Forskrift om oppstillingstillatelser for underholdningsautomater

DatoFOR-2000-09-22-960
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2000 2202
Ikrafttredelse01.10.2000
Sist endretFOR-2007-12-21-1572 fra 01.01.2008
EndrerFOR-1983-11-02-3629, FOR-1995-02-24-185, FOR-1995-09-15-793
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-02-24-11-§1, LOV-1995-02-24-11-§3, LOV-1995-02-24-11-§4, LOV-1995-02-24-11-§18
Kunngjort
KorttittelForskrift om oppstillingstillatelse for automater

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. september 2000 med hjemmel i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 1, § 3, § 4 og § 18. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Overført til Kulturdepartementet ved res. 15 des 2000 nr. 1263.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2000 nr. 1366, 20 des 2002 nr. 1693, 10 des 2004 nr. 1613, 27 mai 2005 nr. 471, 16 des 2005 nr. 1565, 17 mars 2006 nr. 341, 12 mai 2006 nr. 506, 1 des 2006 nr. 1322, 15 juni 2007 nr. 621 (bl.a. tittel), 21 des 2007 nr. 1572.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Forskriften gjelder alle underholdningsautomater.

0Endret ved forskrift 15 juni 2007 nr. 621 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Regler for oppstillingstillatelser for underholdningsautomater

Tillatelser til å stille opp underholdningsautomater gis av Lotteritilsynet, jf. lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. § 3 og forskrift 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater § 3.

Tillatelsen skal gis for en tidsavgrenset periode som ikke skal overstige 3 år.

Tillatelsen utstedes skriftlig. Det skal utstedes en tillatelse for hver automat som skal angi:

-innehaverens navn og adresse,
-oppstillingssted,
-lokalinnehaverens navn og adresse,
-automattype, navn og produsent,
-automatens serienummer og
-tillatelsens varighet ved angivelse av dato.

Innehaveren av tillatelsen plikter å sørge for at tillatelsen er oppsatt godt synlig, på eller i umiddelbar tilknytning til automaten.

0Endret ved forskrifter 20 des 2002 nr. 1693, 10 des 2004 nr. 1613 (se denne for overgangsbestemmelse), 27 mai 2005 nr. 471, 16 des 2005 nr. 1565, 17 mars 2006 nr. 341, 1 des 2006 nr. 1322 (i kraft 1 jan 2007), 15 juni 2007 nr. 621 (i kraft 1 juli 2007), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 3.(Opphevet ved forskrift 15 juni 2007 nr. 621, i kraft 1 juli 2007.)
§ 4.(Opphevet ved forskrift 21 des 2007 nr. 1572, i kraft 1 jan 2008.)
§ 5.Bortfall og omfordeling av oppstillingstillatelser

Dersom en oppstillingstillatelse ikke har vært benyttet i to måneder i sammenheng uten særlig grunn, kan Lotteritilsynet bestemme at tillatelsen skal opphøre. Når vedtaket om opphør er endelig, kan Lotteritilsynet omfordele tillatelsen.

0Endret ved forskrifter 15 juni 2007 nr. 621 (i kraft 1 juli 2007), 21 des 2007 nr. 1572 (i kraft 1 jan 2008).
§ 6.(Opphevet ved forskrift 15 juni 2007 nr. 621, i kraft 1 juli 2007.)
§ 7.Dispensasjon

Lotteritilsynet kan dispensere fra forskriften dersom det foreligger særlige grunner.

0Endret ved forskrift 21 des 2000 nr. 1366 (i kraft 1 jan 2001).
§ 8.Ikrafttredelse m.m.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2000.

Fra samme tid oppheves:

-forskrift av 2. november 1983 nr. 3629 om spilleautomater/spillehaller,
-§ 7 annet og tredje ledd og § 8 annet ledd i forskrift av 24. februar 1995 nr. 185 om lotterier m.v. og
-§ 3 første ledd annet punktum i forskrift av 15. september 1995 nr. 793 om underholdningsautomater.