Forskrift om vilkår for å få mesterbrev.

DatoFOR-2000-12-08-1280
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2771
Ikrafttredelse08.12.2000
Sist endret
EndrerFOR-1994-10-25-995
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§6, FOR-1986-12-12-2187-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om tildeling av mesterbrev

Fastsatt av Mesterbrevnemnda 8. desember 2000 med hjemmel i lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring § 6 jf. forskrift av 12. desember 1986 nr. 2187 til mesterbrevloven § 1 første ledd.

§ 1.Mesterbrevnemnda fastsetter i hvilke fag det kan utstedes mesterbrev.
§ 2.Vilkår for tildeling av Mesterbrev skal i alminnelighet være at søkeren:
a)er myndig og fast bosatt i riket. Vilkåret om å være fast bosatt i riket gjelder ikke for statsborgere i stater som er parter i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat,
b)har avlagt svenneprøve/fagprøve i fag under mesterbrevordningen,
c)har minst 6 års praksis i faget eller minst 2 års praksis i faget etter svenneprøve/fagprøve,
d)har avlagt eksamen i fagets mesterprøve fastsatt av Mesterbrevnemnda.

Mesterbrevnemnda kan også godta annen utdanning og praksis, samt likeverdig utdanning fra utlandet.

§ 3.Disse tildeles mesterbrev ved å la seg registrere hos Mesterbrevnemndas sekretariat (Norges Håndverksforbund) innen 15. januar 1988:
1.Person med håndverksbrev.
2.Person med håndverksrett.
3.Godkjent entreprenør i husbygging i mur og stein eller tre, jf. Entreprenørloven av 24. oktober 1952 og forskriftenes § 1 A og B.
§ 4.Mesterbrev tildeles etter søknad den som fyller kravene i § 2, a, b og c og som innen 15. januar 1988 består prøve i faglig kalkulasjon og bokføring. For maler-, murer-, rørlegger- og tømrerfaget må dessuten fagets tilleggsprøve bestås. For disse 4 fagene forlenges overgangsordningen til 15.1.1989 hvis prøver av praktiske grunner ikke kan avlegges tidligere.
§ 5.Mesterbrev kan etter søknad tildeles den som ikke fyller kravene i § 2, men som driver håndverksvirksomhet i fag tilknyttet mesterbrevordningen, har minst 8 års praksis i faget og som dokumenterer relevante kvalifikasjoner og slik praksis som forutsettes i lov om fagopplæring i arbeidslivet § 20. Søknad sendes innen 15. januar 1988.
§ 6.Mesterbrevnemnda kan, når særlige grunner foreligger, dispensere fra kravene.
§ 7.Søknad om mesterbrev sendes til Mesterbrevnemnda. Sammen med søknaden skal følge dokumentasjon av vilkårene for å få mesterbrev. Likeledes skal medfølge det gebyr som er fastsatt for behandling av søknaden.
§ 8.Mesterbrevnemndas nektelse av å tildele mesterbrev kan påklages til Klagenemnda innen 3 uker etter at søkeren er blitt kjent med avgjørelse. Det samme kan Nemndas avgjørelse etter lovens § 3. Klage sendes via Mesterbrevnemnda.

Forskriften trer i kraft straks, og fra samme tidspunkt oppheves:

-Forskrift av 25. oktober 1994 nr. 995 om vilkår for å få mesterbrev.