Forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

DatoFOR-2000-10-11-1056
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2318
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2015-12-17-1712 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-07-07-68-§2, LOV-2000-07-07-68-§5
Kunngjort
KorttittelForskrift om FoU-avgift i fiskerinæring mv.

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridepartementet 11. oktober 2000 med hjemmel i lov av 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 2 og § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 920, 19 jan 2010 nr. 43, 8 juni 2010 nr. 790, 15 des 2011 nr. 1428, 17 des 2015 nr. 1712.

§ 1.Formål

Forskriften skal gi grunnlag for å kreve inn en avgift på eksportverdien av fisk og fiskevarer. Formålet med avgiften er å styrke finansieringen av forskning og utvikling (FoU), for å legge til rette for økt verdiskaping, miljøtilpasning, omstilling og nyskaping i fiskeri- og havbruksnæringen.

§ 2.Styret

Fiskeri- og havbruksnæringens felles forskningsfinansiering forvaltes av et styre oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet.

Departementet oppnevner styrets leder, nestleder og fem styremedlemmer, med personlige varamedlemmer, etter forslag fra

-Norges Fiskarlag (2)
-Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (3)
-Landsorganisasjonen i Norge (2).

Styret oppnevnes for en periode på to år.

En beslutning av styret krever flertall av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder det som styreleder slutter seg til.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede forutsatt at minst en fra hver hovedorganisasjon er representert.

Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

Har noen av styremedlemmene forfall, skal varamedlemmet innkalles.

Fiskeri- og kystdepartementet, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge kan delta i styremøtene som observatører.

0Endret ved forskrifter 30 juni 2009 nr. 920, 15 des 2011 nr. 1428 (i kraft 1 jan 2012).
§ 3.Styrets oppgaver

Styret skal utføre de oppgaver som er fastsatt i lov av 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen, i denne forskrift og i instruks fastsatt av departementet.

Styrets hovedoppgaver skal være

-å utarbeide kort- og langsiktige strategier for fiskeri- og havbruksnæringen for bruk av midlene fra FoU-avgiften, på grunnlag av en løpende dialog med hele næringen
-å fordele forskningsmidlene og fastsette nærmere vilkår for tildeling av midler i samsvar med de strategier som er utarbeidet
-å stå for en overordnet oppfølging av FoU-tiltakene
-å foreta en samlet rapportering om anvendelse av forskningsmidlene til Fiskeri- og kystdepartementet.
-å organisere det sekretariat som er nødvendig for ordningens virksomhet.

Styret skal sørge for at anvendelsen av forskningsmidlene samordnes med annen offentlig finansiert forskning innenfor det marine området. Det skal etableres en avtale mellom styret og Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, som skal sikre løpende kontakt om strategiarbeid, arbeidsdeling og samordning.

Initiering og utforming av programmer og større prosjekter, faglig kvalitetssikring og regnskapsmessig oppfølging skal som hovedregel gjøres ved kjøp av tjenester fra relevante offentlige institusjoner.

Styret disponerer også renter og andre inntekter fra ordningens midler, og eventuelle andre midler som stilles til disposisjon for ordningen.

Utgifter til forvaltning og administrasjon dekkes av avgiftsmidlene.

0Endret ved forskrift 30 juni 2009 nr. 920.
§ 4.Anvendelse av midlene

Avgiftsmidlene skal nyttes til næringsrettet forsknings- og utviklingsarbeid til nytte for hele eller deler av næringen. Midlene fordeles ved tilskudd til forskningsprogrammer og større prosjekter.

Fordelingen av midlene skal gjøres på styrets eget initiativ, og ikke på grunnlag av søknad om støtte til enkeltprosjekter. Det skal over tid legges opp til en rimelig fordeling mellom de ulike delene av næringen.

Resultatene av den forskning som helt eller delvis finansieres av fiskeri- og havbruksnæringens felles forskningsfinansiering, skal være allment tilgjengelig i henhold til retningslinjer for offentlig støtte. Avgiftsmidlene kan ikke nyttes som privat egenandel i brukerstyrte prosjekter hvor resultatene forbeholdes de enkelte deltakende foretak.

§ 5.Avgift

FoU-avgiften skal beregnes av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer.

Avgiftssatsen skal utgjøre 3 promille av avgiftsgrunnlaget.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

Tollmyndighetene er avgiftsmyndighet for FoU-avgiften, jf. lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-5 første ledd bokstav b. Innkreving av FoU-avgiften skal samordnes med avgift etter forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og foretas av skattekontoret i samsvar med bestemmelsene i forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport.

0Endret ved forskrifter 19 jan 2010 nr. 43 (i kraft 1 april 2010), 8 juni 2010 nr. 790, 17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Opplysningsplikt

Den som eksporterer varer som omfattes av lov om avgift til forskning og utvikling plikter å gi styret de opplysninger som er nødvendige for at styret skal kunne utføre sine oppgaver etter loven. De generelle regler om taushetsplikt i forvaltningsloven kapittel III kommer til anvendelse.

§ 7.Revisjon og regnskap

Ordningen har regnskaps- og revisjonsplikt etter lov om årsregnskap (regnskapsloven) av 17. juli 1998 nr. 56 og lov om revisjon og revisorer (revisorloven) av 15. januar 1999 nr. 2, kap. II. I tilknytning til årsregnskapet skal styret utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Fiskeridepartementet kan gi nærmere retningslinjer om kontroll og rapportering knyttet til avgiftsordningen.

§ 8.Klage

De vedtak som treffes i tilknytning til innkreving av avgiften etter denne forskrift kan påklages til Fiskeri- og kystdepartementet etter forvaltningslovens bestemmelser.

0Endret ved forskrift 30 juni 2009 nr. 920.
§ 9.Oppløsning

Ved oppløsning eller nedleggelse av ordningen skal ordningens midler - etter at ordningens forpliktelser er dekket - nyttes til slike formål som er omtalt i formålsparagrafen, jf. § 1 i denne forskriften.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2001.