Forskrift om medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet

DatoFOR-2000-12-01-1276
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 2766
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1996-02-07-357, FOR-1984-08-10-1557
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-07-02-61-§2-1a, LOV-1999-07-02-61-§4-1, LOV-1999-07-02-61-§5-2
Kunngjort
Rettet11.09.2002 (Kap. 3 overskriften)
KorttittelForskrift om laboratorie-/røntgenvirksomhet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 1. desember 2000 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a fjerde ledd, § 4-1 annet ledd og § 5-2 fjerde ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2001 nr. 1577 (bl.a hjemmel), 23 april 2008 nr. 443, 17 jan 2013 nr. 61, 18 des 2015 nr. 1740.

Kapittel 1. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til forsvarlige helsetjenester.

0Endret ved forskrift 23 april 2008 nr. 443 (i kraft 1 juni 2008).
§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder frittstående medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet.

Forskriften omfatter ikke virksomhet der laboratorie- eller røntgenvirksomheten utgjør en lite vesentlig del av virksomhetens totale tjenesteytelse og virksomheten ikke er basert på henvisning fra annen lege eller tannlege når det gjelder laboratorievirksomhet eller annen lege, tannlege eller kiropraktor når det gjelder røntgenvirksomhet.

0Endret ved forskrifter 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002), 23 april 2008 nr. 443 (i kraft 1 juni 2008).
§ 3.Definisjoner

Med medisinsk laboratorievirksomhet menes medisinsk virksomhet som analyserer og diagnostiserer prøver og som gir pasienter undersøkelse og behandling som krever spesialistkompetanse innen det relevante medisinske laboratoriefag.

Med medisinsk røntgenvirksomhet menes medisinsk virksomhet som gir pasienter undersøkelse, diagnostikk og behandling som krever spesialistkompetanse i medisinsk radiologi.

Med frittstående virksomhet menes virksomhet som ikke er en organisatorisk del av et sykehus.

Med offentlig virksomhet menes offentlig eid virksomhet.

0Endret ved forskrift 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002).

Kapittel 2. Generelle krav til tjenesten. Godkjenning

§ 4.Oppgaver

Medisinske laboratorier og røntgeninstitutt skal gi råd og veiledning til rekvirenten om diagnostisk nytte av ulike undersøkelser og delta i befolkningsundersøkelser som er satt i gang av sentrale helsemyndigheter.

I tillegg til de oppgaver som er nevnt i første ledd skal alle offentlige medisinske laboratorier og røntgeninstitutt delta i forebyggende arbeid. Offentlige medisinske laboratorier skal også avgi uttalelse i spørsmål som gjelder hygiene eller infeksjonsmedisin på anmodning fra lokale eller sentrale helsemyndigheter.

§ 5.Kompetansekrav

I virksomhet som omfattes av dette kapittel skal det være ansatt legespesialist innen det relevante fagområdet.

0Endret ved forskrift 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 6).
§ 6.Krav til godkjenning

Helsedirektoratet godkjenner etablering av medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt og endringer i virksomheten som nevnt i annet ledd, som anses faglig forsvarlig. Helsedirektoratets vedtak kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

Godkjent privat medisinsk laboratorium eller røntgeninstitutt skal søke om ny godkjenning ved endringer i virksomheten som innebærer utvidelse av tjenestetilbudet til å omfatte nye medisinske fagområder.

Medisinsk laboratorium eller røntgeninstitutt kan ikke yte helsetjenester før etableringen av virksomheten er godkjent av Helsedirektoratet. Endringer i virksomheten etter bestemmelsene i annet og tredje ledd kan ikke gjennomføres før godkjenning foreligger.

Godkjenningen kan trekkes tilbake dersom virksomheten ikke drives forsvarlig.

Medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt som var i drift før 1. april 1984, er å anse som godkjent virksomhet. Medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt som er blitt godkjent før denne forskriftens ikrafttreden, skal fremdeles anses som godkjent.

0Endret ved forskrifter 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 7), 23 april 2008 nr. 443 (i kraft 1 juni 2008), 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde alle nødvendige opplysninger for at Helsedirektoratet skal kunne vurdere om godkjenning bør gis, jf. § 1.

0Endret ved forskrifter 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 8), 23 april 2008 nr. 443 (i kraft 1 juni 2008).
§ 8.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 7. februar 1996 nr. 357 om finansiering av private medisinske laboratorier og røntgeninstitutt og forskrift av 10. august 1984 nr. 1557 om medisinsk laboratorium og røntgeninstitutt, delegering av myndighet.

0Endret ved forskrifter 18 des 2001 nr. 1577 (i kraft 1 jan 2002, tidligere § 12), 23 april 2008 nr. 443 (i kraft 1 juni 2008, tidligere § 11).