Forskrift om alkoholordningen for Jan Mayen.

DatoFOR-2000-12-11-1543
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3427
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
EndrerFOR-1974-06-21-2, FOR-1974-06-24-1
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-02-27-§1-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om alkoholordningen for Jan Mayen

Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 11. desember 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. § 1-2 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrift 10 jan 2006 nr. 62 (ansv. dep.).

§ 1.Forskriften får anvendelse på innførsel til og forbruk av alkoholholdig drikk på Jan Mayen.

Forskrift av 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard (Svalbardforskriften) får anvendelse så langt den passer.

§ 2.Innførsel av alkoholholdig drikk til Jan Mayen kan bare foretas på grunnlag av tillatelse gitt av fylkesmannen i Nordland, jf. særlig § 2-3 og § 3-5 i Svalbardforskriften.

Tillatelse etter første ledd gir rett til kjøp av alkoholholdig drikk fra innehavere av engrosbevilling på norsk fastland.

Kontroll med innførsel og forbruk skjer etter nærmere retningslinjer gitt av fylkesmannen i Nordland.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft fra 1. januar 2001. Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:
1.Midlertidig forskrift om alkoholordningen for Svalbard, gitt ved kgl.res. 21. juni 1974 nr. 2 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 84, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 1-2 annet ledd.
2.Forskrift om gjennomføring av midlertidige forskrifter om alkoholordningen for Svalbard, gitt ved kgl.res. 24. juni 1974 nr. 1 med hjemmel i alkoholloven av 5. april 1927 § 84, videreført ved forskrift av 19. desember 1989 nr. 1265 med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 § 1-2 annet ledd.