Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

DatoFOR-2000-12-01-1333
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2000 2854
Ikrafttredelse01.01.2001, 01.07.2001, 01.01.2002
Sist endretFOR-2016-03-29-327
EndrerFOR-1988-03-25-647, FOR-1996-12-12-1468, FOR-1998-09-10-883, FOR-1988-06-17-485, FOR-1981-01-01-3004, FOR-1973-05-11-4, FOR-1983-07-19-1375
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§5, LOV-2003-12-19-124-§6, LOV-2003-12-19-124-§7, LOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§18, LOV-2003-12-19-124-§21, LOV-2003-12-19-124-§33, LOV-2003-12-19-124-§36, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort
Rettet01.03.2016 (§ 16 første setn, § 28b annet ledd og § 28c tredje ledd)
KorttittelForskrift om plantehelse

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. desember 2000 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 5, § 6, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 18, § 21, § 33 første ledd og § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 9 jan 2004 nr. 159, 22 des 2004 nr. 1761, 30 jan 2006 nr. 99, 6 juli 2007 nr. 951, 21 mai 2008 nr. 477, 23 des 2008 nr. 1543, 23 des 2009 nr. 1805, 17 des 2010 nr. 1852, 19 des 2011 nr. 1409, 10 jan 2012 nr. 62, 31 mai 2013 nr. 576, 7 feb 2013 nr. 176, 25 mars 2014 nr. 344, 12 des 2014 nr. 1763, 9 sep 2015 nr. 1122, 30 okt 2015 nr. 1245, 15 des 2015 nr. 1847, 20 jan 2016 nr. 73, 29 mars 2016 nr. 327.
Rettelser: 25.02.2016 (Vedlegg 4A nr. 33), 01.03.2016 (§ 16 første setn, § 28b annet ledd og § 28c tredje ledd).

I. Formål, virkeområde og definisjoner

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere, bekjempe eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge og sikre produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften fastsetter krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende plantehelse for planter og andre smittebærende emner.

Videre fastsetter forskriften krav og gir bestemmelser om tilsyn vedrørende kvalitet og merking av planter og formeringsmateriale. For frø, settepoteter og skogplanter gjelder forskrift om såvarer, forskrift om settepoteter og forskrift om skogfrø og skogplanter. Disse varegruppene, samt planter og formeringsmateriale som dyrkes adskilt med henblikk på eksport, er unntatt fra bestemmelsene i §§ 10 - 14 i denne forskriften.

0Endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 3.Definisjoner

Sentrale ord og uttrykk brukt i forskriften er definert i vedlegg 13.

0Endret ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).

II. Bestemmelser om tiltak mot planteskadegjørere

§ 4.Planteskadegjørere som er forbudt å spre

Det er forbudt:

a)å spre planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1
b)å spre planteskadegjørere nevnt i vedlegg 2 dersom de forekommer på planter og andre smittebærende emner angitt i vedlegget.
§ 5.Særskilte krav for å hindre spredning av planteskadegjørere

Virksomheter som produserer planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 4B, kan bare omsette det som er produsert dersom virksomheten kan dokumentere at kravene i vedlegget er oppfylt. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst 3 år etter omsetning.

Det er forbudt å plante eller omsette planter nevnt i vedlegg 7.

0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1847 (i kraft 1 mars 2016).
§ 6.Fastsetting av tiltak

Mattilsynet kan når det foreligger risiko for spredning av planteskadegjørere nevnt i vedleggene 1, 2 og 6, fastsette tiltak for å utrydde, hindre smittespredning eller begrense utbredelsen av planteskadegjørerne. Med dette formål kan Mattilsynet bl.a.:

a)forby eller sette vilkår for avhending av planter og plantemateriale
b)påby destruksjon av planter og plantemateriale
c)påby desinfeksjon og andre tiltak for å sanere eller bekjempe mulig smitte
d)legge jord i karantene
e)forby maskinsamarbeid
f)forby såing eller planting av visse planteslag
g)gi påbud om vekstskifte
h)fastsette sikkerhetssoner og iverksette ovennevnte tiltak innenfor disse.
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

III. Bestemmelser om registrering og internkontroll

0Overskriften endret ved forskrifter 6 juli 2007 nr. 951, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 7.Registrering av virksomheter

Den som vil drive følgende virksomhet skal registrere virksomheten hos Mattilsynet før oppstart:

a)virksomhet som produserer planteskoleplanter for omsetning
b)virksomhet som oppbevarer og omsetter planteskoleplanter i mer enn fem måneder i året
c)virksomhet som produserer andre planter og formeringsmateriale enn planteskoleplanter for omsetning til omsetningsledd eller til ervervsmessig dyrking
d)virksomhet som omsetter andre planter og formeringsmateriale enn planteskoleplanter til omsetningsledd eller til ervervsmessig dyrking
e)virksomhet som mottar poteter eller uvaskede grønnsaker med rot, for sortering, pakking, vasking eller industriell bearbeiding
f)virksomhet som importerer planter og andre smittebærende emner som er sertifikatpliktige etter § 19 eller etter forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 4
g)virksomhet som etter avtale med importører utfører mottakskontroll ved import av planter og andre smittebærende emner som er sertifikatpliktige etter § 19 eller etter forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 4
h)virksomhet som eksporterer varer som importlandet krever at er fulgt av sunnhetssertifikat eller reeksportsertifikat.

Registreringen skal gjøres på den måten Mattilsynet bestemmer og skal minst inneholde disse opplysningene:

a)virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer
b)kontaktperson i virksomheten
c)angivelse av virksomhetens aktiviteter og omfang
d)dato for oppstart av virksomheten.

Dersom en virksomhet har flere underenheter med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret, skal hver underenhet registreres. Mattilsynet kan kreve at registrerte opplysninger dokumenteres. Endringer i registrerte opplysninger, herunder opplysninger om opphør av virksomheten, skal registreres senest fire uker etter at endringene har funnet sted.

Paragrafen her gjelder bare virksomheter som er registreringspliktige etter merverdiavgiftsloven.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 6 juli 2007 nr. 951, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 8.(Opphevet)
0Opphevet ved forskrift 6 juli 2007 nr. 951.
§ 9.Internkontroll

Virksomheter som er underlagt registreringsplikt etter § 7 eller krav om godkjenning etter § 28a femte ledd plikter å innføre og utøve internkontroll. Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at plikten til internkontroll overholdes. Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

a)ha oversikt over organisering og ansvarsforhold
b)ha nødvendig dokumentasjon vedrørende produksjon, omsetning, import og eksport
c)kartlegge risiko for overtredelse av bestemmelsene i gjeldende regelverk ut fra virksomhetens aktiviteter og iverksette tiltak for å redusere risikoen
d)ha rutiner for å avdekke, rette opp og hindre gjentakelser av overtredelser
e)foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt.

Ovennevnte punkter skal dokumenteres skriftlig i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.

For å sikre at bestemmelsene i gjeldende regelverk overholdes, kan Mattilsynet gi pålegg om iverksetting av tiltak og stille krav om ytterligere dokumentasjon dersom en virksomhets internkontroll er utilstrekkelig.

Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser om innholdet i internkontrollen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).

IV. Spesielle bestemmelser om produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale

§ 10.Krav til kvalitet

Planter og formeringsmateriale skal ved omsetning

a)i tillegg til kravene i § 4, være praktisk talt fri for andre planteskadegjørere enn de som er nevnt i vedlegg 1 og 2, dersom disse kan ha betydning for plantenes kvalitet og anvendelse
b)ha tilfredsstillende utvikling og vekstkraft og ikke ha defekter som har betydning for deres videre bruk
c)være arts- og sortstypiske og ha de tilsiktede sortsegenskaper.

Planter og formeringsmateriale som under produksjon eller omsetning viser synlige symptomer på planteskadegjørere som kan ha betydning for plantens kvalitet og anvendelse, skal så snart skadegjøreren er konstatert, behandles på en egnet måte eller fjernes. Plantene og formeringsmaterialet kan ikke omsettes før planteskadegjøreren er bekjempet.

§ 11.Krav til identitet og renhet

Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking skal ha kjent opprinnelse og tilfredsstillende renhet i forhold til angitt art, sort eller klon. Nevnte planter og formeringsmateriale merket med sortsnavn, kan bare utbys for salg dersom sorten er:

a)rettsbeskyttet, eller
b)offisielt listet, eller
c)allment kjent, eller
d)tilstrekkelig beskrevet i henhold til aksepterte standarder for sortsbeskrivelser, hvis slike finnes, og leverandør på oppfordring kan framlegge slik beskrivelse og dokumentere det anvendte system for sortsvedlikehold og formering.

For frøformerte planteslag kan herkomst angis.

Produksjon og omsetning av genmodifiserte planter og formeringsmateriale er kun tillatt dersom de er godkjent i Norge etter lov av 2. april 1993 nr. 38 om framstilling og bruk av genmodifiserte organismer (genteknologiloven).

§ 12.Sertifisert produksjon

Virksomheter som er meldt til Mattilsynet, kan produsere eller omsette sertifisert plantemateriale. Mattilsynet kan gi nærmere bestemmelser for de ulike produksjonene.

Plantene og formeringsmaterialet må være produsert i henhold til disse bestemmelsene. Planter og formeringsmateriale produsert i Norge sertifiseres i følgende klasser:

a)Kjerneplanter - dersom de stammer direkte fra planter som er testet etter retningslinjer fastsatt av Mattilsynet ved godkjent laboratorium, er funnet fri for bestemte skadegjørere og er vedlikeholdt og produsert i henhold til gjeldende regler. Plantemateriale som stammer direkte fra kjerneplanter, kan sertifiseres som kjerneplanter dersom bestemmelsene er oppfylt.
b)Eliteplanter - dersom de er produsert, enten direkte fra kjerneplanter eller fra planter som er vegetativt formert fra kjerneplanter i et bestemt antall generasjoner, og er vedlikeholdt og produsert i henhold til gjeldende regler.
c)Sertifiserte planter - dersom de er produsert fra kjerneplanter eller eliteplanter.

Planter og formeringsmateriale som er produsert i en virksomhet som driver produksjon av flere klasser, skal normalt kun sertifiseres i den laveste klassen. Planter og formeringsmateriale produsert i andre land, kan sertifiseres i ovennevnte klasser dersom produksjonsopplegget i det aktuelle land kan likestilles med produksjonsopplegget i Norge.

Eliteplanter skal leveres i ny emballasje. Under distribusjon og transport skal materiale av kjerneplanter, eliteplanter og sertifiserte planter holdes atskilt fra annet plantemateriale.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 6 juli 2007 nr. 951.
§ 13.Distribusjon og transport

Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking skal leveres i ny eller rengjort emballasje. Distribusjon og transport av slikt materiale må foregå på en slik måte at smitte av planteskadegjørere forhindres.

§ 14.Krav til merking og dokumentasjon

Planter og formeringsmateriale skal ved omsetning være merket i henhold til kravene i vedlegg 8. Fram til siste omsetningsledd skal de opplysninger som er angitt på merkingen også framgå av salgsdokumentene eller følge disse.

Planter og formeringsmateriale av sorter som er framstilt ved hjelp av genmodifisering, skal være merket «Genmodifisert».

§ 15.Mistanke om mangler

Dersom det foreligger mistanke om at et parti planter og formeringsmateriale ikke oppfyller de fastsatte kravene, kan partiet ikke omsettes før resultatet av nødvendige undersøkelser foreligger.

V. Spesielle bestemmelser ved import

0Overskriften endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 16.Importforbud

Det er forbudt å importere:

a)planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1
b)planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 2, dersom de er angrepet av planteskadegjørere nevnt i vedlegget, samt nevnte planteskadegjørere i isolert tilstand
c)planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 3, dersom de har opprinnelse i områder som er nevnt i vedlegget.

Import av genmodifiserte planter og plantedeler er kun tillatt dersom de er godkjent i Norge etter Genteknologiloven.

0Endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 17.Vilkår for import

Planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 4A kan bare importeres dersom de oppfyller kravene i vedlegget. I tillegg skal sendinger med planter og formeringsmateriale være praktisk talt fri for andre planteskadegjørere.

Det er forbudt å nytte planter og plantedeler til planting når det ved importen er oppgitt at plantematerialet skal nyttes til annet formål.

Ved import av brukte maskiner og redskaper som skal benyttes i jord-, skog- eller hagebruk, og brukt tomemballasje som skal benyttes til planter og plantedeler, skal det foreligge attestasjon om at disse er rengjort og eventuelt desinfisert, og er fri for jord, planterester og smitte av planteskadegjørere. Slik attestasjon skal være utstedt av eksportlandets planteinspeksjonstjeneste eller annen offentlig landbruksmyndighet.

0Endret ved forskrifter 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 18.Emballasje

Det er forbudt å bruke gras, høy og halm som emballasje ved import av planter og plantedeler.

Brukt emballasje som kan medføre fare for smitte av planteskadegjørere, skal være grundig rengjort og eventuelt desinfisert.

Treemballasje er omfattet av særskilte krav til import av visse planter og andre smittebærende emner jf. § 17 og vedlegg 4A.

0Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 19.Sertifikatpliktige sendinger

Sendinger som inneholder planter og andre smittebærende emner nevnt i vedlegg 5A, skal ved import være fulgt av et sunnhetssertifikat i original eller et reeksportsertifikat i original.

Det gjelder unntak fra sertifikatplikten etter første ledd for planter og plantedeler som importeres av privatpersoner i privat og ikke-kommersielt øyemed i følgende tilfeller:

a)ved import av inntil 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø samt små mengder planter og plantedeler angitt i vedlegg 9 når de medbringes av reisende som håndbagasje eller importeres som flyttelass
b)ved import av inntil 50 porsjonspakninger av hagebruksfrø i postsendinger.
0Endret ved forskrifter 30 jan 2006 nr. 99, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 20.Krav til sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Sertifikatet skal være utstedt av eksportlandets offisielle planteinspeksjonstjeneste som på grunnlag av egnede offisielle undersøkelser har konstatert at de varene som omfattes av sertifikatet, er fri for planteskadegjørere i henhold til vedlegg 1 og 2, tilfredsstiller de krav som fremgår av vedlegg 4A og er i samsvar med andre importkrav etter forskriften her. Sertifikatet skal være utstedt tidligst 14 dager før avsendelse.

Sertifikatet skal være i samsvar med modellene angitt i vedlegg 5B eller vedlegg 5C. Det skal være utarbeidet og utfylt på norsk, svensk, dansk eller engelsk og skal være fullstendig utfylt med maskinskrift eller blokkbokstaver. Rettelser må ikke forekomme med mindre det klart fremgår at disse er foretatt av vedkommende lands planteinspeksjonstjeneste. Plantenes vitenskapelige navn, sendingens innhold og kvantum skal spesifiseres i sertifikatet eller i en vedheftet, bekreftet fortegnelse.

Med mindre annet følger av fjerde ledd skal en sending være fulgt av

a)et sunnhetssertifikat utstedt i sendingens opprinnelsesland eller
b)et reeksportsertifikat dersom avsenderlandet ikke er sendingens opprinnelsesland. Reeksportsertifikatet skal være fulgt av sunnhetssertifikatet fra opprinnelseslandet i original eller bekreftet kopi, samt eventuelle tidligere reeksportsertifikater.

For sendinger der kravene i vedlegg 4A kan oppfylles andre steder enn i opprinnelseslandet eller for sendinger som ikke omfattes av vedlegg 4A, kan sunnhetssertifikatet utstedes i avsenderlandet. Opprinnelseslandet skal i slike tilfeller framgå av sunnhetssertifikatet.

For sendinger omfattet av vedlegg 4A, der det i vedlegget er oppført alternative krav i punkter som er relevante for sendingen, skal det i sunnhetssertifikatet angis hvilket alternativ som er oppfylt.

0Endret ved forskrifter 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 21.(Opphevet)
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), opphevet ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 22.Transitt

Transitt av sertifikatpliktige sendinger gjennom Norge skal foregå i plomberte jernbanevogner, plomberte TIR-godkjente kjøretøyer eller plomberte containere. Dersom plombering ikke er mulig, kan transitten bare skje når Mattilsynet har gitt tillatelse til det. Sendinger i transitt tillates ikke lagret på tollager eller frisone.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.
§ 23.Melding om import

Importøren skal på forhånd melde fra til Mattilsynet om import av visse sertifikatpliktige planter og andre smittebærende emner. Meldeplikten gjelder varene angitt i § 19 jf. vedlegg 5A nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.3, 7, 8 og 9 og i forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 4. Meldingen skal gis til Mattilsynet på mottaksstedet. Mottaksstedet er der sendingen eller den delsendingen som mottas først, mottakskontrolleres.

Meldingen om import skal være kommet frem til Mattilsynet før varene kommer til mottaksstedet.

Dersom varer til flere importører er fulgt av ett sertifikat, skal importørene utpeke en representant som melder hele sendingen.

Tollmyndighetene kan ikke frigi en sending som inneholder meldepliktige varer før Mattilsynet har fått melding eller har frigitt sendingen.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 23a.Innholdet i importmeldinger

Meldingen om en sertifikatpliktig importsending skal gis på den måten Mattilsynet bestemmer, og skal minst inneholde disse opplysningene:

a)importørens eller importørenes navn og adresse og organisasjons- eller fødselsnummer
b)virksomheten som skal gjøre mottakskontrollen; navn, adresse og organisasjonsnummer
c)mottakssted
d)ankomsttid
e)avsenders navn og avsenderland
f)sendingens opprinnelsesland
g)oversikt over innholdet i sendingen
h)nummeret på sertifikatet som følger sendingen
i)informasjon om hvem av importørene som skal oppbevare sertifikatet i original når varer til flere importører er fulgt av ett sertifikat.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 23b.Mottakskontroll av importsendinger

Importøren skal sørge for mottakskontroll av sertifikatpliktige planter og andre smittebærende emner. Importøren kan kontrollere varene selv eller avtale at en virksomhet som er registrert, jf. § 7, skal gjøre det. I mottakskontrollen skal det kontrolleres at

a)varene er fulgt av et sertifikat som er i samsvar med kravene i § 19 og § 20 og i forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 2 til § 4
b)sendingens eller delsendingens innhold samsvarer med det som er angitt i sertifikatet
c)varene kan regnes som frie for planteskadegjørere som nevnt i § 4 og er i samsvar med de øvrige importbestemmelsene gitt i eller i medhold av forskriften.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 23c.Deling av importsendinger før mottakskontrollen

En importsending, som utgjøres av de varene som er fulgt av ett sertifikat, kan ikke deles før mottakskontrollen med unntak av i disse tilfellene:

a)når varer til flere importører er fulgt av ett sertifikat, slik at de varene hver enkelt importør eier, utgjør en delsending.
b)når mottakskontrollen utføres av flere ulike enheter i importørens virksomhet eller i en virksomhet i et konsern importøren inngår i, slik at de varene som kontrolleres av den enkelte enheten, utgjør en delsending. Med enhet menes underenhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Når en sending er delt opp i flere delsendinger, skal hver enkelt importør sørge for mottakskontroll av sine varer. Importøren av den delsendingen som mottas først skal sørge for at det gjøres kontroll i samsvar med § 23b første ledd bokstav a og b på grunnlag av sertifikatet i original. Importørene av de øvrige delsendingene skal sørge for slik kontroll på grunnlag av hver sin kopi av sertifikatet.

0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 23d.Melding om mottakskontrollen av importsendinger

Importøren skal melde fra til Mattilsynet om mottakskontrollen av importsendinger som inneholder varer omfattet av § 19 jf. vedlegg 5A nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.3, 7 eller 8 eller av forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 4, uavhengig av hvilket resultat kontrollen gir. Når en sending er delt opp i delsendinger, skal importøren av den delsendingen som mottas først, melde fra om mottakskontrollen uavhengig av resultatet. Dersom mottakskontrollen av en av de øvrige delsendingene avdekker at sendingen ikke er i samsvar med forskriften, skal importøren melde fra. En slik melding skal gis også når Mattilsynet har frigitt den første delsendingen.

Ved import av sendinger som bare inneholder andre sertifikatpliktige varer enn dem som er nevnt i første ledd, skal importøren av sendingen eller delsendingen melde fra til Mattilsynet dersom mottakskontrollen avdekker at sendingen ikke er i samsvar med forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 23e.Vilkår for omsetning eller bruk av importerte varer

En sending eller delsending som inneholder sertifikatpliktige varer skal oppbevares samlet og på forsvarlig måte sett opp mot risikoen for spredning av planteskadegjørere. Varene kan ikke omsettes eller brukes før disse kravene er oppfylt:

a)For oppdelte sendinger som inneholder varer omfattet av § 19 jf. vedlegg 5A nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4.3, 7 eller 8 eller av forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 4, må Mattilsynet ha frigitt den første delsendingen og mottakskontrollen av den enkelte delsendingen må ikke ha avdekket mangler.
b)For sendinger eller delsendinger som bare inneholder andre sertifikatpliktige varer enn dem som er nevnt i bokstav a, må mottakskontrollen ikke ha avdekket mangler.
c)I andre tilfeller enn dem som er nevnt i bokstav a og b, må sendingen eller delsendingen være frigitt av Mattilsynet.
0Tilføyd ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 24.Importørens fremstillingsplikt ved tilsyn med import

Importøren skal fremstille varene på det stedet der Mattilsynet bestemmer at tilsynet skal gjennomføres.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 25.Dokumentasjon av import

Importører av sertifikatpliktige planter og andre smittebærende emner skal oppbevare alle sunnhetssertifikater og reeksportsertifikater i original i minst tre år.

Når varer til flere importører er fulgt av ett sertifikat, skal sertifikatet i original oppbevares av representanten for importørene utpekt etter § 23. Når en slik sending er delt opp i delsendinger før mottakskontrollen, skal sertifikatet i original oppbevares av importøren av den delsendingen som mottas først. De øvrige importørene skal oppbevare hver sin kopi av sertifikatet i minst tre år.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 26.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159, opphevet ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).

VI. Spesielle bestemmelser ved eksport

0Overskriften endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 27.Melding om eksport

De som ønsker å eksportere sendinger som krever utstedelse av sunnhetssertifikat eller reeksportsertifikat, skal gi skriftlig melding om dette til Mattilsynets kontor i vedkommende distrikt. Meldingen skal gis på fastsatt skjema og skal være kommet inn senest 2 virkedager før sendingen skal kontrolleres.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 28.Utstedelse av sunnhetssertifikat og reeksportsertifikat

Mattilsynet utsteder sunnhetssertifikater eller reeksportsertifikater for sendinger til land som stiller krav om at sendingene skal være fulgt av slike sertifikater. Utstedelse av sertifikat forutsetter at Mattilsynet på grunnlag av kontroller og undersøkelser har funnet at sendingen tilfredsstiller mottakerlandets plantehelsemessige krav, og at plantematerialets generelle sunnhetstilstand er god. Videre er det en forutsetning at emballasjen og de benyttede transportmidler tilfredsstiller mottakerlandets importbestemmelser.

Mattilsynet kan kreve at eksportør eller vedkommendes representant bringer sendinger til og fra det sted som Mattilsynet finner hensiktsmessig for å kunne foreta nødvendig kontroll. Eksportøren eller vedkommendes representant skal videre sørge for nødvendig arbeidshjelp under kontrollen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 28a.Merking av treemballasje og trevirke

ISPM 15-merket angitt i vedlegg 10A kan brukes til merking av trevirke eller treemballasje som er avbarket og varmebehandlet slik at en temperatur på minst 56 grader celsius er nådd gjennom hele trevirket i minst 30 minutter. Med treemballasje menes i kapitlet her treemballasje i henhold til ISPM 15 jf. vedlegg 13.

ISPM 15-merket angitt i vedlegg 10B kan brukes på treemballasje produsert av avbarket trevirke som er behandlet i et annet land med metylbromid i samsvar med kravene i vedlegg 12.

Mattilsynets KD 56/30-merke angitt i vedlegg 11A kan brukes på trevirke som er varmebehandlet jf. første ledd og som i tillegg er ovnstørket slik at trevirket har en gjennomsnittsfuktighet på maksimalt 20 prosent.

Ved utbytting av deler av emballasjeenheten, skal de nye delene merkes med ISPM 15-merket. Ved utbytting av mer enn en tredjedel av emballasjeenheten, skal hele enheten behandles på nytt og nytt ISPM 15-merke skal påføres. En emballasjeenhet kan ikke være påført ISPM 15-merker fra flere enn to virksomheter.

Merkingen skal være tydelig og i andre farger enn rødt eller oransje. Treemballasje skal merkes på to motsatte sider med permanente merker og støttemateriale skal merkes separat. Annet trevirke skal merkes på omslag, pakkelapp eller etikett. Mattilsynets KD 56/30-merke kan alternativt settes direkte på trevirket. Merkene kan brukes av virksomheter som er godkjent av Mattilsynet etter § 28b eller § 28c.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).
§ 28b.Godkjenning av virksomheter som varmebehandler treemballasje eller trevirke

Godkjenning for bruk av ISPM 15-merket eller Mattilsynets KD 56/30-merke kan gis til virksomheter som har varmeanlegg som gjør det mulig å tilfredsstille kravene etter § 28a første eller tredje ledd.

Hver enhet eller underenhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret skal godkjennes.

Ombygginger av varmehus eller andre vesentlige endringer av varmeanleggene skal meldes til Mattilsynet.

Vedtaket om godkjenning kan trekkes tilbake ved vesentlige brudd på vilkårene etter paragrafen her eller andre regler etter forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 28c.Godkjenning av virksomheter som produserer treemballasje eller leverer trevirke

Godkjenning for bruk av ISPM 15-merket kan gis til virksomheter som produserer eller reparerer treemballasje eller som leverer trevirke til slike virksomheter.

Trevirke som brukes ved aktiviteter nevnt i første ledd skal være

a)merket i samsvar med kravene i § 28a,
b)fulgt av et sunnhetssertifikat som bekrefter at trevirket er behandlet i tråd med kravene i § 28a eller
c)merket med det svenske KD 56/30-merket angitt i vedlegg 11B.

Hver enhet eller underenhet med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret skal godkjennes.

Vedtaket om godkjenning kan trekkes tilbake ved vesentlige brudd på vilkårene etter paragrafen her eller andre regler etter forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 28d.Krav til godkjenningssøknad

Søknad om godkjenning skal leveres til Mattilsynet på fastsatt skjema.

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).
§ 29.Vekstkontroll

Vekstkontroll eller annen undersøkelse av dyrkingsfeltene skal være foretatt hvis importlandet stiller krav om det. Eksportøren plikter å sørge for at slik kontroll eller undersøkelser blir foretatt. Anmodning om vekstkontroll må gis så tidlig at tilfredsstillende kontroll kan gjennomføres. Eksportøren skal legge forholdene til rette slik at kontrollen kan skje så grundig og raskt som mulig, herunder sørge for nødvendig arbeidshjelp. Er forholdene slik at tilfredsstillende kontroll ikke kan foretas eller at gitte opplysninger er mangelfulle eller feilaktige, kan anmodning om kontroll avvises.

0Endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).

VII. Gebyrer mv.

0Overskriften endret ved forskrift 22 des 2004 nr. 1761 (i kraft 1 jan 2005).
§ 30.(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)
§ 31.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)
§ 32.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)
§ 33.(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)
§ 34.(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)
§ 35.(Opphevet 1 jan 2012 ved forskrift 19 des 2011 nr. 1409.)

VIII. Andre fellesbestemmelser

§ 36.Tilsyn og adgang til å føre kontroll

Mattilsynet fører tilsyn og fatter vedtak for å gjennomføre bestemmelsene gitt i og i medhold av denne forskriften.

Ved utøvelse av dette tilsynet har Mattilsynet, eller den Mattilsynet bemyndiger, adgang til å foreta kontroll av produksjon av planter og plantedeler, samt kontroll på andre steder hvor planteskadegjørere kan forekomme. Slik kontroll kan utføres for å:

a)innhente nærmere opplysninger i situasjoner der det er mistanke om forekomst av skadegjørere nevnt i vedlegg 1, 2 og 6
b)føre tilsyn med at fastsatte tiltak i henhold til § 6 etterkommes
c)overvåke eller kartlegge mulig utbredelse av planteskadegjørere
d)føre tilsyn med at bestemmelsene om internkontroll overholdes
e)føre tilsyn med at krav fastsatt i § 4 - § 5 og § 10 - § 15 tilfredsstilles under produksjon og omsetning
f)føre tilsyn med at bestemmelsene for import overholdes
g)føre tilsyn med at bestemmelsene for eksport overholdes.

Mattilsynet har adgang til å innhente opplysninger om virksomheter som omfattes av forskriften, hvis slike opplysninger er nødvendig for å føre en effektivt kontroll.

Mattilsynet gis fullmakt til å autorisere andre institusjoner eller personer til å utføre oppgaver som er hjemlet i denne forskriften.

Kommunal landbruksforvaltning (kommunene) skal på anmodning bistå Mattilsynet med kontroll i henhold til annet ledd a og b.

0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 37.(Opphevet)
0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159, opphevet ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).
§ 38.Meldeplikt

Eier eller bruker av fast eiendom, som har kjennskap til eller mistanke om at det på eiendommen finnes planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 eller 2, har plikt til straks å melde fra om dette til Mattilsynet.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.
§ 39.Opplysningsplikt

Den som eier eller overdrar fast eiendom, plikter ved salg, forpaktning eller bortleie å gjøre den annen part kjent med eventuelle restriksjoner som med hjemmel i denne forskriften er lagt på eiendommen. Slike opplysninger skal gis før avtale inngås.

Restriksjoner med en tidslengde på fem år eller mer, gitt med hjemmel i denne forskriften, skal tinglyses på eiendommen. Kostnader ved tinglysing dekkes av eier av eiendommen.

§ 40.Andre planteskadegjørere

Dersom Mattilsynet anser at det foreligger særlig høy plantehelserisiko, kan Mattilsynet fastsette midlertidige tiltak for å hindre introduksjon, utrydde eller hindre smittespredning av andre alvorlige planteskadegjørere enn de som er nevnt i vedleggene 1, 2 og 6.

§ 6 gjelder tilsvarende.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.
§ 41.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser herunder EØS-avtalen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

IX. Straff

0Overskriften endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.
§ 42 - § 44.(Opphevet ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.)
§ 45.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av den, er straffbar i henhold til matloven § 28.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

X. Avsluttende bestemmelser

§ 46.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2001 med mindre annet følger av § 47.

Samtidig oppheves:

a)Forskrift av 12. desember 1996 nr. 1468 om tiltak mot farlige plantesjukdommer og skadedyr på planter (planteskadegjørere).
b)Forskrift av 10. september 1998 nr. 883 for innførsel av planter og plantedeler m.v. til Norge.
c)Forskrift av 17. juni 1988 nr. 485 om kontroll og utstedelse av sertifikater i forbindelse med utførsel av planter og planteprodukter m.v. fra Norge.
d)Forskrift av 1. januar 1981 nr. 3004 for statskontrollert produksjon og omsetning av såvare, planter og plantedeler.
e)Forskrifter av 11. mai 1973 nr. 4 for omsetning av planteskoleplanter (unntatt planter til skogproduksjon).
f)Forskrift av 19. juli 1983 nr. 1375 om kontrollavgift i medhold av lov om tiltak mot plantesjukdommer og skadedyr på planter.
g)alle utfyllende forskrifter og utfyllende bestemmelser fastsatt med hjemmel i disse forskrifter.
§ 47.Overgangsordninger

§§ 7 og 8 om registreringsplikt, og § 44 om tilbaketrekking av registrering trer ikke i kraft før 1. juli 2001.

§ 9 om plikt til å innføre internkontroll, og § 14 om krav til merking og dokumentasjon trer ikke i kraft før 1. januar 2002. Samtidig oppheves forskrift for sortering, pakking og merking av planteskolevarer, av 25. mars 1988 nr. 647.

Vedtak om godkjenning av virksomheter for bruk av ISPM 15-merket eller Mattilsynet KD 56/30-merke eller for varmebehandling av trevirke fattet av Mattilsynet før bestemmelsene i § 28b og § 28c trådte i kraft skal fortsatt gjelde. Vedtak om godkjenning av virksomheter som behandler trevirke med metylbromid for bruk av ISPM 15-merket gjelder likevel ikke etter 1. juli 2013.

Frem til 1. januar 2014 kan virksomheter som produserer eller reparerer treemballasje og som er godkjent for bruk av ISPM 15-merket, jf. tredje ledd eller § 28c, benytte umerket trevirke mottatt fra følgende virksomheter:

a)virksomheter som selv mottar trevirke merket eller fulgt av et sunnhetssertifikat i samsvar med kravene i § 28c annet ledd og leverer dette trevirket videre uten egen merking dersom trevirket er fulgt av annen dokumentasjon på at det er produsert i samsvar med kravene i § 28a eller
b)Virksomheter som er godkjent for varmebehandling av trevirke jf. tredje ledd.

Frem til 1. januar 2014 kan behandlingskodene HT DB eller HT KD DB brukes i stedet for koden angitt i vedlegg 10A, koden MB DB kan brukes i stedet for koden angitt i vedlegg 10B og virksomhetsnumre som består av bokstavene SLT og ni sifre kan brukes i stedet for virksomhetsnummer angitt i vedlegg 10A eller vedlegg 10B.

0Endret ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).

Vedlegg 1. Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge

Nr.NavnSynonymNorsk navn
Insekter, midder, nematoder
1Acleris gloverana (Walsingham)
2Acleris variana (Fernald)
3Amauromyza maculosa (Malloch)
4Bemisia tabaci (Gennadius) (ikke-europeiske populasjoner)Bomullsmellus
5Blitopertha orientalis (Waterhouse)Anomala orientalis (Waterhouse)
6Cacoecimorpha pronubana HübnerNellikvikler
7Conotrachelus nenuphar (Herbst)Amerikansk fruktsnutebille
8Epichoristodes acerbella WalkerAfrikansk nellikvikler
9Globodera pallida (Stone) BehrensHvit potetcystenematode
10Globodera rostochiensis (Wollenweber) BehrensGul potetcystenematode
11Helicoverpa armigera (Hübner)Heliothis armigera Hübner
12Leptinotarsa decemlineata SayKoloradobille
13Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
14Liriomyza sativae Blanchard
15Liriomyza trifolii (Burgess)
16Monochamus spp (ikke-europeiske arter)
17Meloidogyne chitwoodii Golden et.al.
18Meloidogyne fallax Karssen
19Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & AllenFalsk rotgallnematode
20Opogona sacchari (Bojer)Bananmøll
21Popillia japonica NewmanJapanbille
22Premnotrypes spp. (ikke-europeiske arter)
23Spodoptera littoralis (Boisduval)Egyptisk bomullsfly
24Spodoptera litura (Fabricius)Bomullsfly
25Tephritidae - ikke-europeiske arter som for eksempel:
a) Rhagoletis cingulata (Loew)
b) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
c) Rhagoletis indifferens Curran
d) Rhagoletis mendax Curran
e) Rhagoletis pomonella (Walsh)e) Epleflue
26Thrips palmi KarnyPalmetrips
27Xiphinema americanum Cobb sensu lato (ikke-europeiske populasjoner)
28Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo
Flatorm
1Arthurdendyus triangulatusArtioposthia triangulata (Dendy)New zealandsk flatorm
Sopper
1Botryosphaeria laricina (K. Sawada) Y. ZhongGuignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito
2Ceratocystis fagacearum (Bretz) HuntEikevisning
3Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
4Cronartium spp. (ikke-europeiske arter)
5Endocronartium spp. (ikke-europeiske arter)
6Gymnosporangium spp. (ikke-europeiske arter)
7Melampsora farlowii ( J.C. Arthur) J.J. DavisHemlokkrust
8Melampsora medusae ThümenPoppelrust
9Monilinia fructicola (Winter) Honey
10Mycosphaerella laricis-leptolepidis K. Ito, K. Sato & M. Ota
11Mycosphaerella populorum G. E. ThompsonPoppelkreft
12Ophiostoma wageneri (Goheen
& Cobb) Harrington
Ceratocystis wagenerei Goheen & Cobb
13Phellinus weirii (Murrill) R.L. GilbertsonInonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar
14Phoma andina TurkensteenPhomabladvisning
15Phyllosticta solitaria Ellis & EverhartBladflekksyke
16- - -
17Septoria lycopersici Spegazzini var. malagutii Ciccarone & BoeremaBladflekksyke
18Synchytrium endobioticum (Schilbersky) PercivalPotetkreft
19Thecaphora solani (Thirumulachar & O'Brien) MordueAngiosorus solani Thirumulachar & O'BrienPotetsot
20Tilletia indica Mitra
Bakterier
1Candidatus phytoplasma maliApple proliferation phytoplasmaHeksekost
2Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.Corynebacterium sepedonicumLys potetringråte
3Elm phloem necrosis phytoplasmaElm phloem necrosis mycoplasmSilvevnekrose
4Peach X-disease phytoplasmaPeach X-disease mycoplasm
5Candidatus phytoplasma pyriPear decline phytoplasma
6Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.Pseudomonas solanacearum (Smith) SmithMørk ringråte
7Strawberry witches' broom phytoplasmaStrawberry witches' broom mycoplasm
Virus
1Blueberry leaf mottle nepovirus
2Ikke-europeiske virus og viruslignende organismer på Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., som for eksempel:
a) Cherry rasp leaf 'nepovirus'a) Raspeblad
b) Peach mosaic virus (amerikansk)
c) Plum American line pattern ilavirusc) Amerikansk plomme båndmosaikk
d) Raspberry leaf curl luteovirus
e) Strawberry latent C 'rhabdovirus'
f) Strawberry veinbanding caulimovirusf) Jordbærnervebåndvirus
3Impatiens necrotic spot tospovirusImpatiens-nekroseflekkvirus
4Potato spindle tuber viroid
5Potetvirus som ikke er kjent i Europa, som for eksempel:
a) Potato Andean latent tymovirus
b) Potato Andean mottle comovirus
c) Arracacha B nepovirus , oca stamme
d) Potato black ringspot nepovirus
e) Potato T trichovirus
f) ikke-europeiske isolat av potetvirus A; M; S; V; X og Y (inkludert Yo, Yn, Yc) og Potato leaf roll potylerovirus
6Tobacco ringspot nepovirusTobakkringflekkvirus
7Tomato ringspot nepovirusTomatringflekkvirus
8Tomato spotted wilt tospovirusTomatbronsetoppvirus
0Endret ved forskrifter 31 mai 2013 nr. 576, 9 sep 2015 nr. 1122 (i kraft 1 nov 2015).

Vedlegg 2. Planteskadegjørere som det er forbudt å introdusere og spre i Norge dersom de forekommer på visse planter og andre smittebærende emner

Nr.NavnSynonymNorsk navnPlanter og andre smittebærende emner
Insekter, midder, nematoder
1Aculops fuchsiae KeiferPlanter og formeringsmateriale av Fuchsia L. (fuksia), unntatt frø
2Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) NickleFuruved-nematodePlanter og plantedeler (unntatt frukter og frø) og tre av Coniferales (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde form
3Cydia prunivora (Walsh)Enarmonia prunivora WalshPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Crataegus L. (hagtorn), Malus Mill. (eple), Photinia Lindl., Prunus L. (prunus) og Rosa L. (rose) og frukter av Malus Mill. (eple) og Prunus L. (prunus)
4Ditylenchus destructor ThornePotetråte-nematodeBlomsterløk og knoller av slekten Crocus L. (krokus), miniatyrsorter og hybrider av disse av slekten Gladiolus L. (gladiolus), som Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L. (hyasint), Iris L. (iris), Tigridia Juss., Tulipa L. (tulipan) og settepoteter (Solanum tubersosum L.)
5Ditylenchus dipsaci (Kühn) FilipjevStengel-nematodeFrø og løk av Allium cepa L. var. ascalonicum Backer (sjalottløk), Allium cepa L. var. cepa (kepaløk) og Allium schoenoprasum L. (grasløk) til planting og planter og formeringsmateriale av Allium porrum L. (purre), blomsterløk og knoller av Camassia Lindl. (camassia), Chionodoxa Boiss. (snøstjerne), Crocus flavus West. 'Golden Yellow' (krokus), Galanthus L. (snøklokke), Galtonia candicans (Bak.) Decne (galtonia), Hyacinthus L. (hyasint), Ismene Herbert, Muscari Miller (perleblom), Narcissus L. (narsisser), Ornithogalum L. (stjerne), Puschkinia Adams (vårpryd), Scilla L. (blåstjerne) og Tulipa L. (tulipan) til planting
6Eriosoma lanigerumBlodlusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Amelanchier Medik. (søtmispel), Choenomeles Lindl. (eldkvede), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cydonia Mill. (kvede), Malus Mill. (eple), Pyracantha M.J. Roem. (ildtorn), Pyrus L. (pære), Sorbus L. (rogn, asal) og Ulmus L. (alm)
7Pissodes spp. (ikke-europeiske arter)Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø), tre med bark og isolert bark av Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land
8Quadraspidiotus perniciosus (Comstock)San José skjoldlusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Acacia Mill., Acer L. (lønn), Amelanchier Medik. (søtmispel), Betula L. (bjørk), Cercidiphyllum Sieb et Zucc. (katsura), Choenomeles Lindl. (eldkvede), Cornus L. (kornell), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cydonia Mill. (kvede), Eriobotrya Lindl., Euonymus L. (beinved), Fagus L. (bøk), Juglans L. (valnøtt), Ligustrum L. (liguster), Lonicera L. (leddved), Malus Mill. (eple), Mespilus L. (ekte mispel), Maclura Nutt., Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Ptelea L. (humlebusk), Pyracantha M.J. Roem. (ildtorn), Pyrus L. (pære), Ribes L. (ribes), Rosa L. (rose), Salix L. (pil), Sorbus L. (rogn, asal), Spiraea L. (spirea), Symphoricarpos Duham. (snøbær), Syringa L. (syrin), Tilia L. (lind) og Ulmus L. (alm), Vitis L. (vin)
9Radopholus similis (Cobb) ThorneRota planter eller formeringsmateriale med vedhengende/tilsatt vekstmedium av Araceae (myrkonglefamilien), Marantaceae (marantafamilien), Musaceae (bananfamilien), Persea spp., Strelitziaceae
10Scolytidae spp. (ikke-europeiske arter)BarkbillerPlanter og plantedeler (unntatt frukter og frø), tre med bark og isolert bark av Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land
11Chaetosiphon fragaefolii (Cockerell)Liten jordbærbladlusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)
Sopper
1Alternaria mali RobertsA. alternata (ikke-europeiske patogene isolat)Planter og formeringsmateriale av Cydonia Mill. (kvede), Malus Mill. (eple) og Pyrus L. (pære)
2Apiosporina morbosa (Schweinitz) von ArxDibotryon morbosumPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Prunus L. (prunus)
3Atropellis spp.Amerikansk bartrekreftPlanter og plantedeler (unntatt frukter og frø), isolert bark og tre av Pinus L. (furu)
4- - -
5Cryphonectria parasitica (Murrill) BarrEndothia parasiticaKastanjekreftPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Castanea Mill. (kastanje) og Quercus L. (eik) og tre og isolert bark av Castanea Mill. (kastanje)
6Diaporthe vaccinii ShearPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Vaccinium spp. (bærlyng)
7Mycosphaerella dearnessii M.E. BarrScirrhia acicola (Dearn.) SiggersPlanter og plantedeler (unntatt frukter og frø) av Pinus L. (furu)
8Mycosphaerella gibsonii H.C. EvansCercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton Cercospora pini-densifloraePlanter og plantedeler (unntatt frukter og frø) og tre av Pinus L. (furu)
9Mycosphaerella pini E. RostrupScirrhia pini Funk et ParkerPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pinus L. (furu)
10Phialophora cinerescens (Wollenweber) van BeymaNellikkransskimmel (nellik-visnesyke)Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dianthus L. (nellik)
10aPhytophthora fragariae C.J. HickmanRød marg i jordbærPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)
11Phytophthora rubi Man in 't VeldRød rotråtePlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Rubus L. (rubus)
12Puccinia horiana P. HenningsHvit krysante-
mum-rust
Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)
13Puccinia pelargonii-zonalis DoidgePelargoniumrustPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pelargonium L'Hérit. ex Ait. (pelargonium)
14Puccinia pittieriana P. HenningsPlanter og formeringsmateriale (unntatt frukter og frø) av Solanaceae (søtvierfamilien)
15Sclerotium cepivorum Berk.LøkhvitråtePlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Allium L. (løk)
Bakterier
1Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr & BurkholderPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dianthus L. (nellik)
2Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et al.Corynebacterium michiganensePlanter og formeringsmateriale av Solanum lycopersicum L. (tomat)
3Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.pærebrannPlanter og plantedeler (unntatt frø) og levende pollen til bestøvning av Amelanchier Medik. (søtmispel), Aronia Medik. (surbær), Choenomeles Lindl. (eldkvede), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), X Crataemespilus E.G. Camus, Cydonia Mill. (kvede), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (eple), Mespilus L. (ekte mispel), Photinia Lindl., Pyracantha M.J.Roem. (ildtorn), Pyrus L. (pære), Sorbus L. (rogn, asal) og Stranvaesia Lindl. (stranvaesia)
4Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. chrysanthemi og pv. dianthicolaPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dianthus L. (nellik) og Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)
5Potato stolbur phytoplasmaStolbur (MLO) i SolanaceaePlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Solanaceae (søtvierfamilien)
6Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) DyePlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Prunus L. (prunus)
7Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae (McCulloch & Pirone) Vauterin et al.Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Araceae (myrkonglefamilien)
8Xanthomonas fragariae Kennedy & KingPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)
9Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) DyePlanter og formeringsmateriale av Capsicum L. og Solanum lycopersicum L. (tomat)
Virus
1Apple mosaic ilavirus (i Rubus)Prunus necrotic ringspot viruseple-
mosaikk-
virus
Planter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus)
2Arabis mosaic nepovirusarabismosaikkvirusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær) og Rubus L. (rubus)
3Black raspberry latent virusPlanter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus)
4Cherry leaf roll nepoviruskirsebærbladrullevirusPlanter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus)
6Chrysanthemum stunt viroidKrysante-
mum dvergsyke
Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)
7Plum pox potyvirusSharka-
virus
Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Prunus L. (prunus)
8Potato leaf roll polerovirus (europeiske isolat)PotetbladrullevirusPlanter og formeringsmateriale av Solanum tuberosum L. (settepoteter) med opprinnelse i europeiske land
9Raspberry ringspot nepovirusBringebær-ringflekkvirusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær) og Rubus L. (rubus)
10Strawberry crinkle cytorhabdovirusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)
11Strawberry latent ringspot nepovirusJordbær-latentringflekkvirusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær) og Rubus L. (rubus)
12Strawberry mild yellow edge diseaseStraw-
berry yellow edge
Gul bladrandsykePlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)
13Tomato black ring nepovirusTomatsvartringvirusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær) og Rubus L. (rubus)
14Strawberry mottle virusPlanter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)
0Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 30 jan 2006 nr. 99, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 31 mai 2013 nr. 576, 25 mars 2014 nr. 344, 12 des 2014 nr. 1763 (i kraft 1 jan 2015).

Vedlegg 3. Planter og andre smittebærende emner som det er forbudt å importere dersom de har sin opprinnelse i nevnte områder

 

Nr.PlanteslagPlanter, plantedeler og andre smittebærende emnerOpprinnelsesområde
1.1Coniferales (bartrær)Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), tre med bark (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk og som oppfyller krav fastsatt i vedlegg 4A punkt 1.2) og flis av tømmer med bark, isolert bark og treavfall.Ikke-europeiske land og Portugal
1.2Coniferales (bartrær)All flisCanada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA
2Castanea Mill. (kastanje) Quercus L. (eik)Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), isolert bark (unntatt bark av Quercus suber L.) og treavfallIkke-europeiske land
3Populus L. (poppel)Planter og plantedeler (unntatt frø og frukt), isolert bark og treavfallLand på det amerikanske kontinent
4Prunus L. (prunus)Planter og plantedeler, unntatt frø og fruktIkke-europeiske land
5Ulmus L. (alm)Planter og formeringsmaterialeNord-Amerika
6.1Amelanchier Medik. (søtmispel),
Aronia Medik. (surbær),
Choenomeles Lindl. (eldkvede),
Cotoneaster Medik. (mispel),
Crataegus L. (hagtorn),
X Crataemespilus E.G. Camus,
Cydonia Mill. (kvede) unntatt C. oblonga Mill. når den er brukt eller skal brukes som grunnstamme for Pyrus communis L. (pære),
Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill. (eple) unntatt produksjonstrær av M. domestica Borkh. (spiseeple),
Mespilus L. (ekte mispel),
Photinia Lindl.,
Pyracantha M.J.Roem. (ildtorn),
Pyrus L. (pære), unntatt produksjonstrær av P. communis L. (spisepære),
Sorbus L. (rogn, asal), Stranvaesia Lindl. (stranvaesia).
Planter og plantedeler, unntatt frukt og frø, men inkludert levende pollen for pollineringLand hvor Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al. (pærebrann) forekommer
6.2Cotoneaster bullatus Bois (bulkemispel) Cotoneaster salicifolius Franch. (pilemsipel) Cotoneaster-Watereri-hybriderPlanter og formeringsmaterialeAlle land
7Fragaria L. (jordbær)Planter og formeringsmateriale (unntatt frø)Ikke-europeiske land
8Solanum tuberosum L. (potet) og andre arter av Solanum L. (søtvier), som danner utløpere eller knollerPlanter og formeringsmateriale(unntatt frø)Alle land
9Solanaceae (søtvierfamilien), alle arter unntatt de som er nevnt i 8Planter og formeringsmateriale (unntatt frø)Ikke-europeiske land (unntatt Middelhavsland)
10Jord og organisk dyrkingsmedium, unntatt ublandet torvIkke-europeiske land
0Endret ved forskrifter 10 april 2002 nr. 353, 30 jan 2006 nr. 99, 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), 12 des 2014 nr. 1763 (i kraft 1 jan 2015), 9 sep 2015 nr. 1122 (i kraft 1 nov 2015), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016), 29 mars 2016 nr. 327.

Vedlegg 4A. Særskilte krav til import av visse planter og andre smittebærende emner

 

Nr.Planter og andre smittebærende emnerSærskilte krav
1.1Tre av Coniferales (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt tre i form av flis og spon og treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk) med opprinnelse i Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA.Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 1.1:
a) Treet skal være skåret slik at all naturlig runding er fjernet,

og

b) det skal ved hjelp av et godkjent indikatorsystem som er påført treet, godtgjøres at treet har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling, og at en kjernetemperatur på minst 56° C i 30 minutter er oppnådd.
1.2Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk.Treemballasjen skal oppfylle følgende krav:
- Treet skal ha gjennomgått behandling enten ved varmebehandling til en minimum kjernetemperatur på 56° C i 30 minutter eller metylbromidgassing i samsvar med vedlegg I i FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr. 15 om regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedtatt av interrimkommisjonen for plantesanitære tiltak mars 2002, endret i 2009 (ISPM 15), jf. vedlegg 12.

og

- treemballasjen skal ha et merke med ISO-landkode på to bokstaver, kode for produsent og en kode som angir hvilken behandling som er anvendt på treet samt logoen i samsvar med det som er angitt i vedlegg II i ISPM 15 endret i 2009 jf. vedlegg 12.
Treemballasje som er produsert før 1. januar 2014 kan være behandlet og merket i henhold til tidligere versjoner av ISPM 15.
1.3Tre av Coniferales (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk og flis og spon som helt eller delvis kommer fra bartrær) med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Taiwan og USAa) Treet skal være avbarket og fritt for larveganger forårsaket av slekten Monochamus spp.

eller

b) treet skal på framstillingstidspunktet, ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, være ovnstørket og vanninnholdet brakt ned til under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet. For å godtgjøre at slik behandling er gjennomført, skal treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis, være merket med «Kiln-dried», «KD» eller annet internasjonalt anerkjent merke.
2Tre av Castanea Mill. (ekte kastanje) og Quercus L. (eik), herunder tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate, med opprinnelse i nordamerikanske land. Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk omfattes ikkeUten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 2:
Treet skal være avbarket og
a) skåret slik at den runde overflaten er helt forsvunnet,

eller

b) det er offisielt konstatert at vanninnholdet i treet er under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffet,

eller

c) det er offisielt konstatert at treet er desinfisert ved en egnet behandling med varm luft eller varmt vann,

eller

d) når det gjelder saget trevirke, med eller uten rester av bark: Treet skal på framstillingstidspunktet, ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, være ovnstørket og vanninnholdet brakt ned til under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet. For å godtgjøre at slik behandling er gjennomført, skal treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis, være merket med «Kiln-dried», «KD» eller annet internasjonalt anerkjent merke.
3Tre av Castanea Mill. (ekte kastanje), unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk.Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 2 og vedlegg 4A punkt 2:
a) Det er offisielt konstatert at treet har opprinnelse i områder som er fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.,

eller

b) treet skal være avbarket.
4Tre av Populus L. (poppel), med opprinnelse i land på det amerikanske kontinent. Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk omfattes ikke.Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 3:
Treet skal være avbarket.
5Tre i form av flis og spon, som helt eller delvis kommer fra
- Castanea Mill. (ekte kastanje), Populus L. (poppel) og Quercus L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land,

eller

- Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan og USA
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1,1.2, 2 og 3 og vedlegg 4A punkt 2, 3 og 4:
Det er offisielt konstatert at varen
a) er framstilt utelukkende av tre som er avbarket,

eller

b) er framstilt utelukkende av tre som på framstillingstidspunktet er ovnstørket ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, til et vann-innhold på under 20%, uttrykt i prosent av tørrstoffet,

eller

c) har gjennomgått en gassing om bord på skipet eller i en container før utskiping, og som fraktes i forseglede containere eller under forhold som hindrer ny infeksjon av planteskadegjørere.
6Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pinus L. (furu)Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 1.1:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr og Mycosphaerella pini E. Rostrup ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
7Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Abies Mill. (edelgran), Larix Mill. (lerk), Picea A. Dietr. (gran), Pinus L. (furu), Pseudotsuga Carr. (douglasgran) og Tsuga Carr. (hemlokk)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1 og vedlegg 4A punkt 6:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Melampsora medusae Thümen ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekst-perioden.
8Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Castanea Mill. (ekte kastanje) og Quercus L. (eik)Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 2:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet har opprinnelse i områder som er kjent å være fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

eller

b) symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
9Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Populus L. (poppel)Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 3:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Melampsora medusae Thümen ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
10Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende planteslag, med opprinnelse i land hvor Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) forekommer:
Acacia Mill., Acer L. (lønn), Amelanchier Medik. (søtmispel), Betula L. (bjørk), Cercidiphyllum Sieb et Zucc. (katsura), Choenomeles Lindl. (eldkvede), Cornus L. (kornell), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cydonia Mill. (kvede), Eriobotrya Lindl., Euonymus L. (beinved), Fagus L. (bøk), Juglans L. (valnøtt), Ligustrum L. (liguster), Lonicera L. (leddved), Malus Mill. (eple), Mespilus L. (ekte mispel), Maclura Nutt., Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Ptelea L. (humlebusk), Pyracantha M.J. Roem. (ildtorn), Pyrus L. (pære), Ribes L. (ribes), Rosa L. (rose), Salix L. (pil), Sorbus L. (rogn, asal), Spiraea L. (spirea), Symphoricarpos Duham. (snøbær), Syringa L. (syrin), Tilia L. (lind) og Ulmus L. (alm), Vitis L. (vin)
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 3, 4, 5, 6.1, og 6.2 og vedlegg 4A punkt 9:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i et område der Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) ikke er kjent å forekomme, og på et produksjonssted som har stått under offisielt tilsyn siden begynnelsen av de siste to vekstperiodene, og der symptom på Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) ikke er påvist.
11Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Choenomeles Lindl. (eldkvede), Crataegus L. (hagtorn), Cydonia Mill. (kvede), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (eple), Prunus L. (prunus) og Pyrus L. (pære), med opprinnelse i ikke-europeiske landUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og 6.1 og vedlegg 4A punkt 10:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet har opprinnelse i et land som kjent å være fritt for Monilinia fructicola (Winter) Honey,

eller

b) plantematerialet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Monilinia fructicola (Winter) Honey, og at symptomer på Monilinia fructicola (Winter) Honey ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
12Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Crataegus L. (hagtorn), Malus Mill. (eple) og Pyrus L. (pære) med opprinnelse i land der Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart forekommerUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10 og 11:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
13.1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple), med opprinnelse i land der følgende planteskadegjørere forekommer på Malus Mill. (eple):
Cherry rasp leaf nepovirus (amerikansk)
- Tomato ringspot nepovirus
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 12:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for minst de relevante planteskadegjørerne ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelser har vist seg å være fri for de nevnte planteskadegjørerne,

og

b) symptomer på sykdom forårsaket av de relevante planteskadegjørere ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
13.2Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple)Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 10, 11, 12 og 13.1:
Det er offisielt konstatert at

a)
plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Candidatus phytoplasma mali (heksekost) iht. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, og at navnet på området framkommer på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.

eller
b
i)
plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø) stammer i direkte linje fra morplanter som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i løpet av de siste seks avsluttede vekstperiodene har blitt offisielt testet med egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, minst én gang for Candidatus phytoplasma mali (heksekost), i eksportlandet og funnet fri for heksekost,

og
b
ii)
symptomer på Candidatus phytoplasma mali (heksekost) ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottakelige planter i dets umiddelbare nærhet, siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.

og
b
iii)
én promille av plantematerialet i partiet som skal importeres, skal være testet med egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, i eksportlandet og være funnet fri for Candidatus phytoplasma mali (heksekost). Minst én prøve skal være testet, hvis sendingen omfatter færre enn 1000 enheter.
14Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Cydonia Mill. (kvede) og Pyrus L. (pære)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 12: Det er offisielt konstatert at

a)
plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Candidatus phytoplasma pyri iht. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, og at navnet på området framkommer på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.

eller
b
i)
planter på produksjonsstedet og i dets umiddelbare nærhet som har vist symptomer i løpet av de siste tre avsluttede vekstperiodene som gir mistanke om smitte med Candidatus phytoplasma pyri, er blitt fjernet.

og
b
ii)
én promille av plantematerialet i partiet som skal importeres, skal være testet med egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, i eksportlandet og være funnet fri for Candidatus phytoplasma pyri. Minst en prøve skal være testet, hvis sendingen omfatter færre enn 1000 enheter.
15.1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende arter av Prunus L. (prunus), med opprinnelse i land der Plum pox potyvirus forekommer
- Prunus armeniaca L. (aprikos)
- Prunus avium L. (søtkirsebær)
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
(myrobalanplomme)
- Prunus cerasus L. (surkirsebær)
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
(- Zander)
- Prunus domestica L. spp. domestica (Borkh) Schneid. (vanlig plomme)
- Prunus domestica L. spp. insititia (L.) C.K. Schneid. (krekeplomme)
- Prunus domestica L. spp. italica (Borkh.) Gams
- Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (ekte mandel)
- Prunus glandulosa Thunb.
ex Murr.
- Prunus holosericea Batal
- Prunus hortulana
L.H. Bailey
- Prunus japonica Thunb. ex Murr.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch (fersken)
- Prunus salicina L. (salicinaplomme
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L. (slåpetorn)
- Prunus tomentosa Thunb. ex Murr.
- Prunus triloba Lindl. (rosemandel)
andre arter av Prunus L. (prunus) som er mottakelige for Plum pox potyvirus
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10 og 11:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet, unntatt det som er dyrket fra frø, stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for Plum pox potyvirus ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for denne planteskadegjøreren,

og

b) symptomer på Plum pox potyvirus ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene,

og

c) planter på produksjonsstedet som har vist symptom på sykdom forårsaket av andre virus eller andre viruslignende patogener, er blitt fjernet.
15.2Planter og formeringsmateriale av Prunus L. (prunus)
a) med opprinnelse i land der Tomato ringspot nepovirus forekommer på Prunus L. (prunus)
b) unntatt frø, med opprinnelse i land der følgende planteskadegjørere forekommer:
Cherry rasp leaf nepovirus
- Peach mosaic virus (amerikansk)
Plum American line pattern ilavirus
- Peach X-disease
phytoplasma
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 15.1:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for de relevante planteskadegjørerne, ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for disse planteskadegjørerne,

og

b) symptomer på de relevante planteskadegjørerne ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene.
15.3Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Prunus L. (prunus) med opprinnelse i land der Xanthomonas arboricola pv pruni (Smith) Vauterin et al. forekommer på Prunus L. (prunus)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 15.1 og 15.2:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Xanthomonas arboricola pv pruni (Smith) Vauterin et al. ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
16.1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Rubus L. rubus)Det er offisielt konstatert at
a) Phytophthora rubi Man in 't Veld (rød rotråte) ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

b) plantematerialet er kontrollert og funnet fritt for symptom på Phytophthora rubi Man in 't Veld (rød rotråte) ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
16.2Planter og formeringsmateriale av Rubus L.
a) med opprinnelse i land der følgende skadegjørere forekommer på Rubus L. (rubus):
- Tomato ringspot nepovirus
- Black raspberry latent virus
- Cherry leafroll nepovirus
- Apple mosaic ilavirus
b) unntatt frø, med opprinnelse i ikke-europeiske land der følgende skadegjørere forekommer på Rubus L. (rubus):
- Raspberry leaf curl luteovirus
Cherry rasp leaf 'nepovirus'
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 16.1:
- Plantematerialet skal være fritt for bladlus og deres egg.

og

- det er offisielt konstatert at
plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperiodene har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for de relevante planteskadegjørerne ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for de relevante planteskadegjørere,

og

symptomer på de relevante planteskadegjørere ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
16.3Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Rubus L. (rubus) med opprinnelse i land der følgende skadegjørere forekommer:
- Arabis mosaic nepovirus
- Raspberry ringspot nepovirus,
- Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 16.1 og 16.2:
Det er offisielt konstatert at symptomer på de relevante planteskadegjørerne ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
17Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Ribes L. (ribes), Rubus L. (rubus) med opprinnelse i land der ikke-europeiske virus og viruslignende patogener forekommerUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2 og 16.3:
Det er offisielt konstatert at symptomer på ikke-europeiske virus og viruslignende patogener ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.1Knoller av Solanum tuberosum L. (potet)Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 8:
Det er offisielt konstatert
a) at knollene har opprinnelse opprinnelse i land som er kjent å være fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

eller

b) at knollene har opprinnelse i områder som står under offentlig tilsyn for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., og som er kjent å være fri for denne planteskadegjøreren

og

at produksjonsstedet er kontrollert og funnet fritt for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. siste vektsesongen.
18.2Knoller av Solanum tuberosum L. (potet), med opprinnelse i land der Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical forekommerUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1:
Det er offisielt konstatert at knollene har opprinnelse på et produksjonssted
a) hvor Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival aldri har forekommet,

eller

b) hvor det i samsvar med en metode anerkjent av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon) er fastslått at Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ikke lenger forekommer.
18.3Knoller av Solanum tuberosum L. (potet)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1 og 18.2:
Det er offisielt konstatert at knollene har opprinnelse:

a) i et land som er kjent å være fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al.,

eller

b) på et produksjonssted som er kontrollert i den siste vekstsesongen, og hvor det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er fritt for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al., enten ved at skadegjøreren aldri har vært kjent å forekomme på stedet, eller ved at produksjonsstedet etter påvisning av skadegjøreren har vært underlagt et offentlig saneringsprogram og offentlig etterkontroll for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al.
18.4Knoller av Solanum tuberosum L. (potet)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1,18.2 og 18.3:
Det er offisielt konstatert at knollene er dyrket på et felt som minst én gang i løpet av de siste 4 årene har gjennomgått en offisiell undersøkelse, ved hjelp av en metode tilrådd av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon), for Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
18.5Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Solanaceae (søtvierfamilien), med opprinnelse i land der Potato stolbur phytoplasma forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.1, 18.2, 18.3 og 18.4:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Potato stolbur phytoplasma ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.6Planter og formeringsmateriale av Solanaceae (søtvierfamilien), unntatt frø av Solanum lycopersicum L. (tomat), med opprinnelse i land der Potato spindle tuber viroid forekommerUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.5:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Potato spindle tuber viroid ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.7Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Capsicum annuum L. (paprika), Solanum lycopersicum L. (tomat), Musa L. (banan), Nicotiana L. (tobakk) og Solanum melongena L. (eggfrukt) med opprinnelse i land Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al forekommerUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 9 og vedlegg 4A punkt 18.5 og 18.6:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i områder hvor det er kjent at Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ikke forekommer.
19.1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum),  Dianthus L. (nellik) og Pelargonium L'Herit. ex Ait (pelargonium)Det er offisielt konstatert at
a) tegn på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisduval) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden,

eller

b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot de ovennevnte planteskadegjørerne.
19.2Planter og plantedeler (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum),  Dianthus L. (nellik) og Pelargonium L'Herit. ex Ait. (pelargonium)Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1:
Det er offisielt konstatert at
a) tegn på Spodoptera litura (Fabricius) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden,

eller

b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot den ovennevnte planteskadegjøreren.
20Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 4A punkt 19.1 og 19.2:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet er av høyst tredje generasjon etter materiale som ved virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for Chrysanthemum stunt viroid, eller stammer direkte fra materiale der en representativ prøve på minst 10% har vist seg å være fri for Chrysanthemum stunt viroid ved en offisiell undersøkelse foretatt på blomstringstidspunktet,

og

b) at plantematerialet
kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før forsendelse, og der symptomer på Puccinia horiana P. Hennings ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på Puccinia horiana P. Hennings

eller

har gjennomgått en egnet behandling mot den ovennevnte planteskadegjøreren,

og

c) at plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. chrysanthemi.
21Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dianthus L. nellik)Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1, 19.2 og 20:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. og Phialophora cinerescens (Wollen-weber) van Beyma,

og

b) symptomer på de ovennevnte planteskadegjørerne ikke er observert på plantematerialet.
22Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pelargonium L'Herit. ex Ait. (pelargonium), med opprinnelse i land der Tomato ringspot nepovirus forekommerUten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1 og 19.2:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet
a) er dyrket i et dyrkingsmedium fritt for Xiphinema americanum Cobb sensu lato eller andre vektorer av Tomato ringspot nepovirus,

og

b) kommer direkte fra produksjonssteder som er fri for Tomato ringspot nepovirus,

eller

er av høyst fjerde generasjon etter morplanter som ved offisielt godkjente virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for Tomato ringspot nepovirus.
23Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pelargonium-zonale (L.) L'Hérit.ex Ait. og hybrider av denneUten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1, 19.2 og 22:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre måneder før forsendelse, og der symptomer på Puccinia pelargonii-zonalis Doidge ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre måneder før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på Puccinia pelargonii-zonale Doidge.
24Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fuchsia (fuksia) med opprinnelse i USA og BrasilDet er offisielt konstatert at
a) symptomer på Aculops fuchsiae Keifer ikke er observert på produksjonsstedet,

og

b) plantematerialet er kontrollert rett før eksport og erklært fri for Aculops fuchsiae Keifer.
25Løk av Tulipa L. (tulipan) og Narcissus L. (narsisser), unntatt der det er godtgjort på emballasjen eller på annen måte at de er beregnet på direktesalg til endelige forbrukere som ikke driver yrkesmessig produksjon av snittblomster.Det er offisielt konstatert at symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev ikke er observert på plantematerialet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
26Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Allium cepa (kepaløk)Det er offisielt konstatert at
a) Sclerotium cepivorum Berk ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

b) plantematerialet er kontrollert og funnet fri for symptom på Sclerotium cepivorum Berk ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
27.1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Apium graveolens L. (hageselleri), Argyranthemum spp. (krage), Aster spp. (asters), Brassica spp. (kål), Capsicum annuum L. (paprika), Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum),  Dianthus L. (nellik) og hybrider, Exacum spp. (exacum), Gerbera Cass. (gerbera), Gypsophila L. (brudeslør), Lactuca spp. (salat), Leucanthemum L. (krage), Lupinus L. (lupin), Solanum lycopersicum L. (tomat), Solanum melongena L. (eggfrukt), Tanacetum L. (krage, reinfann) og Verbena L. (verbena)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 9 og vedlegg 4A punkt 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20 og 21:
Det er offisielt konstatert at tegn på følgende planteskadegjørere ikke er observert på produksjonsstedet ved offisiell kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før eksport:
- Amauromyza maculosa (Malloch)
- Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza sativae Blanchard
- Liriomyza trifolii (Burgess)
27.2Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av andre urteaktige arter enn de som er nevnt i vedlegg 4A punkt 27.1, med opprinnelse i land der Amauromyza maculosa (Malloch)  eller Liriomyza sativae Blanchard forekommerUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 7, 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 22, 23 og 24:
Det er offisielt konstatert at
a) tegn på Amauromyza maculosa (Malloch) eller Liriomyza sativae Blanchard ikke er observert på produksjonsstedet ved en offisiell kontroll foretatt før eksport,

eller

b) plantematerialet er kontrollert rett før eksport og er erklært fri for ethvert tegn på de relevante planteskadegjørerne og har gjennomgått en egnet behandling for å utrydde disse skadegjørerne.
28Planter og formeringsmateriale, med røtter, dyrket på frilandDet er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
29.1Jord og dyrkingsmedium som henger ved eller tilhører planter og formeringsmateriale, med opprinnelse i ikke-europeiske land.Det er offisielt konstatert:
a) at dyrkingsmediet på utplantingstidspunktet
var fritt for jord og organiske stoffer

eller

var fritt for insekter eller skadelige nematoder og har gjennomgått en egnet undersøkelse eller behandling som sikrer at andre planteskadegjørere ikke forekommer

eller

har gjennomgått en egnet varmebehandling eller gassing slik at det er fritt for planteskadegjørere,

og

b) at det siden plantingen
har vært truffet egnede tiltak for å sikre at dyrkingsmediet er holdt fritt for planteskadegjørere

eller

at plantematerialet i løpet av de siste to uker før forsendelse er blitt ristet fri for dyrkingsmedium slik at det ikke er mer tilbake enn det som er nødvendig for å holde plantematerialet i live under transporten, og i tilfelle omplanting, at dyrkingsmediet som er brukt oppfyller kravene nevnt i punkt a).
29.2Planter og formeringsmateriale, med dyrkingsmedium, omsatt i kar, med opprinnelse i land der Arthurdendyus triangulatus) forekommerDet er offisielt konstatert at
a) sendingen kommer fra et produksjonssted funnet fritt for Arthurdendyus triangulatus ved kontroll utført i samsvar med en metode anbefalt av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon),

eller

b) plantematerialet er dyrket på bord med bunn av netting, spiler, lister eller lignende,

eller

c) sendingen har gjennomgått en behandling anbefalt av EPPO for å eliminere Arthurdendyus triangulatus.
30Planter og formeringsmateriale (unntatt frø)Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet har opprinnelse i et land som er kjent å være fritt for Thrips palmi Karny,

eller

b) produksjonsstedet har vist seg å være fritt for Thrips palmi Karny ved offisielle kontroller foretatt minst én gang pr. måned i løpet av de siste tre måneder før eksport,

eller

c) partiet har gjennomgått en egnet behandling for å sikre et Thysanoptera ikke forekommer.
31Planter og formeringsmateriale (unntatt frø og planter i vevskultur), med opprinnelse i ikke-europeiske land (unntatt Middelhavsland)Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 28, 29.2 og 30:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet
a) er fritt for alt planteavfall

og

b) er dyrket i planteskoler

og

c) er kontrollert på passende tidspunkter og før eksport, og erklært fri for symptomer på forekomst av skadelige bakterier, virus og viruslignende patogener, og har vist seg å være fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, midd og sopper, eller har gjennomgått en egnet behandling for å fjerne disse planteskadegjørerne.
32Planter og formeringsmateriale, av løvfellende trær og busker (unntatt frø og planter i vevskultur), med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt MiddelhavslandUten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 og 9 og vedlegg 4A punkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 28, 29.2, 30 og 31:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet er i en hvileperiode og er uten blader, blomster og frukter.
33Frø av Solanum lycopersicum L. (tomat)Det er offisielt konstatert at frøet er behandlet med en egnet syreekstraksjonsmetode eller en annen likeverdig metode, og at
a) frøene har opprinnnelse i områder der Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al., eller Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al og Potato spindle tuber viroid ikke er kjent å forekomme,

eller

b) symptomer på disse planteskadegjørerne ikke har vært observert på planter på produksjonsstedet siden den siste avsluttede vekstsesongen,

eller

c) en representativ prøve av frøet har gjennomgått en offisiell undersøkelse med egnede metoder for de ovennevnte planteskadegjørerne, og at frøene ved disse undersøkelsene er funnet fri for skadegjørerne.
34Frø av slektene Triticum L. (hvete), Secale L. (rug) og x Triticosecale fra Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA der Tilletia indica Mitra forekommerDet er offisielt konstatert at frøet har opprinnelse i et område hvor Tilletia indica Mitra er kjent å ikke forekomme. Navnet på området skal være nevnt på sunnhetssertifikatet som følger sendingen.
35Korn til mat og fôr av slektene Triticum L. (hvete), Secale L. (rug) og x Triticosecale fra Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA der Tilletia indica Mitra forekommerDet er offisielt konstatert at
a) kornet har opprinnelse i et område hvor Tilletia indica Mitra er kjent å ikke forekomme. Navnet på området skal være nevnt på sunnhetssertifikatet,

eller

b) det ikke er observert symptomer på Tilletia indica Mitra på planter på produksjonsstedet i løpet av deres siste fullstendige vekstsesong,

og

at representative prøver av kornet som er tatt ved høstingstidspunktet og før sending, er testet og funnet fri for Tilletia indica Mitra. Det siste skal være nevnt på sunnhetssertifikatet som «testet og funnet fri for Tilletia indica Mitra».
36Jord og andre organiske dyrkingsmedierUten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 10:
Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
37Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 7 og vedlegg 4A punkt 28, 29.2 og 30:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet er sertifisert i henhold til en sertifiseringsordning som er i samsvar med gjeldende retningslinjer for sertifisering av Fragaria L. (jordbær), «Certification Scheme for Strawberry PM 4/11», anbefalt av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon),

og

b) dersom plantematerialet er av klasse sertifisert, skal det være av første generasjon etter klasse elite,

og

c) plantematerialet er produsert på en smitteisolert produksjonsenhet som er kjent å være fri for Phytophthora fragariae C.J. Hickman (rød marg i jordbær),

og

d) plantematerialet er produsert på en smitteisolert produksjonsenhet som er kjent å være fri for Xanthomonas fragariae Kennedy & King,

og

e) symptomer på Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry mottle virus og Strawberry vein banding virus ikke er observert på plantematerialet på den smitteisolerte produksjonsenheten i løpet av de siste 12 måneder før eksport, i et sertifiseringsprogram som har nulltoleranse ved visuell kontroll for disse virusene,

eller

Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry mottle virus og Strawberry vein banding virus ikke er kjent å forekomme på den smitteisolerte produksjonsenheten og at planter på produksjonsfeltet har vært testet for disse skadegjørerne ved egnet metode i løpet av de siste 12 måneder før eksport,

og

f) symptomer på følgende planteskadegjørere ikke er observert på plantematerialet på den smitteisolerte produksjonsenheten i løpet av de siste 12 måneder før eksport:
- Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikkvirus)
- Raspberry ringspot nepovirus (bringebær-ringflekkvirus)
- Strawberry crinkle cytorhabdo-virus
- Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbær-latentringflekkvirus)
- Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus)
- Tomato ringspot nepovirus
38Planter og plantedeler, unntatt frukt og frø, men inkludert levende pollen for pollinering, av produksjonstrær av Malus domestica Borkh. (spiseeple) og Pyrus communis L. (spisepære), samt Cydonia oblonga Mill. (kvede) når den er brukt eller skal brukes som grunnstamme for Pyrus L. (pære)Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4A punkt 10, 11, 12, 13.1, 13.2 og 14:
Det er offisielt konstatert at
a)
plantematerialet har opprinnelse i et område som er kjent å være fritt for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann) (PFA) iht. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, og at navnet på området framkommer på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.
eller
b)
plantene er produsert i en buffersone, eller hvis de er flyttet inn i en buffersone, så har de minst blitt oppbevart og vedlikeholdt i perioden fra 1. april til 31. oktober i den siste, hele, avsluttede vekstperioden, på et felt:
b i)
- som ligger minst 1 km innenfor grensen av en offisielt utpekt buffersone på minst 50 km², hvor vertplanter i løpet av de siste to hele, avsluttede vekstperioder, har vært gjenstand for et offisielt godkjent og overvåket kontrollregime for å minimere risikoen for spredning av Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann) fra planter som vokser der.
- Når buffersonen er opprettet, skal det foretas offisielle inspeksjoner i den delen av sonen som ligger utenfor produksjonsfeltet og en 500 meter bred sone omkring dette, minst én gang siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperiode, på det mest egnede tidspunkt, og alle vertplanter som viser symptomer på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann), skal fjernes straks. Resultatene av disse inspeksjonene skal forelegges Mattilsynet innen 1. mai hvert år.
- En nærmere beskrivelse av buffersonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.
- Navn eller annen identifikasjon av buffersonen skal framkomme på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.
og
b ii)
som har vært offisielt godkjent, på lik linje med buffersonen, i minst to hele avsluttede vekstperioder, til dyrking av planter på de betingelsene som punkt 38 b) fastsetter,
og
b iii)
som, sammen med den omkringliggende sonen på minst 500 m, har blitt funnet fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann) siden begynnelsen av den siste, hele avsluttede vekstperioden, ved offisielle inspeksjoner som minst er foretatt:
- to ganger i feltet, på det mest egnede tidspunktet, dvs. én gang i perioden juni til august og én gang i perioden august til november og
- én gang i den nevnte omkringliggende sone, på det mest egnede tidspunktet, dvs. i perioden august til november
og
b iv)
hvor planter har vært gjenstand for offisiell prøvetaking på det mest egnede tidspunktet, og disse prøvene er offisielt testet og funnet fri for latent smitte av Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann), i overensstemmelse med EPPO Diagnostic protocol for Erwinia amylovora.
0Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 31 mai 2013 nr. 576, 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), 25 mars 2014 nr. 344, 12 des 2014 nr. 1763 (i kraft 1 jan 2015), 9 sep 2015 nr. 1122 (i kraft 1 nov 2015), 30 okt 2015 nr. 1245 (i kraft 1 nov 2015), 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).

Vedlegg 4B. Særskilte krav til innenlands produksjon og omsetning av visse planter og andre smittebærende emner

Nr.Planter og andre smittebærende emnerSærskilte krav
1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av:
- Amelanchier Medik. (søtmispel)
- Aronia Medik. (surbær)
- Choenomeles Lindl. (eldkvede)
- Cotoneaster Medik. (mispel)
- Crataegus L. (hagtorn)
- X Crataemespilus E.G. Camus
- Cydonia Mill. (kvede)
- Eriobotrya Lindl.
- Malus Mill. (eple)
- Mespilus L. (ekte mispel)
- Photinia Lindl.
- Pyracantha Roem. (ildtorn)
- Pyrus L. (pære)
- Sorbus L. (rogn, asal) - Stranvaesia Lindl. (stranvaesia)
Uten at det strider mot forbud nevnt i vedlegg 7:

a)
Plantematerialet skal komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent som fritt for Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. (pærebrann),

og

b)
plantematerialet på produksjonsstedet skal minst én gang årlig være kontrollert og funnet fri for Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. (pærebrann)
2Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær)a i)
Plantematerialet skal ha opprinnelse i norsk materiale,

eller

a ii)
plantematerialet skal stamme fra materiale som i Norge har gjennomgått karanteneundersøkelser etter egnede metoder, og som ved disse undersøkelsene er funnet fri for planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 og 2,

eller

a iii)
plantematerialet skal ha opprinnelse i importert materiale av minimum klasse elite, dyrket i insekttette veksthus, i samsvar med gjeldende retningslinjer for sertifisert produksjon av Fragaria L. (jordbær), «Certification Scheme for Strawberry PM 4/11», anbefalt av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon),

og

b)
Phytophthora fragariae C.J. Hickman (rød marg i jordbær) skal ikke være kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

c)
planter på produksjonsstedet skal i løpet av de siste 18 månedene før omsetning, etter egnet metode, være testet og funnet fri for Phytophthora fragariae C.J. Hickman (rød marg i jordbær)

og

d)
Xanthomonas fragariae Kennedy & King skal ikke være kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

e)
symptomer på følgende planteskadegjørere skal ved kontroll ikke være observert på plantematerialet på produksjonsstedet i løpet de siste 18 månedene før omsetning:
- Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikkvirus),
- Raspberry ringspot nepovirus (bringebærringflekkvirus),
- Strawberry crinkle cytorhabdovirus,
- Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærlatentringflekkvirus),
- Strawberry mild yellow edge disease (gul bladrandsyke),
- Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus),
- Strawberry mottle virus,
- Strawberry vein banding virus og
- Xanthomonas fragariae Kennedy & King.
3.1Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple)Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 1:

a)
Plantematerialet skal komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Candidatus phytoplasma mali (heksekost),

eller

b i)
plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø) skal stamme i direkte linje fra morplanter som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som minst én gang i løpet av de siste seks avsluttede vekstperiodene før omsetning, etter egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, har blitt testet og funnet fri for Candidatus phytoplasma mali (heksekost),

og

b ii)
symptomer på Candidatus phytoplasma mali (heksekost) skal ved kontroll ikke være observert på planter på produksjonsstedet eller på mottakelige planter i dets umiddelbare nærhet i løpet av de tre siste avsluttede vekstperiodene før omsetning,

og

b iii)
én promille av plantematerialet i partiet skal være testet etter egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, og funnet fri for Candidatus phytoplasma mali (heksekost). Minst én prøve skal være testet, hvis partiet omfatter færre enn 1000 enheter.
3.2Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pyrus L. (pære)Uten at det strider mot krav i vedlegg 4B punkt 1:

a)
Plantematerialet skal komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Candidatus phytoplasma pyri,

eller

b i)
planter på produksjonsstedet og i dets umiddelbare nærhet som ved kontroll har vist symptomer i løpet av de siste tre avsluttede vekstperiodene før omsetning som gir mistanke om smitte med Candidatus phytoplasma pyri, er blitt fjernet,

og

b ii)
én promille av plantematerialet i partiet skal være testet etter egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, og funnet fri for Candidatus phytoplasma pyri. Minst én prøve skal være testet, hvis partiet omfatter færre enn 1000 enheter.
4Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende arter av Prunus L. (prunus):
- Prunus armeniaca L. (aprikos)
- Prunus avium L. (søtkirsebær)
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh. (myrobalanplomme)
- Prunus cerasus L. (surkirsebær)
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
- Prunus domestica L. spp. domestica (Borkh) Schneid. (vanlig plomme)
- Prunus domestica L. spp. insititia (L.) C.K. Schneid. (krekeplomme)
- Prunus domestica L. spp. italica (Borkh.) Gams
- Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (ekte mandel)
- Prunus glandulosa Thunb. ex Murr.
- Prunus holosericea Batal.
- Prunus hortulana L.H. Bailey
- Prunus japonica Thunb. ex Murr
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch (fersken)
- Prunus salicina L. (salicinaplomme)
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L. (slåpetorn)
- Prunus tomentosa Thunb. ex Murr.
- Prunus triloba Lindl. (rosemandel)
- andre arter av Prunus L. (prunus) som er mottakelige for Plum pox potyvirus
a)
Plantematerialet skal komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Plum pox potyvirus (sharkavirus),

eller

b i)
plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø) skal stamme i direkte linje fra morplanter som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i løpet av de siste tre avsluttede vekstperiodene før omsetning har blitt testet ved egnet metode minst én gang, og funnet fri for Plum pox potyvirus (sharkavirus),

og

b ii)
symptomer på Plum pox potyvirus (sharkavirus) skal ved kontroll ikke være observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene før omsetning,

og

b iii)
planter på produksjonsstedet som har vist symptomer på sykdom forårsaket av andre virus eller viruslignende patogener, er blitt fjernet.
5Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Rubus L. (rubus)a)
Phytophthora rubi Man in 't Veld (rød rotråte) skal ikke være kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

b)
planter på produksjonsstedet skal i løpet av de siste 18 månedene før omsetning, etter egnet metode, være testet og funnet fri for Phytophthora rubi Man in 't Veld (rød rotråte),

og

c)
symptomer på følgende planteskadegjørere skal ved kontroll ikke være observert på plantematerialet på produksjonsstedet i løpet av de siste 18 månedene før omsetning:
- Arabis mosaic nepo virus (arabismosaikkvirus),
- Raspberry ringspot nepovirus (bringebærringflekkvirus),
- Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbærlatentringflekkvirus) og
- Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus).
6.1Knoller av Solanum tuberosum L. (potet), unntatt knoller til planting (settepoteter)Partiene skal

a i)
komme fra et produksjonssted hvor følgende planteskadegjørere ikke er kjent å forekomme:
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys ringråte),
- Globodera pallida (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode) og
- Resistensbrytende raser (patotyper) av Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenemtaode),

eller

a ii)
komme fra felt innen produksjonsstedet
- hvor det ikke er dyrket poteter de siste tre årene, dersom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys ringråte) forekommer på produksjonsstedet
- som er testet etter egnet metode og funnet fritt for Globodera pallida (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode), dersom planteskadegjøreren forekommer på produksjonsstedet
- som er testet etter egnet metode og funnet fritt for resistensbrytende raser (patotyper) Globodera rostochiensis (Wollenweber), dersom resistensbrytende raser av planteskadegjøreren forekommer på produksjonsstedet,

og

b)
komme fra et produksjonssted hvor Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (potetkreft) ikke er kjent å forekomme,

og

c)
være merket på en slik måte at det er mulig å identifisere produsent og produksjonssted.
6.2Knoller av Solanum tuberosum L. (potet) til planting (settepoteter)Produksjonsstedet skal være kjent å være fritt for:
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys ringråte),
- Globodera pallida (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode)
- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode)
- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (potetkreft)
6.3Knoller av Solanum tuberosum L. (potet) til planting (settepoteter) og planter og formeringsmateriale av andre arter av Solanum L. (søtvier) som danner utløper eller knoller, eller hybrider av disseUten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 6.2:

Plantematerialet skal

a)
ha opprinnelse i norsk materiale

eller

b)
stamme fra materiale som i Norge har gjennomgått karanteneundersøkelser etter egnede metoder, og som ved disse undersøkelsene er funnet fri for planteskadegjørere nevnt i vedlegg 1 og 2.
7Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av:
- Dendranthema (DC) Des. Moul. (krysantemum)
- Dianthus L. (nellik)
- Pelargonium L'Herit. ex Ait. (pelargonium)
a)
Tegn på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisduval) (egyptisk bomullsfly) skal ved kontroll ikke være observert på produksjonsstedet i løpet av de siste tre månedene før omsetning,

eller

b)
plantematerialet skal ha blitt behandlet etter egnet metode mot de ovennevnte planteskadegjørerne.
8Planter og formeringsmateriale av Dendranthema (DC.) Des. Moul (krysantemum), unntatt frøUten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 7:
Plantematerialet skal

a i)
være av høyst tredje generasjon etter materiale som etter egnet metode er testet og funnet fri for Chrysanthemum stunt viroid (krysantemum dvergsyke)

eller

a ii)
stamme direkte fra materiale der en representativ prøve på minst 10 %, ved kontroll på blomstringstidspunktet, er funnet fri for Chrysanthemum stunt viroid (krysantemum dvergsyke),

og

b i)
komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Puccinia horiana P. Hennings (hvit krysantemumrust),

eller

b ii)
komme fra anlegg som har blitt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før omsetning, uten at symptomer på Puccinia horiana P. Hennings (hvit krysantemumrust) er observert i løpet av dette tidsrommet, og anlegget ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før omsetning er kjent å ha forekommet symptomer på Puccinia horiana P. Hennings (hvit krysantemumrust),

eller

b iii)
ha blitt behandlet etter egnet metode mot ovennevnte planteskadegjører,

og

c)
stamme direkte fra morplanter som etter egnet metode er testet minst én gang i løpet av de siste to årene, og funnet fri for Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. chrysanthemi.
9Planter og formeringsmateriale av Dianthus L. (nellik), unntatt frøUten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 7:

a)
Plantematerialet skal stamme direkte fra morplanter som etter egnet metode er testet minst én gang i løpet av de siste to årene, og funnet fri for
- Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. dianthicola,
- Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. og
- Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma (nellikkransskimmel),

og

b)
symptomer på de ovennevnte planteskadegjørerne skal ved kontroll ikke være observert på plantematerialet.
10Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pelargonium-zonale (L.) L'Hérit.ex Ait. og hybrider av denneUten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 7:

Plantematerialet skal:

a)
komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Puccinia pelargonii-zonalis Doidge (pelargoniumrust),

eller

b)
komme fra anlegg som har blitt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før omsetning, uten at symptomer på Puccinia pelargonii-zonalis Doidge (pelargoniumrust) er observert i løpet av dette tidsrommet, og anlegget ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før omsetning er kjent å ha forekommet symptomer på Puccinia pelargonii-zonale Doidge (pelargoniumrust).
11Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av:
- Apium graveolens L. (hageselleri)
- Argyranthemum spp. (krage)
- Aster spp. (asters)
- Brassica spp. (kål)
- Capsicum annuum L. (paprika)
- Cucumis spp.
- Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)
- Dianthus L. (nellik) m/hybrider
- Exacum spp. (exacum)
- Gerbera Cass. (gerbera)
- Gypsophila L. (brudeslør)
- Lactuca spp. (salat)
- Leucanthemum L. (krage)
- Lupinus L. (lupin)
- Solanum lycopersicum L. (tomat)
- Solanum melongena L. (eggfrukt)
- Spinacia L. (spinat)
- Tanacetum L. (krage, reinfann)
- Verbena L. (verbena)
Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4B punkt 7, 8, og 9:

a)
Plantematerialet skal komme fra et område som Mattilsynet har anerkjent å være fritt for Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess),

eller

b)
symptomer på Liriomyza huidobrensis (Blanchard) og Liriomyza trifolii (Burgess) skal ikke være observert på produksjonsstedet ved kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før omsetning.
12Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Allium cepa L. var. cepa (kepaløk)a) Sclerotium cepivorum Berk (løkhvitråte) skal ikke være kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

b)
plantematerialet skal være kontrollert på egnet tidspunkt i den siste vekstperioden før omsetning, og funnet fritt for symptomer på Sclerotium cepivorum Berk (løkhvitråte).
13Planter og formeringsmateriale, med røtter, dyrket på frilandProduksjonsstedet skal være kjent å være fritt for
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys ringråte),
- Globodera pallida (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode),
- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode) og
- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (potetkreft)
14Jord og andre organiske dyrkingsmedierProduksjonsstedet skal være kjent å være fritt for
- Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. (lys ringråte),
- Globodera pallida (Stone) Behrens (hvit potetcystenematode),
- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens (gul potetcystenematode) og
- Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (potetkreft).
0Endret ved forskrifter 30 jan 2006 nr. 99, 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 31 mai 2013 nr. 576, 25 mars 2014 nr. 344, 12 des 2014 nr. 1763 (i kraft 1 jan 2015), 9 sep 2015 nr. 1122 (i kraft 1 nov 2015), 15 des 2015 nr. 1847 (i kraft 1 mars 2016).

Vedlegg 5A. Planter og andre smittebærende emner som ved import skal være fulgt av sunnhetssertifikat

Nr.Planter og andre smittebærende emner
1Planter og formeringsmateriale, unntatt frø
2Pollen for pollinering og friske greiner av:
Amelanchier Medik. (søtmispel)
Aronia Medik. (surbær)
Choenomeles Lindl. (eldkvede)
Cotoneaster Medik. (mispel)
Crataegus L. (hagtorn)
X Crataemespilus E.G. Camus
Cydonia Mill. (kvede)
Eriobotrya Lindl.
Malus Mill. (eple)
Mespilus L. (ekte mispel)
Photinia Lindl.
Pyracantha M.J. Roem (ildtorn)
Pyrus L. (pære)
Sorbus L. (rogn, asal)
Stranvaesia Lindl. (stranvaesia)
3.1Frø av:
Solanum lycopersicum L. (tomat)
Allium cepa L. var cepa (kepaløk)
Allium porrum L. (purre)
Allium schoenoprasum L. (grasløk)
3.2Frø og korn av:
Triticum L. (hvete)
Secale L. (rug)
x Triticosecale
med opprinnelse i Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA
4.1Avskårne blomster av:
Gerbera L. (gerbera)
Dianthus L. (nellik)
Rosa L. (rose)
4.2Avskårne blomster av:
Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum)
Gypsophila L. (brudeslør)
Pelargonium L'Herit ex Ait. (pelargonium)
4.3Avskårne blomster av Orchidaceae (orkidefamilien) med opprinnelse i Thailand
5.1Friske (ikke konserverte) frukter av:
Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. og hybrider av disse (sitrusfrukter)
Malus Mill. (epler)
Prunus L. (prunus, som for eksempel aprikoser, fersken , kirsebær, moreller, nektariner, plommer)
Pyrus L. (pærer)
Vitis L. (vindruer)
5.2Friske (ikke konserverte) frukter av Vaccinium L. (bærlyng, som for eksempel blåbær, hageblåbær, tranebær, tyttebær) med opprinnelse i ikke-europeiske land
5.3Friske (ikke konserverte) frukter, innført i perioden 16.04 til 30.09, av:
Fragaria L. (jordbær)
Ribes nigrum L. (solbær)
Ribes rubrum L. (rips)
Ribes uva-crispa L. (stikkelsbær)
Rubus idaeus L. (bringebær)
6.1Friske (ikke konserverte) grønnsaker av:
Allium cepa L. (kepaløk, sjalottløk)
Uvaskede grønnsaker med rot
6.2Friske (ikke konserverte) grønnsaker, innført i perioden 16.04 til 30.09, av:
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers. (stilkselleri)
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
botrytis L. (blomkål)
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var.
italica Plenck) (brokkoli)
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi (julesalat)
Cucumis melo L. (melon)
Foenicum vulgare Mill. (fennikel)
Lactuca L. (salat)
Solanum lycopersicum L. (tomat)
Solanum melongena L (eggfrukt)
7Potet (Solanum tuberosum L.)
8Tre, inkludert tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje omfattet av krav i vedlegg 4A punkt 1.2) dersom det:
a) helt eller delvis er framstilt av en av følgende ordener eller slekter:
Castanea Mill. (ekte kastanje), med opprinnelse i ikke-europeiske land
Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land og Portugal
Populus L. (poppel), med opprinnelse i ikke-europeiske land
Quercus L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land
og
b) svarer til et av følgende underposisjonsnumre eller varenumre i tolltariffen:
44.01.10Ved til brensel i form av stokker, kubber, vedtrær, kvister, kvistbunter eller liknende
44.01.21Tre i form av fliser eller spon av bartrær (Coniferales)
44.01.22Tre i form av fliser eller spon av lauvtrær
Ex 44.01.39Sagflis og treavfall, men ikke agglomerert til briketter, pelleter eller lignende former
44.03.20Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av bartrær (Coniferales)
44.03.91Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av eik (Quercus spp.)
44.03.99Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt tilhogd eller tilskåret, av annet enn bartrær (Coniferales), tropiske tresorter, eik (Quercus spp.) og bøk (Fagus spp.)
44.04.10Kløyvde stokker, stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av bartrær (Coniferales)
44.04.20Kløyvde stokker; stolper og staurer, spissede, men ikke saget i lengderetningen, av lauvtrær
44.06.10Jernbane og sporvegssviller av tre, uimpregnerte
44.07.10Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm av bartrær (Coniferales). Særlig bjelker, planker, bord og lekter
44.07.91Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av eik (Quercus spp.). Særlig bjelker, planker, bord og lekter
44.07.99Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller skrelt, også høvlet, pusset eller endeskjøtt, av tykkelse over 6 mm, av annet enn bartrær (Coniferales), tropiske tresorter, eik (Quercus spp .), bøk (Fagus spp.), lønn (Acer spp.), kirsebær (Prunus spp.) og ask (Fraxinus spp.) Særlig bjelker, planker, bord og lekter
44.15.10Kasser, esker, sprinkelkasser, dunker og liknende emballasje av tre; kabeltromler av tre
44.15.20Lastepaller, kassepaller og andre paller av tre; pallekarmer
44.16.0010Fat, tønner, kar, baljer, og annet bøkkerarbeid, samt deler dertil av tre, herunder tønnestaver, av eik (Quercus spp.)
94.06.0022
94.06.0023
Prefabrikkerte bolighus av tre
Ex 94.06.0029Prefabrikkerte hytter, koier og brakker av tre
9Jord, dyrkingsmedium, jorddekkings- og jordforbedringsmidler som består helt eller delvis av:
Jord
Plantedeler
Torv1
Bark
Kompost
Organisk gjødsel
1Unntatt fra sertifikatkravet er ublandet torv med opprinnelse i europeiske land.
0Endret ved forskrifter 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012, tidligere vedlegg 5), 25 mars 2014 nr. 344, 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).

Vedlegg 5B. Modell for sunnhetssertifikat i henhold til den internasjonale plantevernkonvensjonen, IPPC 

For å lese vedlegg 5B se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

Vedlegg 5C. Modell for sunnhetssertifikat for reeksport i henhold til den internasjonale plantevernkonvensjonen, IPPC 

For å lese vedlegg 5C se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012).

Vedlegg 6. Planteskadegjørere som det i avgrensede områder kan fastsettes bestemmelser om bekjemping av

NavnNorsk navn
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.Rotkjuke
Ophiostoma novo-ulmi BrasierAlmesjuke
Ophiostoma ulmi (Buisman) C. MoreauAlmesjuke

Vedlegg 7. Planter og formeringsmateriale som er forbudt å plante og omsette til videre dyrking

NavnNorsk navn
Cotoneaster bullatus BoisBulkemispel
Cotoneaster salicifolius Franch.Pilemispel
Cotoneaster- Watereri-hybrider

Vedlegg 8. Krav til merking og dokumentasjon

I. Planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking

A. Alle kolli skal ved omsetning være merket med:

a.Produsentens eller omsetningsleddets registreringsnummer hos Mattilsynet.
b.Botanisk navn og eventuelt sortsnavn. For frukttrær angis også grunnstammens betegnelse
c.Løpenummer

B. Videre skal følgende opplysninger angis, enten i form av merking eller følgedokument:

d.Mengde angitt ved stk, kg eller annen enhet.
e.Opprinnelsesland eller reeksportland dersom plantematerialene er innført
f.For frøformerte planter: Frøpartiets referansenummer
g.For sertifisert plantemateriale: Sertifiseringsklasse

Merkingen skal være fastgjort til plantematerialene eller emballasjen på en slik måte at blanding etter forflytning ikke kan finne sted.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

II. Planteskoleplanter unntatt planter og formeringsmateriale til videre ervervsmessig dyrking

A. Plantematerialene, slik det frambys for salg til den endelige forbruker, skal være merket med:

a.Produsentens eller omsetningsleddets registreringsnummer hos Mattilsynet.
b.Botanisk navn og eventuelt sortsnavn. For frukttrær angis også grunnstammens betegnelse

B. Fram til siste omsetningsledd skal i tillegg følgende opplysninger angis:

c.Løpenummer
d.Mengde angitt ved stk, kg eller annen enhet
e.Opprinnelsesland eller reeksportland dersom plantematerialene er innført

Opplysninger i henhold til punkt c skal gis ved merking av alle kolli, mens opplysninger i henhold til punktene d og e angis enten ved merking eller på følgedokument.

Merkingen skal være fastgjort til plantene eller emballasjen

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

III. Andre planter til videre dyrking enn de som er angitt i I og II

Alle kolli skal fram til siste omsetningsledd være merket med:

a.Produsentens eller omsetningsleddets registreringsnummer hos Mattilsynet.
b.Botanisk navn og eventuelt sortsnavn.

Merkingen skal være fastgjort til plantene eller emballasjen.

0Endret ved forskrift 9 jan 2004 nr. 159.

Vedlegg 9. Planter og plantedeler som i henhold til § 19 er unntatt fra krav om sunnhetssertifikat

OpprinnelseslandVareslag og mengde
Fra europeiske landInntil 25 stk. avskårne blomster
Inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, dog ikke poteter
Inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller, dog ikke planteslag nevnt i vedlegg 3
Inntil 5 stk potteplanter (stueplanter), dog ikke planteslag nevnt i vedlegg 3
Fra land utenfor EuropaInntil 25 stk. avskårne blomster
Inntil 10 kg frukt, bær og grønnsaker, dog ikke poteter
Inntil 3 kg blomsterløk og blomsterknoller, dog ikke planteslag nevnt i vedlegg 3

Vedlegg 10. (Opphevet)

0Opphevet 1 juli 2013 ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176.

Vedlegg 10A. Merke som kan anvendes på trevirke og treemballasje som er varmebehandlet jf. § 28a første ledd

sf-20001201-1333-v10a-01-01.png

1. Bruk av koder
a)XX er ISO-koden for landet der virksomheten som merker emballasjen eller trevirket er godkjent. NO er isokode for Norge.
b)Hvor angitt 000 skal virksomhetsnummeret fremgå. Virksomheter godkjent av Mattilsynet skal bruke et nisifret virksomhetsnummer.
c)HT: Varmebehandling i henhold til kravene etter den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15.
2. Grafisk utforming
a)Kantlinjene kan være stiplet.
b)Tall- og bokstavkoder kan legges på en linje.
c)Logoen kan legges vannrett.
d)Størrelsen på tall og bokstaver i høyre del av merket skal ikke være mindre enn 10 millimeter høye.
e)Logoen, som utgjør venstre del av merket, skal minst være 60 millimeter høy og 18 millimeter bred.
0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).

Vedlegg 10B. Merke kan anvendes på treemballasje produsert av tre som er behandlet med metylbromid, jf.§ 28a andre ledd

sf-20001201-1333-v10b-01-01.png

1. Bruk av koder
a)XX er ISO-koden for landet der virksomheten som merker emballasjen eller trevirket er godkjent. NO er isokode for Norge.
b)Hvor angitt 000 skal virksomhetsnummeret fremgå. Virksomheter godkjent av Mattilsynet skal bruke et nisifret virksomhetsnummer.
c)MB: Metylbromidgassing i henhold til kravene etter den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15.
2. Vedlegg 10A nr. 2 gjelder tilsvarende.
0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).

Vedlegg 11A. Mattilsynets KD 56/30-merke

sf-20001201-1333-v11a-01-01.png

1. Bruk av koder
a)KD: Ovnstørking av tre til en 20 prosent gjennomsnittsfuktighet på fremstillingstidspunktet.
b)56° C/30 min: Varmebehandling i henhold til kravene etter den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15.
c)Hvor angitt 000 skal virksomhetsnummer fremgå.
0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).

Vedlegg 11B. Det svenske KD 56/30-merke

sf-20001201-1333-v11b-01-01.png

1. Hvor angitt yy fremgår län og hvor angitt xxxx fremgår virksomhetsnummer.
0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013).

Vedlegg 12. Den internasjonale standarden for plantesanitære tiltak nr. 15 (ISPM 15) Regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedlegg I og II

ISPM 15. Annex 1
Approved treatments associated with wood packaging material

Use of debarked wood

Irrespective of the type of treatment applied, wood packaging material must be made of debarked wood. For this standard, any number of visually separate and clearly distinct small pieces of bark may remain if they are:

-less than 3 cm in width (regardless of the length) or
-greater than 3 cm in width, with the total surface area of an individual piece of bark less than 50 square cm.

For methyl bromide treatment the removal of bark must be carried out before treatment because the presence of bark on the wood affects the efficacy of the methyl bromide treatment. For heat treatment, the removal of bark can be carried out before or after treatment. 

Heat treatment (treatment code for the mark: HT)

Wood packaging material must be heated in accordance with a specific time-temperature schedule that achieves a minimum temperature of 56° C for a minimum duration of 30 continuous minutes throughout the entire profile of the wood (including at its core). Various energy sources or processes may be suitable to achieve these parameters. For example, kiln-drying, heat-enabled chemical pressure impregnation, microwave or other treatments may all be considered heat treatments provided that they meet the heat treatment parameters specified in this standard. 

Methyl bromide treatment (treatment code for the mark: MB)

Use of methyl bromide should be undertaken taking into account the CPM Recommendation Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure (2008). NPPOs are encouraged to promote the use of alternative treatments approved in this standard.1

The wood packaging material must be fumigated with methyl bromide in accordance with a schedule that achieves the minimum concentration-time product2 (CT) over 24 hours at the temperature and final residual concentration specified in Table 1. This CT must be achieved throughout the wood, including at its core, although the concentrations would be measured in the ambient atmosphere. The minimum temperature of the wood and its surrounding atmosphere must be not less than 10° C and the minimum exposure time must be not less than 24 hours. Monitoring of gas concentrations must be carried out at a minimum at 2, 4 and 24 hours (in the case of longer exposure times and weaker concentrations, additional measurement should be recorded at the end of fumigation).

1In addition, contracting parties to the IPPC may also have obligations under the Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone Layer.
2The CT product utilized for methyl bromide treatment in this standard is the sum of the product of the concentration (g/m3) and time (h) over the duration of the treatment.
 

Table 1: Minimum CT over 24 hours for wood packaging material fumigated with methyl bromide

TemperatureCT (g·h/m³ ) over 24 hMinimum final concentration (g/m³ ) after 24 h
21° C or above65024
16° C or above80028
10° C or above90032
 

Table 2: Example of a treatment schedule that achieves the minimum required CT for wood packaging material treated with methyl bromide (initial doses may need to be higher in conditions of high sorption or leakage)

TemperatureDosage g/m³ )Minimum concentration (g/m³ ) at:
2 h4 h24 h
21° C or above48363124
16° C or above56423628
10° C or above64484232

NPPOs shall ensure that the following factors are appropriately addressed by those involved in the application of methyl bromide treatment under this standard:

1.Fans are used as appropriate during the gas distribution phase of fumigation to ensure that equilibrium is reached and should be positioned to ensure that the fumigant is rapidly and effectively distributed throughout the fumigation enclosure (preferably within one hour of application).
2.Fumigation enclosures are not loaded beyond 80 % of their volume.
3.Fumigation enclosures are well sealed and as gas tight as possible. If fumigation is to be carried out under sheets, these must be made of gas-proof material and sealed appropriately at seams and at floor level.
4.The fumigation site floor is either impermeable to the fumigant or gas-proof sheets must be laid on the floor.
5.Methyl bromide is often applied through a vaporizer («hot gassing») in order to fully volatilize the fumigant prior to its entry into the fumigation enclosure.
6.Methyl bromide treatment is not carried out on wood packaging material exceeding 20 cm in cross section. Wood stacks need separators at least every 20 cm to ensure adequate methyl bromide circulation and penetration.
7.When calculating methyl bromide dosage, compensation is made for any gas mixtures (e.g. 2 % chloropicrin) to ensure that the total amount of methyl bromide applied meets required dosage rates.
8.Initial dose rates and post-treatment product handling procedures take account of likely methyl bromide sorption by the treated wood packaging material or associated product (e.g. polystyrene boxes).
9.The measured temperature of the product or the ambient air (whichever is the lower) is used to calculate the methyl bromide dose, and must be at least 10° C (including at the wood core) throughout the duration of the treatment.
10.Wood packaging material to be fumigated is not wrapped or coated in materials impervious to the fumigant.
11.Records of methyl bromide treatments are retained by treatment providers, for a period of length determined and as required by the NPPO, for auditing purposes.

NPPOs should recommend that measures be taken to reduce or eliminate emissions of methyl bromide to the atmosphere where technically and economically feasible (as described in the CPM Recommendation on Replacement or reduction of the use of methyl bromide as a phytosanitary measure (2008)). 

Adoption of alternative treatments and revisions of approved treatment schedules

As new technical information becomes available, existing treatments may be reviewed and modified, and alternative treatments and/or new treatment schedule(s) for wood packaging material may be adopted by the Commission on Phytosanitary Measures. If a new treatment or a revised treatment schedule is adopted for wood packaging material and incorporated into this ISPM, material treated under the previous treatment and/or schedule does not need to be re-treated or re-marked.

ISPM 15. Annex 2
The mark and its application

A mark indicating that wood packaging material has been subjected to approved phytosanitary treatment in accordance with this standard1 comprises the following required components:

-the symbol
-a country code
-a producer/treatment provider code
-a treatment code using the appropriate abbreviation according to Annex 1 (HT or MB). 

Symbol

The design of the symbol (which may have been registered under national, regional or international procedures, as either a trademark or a certification/collective/guarantee mark) must resemble closely that shown in the examples illustrated below and must be presented to the left of the other components. 

Country code

The country code must be the International Organization for Standards (ISO) two-letter country code (shown in the examples as «XX»). It must be separated by a hyphen from the producer/treatment provider code.

1At import, countries should accept previously produced wood packaging material carrying a mark consistent with earlier versions of this standard
 

Producer/treatment provider code

The producer/treatment provider code is a unique code assigned by the NPPO to the producer of the wood packaging material or treatment provider who applies the marks or the entity otherwise responsible to the NPPO for ensuring that appropriately treated wood is used and properly marked (shown in the examples as «000»). The number and order of digits and/or letters are assigned by the NPPO. 

Treatmentcode

The treatment code is an IPPC abbreviation as provided in Annex 1 for the approved measure used and shown in the examples as «YY». The treatment code must appear after the combined country and producer/treatment provider codes. It must appear on a separate line from the country code and producer/treatment provider code, or be separated by a hyphen if presented on the same line as the other codes. 

TreatmentcodeTreatmenttype
HTHeat treatment
MBMethyl bromide
 

Application of the mark

The size, font types used, and position of the mark may vary, but its size must be sufficient to be both visible and legible to inspectors without the use of a visual aid. The mark must be rectangular or square in shape and contained within a border line with a vertical line separating the symbol from the code components. To facilitate the use of stencilling, small gaps in the border, the vertical line, and elsewhere among the components of the mark, may be present.

No other information shall be contained within the border of the mark. If additional marks (e.g. trademarks of the producer, logo of the authorizing body) are considered useful to protect the use of the mark on a national level, such information may be provided adjacent to but outside of the border of the mark.

The mark must be:

-legible
-durable and not transferable
-placed in a location that is visible when the wood packaging is in use, preferably on at least two opposite sides of the wood packaging unit.

The mark must not be hand drawn.

The use of red or orange should be avoided because these colours are used in the labelling of dangerous goods.

Where various components are integrated into a unit of wood packaging material, the resultant composite unit should be considered as a single unit for marking purposes. On a composite unit of wood packaging material made of both treated wood and processed wood material (where the processed component does not require treatment), it may be appropriate for the mark to appear on the processed wood material components to ensure that the mark is in a visible location and is of a sufficient size. This approach to the application of the mark applies only to composite single units, not to temporary assemblies of wood packaging material.

Special consideration of legible application of the mark to dunnage may be necessary because treated wood for use as dunnage may not be cut to final length until loading of a conveyance takes place. It is important that shippers ensure that all dunnage used to secure or support commodities is treated and displays the mark described in this annex, and that the marks are clear and legible. Small pieces of wood that do not include all the required elements of the mark should not be used for dunnage. 

Options for marking dunnage appropriately include:

-application of the mark to pieces of wood intended for use as dunnage along their entire length at very short intervals (NB: where very small pieces are subsequently cut for use as dunnage, the cuts should be made so that an entire mark is present on the dunnage used.).
-additional application of the mark to treated dunnage in a visible location after cutting, provided that the shipper is authorized in accordance with Section 4.

The examples below illustrate some acceptable variants of the required components of the mark that is used to certify that the wood packaging material that bears such a mark has been subjected to an approved treatment. No variations in the symbol should be accepted. Variations in the layout of the mark should be accepted provided that they meet the requirements set out in this annex. 

Example 1

sf-20001201-1333-v12-01-01.png 

Example 2

sf-20001201-1333-v12-02-01.png 

Example 3 (This represents a prospective example of a mark with the border with rounded corners.)

sf-20001201-1333-v12-03-01.png 

Example 4 (This represents a prospective example of a mark applied by stencilling; small gaps may be present in the border, and the vertical line, and elsewhere among the components.)

sf-20001201-1333-v12-04-01.png 

Example 5

sf-20001201-1333-v12-05-01.png 

Example 6

sf-20001201-1333-v12-06-01.png

0Tilføyd ved forskrift 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013), endret ved forskrift 20 jan 2016 nr. 73 (i kraft 1 mars 2016).

Vedlegg 13. Definisjoner

I denne forskrift menes med:

Europeiske land:Land tilhørende det geografiske Europa, inkludert Spitsbergen, Jan Mayen, Kanariøyene, Madeira, Azorene, Kypros, Malta, Russland vest for 60 grader øst, men ikke Tyrkia, Aserbajdsjan, Kazakstan og Georgia.
Frø:Frø i botanisk forstand, unntatt frø som ikke er beregnet for såing.
Omsetning:Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.
Opprinnelsesland:Det land hvor plantene eller plantedelene er dyrket.
Planter og formeringsmateriale:a) Levende planter og levende plantedeler som er og skal forbli plantet eller skal omplantes.
b) Levende planter og levende plantedeler som ennå ikke er plantet, men som skal plantes, inkludert bl.a. frø, podekvister, okulasjonsmateriale, vevskulturer, løk og knoller.
Planter og plantedeler:Planter og formeringsmateriale, samt andre levende plantedeler.
Levende plantedeler inkluderer bl.a.:
- frukt, i botanisk forstand (ikke dypfryst)
- grønnsaker (ikke dypfryst)
- rot- og stengelknoller, løk og jordstengler
- avskårne blomster
- greiner med bladverk
- felte trær med bladverk
Planter og andre smittebærende emner:Planter og plantedeler, samt bl.a. tre, korn, sopp, dyrkingsmedia og andre gjenstander som kan føre med seg smitte av planteskadegjørere.
Planteskoleplanter:a) Treaktige prydplanter for dyrking på friland.
b) Flerårige urteaktige prydplanter for dyrking på friland (unntatt blomsterløk og knollvekster i hviletilstand).
c) Planter til frukt- og bærproduksjon.
Planting:Enhver anbringelse av planter for å sikre deres framtidige vekst og reproduksjon.
Planteskadegjører:Organisme (inkluderer bl.a. planter, bakterier, sopper og nærstående organismer, nematoder, insekter, midd og andre dyr) eller virus, viroid og annen patogen agens, som kan forårsake skade på planter og plantedeler eller deres vekstvilkår.
ProduksjonsstedEnhver lokalitet eller samling av jordarealer som drives som én produksjons- eller bruksenhet. Et produksjonssted kan omfatte flere underenheter som av plantehelsemessige grunner drives adskilt.
spp.:Species, arter.
Tre:Om annet ikke er spesielt angitt:
a) Tre med eller uten bark som helt eller delvis har beholdt den opprinnelige, runde overflate og treavfall, flis, spon mv. som er laget av slikt tre.
b) Tre benyttet som underlag, mellomlegg, paller eller emballasje, hvis dette anses for å kunne føre med seg eller spre planteskadegjørere.
Treemballasje i henhold til ISPM 15:Treemballasje som brukes ved transport av varer, herunder:
- pakkasser,
- sprinkelkasser,
- tomler og lignende emballasje,
- lastepaller,
- kassepaller og lignende lasteanordninger,
- pallekarmer,
samt tre, inkludert tre som ikke har bevart sin naturlige runde overflate, som anvendes til å kile fast eller understøtte annen last.
Følgende omfattes ikke:
- Tre og treemballasje som utelukkende består av ubearbeidet tre av tykkelse på maksimalt 6 mm.
- Tre og treemballasje som utelukkende består av bearbeidet tre som er framstilt ved hjelp av lim, varme eller trykk, eller en kombinasjon av dette.
0Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 159, 21 mai 2008 nr. 477 (i kraft 1 jan 2009), 10 jan 2012 nr. 62 (i kraft 1 feb 2012), 7 feb 2013 nr. 176 (i kraft 1 juli 2013, tidligere vedlegg 10).