Forskrift om forvaltningen av likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere.

DatoFOR-2000-11-10-1134
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2000 2417
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2004-10-08-1395
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-12-§20
Kunngjort
KorttittelForskrift om likviditetsfond, fiskertrygd

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 10. november 2000 med hjemmel i lov av 28. juni 1957 nr. 12 om pensjonstrygd for fiskere § 20. Endret 18 jan 2001 nr. 43, 22 mars 2001 nr. 379, 3 jan 2002 nr. 7, 8 okt 2004 nr. 1395.

Del I. Administrasjon og organisering

§ 1.Forvaltningen av likviditetsfondet i Pensjonstrygden for fiskere skal ledes av et styre, som oppnevnes av Arbeids- og sosialdepartementet for fire år av gangen. To av medlemmene skal oppnevnes etter forslag fra Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund, samt et medlem etter forslag fra Fiskeridepartementet. Arbeids- og sosialdepartementet skal oppnevne to medlemmer, hvor et av medlemmene skal være styrets leder. Departementet kan ved behov oppnevne personlige varamenn.

Garantikassen for fiskere skal være sekretariat for styret, og styret fastsetter nærmere retningslinjer for sekretariatets oppgaver.

Departementet fastsetter godtgjørelse for styrets medlemmer.

0Endret ved forskrifter 18 jan 2001 nr. 43, 3 jan 2002 nr. 7, 8 okt 2004 nr. 1395.
§ 2.Likviditetsfondet skal forvaltes av verdipapirforetak som har konsesjon til å drive aktiv forvaltning, jf. lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel. Den aktive forvaltningen reguleres nærmere i avtale mellom styret og vedkommende verdipapirforetak.
§ 3.Den institusjonen som det er inngått avtale med om å ha den daglige forvaltningen av fondets midler, skal rapportere til styret/Garantikassen for fiskere, herunder om fondsutvikling, avvik i forhold til forvaltningsmandat og avvik i forhold til nærmere angitte referanseindekser.

Garantikassen skal legge fram melding og regnskap hvert kvartal for styret.

Fondets årsmelding med kopi av reviderte regnskap skal hvert år legges fram for Arbeids- og sosialdepartementet.

0Endret ved forskrifter 3 jan 2002 nr. 7, 8 okt 2004 nr. 1395.
§ 4.Garantikassen for fiskere skal være regnskapsfører for fondet. Styret gir nærmere retningslinjer for regnskapsføringen.

Del II. Forvaltningsreglement

§ 5.Fondet forvaltes og plasseres under hensyn til sikkerhet, avkastning og likviditet. Plasseringene skal være tilstrekkelig variert slik at det ikke foreligger en uforholdsmessig stor avhengighet av en bestemt kategori eiendeler, et bestemt investeringsmarked eller en bestemt investering. Likviditeten skal være tilstrekkelig god til å foreta påregnelige utbetalinger.
§ 6.Fondets midler kan plasseres i:
a)stat- og statsgaranterte obligasjoner og sertifikater og kontoutlån til statskassen,
b)obligasjoner og sertifikater utstedt eller garantert av kommuner og/eller fylkeskommuner,
c)obligasjoner og sertifikater utstedt av eller garantert av banker,
d)obligasjoner og sertifikater utstedt av andre finansinstitusjoner og kredittforeninger,
e)innskudd i bank,
f)andre verdipapirer som etter sin art og den sikkerhet de byr, kan stilles i klasse med de foran nevnte,
g)obligasjoner og sertifikater utstedt av andre institusjoner enn nevnt ovenfor, og andre verdipapirfond som ikke omfattes av bokstav h, og
h)børsnoterte aksjer, selskapsandeler, ansvarlige lån, konvertible obligasjoner og andeler i verdipapirfonds som bare investerer i aksjer eller andre verdipapirer som nevnt i denne bokstaven.
0Endret ved forskrift 22 mars 2001 nr. 379.
§ 7.Plasseringer som innebærer en risiko på en enkelt virksomhet skal ikke utgjøre mer enn 5 prosent av fondets midler. Begrensningen gjelder også samlet (konsolidert) for flere eiendeler som (på grunn av bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser) innebærer en samlet risiko. Begrensningen gjelder ikke for plasseringer som nevnt i § 6 bokstav a.

Plasseringer som nevnt i § 6 bokstav g skal ikke overstige 20 prosent av fondsmidlene etter siste avsluttede regnskap.

Plasseringer som nevnt i § 6 bokstav h skal ikke overstige 20 prosent av fondsmidlene etter sist avsluttede regnskap. Av tillatt plasserte midler under dette punkt kan maksimalt 20 prosent av midlene plasseres i et enkelt verdipapirfond.

Plasseringer i andeler av verdipapirfond må heller ikke føre til at likviditetsfondets samlede investeringer går ut over de øvrige begrensninger som er nevnt i denne paragraf første til tredje ledd. Plasseringer i et enkelt verdipapirfond skal ikke overstige 10 prosent av fondsmidlene etter sist avsluttede regnskap.

Det kan ikke foretas plasseringer i utenlandske verdipapirer. Dette gjelder likevel ikke for plasseringer i norske verdipapirfond som etter sine retningslinjer kan plassere opptil 20 prosent av midlene i utenlandske verdipapirer.

Det kan ikke foretas plasseringer i avledede instrumenter i forbindelse med aktiva (derivater). Dette gjelder likevel ikke plasseringer i verdipapirfond som etter sine retningslinjer kan foreta slike disposisjoner.

§ 8.Fondsinntekter, herunder også gevinst ved salg av verdipapirer mv., føres til direkte inntekt i Pensjonstrygdens vanlige driftsregnskap.

Fondsutgifter, herunder også tap ved salg av verdipapirer mv., føres til direkte utgift i Pensjonstrygdens vanlige driftsregnskap.

§ 9.Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.