Forskrift om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer av Norges Banks hovedstyre

DatoFOR-2000-08-07-809
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 1818
Ikrafttredelse01.10.2000
Sist endretFOR-2015-10-02-1144 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1985-10-25-3929
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§6, FOR-1985-06-21-1180
Kunngjort
KorttittelForskr. om habilitet for Norges Banks hovedstyre

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 7. august 2000 med hjemmel i lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet (sentralbankloven) § 6 sjette ledd, jf. delegeringsvedtak av 21. juni 1985 nr. 1180.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2001 nr. 1554, 29 juni 2007 nr. 876, 2 okt 2015 nr. 1144.

Kapittel 1. Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene

0Endret ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1144 (i kraft 1 jan 2016).
§ 1.Virksomhetsbegrensninger

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene kan ikke drive næringsvirksomhet. I særlige tilfelle kan Finansdepartementet gi samtykke til deltakelsen i slik virksomhet.

De kan heller ikke være lønnet av eller ha lønnede oppdrag for eller inneha verv i styre- eller tilsynsorganer i finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, private pensjonskasser, private pensjonsfond eller foretak som driver næringsvirksomhet. Dette gjelder likevel ikke for Det internasjonale valutafond.

0Endret ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1144 (i kraft 1 jan 2016).
§ 2.Interessebegrensninger

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene kan ikke som aksjonærer, eiere av andeler eller gjennom omfattende løpende kundeforhold ha en fremtredende interesse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller bedrifter.

0Endret ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1144 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3.Egenhandel

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene kan ikke erverve norske eller utenlandske finansielle instrumenter for egen regning, med mindre annet følger av reglene nedenfor.

Forbudet i første ledd er ikke til hinder for at sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene erverver finansielle instrumenter ved arv eller skifte.

Dersom Finansdepartementet har gitt skriftlig forhåndssamtykke i hvert tilfelle, er forbudet i første ledd heller ikke til hinder for at sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene erverver:

1.andeler i verdipapirfond som på ervervstidspunktet har en bredt sammensatt portefølje.
2.norske verdipapirer, jf. verdipapirhandelloven § 2-2 annet ledd, med unntak av verdipapirer som er
a)utstedt av følgende foretak:
i)finansinstitusjon, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond
ii)forretningsforbindelse av Norges Bank Kapitalforvaltning eller Markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank
iii)foretak som er yter av konsulenttjenester til foretak som omfattes av bokstav a og b.
b)notert på utenlandsk børs eller for øvrig omsettes på regulert marked i land der Statens Petroleumsfond også investerer.

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene kan ikke finansiere erverv av finansielle instrumenter med lån opptatt med sikkerhet i egne finansielle instrumenter. De kan heller ikke selge finansielle instrumenter som de ikke eier eller låne finansielle instrumenter.

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene kan ikke ved egenhandel benytte, eller la seg bistå av, foretak som er forretningsforbindelse av Norges Bank Kapitalforvaltning eller Markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank eller som søker å bli det.

Finansielle instrumenter som er ervervet i samsvar med denne paragraf, kan ikke avhendes før det er gått minst tolv måneder etter ervervet.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende for handel som foretas av sentralbanksjefen eller visesentralbanksjefene for regning av nærstående. Med nærstående menes det samme som i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2 og 4.

0Endret ved forskrifter 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007), 2 okt 2015 nr. 1144 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Særlige innsideregler

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene kan ikke kjøpe eller avhende rente- og valutaprodukter når de har informasjon om omstendigheter som kan påvirke kursforholdene, med mindre denne informasjon er offentlig tilgjengelig. Regelen gjelder tilsvarende for etablering og innløsning av renteprodukter som innskudd og lån. Denne bestemmelse gjelder som supplerende regel til bestemmelsene i verdipapirhandelloven om innsidehandel.

Bestemmelsen i denne paragraf gjelder tilsvarende for handel som foretas av sentralbanksjefen eller visesentralbanksjefene for regning av nærstående.

0Endret ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1144 (i kraft 1 jan 2016).
§ 5.Opplysningsplikt

Sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene skal skriftlig underrette Finansdepartementet om de har aksje- eller eierposter av noen størrelse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller bedrifter, og de skal samtidig opplyse om eventuelle større garanti- eller låneforhold i private finansinstitusjoner. De skal også uoppfordret underrette Finansdepartementet om større endringer i slike forhold.

0Endret ved forskrift 2 okt 2015 nr. 1144 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 2. De øvrige hovedstyremedlemmer

§ 6.Virksomhetsbegrensninger

De øvrige hovedstyremedlemmer kan ikke være lønnet av eller ha lønnede oppdrag for eller inneha verv i styre- eller tilsynsorganer i finansinstitusjoner, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

De kan heller ikke være lønnet av eller ha lønnede oppdrag for eller verv i foretak som har en fremtredende interesse i slike selskap.

§ 7.Interessebegrensninger

De øvrige hovedstyremedlemmer kan ikke som aksjonærer, eiere av andeler eller gjennom omfattende løpende kundeforhold ha en fremtredende interesse i finansinstitusjoner, verdipapirforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.

§ 8.Særlige innsideregler

De øvrige hovedstyremedlemmene kan ikke kjøpe eller avhende rente- og valutaprodukter når de har informasjon om omstendigheter som kan påvirke kursforholdene, med mindre denne informasjonen er offentlig tilgjengelig. Regelen gjelder tilsvarende for etablering og innløsning av renteprodukter som innskudd og lån. Denne bestemmelse gjelder som supplerende regel til bestemmelsene i verdipapirhandelloven om innsidehandel.

Bestemmelsen i denne paragraf gjelder tilsvarende for handel som foretas av hovedstyremedlem for regning av nærstående. Med nærstående menes det samme som i verdipapirhandelloven § 2-5 nr. 1, 2 og 4.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 876 (i kraft 1 nov 2007).
§ 9.Varamedlemmer

Reglene i § 6 til § 8 gjelder tilsvarende for vararepresentanter til hovedstyret.

0Endret ved forskrift 21 des 2001 nr. 1554.

Kapittel 3. Fellesregler

§ 10.Habilitetsregler

De alminnelige habilitetsregler i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker gjelder for hovedstyrets saksbehandling.

§ 11.Dispensasjon

Finansdepartementet kan, når det finner det ubetenkelig, gjøre unntak fra reglene i §§ 1 til 9.

§ 12.Ikrafttredelse, opphevelse av tidligere forskrift

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2000. Samtidig oppheves forskrift 25. oktober 1985 nr. 3929 om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer til Norges Banks hovedstyre.