Forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr.

DatoFOR-2000-07-13-772
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 2000 1745
Ikrafttredelse01.08.2000
Sist endretFOR-2014-09-03-1144
EndrerFOR-1994-01-14-28
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om tilskudd til pelsdyrfor

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. juli 2000 i medhold av Jordbruksavtalen og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

§ 1.Formål

Tilskuddsordningen skal medvirke til utjevning av fraktkostnadene ved innfrakt av råstoffer til, og utfrakt av ferdigfôr fra fôrkjøkken. Ordningen skal bidra til å fremme mest mulig rasjonell omsetning av pelsdyrfôr.

Tilskuddet til innfrakt skal gå til ferdigfôrprodusenter, innkjøpslag eiet av oppdrettere og som omsetter råstoffer og til enkeltoppdrettere når ferdigfôr framstilles på farmen. Tilskuddet til utfrakt skal gå til pelsdyrfôrlag eller andre organiserte fôrkjøkken.

§ 2.Definisjoner

Med innfrakt menes frakt av fisk- og slakteriavfall av norsk opprinnelse til bruk i fôrkjøkken for produksjon av ferskt, frosset eller konservert pelsdyrfôr.

Med utfrakt menes distribusjon av ferdigfôr fra pelsdyrfôrlag eller andre organiserte fôrkjøkken til pelsdyrgårder.

Med hentegodtgjørelse menes godgjørelse til oppdrettere som selv må frakte fôret mer enn 2 km regnet en veg.

§ 3.Vilkår

De som vil søke om tilskudd etter ordningen må etablere full utjevning av utkjøringskostnadene innenfor sitt leveringsområde. Ved leveranse til oppdrettere som bor slik til at det av praktiske grunner ikke kan leveres direkte fra produsentens bil - dekkes andel av frakt med offentlig transportmiddel til mottakerens nærmeste stoppested (nærmere regler for dette i § 4).

Kjøp fra andre forsyningssted av produkter som normalt tilføres lokalt dvs. fra et naturlig avgrenset forsyningsområde, faller utenom ordningen og kan bare komme med i ordningen etter nærmere godkjenning av departementet.

Søknad om fraktutjevningsmidler kan avslås hvis det foregår unødig kryssfrakting av vedkommende råvarer.

Produkter som generelt sett omfattes av ordningen, men som sedvanemessig leveres fraktfritt forbrukers kai, tildeles ikke fraktutjevningsmidler.

§ 4.Tilskudd
1.Innfrakt:
A.Fraktutjevningsbeløpene beregnes etter tonn-/km-prinsippet, dvs. av avstand fra leverandør (siste omsetningsledd) til forbrukeren regnet en veg multiplisert med kjøpt kvantum pr. år.
B.Ved leveranse av fiskeråstoff til mottaker som får alt eller deler av sitt fiskeråstoff levert med båt til nærmeste havn, dekkes båtfrakten med en prosentsats av den tariff som hvert år avtales med hovedleverandørene for den aktuelle strekningen.

For beregning av frakttilskudd for transport av fiskeråstoff over lengre avstander der båttransport er det mest aktuelle transportmiddel, beregnes frakttilskudd på grunnlag av båtfraktkostnader.

Lokale leveranser av fiskeråstoff regnes etter den aktuelle avstand innenfor et naturlig avgrenset område.

C.Fraktutjevningen for biproduktene fra slakteriindustrien baseres utelukkende på tonn-/km-prinsippet under forutsetningen av at varen kjøpes innenfor et naturlig avgrenset forsyningsområde.
2.Utfrakt:

Tilskuddet til utfrakt fordeles etter følgende prinsipp:

A.Fast avskrivning pr. bil pr. år i transportrute fordeles etter utkjørt tonnasje pr. år på følgende måte.
a.Under 500 tonn pr. bil i gjennomsnitt kr 15.000,-
b.500 - 1000 tonn pr. bil i gjennomsnitt kr 20.000,-
c.Over 1000 tonn pr. bil i gjennomsnitt kr 25.000,-
d.Over 2000 tonn pr. bil i gjennomsnitt kr 30.000,-
B.Antallet biler som inngår i avskrivningsgrunnlaget bestemmes av det som er nødvendig for å klare utkjøringen med 1 sjåfør pr. bil innenfor normal arbeidstid pluss tillatt overtid.
C.Restbeløpet etter innfrakt, offentlig transport, hentegodtgjørelse og avskriving på biler, fordeles etter gjennomsnitts kjørte km pr. rute 1. mai og 1. september søkeråret og beregnes etter følgende formel: 

  x kr

--------- = tilskott pr. km

y km x 52

(x = sum som skal fordeles. y = sum av gjennomsnitt rutelengde for fôrkjøkken.) 

D.Rutelengde registreres pr. 1. mai og 1. september søkeråret.

Gjennomsnittet av de to registreringer gir antall km som skal benyttes ved utregningen. (Med rutelengde forstås den avstand det må kjøres for å distribuere fôret til alle fôrkjøkkenets oppdrettere en gang.)

3.Andre tilskudd:

For transport med offentlige transportmidler utenom fergebilletter for godkjente fôrruter, dekkes 80% av faktiske utgifter og med en maksimalsats som fastsettes av Landbruksdepartementet etter samråd med avtalepartene. Slike utgifter dekkes bare hvis fôret ikke kan leveres fra ei godkjent fôrrute.

Til mottakere som må frakte fôret mer enn 2 km regnet en veg, kan det ytes tilskudd (hentegodtgjørelse) etter satser som fastsettes av Landbruksdepartementet etter samråd med avtalepartene.

For områder som ikke kan betjenes med tankbil, gis det mulighet for å etablere særordninger som kan gjøre det mulig å levere ferdigfôr inntil det eventuelt kan opprettes fast fôrrute eller anlegges fôrkjøkken. Disse særordningene må i hvert tilfelle godkjennes av Landbruksdepartementet.

Et fôrlag kan i en tidsbestemt periode tildeles ekstraordinære midler til dekning av ekstra transportkostnader i etableringsfasen. Dette under forutsetning av at bruken av disse midlene vil gi klare forbedringer av fôrforsyningsopplegg og bruk av ordinære tilskuddsmidler på lengre sikt.

§ 5.Søknad, saksbehandling

Søknad om tilskuddsmidler skjer pr. kalenderår og sendes Landbruksdirektoratet innen 1. mars påfølgende år. Søknaden skal skrives på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og være underskrevet av søkeren. Ved sin underskrift erkjenner søkeren at:

-opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte
-opplysningene i søknaden skal registreres, jf. personregisterloven av 9. juni 1978 nr. 48
-kontroll kan foretas på driftsenheten
-utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt eller trekk kan foretas dersom det blir utbetalt for stort beløp
-Landbruksdirektoratet kan innhente nødvendige opplysninger for kontroll fra ligningskontor og kommunekasse.

Talloppgavene i søknaden må være bekreftet av revisor. Oppgavene fra enkeltoppdrettere må bekreftes av kommunen. Av beregnings- og kontrollhensyn skal videre oppgis antall tisper 1. mai - antall dyr 1. september, rutelengde pr. fôrrute og fôrmengder pr. rute.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 6.Kontroll

Riksrevisjonen, Landbruksdirektoratet eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet, kan føre kontroll med at søknadene er i samsvar med forskriften for tilskuddet.

Tilskuddsmottakerne plikter å legge fram de dokumenter som kan anses nødvendig for å gjennomføre kontrollen.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 7.Utbetaling

Avskrivningsbeløp for biler som bare kjører pelsdyrfôr kan utbetales forskuddsvis. Dersom bilen også brukes i annen transport, må det føres regnskap for dette, og avskrivningstilskuddet blir tilsvarende redusert. I de tilfeller dette ikke lar seg gjøre, skal slike biler holdes utenfor ordningen.

Øvrige tilskudd beregnes ved utgangen av hvert kalenderår med utgangspunkt i søknadsoppgavene og det bevilgede beløp.

§ 8.Tilbakebetaling

Tilskuddet eller deler av det kan kreves tilbakebetalt dersom det er foretatt feilutbetalinger eller dersom det viser seg at vilkårene ikke er oppfylt. Det kan kreves rente tilsvarende morarente ved tilbakebetaling.

§ 9.Dispensasjon

Landbruksdepartementet kan i særlige tilfeller fravike bestemmelser i denne forskrift. Dispensasjonen må ikke stride mot formålet med tilskuddsordningen. Søknad om dispensasjon fremmes gjennom Landbruksdirektoratet. Det er ikke anledning til å klage til Kongen i statsråd på dispensasjonsvedtak som er fattet av departementet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 10.Klage

Vedtak som er fattet i medhold av forskriften gir klagerett etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Klagefristen er tre uker regnet fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Eventuelle klager sendes Landbruksdepartementet via Landbruksdirektoratet.

0Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.
§ 11.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. august 2000. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr, fastsatt av Landbruksdepartementet den 14. januar 1994 nr. 28.