Forskrift om overgangsregler for fastsettelse av høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse ved samordning av tjenestepensjoner.

DatoFOR-2000-07-07-743
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 2000 1697
Ikrafttredelse07.07.2000 med virkning fra 1. mai 2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§27
Kunngjort
KorttittelForskrift om overgangsregler for tjenestepensjon

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 7. juli 2000 med hjemmel i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 27.

I

Ved samordning av tjenestepensjoner etter bestemmelsene i samordningsloven § 7, gjelder følgende overgangsregel ved fastsetting av høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse:

For pensjon for tjenesteforhold som er avsluttet før 1. mai 2000, skal høyeste pensjon i Statens Pensjonskasse fastsettes etter de regler som gjaldt før denne dato. Det vil si at den delen av den pensjonsgivende inntekten (pensjonsgrunnlaget) som er mellom åtte og tolv ganger folketrygdens grunnbeløp bare medregnes med en tredel.

II

Denne forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. mai 2000.