Forskrift om kaffe- og sikoriekstrakter.

DatoFOR-2000-08-31-887
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2000 2134
Ikrafttredelse13.09.2000
Sist endretFOR-2004-01-09-143
EndrerFOR-1993-12-20-1373
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1932-06-17-6-§2, LOV-1932-06-17-6-§3, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
KorttittelForskrift om kaffe- og sikoriekstrakter

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. august 2000 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. § 2 og § 3 og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Jf. EØS-avtalen vedlegg II del XII (direktiv 1999/4/EF). Endret 9 jan 2004 nr. 143 (bl.a hjemmel).

Kapittel I. Omfang og definisjoner

§ 1.Omfang

Denne forskrift omfatter kaffe- og sikoriekstrakter. Forskriften omfatter ikke «café torrefacto soluble».

§ 2.Kaffeekstrakter

Med kaffeekstrakter menes i denne forskrift; kaffeekstrakt, oppløselig kaffeekstrakt, oppløselig kaffe, instant kaffe eller pulverkaffe. Kaffeekstrakter er konsentrerte produkter som er fremstilt ved ekstraksjon av brent kaffe, hvor det utelukkende er benyttet vann som ekstraksjonsmiddel. Enhver hydrolyseprosess ved tilsetting av syre eller base er forbudt. Bortsett fra de uløselige stoffer, som er teknisk umulig å fjerne, og de uløselige oljer som stammer fra kaffen, skal kaffeekstrakter bare inneholde de løselige og aromatiske bestanddelene i kaffe.

Kaffetørrstoffet må være;

a)min. 95 vektprosent for tørket kaffeekstrakt,
b)min. 70 og maks. 85 vektprosent for kaffeekstraktpasta,
c)min. 15 og maks. 55 vektprosent for flytende kaffeekstrakt.

Kaffeekstrakt, i fast form eller i pastaform, skal ikke inneholde andre stoffer enn de som kommer fra ekstraksjonen av kaffe.

Flytende kaffeekstrakt kan likevel inneholde brente eller ubrente sukkerarter, men høyst 12 vektprosent.

§ 3.Sikoriekstrakter

Med sikoriekstrakt menes i denne forskrift; sikoriekstrakt, oppløselig sikori, instant sikori eller sikoripulver. Sikoriekstrakter er konsentrerte produkter som er fremstilt ved ekstraksjon av brent sikori, hvor det utelukkende er benyttet vann som ekstraksjonsmiddel. Enhver hydrolyseprosess ved tilsetting av syre eller base er forbudt.

«Sikori» betyr røtter av Cichorium Intybus L., og brukes ikke til produksjon av sikori salat, men til produksjon av drikker. Røttene skal være tilstrekkelig rengjort for å tørkes og brennes.

Sikoritørrstoffet må være;

a)min. 95 vektprosent for tørket sikoriekstrakt,
b)min. 70 og maks. 85 vektprosent for pasta av sikoriekstrakt,
c)min. 25 og maks. 55 vektprosent for flytende sikoriekstrakt.

Sikoriekstrakt, i fast form eller pastaform, skal ikke inneholde mer enn 1 vektprosent andre stoffer, dvs. andre enn de som kommer fra ekstraksjonen av sikori.

Flytende sikoriekstrakt kan likevel inneholde brente eller ubrente sukkerarter, men høyst 35 vektprosent.

Kapittel II. Merking

§ 4.Bestemmelser om merking og varebetegnelse

Produkter som omfattes av denne forskriften, skal ved omsetning merkes i henhold til gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler, med de tillegg og unntak som følger av denne forskriften.

Produktene skal ha den varebetegnelsen som følger av § 2 og § 3. Varebetegnelsen skal suppleres med passende tilleggsbetegnelse;

-«pasta» eller «i pastaform»
-«flytende» eller «i flytende form»

Varebetegnelsen kan suppleres med «konsentrert»:

a)for flytende kaffeekstrakt dersom kaffetørrstoffet er minst 25 vektprosent,
b)for flytende sikoriekstrakt dersom sikoritørrstoffet er minst 45 vektprosent.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 143.
§ 5.Spesielle bestemmelser om merking

Produkter skal merkes med følgende opplysninger i samme synsfelt som varebetegnelsen;

a)«Koffeinfri» for kaffeekstrakter dersom innholdet av vannfri koffein er høyst 0,3 vektprosent av kaffetørrstoffet.
b)«Med sukker», «konservert med sukker» eller «tilsatt sukker» eller «brent med sukker», for flytende kaffeekstrakt og flytende sikoriekstrakt. Er det benyttet andre sukkerarter enn sukrose, skal navnet på disse angis i stedet for betegnelsen «sukker».

Pasta av kaffeekstrakt og flytende kaffeekstrakt skal merkes med minsteinnholdet av kaffetørrstoffet, uttrykt i vektprosent av ferdig produkt.

Pasta av sikoriekstrakt og flytende sikoriekstrakt skal merkes med minsteinnholdet av sikoritørrstoffet, uttrykt i vektprosent av ferdig produkt.

Kapittel III. Administrative bestemmelser

§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 143.
§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 143.
§ 8.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 143 (tidligere § 9).
§ 9.Overgangsbestemmelse

Inntil 13. september 2001 tillates produksjon og merking av produkter i samsvar med norske bestemmelser før ikrafttredelsen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 143 (tidligere § 10).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 13. september 2000. Samtidig oppheves forskrift av 20. desember 1993 nr. 1373 om kaffe- og sikoriekstraktprodukter m.v.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 143 (tidligere § 11).