Forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon

DatoFOR-2000-12-01-1212
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 2566
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2015-10-09-1174
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-03-24-16-§1-3, LOV-2000-03-24-16-§4-7a, LOV-2000-03-24-16-§4-7b, LOV-2000-03-24-16-§3-3, LOV-2000-03-24-16-§4-1, LOV-2000-03-24-16-§4-15, LOV-2000-03-24-16-§6-4, LOV-2000-03-24-16-§16-2, LOV-2005-12-21-124-§1, FOR-2000-11-24-1170, FOR-2000-12-21-1354, FOR-2012-12-14-1231
Kunngjort
KorttittelForskrift til foretakspensjonsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2000 med hjemmel i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon § 1-3, § 4-7a tredje, fjerde og sjette ledd og § 4-7b annet ledd, § 3-3, § 4-1 annet ledd, § 4-15 tredje ledd, § 6-4 annet ledd og § 16-2 tjuefemte ledd.
Tilføyd hjemmel: Lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 1 fjerde ledd, delegeringsvedtak 24. november 2000 nr. 1170, delegeringsvedtak 21. desember 2000 nr. 1354 og delegeringsvedtak 14. desember 2012 nr. 1231.
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2000 nr. 1414, 29 juni 2001 nr. 798, 4 juni 2003 nr. 664, 30 juni 2006 nr. 860, 18 des 2009 nr. 1726, 22 feb 2010 nr. 201, 10 aug 2011 nr. 815, 27 juni 2014 nr. 886, 9 okt 2015 nr. 1174.

Kapittel 1. Utfyllende bestemmelser om opptjeningsalder og uttak av alderspensjon med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4-1 tredje ledd og § 5-7a første ledd

0Overskriften endret ved forskrift 10 aug 2011 nr. 815.
§ 1-1.Særlige opptjeningsaldre
(1) Lavere opptjeningsalder enn 67 år gjelder for følgende yrker: 
Opptjeningsalder 55 år:Flypiloter
Dykkere
Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs
Opptjeningsalder 60 år:Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter
Opptjeningsalder 62 år:Yrkessjåfører
Opptjeningsalder 65 år:Sykepleiere
Bergverksarbeidere under dagen
Kranførere
Førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere
Yrkesakkvisitører i forsikring
Reisende (selgere)
Reingjetere
Ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs
Sjåførlærere
(2) For andre yrker kan Finansdepartementet i henhold til lovens § 4-1 tredje ledd fastsette lavere opptjeningsalder i særlige tilfelle når lovens vilkår er oppfylt.
0Endret ved forskrifter 4 juni 2003 nr. 664, 10 aug 2011 nr. 815.
§ 1-2.Alder ved uttak av alderspensjon
(1) Alderspensjon kan tas ut før fylte 62 år, og på angitte tidspunkt, for følgende yrker:
Uttak ved 55 år:Flypiloter
Dykkere
Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs
Uttak ved 60 år:Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter
0Tilføyd ved forskrift 10 aug 2011 nr. 815.

Kapittel 2. Utfyllende bestemmelser om sammenslåing av fripoliser med hjemmel i lov om foretakspensjon § 4-15 tredje ledd

§ 2-1.Generelt om sammenslåing av fripoliser
(1) Rettigheter etter fripoliser kan slås sammen ved at premiereserven for de respektive pensjonsytelser (alderspensjon, uførepensjon, barnepensjon, ektefellepensjon og samboerpensjon) slås sammen.
§ 2-2.Krav til rettigheter etter ny fripolise
(1) Ved sammenslåing av alderspensjon med forskjellig opptjeningsalder, kan opptjeningsalderen etter sammenslåingen ikke settes lavere enn det som gjelder for den fripolise som har høyest opptjeningsalder, likevel slik at opptjeningsalderen kan settes til 67 år for det tilfelle at opptjeningsalderen er høyere enn 67 år. Ved sammenslåing av alderspensjon med forskjellig opphørstidspunkt kan opphørstidspunktet ikke settes tidligere enn det som gjelder for den fripolise som har det seneste opphørstidspunkt.
(2) Ved sammenslåing av uførepensjon hvor det er lagt til grunn forskjellig karensperiode, skal beregningsteknisk karensperiode være 12 måneder.
(3) Ved sammenslåing av barnepensjon med forskjellig opphørstidspunkt, skal det seneste opphørstidspunktet benyttes.
(4) Ved sammenslåing av ektefellepensjon med forskjellig opphørstidspunkt, skal det seneste opphørstidspunkt benyttes.
(5) Ved sammenslåing av samboerpensjon gjelder fjerde ledd tilsvarende. Ektefellepensjon og samboerpensjon kan ikke slås sammen.
0Endret ved forskrift 10 aug 2011 nr. 815.

Kapittel 3. Utfyllende bestemmelser om overgangsregler med hjemmel i lov om foretakspensjon § 16-2 tjuefemte ledd

§ 3-1.Særaldersgrenser
(1) Lavere opptjeningsalder enn 67 år som tidligere er godkjent av Sosial- og helsedepartementet i medhold av § 5 punkt 3 i forskrift 28. juni 1968 nr. 3 om private tjenestepensjonsordninger (1968-forskriften), kan inntil videre videreføres ved lovens ikrafttreden.
(2) I de tilfeller det før 1. januar 2001 er gitt adgang til å fastsette samme opptjeningsalder i privat tjenestepensjonsordning for forsikret som kommer inn under en lovfestet tjenestepensjonsordning med lavere opptjeningsalder enn 67 år, kan den fastsatte opptjeningsalderen videreføres i foretakspensjonsordningen.
0Endret ved forskrift 10 aug 2011 nr. 815.
§ 3-2.Førtidspensjonerte medlemmer
(1) Medlem som er blitt førtidspensjonert før 1. januar 2001, og som i henhold til § 4 nr. 3 i 1968-forskriften er blitt stående i pensjonsordningen, beholder sitt medlemskap i pensjonsordningen. Pensjonsgrunnlaget kan ikke overstige grunnlaget per 31. desember 2000. Pensjonsgrunnlaget kan reguleres årlig, begrenset oppad med veksten i folketrygdens grunnbeløp.
(2) Medlem som blir førtidspensjonert i perioden mellom 1. januar 2001 og tidspunktet for endringen av pensjonsordningens regelverk i henhold til foretakspensjonsloven § 16-2 tredje ledd b, skal meldes ut av ordningen på tidspunktet for endringen av pensjonsordningens regelverk.
§ 3-3.Pensjonsordning som er lukket i medhold av 1968-reglene
(1) Pensjonsordning som er lukket ved godkjennelse i medhold av § 6 nr. 3 i 1968-forskriften, kan videreføres som lukket pensjonsordning. Ordningen må på alle øvrige områder tilpasses reglene i lov om foretakspensjon innen 1. januar 2003.
(2) Pensjonsordning som er lukket i medhold av § 16 nr. 4 i 1968-forskriften kan videreføres som lukket pensjonsordning. Forskriftens § 16 nr. 4 skal fortsatt gjelde når ikke annet er bestemt ved dispensasjon fra Sosial- og helsedepartementet.
§ 3-4.Gjennomføring av avvikling av suppleringsfond og andre selvstendige pensjonsfond
(1) Ved avvikling av pensjonsfond som omfattes av § 9 og § 16 punkt 7 i 1968-forskriften, jf. overgangsreglene til skatteloven § 6-46, skal foretaket i samråd med fondets styre sørge for at det foretas beregninger av de ytelser som skal utbetales under foretakspensjonsordningen til de pensjonsberettigede i fondet i samsvar med bestemmelsene i § 9 og § 16 punkt 7 i forskriften. Foretaket skal sørge for at det inntas bestemmelser i regelverket for foretakspensjonsordningen som sikrer rettighetene til de pensjonsberettigede i fondet.
(2) Ytelsene til de pensjonsberettigede i pensjonsfondet kan ikke i noe tilfelle overstige de maksimale ytelser etter lovens § 5-7 første ledd.
(3) Første ledd gjelder ikke for de pensjonsfond hvor Finanstilsynet i medhold av § 16 punkt 7 første ledd fjerde punktum i 1968-forskriften har gitt samtykke til annen bruk av fondet.
0Endret ved forskrift 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009).
§ 3-5.Videreføring av tidligere dispensasjoner etter 1968-reglene
(1) Dispensasjoner som tidligere er gitt i medhold av § 15 i 1968-reglene skal gjelde inntil videre.
§ 3-6.Videreføring av overgangsregler til 1968-reglene
(1) Bestemmelsene om opptjeningsalder i lov om foretakspensjon § 4-1 kommer ikke til anvendelse for arbeidstakere som ved ikrafttredelsen av 1968-forskriften gikk inn under pensjonsordning som nevnt i forskriftens § 1 første ledd bokstav a med lavere opptjeningsalder enn bestemt i eller i medhold av § 5 punkt 2, jf. § 5 punkt 3, når arbeidstakeren fortsatt er medlem av samme pensjonsordning.
(2) Arbeidstakere som var medlem av en pensjonsordning som nevnt i § 1 første ledd bokstav a i 1968-forskriften per 10. februar 1984, og som er medlem av samme pensjonsordning, kan fortsatt sikres etterlattepensjon etter den pensjonsplan som gjaldt på dette tidspunkt. Dette gjelder selv om bestemmelsene i kapittel 7 i lov om foretakspensjon, jf. 1968-forskriften § 5 punkt 4, ikke er gjennomført i pensjonsordningen.
(3) Arbeidstakere som var opptatt i pensjonsordning ved ikrafttredelse av 1968-reglene, og som var sikret utbetaling av engangsstønad ved dødsfall i samsvar med tidligere gjeldende bestemmelser kan fortsatt sikres engangsstønad ved dødsfall i samsvar med forskriftens § 16 punkt 5.
0Endret ved forskrift 10 aug 2011 nr. 815.
§ 3-7.Videreføring av forskrift til 1968-reglene
(1) Forskrift av 6. juni 1990 nr. 440 om ikke samordning med krigspensjon for private tjenestepensjonsordninger gitt i medhold av 1968-forskriften første ledd bokstav k § 15 første ledd skal fortsatt gjelde.

Kapittel 4. Utfyllende bestemmelser om unntak fra medlemskap i foretakspensjonsordning med hjemmel i foretakspensjonsloven § 3-3 første ledd

0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2006 nr. 860.
§ 4-1.Unntak fra medlemskap i foretakspensjonsordning
(1) Arbeidstakere skal unntas fra medlemskap i en foretakspensjonsordning dersom de er medlemmer av en kollektiv pensjonsordning utenfor foretakspensjonsloven, som foretaket betaler premie eller avgift til og som gir ytelser av minst tilsvarende verdi. Foretakets adgang til å ha parallelle pensjonsordninger reguleres av foretakspensjonsloven § 2-9 flg.
(2) Med kollektiv pensjonsordning utenfor foretakspensjonsloven menes:
1.Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse,
2.Andre lovbestemte pensjonsordninger,
3.Kommunale pensjonsordninger som omfattes av lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. kapittel 10,
4.Annen offentlig pensjonsordning i pensjonskasse eller livsforsikringsselskap hvor ytelsene i hovedsak svarer til ytelsene i Statens Pensjonskasse,
5.Annen privat kollektiv pensjonsordning i pensjonskasse, livsforsikringsselskap, bank eller forvaltningsselskap for verdipapirfond.
(3) Unntak fra medlemskap i foretakspensjonsordning kan bare gjøres for arbeidstakere som er medlem av pensjonsordning etter annet ledd på tidspunktet for opprettelse av ny foretakspensjonsordning. Dette gjelder likevel ikke når medlemskapet i pensjonsordning etter annet ledd er lovpålagt.
(4) Unntak fra medlemskap i foretakspensjonsordning må gjelde alle grupper som har medlemskap i pensjonsordning etter annet ledd. Foretakspensjonsordningens regelverk skal ikke være til hinder for at den enkelte arbeidstaker som er medlem av en pensjonsordning etter annet ledd, skal kunne velge å gå over til foretakspensjonsordningen på tidspunktet for opprettelse av ordningen.
(5) Spørsmålet om unntak fra medlemskap i foretakspensjonsordningen skal forelegges styringsgruppen for pensjonsordningen til uttalelse. De berørte arbeidstakere skal også gis anledning til å uttale seg. En arbeidstakerorganisasjon kan uttale seg på vegne av sine medlemmer. Annet kan fastsettes i tariffavtale.
(6) Finanstilsynet avgjør ved enkeltvedtak om en pensjonsordning etter annet ledd gir ytelser av minst tilsvarende verdi, jf. første ledd.
(7) Arbeidstaker kan velge å stå utenfor foretakspensjonsordning dersom vedkommende er medlem av en utenlandsk pensjonsordning, jf. skatteloven § 6-72, som foretaket betaler premie eller avgift til.
0Tilføyd ved forskrift 30 juni 2006 nr. 860, endret ved forskrifter 18 des 2009 nr. 1726 (i kraft 21 des 2009), 9 okt 2015 nr. 1174.

Kapittel 5. Utfyllende bestemmelser om fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5-1.Definisjoner

I dette kapitlet betyr: 

Uførepensjon: Uførepensjon etter foretakspensjonsloven kapittel 6. 

Arbeidsavklaringspenger: Ytelse som nevnt i folketrygdloven § 11-13 og beregnet etter reglene i folketrygdloven § 11-15 - § 11-26. 

Beregnede arbeidsavklaringspenger: 66 prosent av lønn opp til 6 G. 

Beregnet ytelse: Summen av beregnede arbeidsavklaringspenger og uførepensjon. 

Lønn: Lønn etter foretakspensjonsloven § 5-4.

0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5-2.Fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger

Det skal gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger i de tilfeller der beregnet ytelse, jf. § 5-1, utgjør mer enn 70 pst. av lønn. Fradraget gjøres ved utbetaling og tilføres premiefondet, jf. foretakspensjonsloven § 10-2 første ledd bokstav d.

0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5-3.Beregning av fradrag

Fradraget etter § 5-2 skal utgjøre differansen mellom beregnet ytelse og 70 prosent av lønn. Ved delvis uførhet skal det foretas en forholdsmessig reduksjon av den utbetaling som beregningene etter første punktum vil gi.

0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5-4.Overgangsregler

Uførepensjon som begynner å løpe 1. mars 2010 eller senere, skal for perioden fram til 1. juli 2010 utbetales senest 1. juli 2010. Det skal ikke beregnes og betales forsinkelsesrente på slik utbetaling av uførepensjon som gjelder perioden fra 1. mars til 1. juli 2010.

Det skal ikke gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger som følge av vedtak om tidsbegrenset uførestønad fattet før 1. mars 2010.

0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010).
§ 5-5.Ikrafttredelse

Reglene i dette kapitlet trer i kraft 1. mars 2010.

0Tilføyd ved forskrift 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010).

Kapittel 6. Utfyllende bestemmelser ved utstedelse av fripoliser etter foretakspensjonsloven § 4-7a og § 4-7b

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014).
§ 6-1.Opplysninger for avtale om fripoliser tilordnet egen investeringsportefølje
(1) Før det inngås avtale om utstedelse av fripolise tilordnet egen investeringsportefølje etter foretakspensjonsloven § 4-7a, skal pensjonsinnretningen gi fripoliseinnehaver skriftlige eksempler som viser hvor stor årlig avkastning en gitt investeringsportefølje minst må ha for å oppnå bestemte pensjonsytelser, og hvor sannsynlige og usikre de ulike utfallene er. Det skal tas hensyn til fripoliseinnehaverens alder og kjønn, pensjonsinnretningens vederlag, risikoresultat og engangspremie ved overføring til alminnelig forvaltning ved uttak av alderspensjon. Eksemplene skal være relevante, realistiske og ikke villedende. Risiko og usikkerhet skal komme klart frem i presentasjonen av eksemplene.
(2) Pensjonsinnretningen skal skriftlig opplyse fripoliseinnehaveren om pensjonsinnretningen vil benytte adgangen i forsikringsvirksomhetsloven § 9-13 annet ledd til å dekke kontraktens andel av negativt risikoresultat ved fradrag i avkastning tilordnet kontrakten eller i verdien av investeringsporteføljen tilordnet kontrakten.
(3) Finanstilsynet kan gi nærmere regler og retningslinjer om utforming og presentasjon av de opplysninger og eksempler som skal gis etter første og annet ledd og foretakspensjonsloven § 4-7a femte og sjette ledd.
0Tilføyd ved forskrift 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014).
§ 6-2.Opplysninger for avtale om investeringsvalg knyttet til utstedte fripoliser
(1) Bestemmelsene i § 6-1 gjelder tilsvarende for fripoliser utstedt etter foretakspensjonsloven § 4-7b første ledd.
0Tilføyd ved forskrift 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014).
§ 6-3.Avsetningsgrunnlag ved inngåelse av avtale om investeringsvalg
(1) Dersom pensjonsinnretningen har endret grunnlaget for beregning av kapitalverdier slik at pensjonsinnretningen må foreta forhøyede avsetninger for tidligere overtatte forsikringer, skal midlene som angitt i foretakspensjonsloven § 4-7a første ledd tredje punktum og § 4-7b første ledd tredje punktum svare til det nye avsetningskravet.
0Tilføyd ved forskrift 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014).

Kapittel 7. Beregning og utbetaling av årlig alderspensjon

0Kapitlet tilføyd ved forskrift 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014).
§ 7-1.Beregning og utbetaling av alderspensjon fra fripoliser
(1) Pensjonsinnretningen kan benytte en teknisk rente i beregningen av alderspensjonsutbetalinger for å endre utbetalingsprofilen dersom utbetalingsprofilen ellers ville blitt uhensiktsmessig sterkt stigende for alderspensjonistene. Bruk av en teknisk rente innebærer ingen garanti fra pensjonsinnretningen.
(2) Den tekniske renten skal settes til et forsvarlig nivå, og herunder være tilpasset risikoprofil og forventet avkastning i kapitalforvaltningen. Nivået på den tekniske renten skal bidra til at:
a)alderspensjonen ikke får en sterkt økende regulering ut over alminnelig lønnsvekst og prisstigning,
b)alderspensjonen sikres i hele utbetalingsperioden og
c)at det ikke skjer urimelig forskjellsbehandling mellom produkter, produktkombinasjoner eller kundegrupper.
(3) Den tekniske renten kan ikke settes høyere enn den høyeste tillatte avkastningsgaranti etter tjenestepensjonsloven § 5-7 annet ledd annet punktum eller forskrift fastsatt av Finanstilsynet med hjemmel i tjenestepensjonsloven § 5-7 annet ledd tredje punktum.
(4) Pensjonsinnretningen skal skriftlig opplyse alderspensjonistene om hva en teknisk rente er og om virkningen av at pensjonsutbetalingene beregnes med utgangspunkt i en teknisk rente. Herunder skal det informeres om risikoen for at pensjonsutbetalingene reduseres eller blir lavere enn det som følger av den beregnede utbetalingsprofilen. Ved endring av den tekniske renten skal pensjonsinnretningen skriftlig opplyse alderspensjonistene om nye, beregnede pensjonsutbetalinger og øvrige virkninger av endringen.
0Tilføyd ved forskrift 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014).

Kapittel 8. Ikrafttredelse

0Endret ved forskrifter 22 des 2000 nr. 1414 (i kraft 1 jan 2001), 29 juni 2001 nr. 798 (i kraft 1 juli 2001, tidligere kapittel 5), 30 juni 2006 nr. 860 (tidligere kapittel 4), 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010, tidligere kapittel 5), 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014, tidligere kapittel 6).
§ 8-1.Ikrafttredelse
(1) Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.
0Endret ved forskrifter 22 des 2000 nr. 1414 (i kraft 1 jan 2001), 29 juni 2001 nr. 798 (i kraft 1 juli 2001, tidligere § 5-1), 30 juni 2006 nr. 860 (tidligere § 4-1), 22 feb 2010 nr. 201 (i kraft 1 mars 2010, tidligere § 5-1), 27 juni 2014 nr. 886 (i kraft 1 sep 2014, tidligere § 6-1).