Forskrift om vilkår for rett til kontantstøtte til småbarnsforeldre - forholdet til forsøk med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd i 20 kommuner, 2000-2003.

DatoFOR-2000-10-03-984
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2000 2278
Ikrafttredelse01.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-41-§24
Kunngjort
KorttittelForskrift om vilkår for rett til kontantstøtte

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 3. oktober 2000 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven) § 24.

I

§ 1.Vilkåret i kontantstøtteloven § 2 første ledd og § 7 annet og tredje ledd om at retten til kontantstøtte avhenger av at barnet ikke eller bare delvis gjør bruk av barnehageplass som det ytes statlig driftstilskudd for, gjelder ikke for barn bosatt i de kommuner som er med i «Forsøk med tildeling av øremerkede tilskudd som rammetilskudd i 20 kommuner, 2000-2003». Det avgjørende blir i disse kommunene hvorvidt det foreligger avtale mellom barnehagen og den barnet bor fast hos om at barnet har plass i barnehage som er godkjent i henhold til barnehagelovens regler. Retten til delvis kontantstøtte etter kontantstøttelovens § 7 tredje ledd gjelder tilsvarende.

II

Forskriften trer i kraft 1. november 2000.