Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

DatoFOR-2000-12-01-1217
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 2576 (Merknader)
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2016-09-12-1056 fra 01.10.2016
EndrerFOR-1988-09-07-746
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-61-§3-6
Kunngjort
Rettet10.05.2013 (Merknader)
KorttittelForskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 3-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789, 17 jan 2013 nr. 61, 25 juni 2015 nr. 793, 12 sep 2016 nr. 1056.

Kapittel 1. Generelt

§ 1.Denne forskriften gjelder for helseinstitusjoner som yter spesialisthelsetjenester i henhold til spesialisthelsetjenesteloven.
§ 2.Barn skal bare legges inn på helseinstitusjon når det er medisinsk nødvendig eller når det av andre grunner vil være best for barnet.

Skifte av helseinstitusjon eller avdeling skal bare skje når det er medisinsk nødvendig eller det av andre grunner vil være best for barnet.

§ 3.Med barn menes i denne forskrift personer under 18 år.

Med foreldre menes i denne forskrift også fosterforeldre eller andre som opptrer i foreldres sted.

Med helseinstitusjon menes i denne forskrift somatiske sykehus og institusjoner innen det psykiske helsevern, samt andre helseinstitusjoner hvor barn har midlertidig opphold.

§ 4.Barn skal fortrinnsvis legges inn på egne barneavdelinger.

På alminnelige avdelinger som jevnlig mottar barn bør det innredes barnestuer.

Avdelinger og barnestuer der barn legges inn, skal utformes og utstyres slik at de er tilpasset barns behov.

Barn kan ta med egne leker, men sykehuset er ikke ansvarlig for tap. Leker som er allergifremkallende eller på andre måter skadelig for barn kan nektes tatt med.

Barn skal ikke legges på rom med voksne som er i en medisinsk tilstand som kan virke skremmende på dem.

§ 5.Barn skal fortrinnsvis tas hånd om av det samme personalet under oppholdet.

Personalet må ha kunnskap om barns utvikling og behov, og informere og veilede foreldre om barns mulige reaksjoner i forbindelse med sykdommen og institusjonsoppholdet.

Kapittel 2. Samværsrett for foreldre m.m.

§ 6.Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 6-2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.

Personalet plikter å avklare med foreldrene hvilke oppgaver foreldrene ønsker og kan utføre mens de er hos barnet. Foreldre og barn skal få fortløpende informasjon om sykdommen. Foreldre skal ha mulighet til å være til stede under behandlingen hvis barnet ønsker det og det ikke vanskeliggjør behandlingen.

Foreldre som er hos barnet under institusjonsoppholdet skal få avlastning etter behov.

Foreldre skal ha adgang til egnet oppholdsrom.

Helseinstitusjonen skal tilby foreldrene kontakt med sosionom, psykolog og/eller annet støttepersonell mens barnet er innlagt.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 7.Barn i helseinstitusjon kan motta besøk utenom vanlig besøkstid. Avdelingens faglig ansvarlige kan nekte besøk dersom medisinske årsaker tilsier det. Eventuelle besøksnekt skal grunngis.

Foreldre og andre besøkende til barn i helseinstitusjon skal rette seg etter avdelingens rutiner og følge personalets anvisninger. Personalet må ta hensyn til at barna trenger besøk og legge opp rutinene deretter.

Kapittel 3. Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv.

§ 8.En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet.

Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning.

§ 9.Foreldre som er hos barnet skal få mat i institusjonen til de priser personalet betaler. De skal få tilbud om å spise på avdelingen sammen med barnet.

Minst én av foreldrene, som pga. barnets sykdom oppholder seg i institusjonen sammen med barnet store deler av døgnet, skal få gratis mat av institusjonen. Ved alvorlig/livstruende sykdom gjelder dette begge foreldrene.

§ 10.Reiseutgifter for ledsager i forbindelse med innleggelse og utskriving dekkes av det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og forskrift 25. juni 2015 nr. 793 om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften). Begge foreldre har rett til å få dekket reiseutgifter til og fra institusjon når de har oppsøkt institusjonen i forbindelse med innleggelse av sitt barn. Det samme gjelder når de har ledsaget alvorlig eller livstruende sykt barn til eller fra institusjon.

Det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion dekker reiseutgifter til og fra helseinstitusjon

a)når helseinstitusjonen av medisinske grunner innkaller foreldre for å være hos barnet, for informasjon om sykdomsutvikling eller for nødvendig opplæring i forbindelse med barnets sykdom og videre behandling og pleie,
b)etter 14 dagers liggetid én gang i uken for én forelder som er hos barnet under opphold i helseinstitusjon.

Krav om dekning av reiseutgifter etter første og andre ledd sendes til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS. Dekningen beregnes etter reglene i pasientreiseforskriften.

Det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion kan kreve utbetalte reiseutgifter etter andre ledd dekket av helseinstitusjonen.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61, 25 juni 2015 nr. 793 (i kraft 1 okt 2016), 12 sep 2016 nr. 1056 (i kraft 1 okt 2016).
§ 11.Tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom ytes etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6, jf. syketransportforskriften § 10.

Reglene om rett til omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger ved barns sykdom kan komme til anvendelse, jf. folketrygdloven henholdsvis § 9-5 til § 9-9, § 9-10 til § 9-11a og § 9-13. Krav til dokumentasjon av sykdom som vilkår for rett til pleiepenger og opplæringspenger følger av § 9-14.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel 4. Aktivisering/undervisning

§ 12.Barn skal aktiviseres og stimuleres så langt deres helsetilstand tillater det, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-3. Det skal avsettes egnet areal og tilstrekkelig utstyr til undervisning, aktivisering og stimulering av barn på ulike alderstrinn.

Barn må få mulighet til aktiviteter tilpasset deres alder og utvikling.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 13.Pedagogisk virksomhet for førskolebarn skal fortrinnsvis skje under ledelse av en førskolelærer.

Førskolebarn som har behov for spesialpedagogisk hjelp skal få det, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-4 og opplæringslova § 5-7.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.
§ 14.Barn i skolepliktig alder har rett til undervisning under institusjonsoppholdet, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 6-4 og opplæringslova § 2-1, § 3-1 og § 5-1.

Institusjonen plikter å melde fra til sin vertskommune om barn som blir innlagt og som har krav på skoleundervisning.

0Endret ved forskrifter 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008), 17 jan 2013 nr. 61.

Kapittel 5. Andre bestemmelser

§ 15.I tilstrekkelig tid før utskrivning skal helseinstitusjonen sørge for å etablere kontakt med det kommunale hjelpeapparat dersom barnet har behov for oppfølging etter utskrivning. Slik kontakt skal skje i samråd med foreldrene.

Helseinstitusjonen skal orientere foreldrene om aktuelle interesseorganisasjoner.

§ 16.Denne forskriften skal utleveres til foreldre og barn samtidig med meldingen om innleggelsesdato, og senest ved selve innleggelsen.

Helsepersonell på avdelinger som mottar barn skal være godt kjent med forskriftens innhold.

§ 17.Forskriften trer i kraft 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 7. september 1988 nr. 746 om barn på sykehus gitt med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 57 om sykehus mv. § 3 tredje ledd.

Merknader til de enkelte bestemmelser i forskrift av 1. desember 2000 om barns opphold i helseinstitusjon

Til kapittel 1 - Generelt

Til § 1

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder viktige bestemmelser som har betydning for barns opphold i helseinstitusjon. Denne forskriften vil gjelde utfyllende i forhold til pasient- og brukerrettighetsloven.

Virkeområdet er begrenset til å gjelde for spesialisthelsetjenesten da forskriften er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-6. Barns rettigheter i kommunehelsetjenesten er ivaretatt gjennom pasient- og brukerrettighetsloven.

Til § 2

Utgangspunktet er at poliklinisk behandling av barn er å foretrekke. Barn skal kun legges inn i helseinstitusjon når det er absolutt nødvendig. Vanligvis vil det si når det medisinsk sett ikke er forsvarlig å behandle barna poliklinisk. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å legge barnet inn av sosiale grunner. Man kan f.eks. tenke seg at forhold hjemme vanskeliggjør en fullverdig behandling dersom barnet ikke blir innlagt.

Bortsett fra hvor det er medisinsk nødvendig, skal barnet bare flyttes dersom det da vil få det bedre. Det tenkes f.eks. på tilfeller hvor barnet kan flyttes til en helseinstitusjon nærmere hjemstedet - slik at det kan få hyppigere besøk og lignende.

Til § 3

Bestemmelsen definerer hva som menes med barn, foreldre og helseinstitusjon i denne forskriften. Definisjonen av barn som personer under 18 år samsvarer med FNs barnekonvensjon artikkel 1.

Til § 4

På pressede avdelinger som sjelden mottar barn, kan det være vanskelig å få opprettet egne barnestuer. Barna bør da fortrinnsvis legges på rom med eventuelle andre barn. De skal ikke måtte dele rom med pasienter som kan virke skremmende på dem, f.eks. bevisstløse eller uklare pasienter, eller med voksne pasienter som er negativt innstilt til å dele rom med barn.

Bestemmelsen oppfordrer videre til å tenke på barn når rommene innredes. Fargevalg, tekstiler, møbler osv. bør tilpasses barns behov.

Til § 5

Det er best for barnet dersom det i størst mulig grad kan forholde seg til det samme personalet under oppholdet i institusjonen. Institusjonen må ta hensyn til dette ved oppsetting av turnus, planlegging og fordeling av arbeid på avdelingen/posten osv.

0Merknader endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.

Til kapittel 2 - Samværsrett for foreldre m.m.

Til § 6 

Første ledd:

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 6-2 om barns rett til samvær med foreldrene i helseinstitusjon lyder:

«Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene eller andre med foreldreansvaret under hele oppholdet i helseinstitusjon, med mindre dette er utilrådelig av hensyn til barnet, eller samværsretten er bortfalt etter reglene i barneloven eller barnevernloven».

Som oftest er det bare aktuelt at én av foreldrene er til stede under oppholdet i institusjonen. Men er det et ønske fra foreldre eller fra barnet, bør begge gis anledning til å være hos barnet. Søsken bør også gis god anledning til samvær.

Forholdene bør legges til rette slik at barnet kan ha minst en av sine foreldre hos seg ved innsovning og oppvåkning av narkose. 

Annet ledd:

Det er viktig for alle parter at man enes om hva foreldrene skal gjøre under institusjonsoppholdet. En ledesnor kan være at foreldrene utfører de samme oppgaver som de gjør når barnet er hjemme, f.eks. stell, påkledning og mating.

Det bør ikke overlates til foreldrene å utføre ting som oppleves skremmende eller smertefullt for barnet. Foreldre skal ikke tillegges ansvar og oppgaver som etter sin art bør utføres av helsepersonell, men gis anledning til å medvirke i behandlingen i den grad det er praktisk mulig og medisinsk forsvarlig. Det understrekes at foreldrenes bidrag er et supplement og ikke en erstatning for personalets innsats. 

Tredje ledd:

Personalet må sørge for at de gir barnet omsorg og pleie selv om foreldrene er til stede. Personalet må overta foreldrenes oppgaver dersom foreldrene ønsker avlastning. Det er viktig å skape trygghet slik at barnet har det bra selv om foreldrene blir borte en stund. 

Fjerde ledd:

Det er ofte en stor belastning for foreldre å ha barn innlagt i institusjon og å være hos dem under oppholdet. Derfor er det viktig at foreldrene har tilgang på et oppholdsrom hvor de kan være litt alene, hvile ut osv.

Til § 7

Utgangspunktet er at barn skal kunne motta besøk utenom vanlig besøkstid. Bestemmelsen klargjør hvordan så vel besøkende som helsepersonell skal forholde seg til besøk i institusjonen.

0Merknader endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.

Til kapittel 3 - Dekning av foreldres reise/oppholdsutgifter mv.

Til § 8 

Første ledd:

Dersom det av plasshensyn overhodet er mulig, skal en av foreldrene tilbys overnatting i institusjonen. Ofte vil det være aktuelt at foreldre og barn sover i samme rom.

Til § 9 

Første ledd:

Når ikke annet følger av forskriften, skal foreldre som besøker barnet i institusjonen gis anledning til å spise i personalets kantine til den pris personalet betaler, eller på avdelingen til samme pris. 

Annet ledd:

I de situasjoner hvor foreldre på grunn av barnets sykdom er sammen med barnet i institusjonen store deler av døgnet for å kunne ha tilsyn med barnet og delta i den daglige pleie og omsorg, skal minst én av foreldrene få gratis mat i institusjonen. Det er her tatt sikte på å støtte foreldre som oppholder seg så mye sammen med barnet i institusjonen at de ikke har anledning til å reise hjem eller spise andre steder.

Til § 10 

Første ledd:

Ledsagers reiseutgifter i forbindelse med innleggelse og utskrivning dekkes av det regionale helseforetaket i barnets bostedsregion, jf. syketransportforskriften § 15. Inntil et barn fyller 16 år har barnet samme bostedsregion som foreldrene eller som den av foreldrene barnet lever hos eller senest levde hos, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 5-1. 

Annet ledd:

Bestemmelsen regulerer foreldrenes rett til å få dekket reiseutgifter i de tilfeller som er nevnt. Dekningen av reiseutgiftene følger reglene i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og syketransportforskriften. Utgiftene skal dekkes etter reglene som gjelder for pasienten, jf. syketransportforskriften § 9. 

Tredje ledd:

Bestemmelsen regulerer de tilfeller hvor barn er innlagt i helseinstitusjon over lengre tid. Når foreldrene oppholder seg i institusjonen sammen med barnet, skal de etter 14 dagers liggetid gis rett til å få dekket en persons utgifter til reise mellom institusjonen og hjemmet en gang i uken. Dette gjelder foreldre til alle barn under 18 år. Utgiftene dekkes etter reglene som gjelder for pasienten, jf. syketransportforskriften § 9.

Til § 11 

Første ledd:

Bestemmelsen viser til at kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste til nødvendig ledsager under reise ved barns sykdom kan kreves etter reglene i syketransportforskriften § 10. Som hovedregel kan arbeidsgodtgjørelse i form av erstatning for tapt arbeidsinntekt gis med inntil kr 80,- per time. Arbeidsgodtgjørelse gis bare for åtte timer per døgn. 

Annet ledd:

Bestemmelsen viser til relevante bestemmelser i folketrygdloven kapittel 9.

0Merknader endret ved forskrift 4 juli 2008 nr. 789 (i kraft 1 sep 2008). Merknader endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.

Til kapittel 4 - Aktivisering/undervisning

Til § 12

Bestemmelsen samsvarer med pasient- og brukerrettighetsloven § 6-3. Det stilles krav til egnet areal for barns behov for aktivitet og undervisning. Hverken gangen eller rom hvor det ligger syke personer som trenger ro er egnet areal etter § 12.

Til §§ 13 og 14

Bestemmelsene samsvarer med pasient- og brukerrettighetsloven § 6-4. Opplæringslova § 5-7 omhandler rett til spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder. Opplæringslova § 2-1 og § 3-1 gir rett til henholdsvis grunnskoleopplæring og videregående opplæring.

I § 5-1 er det gitt en bestemmelse om rett til spesialundervisning.

Det må tas hensyn til samiske barn og barn fra andre minoriteter sine behov på dette området, slik det følger av opplæringslova og forskrift til opplæringslova.

0Merknader endret i forbindelse med endringsforskrift 17. januar 2013 nr. 61.

Til kapittel 5 - Andre bestemmelser

Til § 15

Det er helseinstitusjonens ansvar å sørge for at det blir etablert kontakt med det kommunale hjelpeapparat og at foreldre og barn får informasjon om aktuelle interesseorganisasjoner.