Forskrift om konsesjon for tilbydere som har fått tillatelse til bruk av frekvenser etter teleloven kap. 5 til etablering og drift av samfunnsviktige telenett.

DatoFOR-2000-10-03-994
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 2292
Ikrafttredelse03.10.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§2-1, FOR-1995-12-15-1032-§1 jf LOV-2003-07-04-83-§13-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om konsesjonsplikt for telenett

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. oktober 2000 med hjemmel i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 2-1 tredje ledd, jf. forskrift av 15. desember 1995 nr. 1032 om funksjonsfordeling innen telemyndigheten § 1.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å sikre oppfyllelse av nasjonale behov for telekommunikasjon ved konsesjonsplikt for tilbydere som anlegger, innehar eller driver samfunnsviktige telenett.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder etablering og drift av offentlige telenett som tildeles eksklusiv tillatelse til bruk av frekvenser etter teleloven kap. 5.

§ 3.Konsesjonsplikt

Enhver tilbyder som ikke har sterk markedsstilling etter teleloven § 2-1 første ledd, og som har fått eksklusiv tillatelse av telemyndigheten til bruk av frekvenser i frekvensbåndene 880-914/925-959 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1900-1980 og 2110-2170 MHz må ha tillatelse av Samferdselsdepartementet for å kunne anlegge, inneha eller drive offentlig telenett for tilbud om overføringskapasitet eller tilby offentlig telefontjeneste.

§ 4.Vilkår

Det kan knyttes vilkår til konsesjon etter § 3, jf. teleloven § 2-2.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.