Forskrift om miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger.

DatoFOR-2000-11-28-1194
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2541
Ikrafttredelse28.11.2000
Sist endretFOR-2007-06-29-1006 fra 01.07.2007
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§2, LOV-2007-02-16-9-§4, LOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, LOV-2007-02-16-9-§31, LOV-2007-02-16-9-§32, LOV-2007-02-16-9-§33, LOV-2007-02-16-9-§34, LOV-2007-02-16-9-§37, LOV-2007-02-16-9-§38, LOV-2007-02-16-9-§45, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590, FOR-2007-06-29-849, LOV-1998-06-26-47-§38, LOV-1998-06-26-47-§39, FOR-2007-06-29-848, LOV-1999-03-26-14-§8-16
Kunngjort
Rettet30.08.2002 (§ 3 første ledd)
KorttittelForskrift om miljødeklarasjon for skip mv.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 28. november 2000 med hjemmel i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Hjemmel er endret til lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 2, § 4, § 6, § 12, § 19, § 20, § 31, § 32, § 33, § 34, § 37, § 38 og § 45, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171, delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849, lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38 og § 39, jf. delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 848 og delegeringsvedtak 29. juni 2007 nr. 849. Videre fastsatt med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8-16 første ledd. Endret ved forskrifter 4 juni 2002 nr. 565 (forskriften kunngjort i sin helhet etter endringene), 29 juni 2007 nr. 1006 (bl.a. hjemmel).

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder en frivillig ordning for norske skip og flyttbare innretninger, som har eller skal etablere miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift, og i skjema for beregning av miljøfaktor etter forskriften, betyr:

a)Fiske- og fangstfartøy: Fartøy som ervervsmessig benyttes til å fange fisk, herunder hval, sel, tang og tare eller andre levende ressurser i sjøen.
b)Flyttbar innretning: Flyttbar plattform, herunder boreskip, som har utstyr for boring etter undersjøiske petroleumsforekomster, og flyttbar plattform til annet bruk enn boring etter undersjøiske petroleumsforekomster.
c)Gasskip: Skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk hvilke som helst av de kondenserte gasser eller andre produkter som er oppført i kapittel 19 i den Internasjonale kode for transport av kondenserte gasser i bulk (IGC-koden).
d)Kjemikalietankskip: Skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk hvilke som helst av de flytende produktene som er oppført i kapittel 17 i den Internasjonale kode for transport av kjemikalier i bulk (IBC-koden).
e)Kombinasjonsskip: Skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre petroleum og petroleumsprodukter eller fast last i bulk.
f)Lasteskip: Ethvert skip som ikke er passasjerskip, fiske- og fangstfartøy, lekter eller fritidsfartøy.
g)Lekter: Et skrog eller skip uten fremdriftsmaskineri som slepes eller skyves ved all forflytning, og som anvendes til føring av last.
h)Miljødeklarasjon: En erklæring som beskriver skipets spesifikke miljømessige egenskaper og driftsforhold av miljømessig betydning, og som viser skipets eller den flyttbare innretningens beregnede miljøfaktor.
i)Miljøfaktor: En tallverdi beregnet i skipets miljødeklarasjon, som representerer skipets eller den flyttbare innretningens totale miljømessige egenskaper i henhold til gjeldende kriterier. Tallverdien for miljøfaktor vil ligge mellom 0 og 10, hvor 10 representerer høyeste miljøstandard.
j)Oljetankskip: Skip som er bygd eller ombygd for og benyttet til å føre i bulk petroleum og petroleumsprodukter som er omfattet av Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, Annex I (MARPOL).
k)Passasjerskip: Et skip som kan føre mer enn 12 passasjerer eller som skal ha offentlig tillatelse til å føre passasjerer.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 3.Plikter

Rederiet, skipsføreren og andre som har sitt arbeid om bord skal utføre sine plikter i henhold til skipssikkerhetsloven og med de utfyllende bestemmelser som følger av forskriften her.

Nødvendig informasjon og dokumentasjon fremskaffes av rederiet, som utsteder og sikrer oppfyllelse av miljødeklarasjonen. Rederiet har plikt til å etterleve deklarerte miljøkriterier som danner grunnlag for miljødeklarasjonen.

Skipsføreren og rederiet skal sørge for å legge forholdene til rette for verifikasjon, jf. § 8.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 4.Fravik

I enkelttilfeller kan Sjøfartsdirektoratet etter skriftlig søknad fravike forskriftens krav. Spesielle grunner må gjøre fraviket nødvendig, og fraviket må være sikkerhetsmessig forsvarlig. Fravik må ikke være i strid med internasjonal overenskomst Norge har sluttet seg til.

§ 5.Beregning

Beregning av miljøfaktor etter skipstype eller for flyttbar innretning skal foretas i henhold til beregningsskjema utarbeidet av Sjøfartsdirektoratet. Skjema fås ved henvendelse til Sjøfartsdirektoratet.

Lekter, jf. § 2 bokstav g, som benyttes til frakt av olje, gass eller kjemikalier, skal beregne miljøfaktor som tankskip. Øvrige lektere beregner miljøfaktor som lasteskip.

§ 6.Registrering

Ferdig utfylt miljødeklarasjon i to eksemplarer, med nødvendig underlagsdokumentasjon, sendes Sjøfartsdirektoratet for registrering.

Etter registrering, returneres et eksemplar av miljødeklarasjonen, med bekreftelse på registrering, til rederiet for oppbevaring om bord. Kopi av underlagsdokumentasjonen skal oppbevares om bord.

Miljødeklarasjonen får virkning fra det tidspunkt den er arkivstemplet i Sjøfartsdirektoratet.

Ved innsending av dokumentasjon til registrering skal de av Sjøfartsdirektoratet til enhver tid godkjente skjemaer benyttes, og underlagsdokumentasjonen skal være i samsvar med krav spesifisert i skjemaet.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 7.Gyldighet

Miljødeklarasjonen anses gyldig etter registrering, og er gyldig i inntil 5 år såfremt grunnlaget for deklarasjonene forblir uendret.

Grunnlaget for miljødeklarasjonen anses som endret dersom myndighetene endrer kriterier eller forutsetninger for deklarasjonen. Endringer av denne type vil meldes til innehavere av deklarasjonen med en varslingsfrist på 6 måneder til å etablere en ny miljødeklarasjon.

En miljødeklarasjon anses som ugyldig uavhengig av ovennevnte dersom:

a)Skipet eller den flyttbare innretningen skifter rederi.
b)Utstyr, utrustning eller brennstofftyper som er nødvendig eller inngår i grunnlaget for deklarasjonen ikke holdes i foreskrevet stand eller ikke benyttes.
c)Utstyr og utrustning som inngår i grunnlaget for deklarasjonen i vesentlig grad forandres, slik at dette påvirker grad av oppfyllelse av kriteriene som inngår i deklarasjonen.
d)Innsendt miljødeklarasjon inneholder feilaktig informasjon.
e)Annen vesentlig grunn til ugyldighet foreligger.
0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007).
§ 8.Verifikasjon

Verifikasjonen utføres i den grad det finnes nødvendig av Sjøfartsdirektoratet eller annen norsk myndighet som legger miljødeklarasjonen til grunn for enkeltvedtak. Andre parter kan bemyndiges til å foreta slik verifikasjon på vegne av norske myndigheter. Verifikasjon kan skje gjennom kontroll av dokumentasjon, og ved inspeksjon av systemer og komponenter knyttet til deklarerte kriterier i miljødeklarasjonen. Verifikasjon kan også omfatte prøvetaking og fysiske målinger.

§ 9.Avvik og retting

Verifikasjonen av miljødeklarasjonen ombord i skipet vil kunne avdekke følgende avvik:

a)Avvik mellom deklarerte kriterier og oppfyllelse av disse ombord medfører at deklarasjonen er å anse som ugyldig, jf. § 7.
b)Avvik mellom krav til dokumentasjon og faktisk tilgjengelig dokumentasjon om bord eller mangelfull operasjonell oppfølging av kriteriene kan rettes av skipet med to måneders tidsfrist.

Retting av rapporterte avvik med slik tidsfrist, rapporteres inn til Sjøfartsdirektoratet for registrering, jf. § 6. Rettes ikke avvik innen fristen medfører dette at deklarasjonen blir å anse som ugyldig.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

0Endret ved forskrift 29 juni 2007 nr. 1006 (i kraft 1 juli 2007, tidligere § 11).