjonsordningen etter folketrygdloven § 25-9.

c)Melding om ny ytelse som det er mottatt melding om fra en annen tjenestepensjonsordning.
2.Det felles lokale kontoret skal søke å rette opp eventuelle uriktige eller ufullstendige opplysninger om personalia, adresse mv. overfor tjenestepensjonsordninger.
0Endret ved forskrift 30 juni 2006 nr. 790 (i kraft 1 juli 2006, se endringsforskriften for overgangsregel), 20 april 2010 nr. 527 (med virkning fra 1 mars 2010).
§ 5a.(Opphevet fra 1 juli 2006 jf forskrift 30 juni 2006 nr. 790).
§ 6.Øvrige meldinger fra tjenestepensjonsordningene

Enhver tjenestepensjonsordning skal gi melding om egen pensjonsberegning til en annen tjenestepensjonsordning eller trygd når dette har betydning for beregningen av ytelsene fra vedkommende ordning.

0Endret ved forskrift 13 mars 2002 nr. 265.
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. september 2000. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 7. april 1961 nr. 4116 om registrering av personer med pensjons- og trygdeytelser som omfattes av samordningsloven m.v. (samordningsforskrift 47).