Forskrift om advarselsmerking av honning.

DatoFOR-2000-07-09-764
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1739
Ikrafttredelse09.07.2000
Sist endretFOR-2004-01-15-267
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om advarselsmerking av honning

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 9. juli 2000 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 15 jan 2004 nr. 267 (bl.a hjemmel).

§ 1.Formål

Forskriftens formål er å forebygge helseskade hos spedbarn fra honning.

§ 2.Advarselsmerking

Honning som omsettes skal ha advarselsmerking hvor det klart framgår at produktet ikke må gis til barn under 12 måneder.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
§ 4.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
§ 4a.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Tilføyd ved forskrift 15 jan 2004 nr. 267.
§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.