Forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

DatoFOR-2000-11-03-1096
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 2370
Ikrafttredelse03.12.2000
Sist endretFOR-2007-08-22-991
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort
KorttittelForskrift om lufthavnrelaterte tjenester

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 3. november 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1, jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 64c (Rdir. 1996/67/EF). Fremmet av Samferdselsdepartementet. Endret ved forskrift 22 aug 2007 nr. 991.

Kap. 1. Innledning

§ 1-1.Formål

Forskriftens formål er å fremme effektiv bruk av infrastrukturen ved lufthavnene og å bedre kvaliteten på lufthavnrelaterte tjenester som ytes lufthavnbrukerne.

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder lufthavner som er åpne for ervervsmessig luftfartsvirksomhet. Forskriften får likevel ikke anvendelse på Forsvarets virksomhet ved lufthavnene.

Forskriften gjelder lufthavnrelaterte tjenester slik disse er definert i kap. 2. Det skilles mellom lufthavnrelaterte tjenester på landside og flyside. Tjenester omtalt i kap. 2 § 2-2 pkt. 4 til 8 blir uansett å betrakte som landside i denne forskrift.

Forskriftens § 3-7 første ledd om egentjeneste av lufthavnrelaterte tjenester på landside gjelder på enhver lufthavn uansett trafikkmengde.

Forskriftens bestemmelser om egentjeneste av lufthavnrelaterte tjenester på flyside gjelder på lufthavner der trafikken årlig overskrider eller er lik 1 million passasjerbevegelser eller 25.000 tonn frakt.

Forskriftens bestemmelser om ytelse av lufthavnrelaterte tjenester til tredjemann for lufthavner gjelder:

-der trafikken årlig overskrider eller er lik 3 millioner passasjerbevegelser eller 75.000 tonn frakt, eller
-der trafikken i løpet av seksmånedersperioden regnet fra 1. april eller 1. oktober foregående år overskred eller var lik 2 millioner passasjerbevegelser eller 50.000 tonn frakt.

Fra 1. januar 2001 gjelder forskriftens bestemmelser fullt ut for alle lufthavner som har en trafikk som årlig overskrider eller er lik 2 millioner passasjerbevegelser eller 50.000 tonn frakt.

Dersom en av tersklene for frakt nevnt i bestemmelsene ovenfor, nås på en lufthavn uten at den tilsvarende terskel for passasjerbevegelsene nås, får bestemmelsene i forskriften ikke anvendelse på de kategorier lufthavnrelaterte tjenester som utelukkende gjelder passasjerer.

Kap. 2. Definisjoner

§ 2-1.Generelle definisjoner

For denne forskrift gjelder følgende generelle definisjoner:

a)Lufthavn:

Et hvert område spesielt tilpasset luftfartøyers landing, avgang og bevegelser, herunder tilhørende anlegg som kan være nødvendige av hensyn til lufttrafikken og service for luftfartøyer, samt anlegg som er nødvendige for å betjene ervervsmessig flyging.

b)Lufthavnsystem:

To eller flere lufthavner som er oppført sammen fordi de betjener samme by eller gruppe av byer, som angitt i vedlegg II til Rfo. (EØF) nr. 2408/1992 av 23. juli 1992 om EF-luftfartselskapers adgang til flyruter innenfor Fellesskapet.

c)Lufthavnadministrasjon:

Et organ som, eventuelt i forbindelse med annen virksomhet, har som oppgave å administrere og forvalte lufthavninfrastrukturene i henhold til nasjonal lov eller forskrift, og å samordne og kontrollere virksomheten til de ulike foretak i den aktuelle lufthavnen eller det aktuelle lufthavnsystemet.

d)Lufthavnbruker:

Enhver fysisk eller juridisk person som er ansvarlig for persontransport, posttransport og/eller frakt luftveien fra eller til den aktuelle lufthavn.

e)Lufthavnrelaterte tjenester:

Alle de tjenester som er nødvendig for ekspedering av et luftfartøy, besetning, passasjerer, bagasje og frakt i forbindelse med luftfartøyets ankomst til, opphold på og avgang fra en flyoppstillingsplass.

f)Lufthavnrelaterte tjenester på landside:

Tjenester som nevnt under e) som foregår innen den delen av en lufthavn som er allment tilgjengelig for publikum (ikke-adgangsregulert område).

g)Lufthavnrelaterte tjenester på flyside:

Tjenester som nevnt under e) som foregår innen den delen av en lufthavn som kun er tilgjengelig for flypassasjerer m/gyldig ombordstigningskort og/eller autorisert personell (adgangsregulert område).

h)Egentjeneste:

En situasjon der en lufthavnbruker selv direkte ivaretar en eller flere kategorier lufthavnrelaterte tjenester uten å inngå noen form for kontrakt med tredjemann for denne tjenesteytelsen.

I henhold til denne definisjon anses lufthavnbrukere ikke innbyrdes som tredjemenn:

-når en lufthavnbruker har en flertallsandel i en annen, eller
-når en juridisk person innehar flertallsandelen i begge.
i)Yter av lufthavnrelaterte tjenester:

Enhver fysisk eller juridisk person som yter en eller flere kategorier lufthavnrelaterte tjenester til tredjemann.

j)Sentraliserte infrastrukturer:

Infrastruktur som brukes ved ytelse av lufthavnrelaterte tjenester, og som ved utstrakt kompleksitet, kostnader eller miljøvirkning ikke gir mulighet til å dele opp eller å ha flere av, for eksempel systemer for innsjekking, bagasjesortering, avising, rensing av vann og drivstoffordeling.

§ 2-2.Lufthavnrelaterte tjenester på landside

Lufthavnrelaterte tjenester på landside er følgende:

1. Administrasjon på bakken og driftskontroll, som omfatter
1.1 representasjon og forbindelse med lokale myndigheter eller enhver annen myndighet, utlegg på vegne av lufthavnbrukeren og fremskaffelse av lokaler til vedkommendes representanter,
1.2 kontroll i forbindelse med lasting, meldinger og telekommunikasjon,
1.3 behandling, lagring, håndtering og administrasjon av utstyr for lasting og lossing av luftfartøyer,
1.4 enhver annen kontrollvirksomhet før, under eller etter flyging, og enhver annen administrativ tjeneste lufthavnbrukeren etterspør. 
2. Håndtering av passasjerer, som omfatter

enhver form for tjenesteytelse til passasjerer ved ankomst, avgang, transitt eller korresponderende flyging, særlig kontroll av billetter og reisedokumenter, bagasjeregistrering og transport frem til systemet for bagasjesortering. 

3. Håndtering av frakt og post, som omfatter
3.1 den fysiske håndteringen av frakt ved eksport, import og transitt, behandling av dokumenter forbundet med dette, tollformaliteter og ethvert sikkerhetstiltak som partene er blitt enige om eller som omstendighetene krever,
3.2 den fysiske håndtering av post ved ankomst og avgang, behandling av dokumenter forbundet med dette og ethvert sikkerhetstiltak som partene er blitt enige om eller som omstendighetene krever,
3.3 Håndtering av frakt og post mellom luftfartøyet og flyterminalen faller inn under § 2-3 pkt. 2. 
4. Service av luftfartøy, som omfatter
4.1 utvendig og innvendig rengjøring av luftfartøyet, toalettservice og vannforsyning,
4.2 kjøling og oppvarming av kabinen, fjerning av snø og is fra luftfartøyet, avising av luftfartøyet,
4.3 omflytting i kabinen ved hjelp av eget kabinutstyr, lagring av slikt utstyr. 
5. Vedlikehold av luftfartøy, som omfatter
5.1 rutinemessige operasjoner før flyging,
5.2 særskilte operasjoner som kreves av lufthavnbrukeren,
5.3 levering og administrasjon av reservedeler og av det nødvendige utstyr for vedlikehold,
5.4 anmodning om eller bestilling av oppstillingsplass og/eller hangaropphold for utføring av vedlikehold. 
6. Assistanse ved luftfartsoperasjoner og administrasjon knyttet til besetningen, som omfatter
6.1 forberedelse av flygingen i avgangslufthavnen eller ethvert annet sted,
6.2 tjenesteyting under flyging, herunder eventuell omlegging av luftfartøyets rute,
6.3 tjenester etter flyging,
6.4 administrasjon knyttet til besetningen. 
7. Assistanse ved transport på bakken, som omfatter
7.1 organisering og gjennomføring av transport for passasjerer, besetning, bagasje, frakt og post mellom forskjellige flyterminaler i samme lufthavn. Transport mellom luftfartøyet og ethvert annet punkt innenfor samme lufthavn omfattes ikke, idet dette går inn under lufthavnrelaterte tjenester på flyside, jf. § 2-3,
7.2 all særskilt transport som lufthavnbrukeren etterspør. 
8. Catering, som omfatter
8.1 forbindelse med leverandører og administrasjon,
8.2 lagring av mat- og drikkevarer og nødvendig utstyr for tilberedning av dette,
8.3 rengjøring av slikt utstyr,
8.4 klargjøring og levering av slikt utstyr samt av mat- og drikkevarer.
§ 2-3.Lufthavnrelaterte tjenester på flyside

Lufthavnrelaterte tjenester på flyside er følgende:

1. håndtering av bagasje, som omfatter

håndtering i sorteringsområdet, sortering, forberedelse til forsendelse, lasting på og lossing av innretninger beregnet på å bringe bagasjen fra luftfartøyet til sorteringsområdet og omvendt, samt transport av bagasje fra sorteringsområdet til utleveringsområdet. 

2. Påfyll av drivstoff og olje, som omfatter
2.1 påfyll og tømming av drivstoff, herunder lagring, kontroll av kvalitet og levert mengde,
2.2 påfyll av olje og andre væsker. 
3. Plattformtjeneste, som omfatter
3.1 dirigering av luftfartøyet ved ankomst og avgang, forutsatt at lufthavn-/lufttrafikktjenesten ikke yter disse tjenestene,
3.2 tjenesteyting ved parkering av flyet og levering av egnet utstyr, forutsatt at lufthavn-/lufttrafikktjenesten ikke yter disse tjenestene,
3.3 kommunikasjon mellom luftfartøyet og plattformtjenesteyter, forutsatt at lufthavn-/lufttrafikktjenesten ikke yter disse tjenestene,
3.4 lasting og lossing av flyet, herunder levering og drift av nødvendig utstyr, transport av besetning og passasjerer mellom luftfartøyet og flyterminalen samt transport av bagasje mellom luftfartøyet og flyterminalen,
3.5 tjenesteytelse ved start av luftfartøyet og levering av egnet utstyr,
3.6 forflytning av luftfartøyet ved ankomst og avgang samt levering og drift av nødvendig utstyr,
3.7 transport av mat- og drikkevarer til og fra luftfartøyet samt lasting og lossing av dette. 
4. Håndtering av frakt og post på flyside, hva gjelder

fysisk håndtering av frakt og post mellom luftfartøy og flyterminalen ved ankomst, avgang og transitt.

0Endret ved forskrift 22 aug 2007 nr. 991.

Kap. 3. Hovedregler om lufthavnrelaterte tjenester

§ 3-1.Etablering av lufthavnadministrasjon

Eieren av den enkelte lufthavn eller det enkelte lufthavnsystem etablerer og organiserer lufthavnadministrasjonen for den enkelte lufthavn.

Dersom en lufthavn eller et lufthavnsystem ikke forvaltes og drives av ett organ, men av flere særskilte organer, betraktes hvert av disse organene som en del av lufthavnadministrasjonen hva angår anvendelsen av denne forskrift.

Dersom det opprettes bare én administrasjon for flere lufthavner eller lufthavnsystemer, betraktes de enkelte lufthavner eller lufthavnsystemer særskilt hva angår anvendelsen av denne forskrift.

§ 3-2.Atskillelse av regnskaper

Lufthavnadministrasjon som yter lufthavnrelaterte tjenester skal holde regnskapene for disse tjenestene strengt atskilt fra regnskapene fra sine øvrige typer virksomhet i henhold til alminnelige forretningsmessige prinsipper. Det samme gjelder for lufthavnbruker eller tjenesteyter som yter lufthavnrelaterte tjenester.

Det skal ikke finne sted finansielle overføringer mellom den virksomhet lufthavnadministrasjonen utøver som lufthavnmyndighet og dens virksomhet innen lufthavnrelaterte tjenester.

En erklæring fra statsautorisert/registrert revisor som viser at reglene i første og annet ledd er overholdt skal årlig sendes Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet skal på grunnlag av de således utarbeidede revisorerklæringene kontrollere og påse at bestemmelsene overholdes.

0Endret ved forskrift 22 aug 2007 nr. 991.
§ 3-3.Lufthavnbrukernes komité

Lufthavnadministrasjonen skal sørge for at det for hver av de berørte lufthavner opprettes en komité sammensatt av representanter for lufthavnbrukerne eller organisasjoner som representerer dem.

Alle lufthavnbrukere skal ha rett til å delta i komitéen, eller være representert der av en organisasjon utpekt for dette formål, dersom de ønsker det.

§ 3-4.Utvelgelse av ytere av lufthavnrelaterte tjenester og brukere som utøver egentjeneste

Lufthavnadministrasjonen tar stilling til hvem som kan yte lufthavnrelaterte tjenester og hvem som kan utøve egentjeneste i henhold til de regler som følger av denne forskrift. Dersom antallet ytere av lufthavnrelaterte tjenester begrenses med hjemmel i § 3-6 annet ledd og § 4-1, gjelder § 4-2 til § 4-8.

§ 3-5.Regler for ytere av lufthavnrelaterte tjenester mv.

Ytere av lufthavnrelaterte tjenester og brukere som utøver egentjeneste, skal utøve disse tjenester i samsvar med bestemmelser gitt i norsk lov, denne forskrift og av lufthavnadministrasjonen med hjemmel i denne forskrift.

For å sikre hensiktsmessig drift av lufthavnen, kan lufthavnadministrasjonen fastsette retningslinjer for tjenesteytere eller lufthavnbrukere som utøver egentjeneste. Slike retningslinjer må anvendes på de forskjellige tjenesteytere og brukere på en ikke-diskriminerende måte. Retningslinjene må ha sammenheng med det målet som skal nås, og de skal ikke føre til at markedsadgangen eller adgangen til å utøve egentjeneste i praksis innskrenkes til et lavere nivå enn det som følger av forskriften.

Blir disse retningslinjer ikke overholdt, kan lufthavnadministrasjonen frata vedkommende tjenesteyter eller bruker retten til å levere lufthavnrelaterte tjenester eller utøve egentjeneste.

§ 3-6.Markedsadgang for lufthavnrelaterte tjenester til tredjemann

Lufthavnadministrasjonen har plikt til å sørge for de nødvendige tiltak for å sikre ytere av lufthavnrelaterte tjenester til tredjemann fri adgang til markedet for levering av slike tjenester, med mindre annet følger av denne forskrift.

For lufthavnrelaterte tjenester på flyside som nevnt i § 2-3 kan lufthavnadministrasjonen treffe beslutning om å begrense antallet tjenesteytere, likevel ikke til færre enn to på hver kategori.

Fra 1. januar 2001 må minst én av tjenesteyterne som er utvalgt som følge av beslutning om begrensning, ikke være direkte eller indirekte kontrollert av

a)lufthavnadministrasjonen, eller
b)en lufthavnbruker som har utført mer enn 25% av den persontransport eller frakt som ble registrert ved lufthavnen i løpet av året før det år utvelgelsen av disse tjenesteyterne fant sted, eller
c)et organ som kontrollerer eller direkte eller indirekte blir kontrollert av nevnte lufthavnadministrasjon eller lufthavnbruker.

Dersom antallet tjenesteytere med tillatelse til å yte lufthavnrelaterte tjenester er begrenset etter annet og tredje ledd, må lufthavnadministrasjonen påse at begrensningen ikke hindrer en lufthavnbruker i å kunne foreta et reelt valg mellom minst to tjenesteytere for hver enkelt gruppe av lufthavnrelaterte tjenester på flyside. Dette skal gjelde uansett hvilken del av lufthavnen som vedkommende bruker har fått tildelt.

§ 3-7.Adgang til egentjeneste

Lufthavnadministrasjonen har plikt til å sørge for de nødvendige tiltak for å sikre fri utøvelse av egentjeneste, med mindre annet følger av denne forskrift.

For lufthavnrelaterte tjenester på flyside som nevnt i § 2-3, kan lufthavnadministrasjonen bestemme at retten til å utøve egentjeneste skal være forbeholdt minst to lufthavnbrukere, forutsatt at de er valgt ut fra relevante, objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende kriterier.

§ 3-8.Sentraliserte infrastrukturer

Lufthavnadministrasjonen bestemmer innenfor rammen av denne forskrift hva som er sentraliserte infrastrukturer for den enkelte lufthavn, og kan bestemme at ytere av lufthavnrelaterte tjenester og brukere som utøver egentjeneste skal benytte disse infrastrukturer.

Lufthavnadministrasjonen skal sørge for forvaltningen av de sentraliserte infrastrukturer. Forvaltningen skal være oversiktlig, objektiv og ikke-diskriminerende, og utføres på en slik måte at den ikke hindrer ytere av lufthavnrelaterte tjenester og lufthavnbrukere som utøver egentjenester i å få adgang til infrastrukturene innenfor de grenser som er fastsatt i denne forskrift.

§ 3-9.Adgang til lufthavnanlegg

Lufthavnadministrasjonen skal sørge for at tjenesteytere og lufthavnbrukere som ønsker å utøve egentjenester, har adgang til lufthavnanleggene i den grad adgangen er nødvendig for at de kan drive sin virksomhet. Lufthavnadministrasjonen kan stille betingelser for slik adgang, forutsatt at betingelsene er relevante, objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende.

Det areal som er disponibelt for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene skal fordeles mellom de forskjellige tjenesteyterne og brukerne som utøver egentjeneste, herunder nyinntredere på området, i tilstrekkelig grad til at de kan utøve sine rettigheter og til å sikre effektiv og rettferdig konkurranse. Fordelingen skal skje på grunnlag av retningslinjer og kriterier som er relevante, objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende.

Dersom lufthavnadministrasjonen krever betaling for adgang til lufthavnanleggene, skal betalingen fastlegges på grunnlag av kriterier som er relevante, objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende.

§ 3-10.Samråd

Lufthavnadministrasjonen har plikt til å iverksette en ordning med samråd med lufthavnbrukernes komité og ytere av lufthavnrelaterte tjenester. Slike samråd skal særlig omfatte prisen på de tjenester det er innrømmet unntak for i henhold til § 3-6 annet ledd, samt hvordan ytelsene av dem skal organiseres. Det skal holdes samråd minst én gang pr. år.

Kap. 4. Unntak fra markedsadgang

§ 4-1.Unntak

Dersom bestemte begrensninger med hensyn til disponibel plass og kapasitet i en lufthavn, særlig med årsak i overbelastning og grad av arealbruk, umuliggjør adgang til markedet og/eller utøvelse av egentjeneste i det omfang som er fastsatt ved denne forskrift, kan Luftfartstilsynet beslutte følgende:

a)Å begrense antallet av dem som yter en eller flere kategorier lufthavnrelaterte tjenester på landside som nevnt i § 2-2, i hele lufthavnen eller i deler av den. I så fall gjelder bestemmelsene i § 3-6 annet til fjerde ledd tilsvarende.
b)Kun la en enkelt tjenesteyter levere lufthavnrelaterte tjenester på flyside som nevnt i § 2-3.
c)La utøvelsen av egentjenester av lufthavnrelaterte tjenester på landside som nevnt i § 2-2, være forbeholdt et begrenset antall lufthavnbrukere, forutsatt at brukerne utvelges på grunnlag av kriterier som er relevante, objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende.
d)Forby egentjeneste av lufthavnrelaterte tjenester på flyside som nevnt i § 2-3, eller begrense utøvelsen til en enkelt bruker.
0Endret ved forskrift 22 aug 2007 nr. 991.
§ 4-2.Nærmere om unntak

Alle unntak som gjøres i henhold til § 4-1 skal

a)presisere kategorien eller de kategorier lufthavnrelaterte tjenester som unntaket gjelder for og de bestemte problemer med hensyn til disponibel plass og kapasitet som gjør det berettiget, og
b)være ledsaget av en plan for egnede tiltak som skal avhjelpe de i bokstav a) omtalte problemer.

Unntakene skal dessuten ikke

i)urettmessig skade forskriftens mål,
ii)forårsake konkurransevridning mellom ytere av lufthavnrelaterte tjenester og/eller lufthavnbrukere som utøver egentjeneste eller
iii)være unødig omfattende.

Luftfartstilsynet skal varsle EFTAs overvåkingsorgan om ethvert unntak som innvilges i henhold til § 4-1, jf. § 4-2, og redegjøre for grunnlaget. Slikt varsel skal gis senest tre måneder før unntaket trer i kraft.

EFTAs overvåkingsorgan skal utarbeide en oversikt over de varslede unntak i EØS-tillegget til De europeiske fellesskaps tidende og gi berørte parter anledning til å uttale seg.

EFTAs overvåkingsorgan skal gjennomgå de konkrete forhold og de innvilgede unntak, og foreta en detaljert vurdering av hvorvidt det er umulig å åpne markedet og/eller tillate egenhandling slik denne forskriften forutsetter.

EFTAs overvåkingsorgan kan nekte å godkjenne unntak som ikke finnes strengt nødvendige. EFTAs overvåkingsorgan kan også endre omfanget av unntak eller begrense disse til deler av lufthavn eller lufthavnsystemer.

Overvåkingsorganets vedtak skal fattes innen tre måneder etter varsel som nevnt i første ledd, og skal publiseres i EØS-tillegget til De europeiske fellesskaps tidende.

0Endret ved forskrift 22 aug 2007 nr. 991.
§ 4-3.Unntakenes varighet

Unntak som nevnt i § 4-1 pkt. b) kan ikke gis lenger varighet enn to år. EFTAs overvåkingsorgan kan etter anmodning fra Luftfartstilsynet beslutte at tidsrommet forlenges én gang med to år.

For øvrig kan unntak i henhold til § 4-1 ikke ha varighet på mer enn tre år. Senest tre måneder for utløpet av dette tidsrommet, skal lufthavnadministrasjonen på nytt treffe beslutning om enhver anmodning om unntak, som også omfattes av fremgangsmåten i dette kapittel.

§ 4-4.Utvelgelsesprosedyrer når antallet tjenesteytere begrenses

Dersom antallet tjenesteytere er begrenset med hjemmel i § 3-6 eller § 4-1 gjelder følgende for utvelgelsesprosedyren:

a)Dersom lufthavnadministrasjonen utarbeider standardvilkår eller tekniske spesifikasjoner som yteren av lufthavntjenester skal oppfylle, skal vilkårene eller spesifikasjonene utarbeides etter forutgående samråd med lufthavnbrukernes komité. Utvelgelseskriteriene som fastsettes i standardvilkårene eller de tekniske spesifikasjonene skal være relevante, objektive, oversiktlige og ikke-diskriminerende.

Samferdselsdepartementet kan fastsette i standardvilkårene eller i de tekniske spesifikasjoner som tjenesteyteren må oppfylle, at forpliktelsen til offentlig tjenesteytelse skal omfatte lufthavner som betjener randområder eller områder som ligger etter i utviklingen og som ikke har forretningsmessig betydning, men som er av grunnleggende betydning av nasjonale hensyn, jf. § 5-3.

b)Det skal utstedes en anbudsinnbydelse som offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende, og som enhver interessert tjenesteyter kan svare på.
§ 4-5.Utvelgelsen

Tjenesteyterne skal velges ut:

a)Av lufthavnadministrasjonen etter råd fra lufthavnbrukernes komité, forutsatt at lufthavnadministrasjonen
-ikke yter tilsvarende lufthavnrelaterte tjenester i den aktuelle lufthavn,
-ikke direkte eller indirekte kontrollerer et foretak som yter slike tjenester, og
-ikke har noen andel i et slikt foretak.
b)I de øvrige tilfeller av Luftfartstilsynet, etter råd fra lufthavnbrukernes komité og lufthavnadministrasjonen.
§ 4-6.Varighet

Tjenesteyterne utvelges for en periode på høyst syv år.

Opphører en tjenesteyter med sin virksomhet før utløpet av tidsrommet vedkommende er utvalgt for, skal etterfølgeren velges etter samme fremgangsmåte.

§ 4-7.Lufthavnadministrasjonens ytelse av lufthavnrelaterte tjenester

Dersom antallet tjenesteytere er begrenset i henhold til § 3-6 eller § 4-1, kan lufthavnadministrasjonen selv yte lufthavnrelaterte tjenester uten å være underkastet fremgangsmåten for utvelgelse fastsatt i § 4-4. På samme måte kan lufthavnadministrasjonen gi et annet foretak tillatelse til å yte lufthavnrelaterte tjenester i den berørte lufthavn uten å la det underkastes nevnte fremgangsmåte

-dersom lufthavnadministrasjonen direkte eller indirekte kontrollerer foretaket, eller
-dersom foretaket direkte eller indirekte kontrollerer lufthavnadministrasjonen.
§ 4-8.Underretning til lufthavnbrukernes komité

Lufthavnadministrasjonen skal underrette lufthavnbrukernes komité om vedtak gjort i medhold av § 4-4 - § 4-7.

Kap. 5. Diverse bestemmelser

§ 5-1.Krav om EØS-etablering

Samferdselsdepartementet kan bestemme at ytere av lufthavnrelaterte tjenester skal være etablert i et EØS-land.

Samferdselsdepartementet kan likeledes bestemme at ytere av lufthavnrelaterte tjenester eller brukere som hører hjemme i tredjeland, ikke skal ha de rettigheter som følger av denne forskrift, dersom det ikke er gjensidighet når det gjelder adgang til markedet eller adgang til egentjeneste i deres hjemland.

§ 5-2.Tillatelse

Samferdselsdepartementet kan bestemme at en yter av lufthavnrelaterte tjenester eller en bruker som utøver egentjeneste i en lufthavn, skal ha tillatelse fra en offentlig myndighet før aktiviteten kan utøves.

Tillatelse skal gis ut fra relevante kriterier som f.eks. en sunn finansiell situasjon og tilstrekkelig forsikringsdekning, alminnelig og driftsmessig sikkerhet for anlegg, luftfartøy, utstyr og personer samt miljøvern og overholdelse av relevant sosiallovgivning.

Følgende prinsipper skal overholdes:

a)Kriteriene får anvendelse på de forskjellige tjenesteytere og brukere på en ikke-diskriminerende måte.
b)De skal ha sammenheng med målene som skal nås.
c)De skal ikke føre til at markedsadgangen eller adgangen til å utøve egentjenester i praksis innskrenkes til et lavere nivå enn det som er fastsatt i denne forskrift.

Kriteriene skal offentliggjøres og tjenesteyteren eller lufthavnbrukeren som utøver egentjeneste skal underrettes på forhånd om fremgangsmåten for å få tillatelse.

En tillatelse kan bare nektes eller trekkes tilbake dersom tjenesteyteren eller lufthavnbrukeren som utøver egentjeneste ikke oppfyller kriteriene omhandlet i foregående ledd, på grunn av forhold som vedkommende selv har ansvar for. Begrunnelse for nektelse eller tilbaketrekking skal meddeles tjenesteyteren eller brukeren samt den aktuelle lufthavnadministrasjonen.

§ 5-3.Forpliktelse til offentlig tjenesteyelse

Samferdselsdepartementet kan pålegge ytere av lufthavnrelaterte tjenester å påta seg forpliktelse til offentlig tjenesteytelse, herunder forpliktelsen til å sikre uavbrutt tjenesteytelse.

Kravene til deltakelse skal være rimelige og ikke-diskriminerende.

§ 5-4.Tilsyn

Luftfartstilsynet kan gi nærmere regler om hvilke krav som skal stilles til lufthavnadministrasjonen, og skal føre tilsyn med at lufthavnadministrasjonene overholder bestemmelsene i denne forskrift.

§ 5-5.Klage

Dersom yter av lufthavnrelaterte tjenester eller brukere som utøver egentjeneste mener at lufthavnadministrasjonen har truffet beslutning i strid med bestemmelsene i denne forskrift, kan vedkommende bringe saken inn for Luftfartstilsynet til avgjørelse. Andre med rettslig interesse i saksforholdet kan også be om avgjørelse.

Luftfartstilsynets vedtak etter foregående ledd kan påklages til Samferdselsdepartementet etter reglene i forvaltningsloven.

Kap. 6. Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 3. desember 2000.