Forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

DatoFOR-2000-12-13-1253
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2676
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2016-12-16-1639 fra 01.01.2017
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-04-27-9-§6, LOV-2000-07-07-68-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om innkreving av fiskeeksportavgift

Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 13. desember 2000 med hjemmel i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 6 og lov 7. juli 2000 nr. 68 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen § 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 27 feb 2003 nr. 236, 5 nov 2003 nr. 1306, 19 aug 2005 nr. 906, 21 des 2006 nr. 1567, 21 aug 2009 nr. 1100, 19 jan 2010 nr. 43, 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 20 des 2013 nr. 1665, 10 nov 2014 nr. 1418, 1 juni 2015 nr. 579, 2 des 2015 nr. 1384, 17 des 2015 nr. 1712, 20 jan 2016 nr. 52, 16 des 2016 nr. 1639.

§ 1.Formål

Forskriften har til formål å samordne innkrevingen av avgifter på eksport av fisk og fiskevarer. Den samlede avgiften utgjør eksportavgiften og omfatter markedsavgift jf. forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer fastsatt ved kgl.res. 22. mars 1991 nr. 157, og FoU-avgift jf. forskrift 11. oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

0Endret ved forskrift 19 aug 2005 nr. 906 (i kraft 1 sep 2005).
§ 2.Eksportavgift

Det skal svares eksportavgift beregnet av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer.

a)Avgiftssatsen skal utgjøre 1,05 pst. av avgiftsgrunnlaget for fisk, krepsdyr og bløtdyr som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.08 og 16.05, med unntak av produkter nevnt i bokstav b eller c.
b)Avgiftssatsen skal utgjøre 0,6 pst. av avgiftsgrunnlaget for laks, ørret sild, makrell, lodde, kolmule, vassild, taggmakrell (hestemakrell), øyepål og brisling, som hører under tolltariffens posisjoner 03.01 til 03.05, med unntak av varer som omfattes av bokstav c.
c)Avgiftssatsen skal utgjøre 0,3 pst. av avgiftsgrunnlaget for varer som omfattes av tolltariffens posisjon 16.04 – fisk, tilberedt eller konservert, samt industrifisk og biprodukter av fisk, fiskeolje, ekstrakter og safter av fisk mv. og fiskemel, som er omfattet av tolltariffens underposisjon 0511.91, posisjon 15.04, varenummer 15.16.1012, 15.16.1020, 16.03.0020, 23.01.2010 og 23.01.2090.

Det svares ikke eksportavgift for følgende forsendelser:

a)Varer hvor eksportavgiften for en sending er mindre enn 100 kroner.
b)Fisk og fiskevarer til Verdens Matvareprogram.
c)Fisk og fiskevarer kanalisert via hjelpeorganisasjoner.
d)Varer som Mattilsynet ikke godkjenner for import og som derfor sendes ut av Norge.
e)Utenlandskfanget fisk og utenlandske fiskevarer som i henhold til gjelde regelverk ikke har vært fortollet inn i Norge og som transporteres direkte til utlandet eller fra tollager til utlandet.
f)Utenlandsfanget fisk og utenlandske fiskevarer som returneres som følge av reklamasjon.
0Endret ved forskrifter 27 feb 2003 nr. 236 (i kraft 1 mars 2003), 5 nov 2003 nr. 1306 (i kraft 1 jan 2004), 19 aug 2005 nr. 906 (i kraft 1 sep 2005), 19 jan 2010 nr. 43 (i kraft 1 april 2010, se endringsforskriften for overgangsbestemmelser), 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 10 nov 2014 nr. 1418, 1 juni 2015 nr. 579 (i kraft 1 jan 2016), 2 des 2015 nr. 1384 (i kraft 1 jan 2016), 20 jan 2016 nr. 52 (i kraft 1 feb 2016), 16 des 2016 nr. 1639 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Fastsettelse og innkreving mv.

Tollmyndighetene er avgiftsmyndighet for eksportavgiften, jf. lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-5 første ledd bokstav b. Skattekontoret er innkrevingsmyndighet for eksportavgiften. De innkrevde midlene overføres til en konto som forvaltes av Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i fellesskap. Eksportavgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.

Bestemmelsene om utførsel av varer, saksbehandling, fastsetting og kontroll i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) gjelder tilsvarende for avgift på fiskeeksport.

Avgiftsplikten oppstår på utførselstidspunktet.

Bestemmelsene om betaling og innkreving av toll, herunder reglene om tvangsgrunnlag, betaling, forfall, renter og foreldelse, gitt i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven), gjelder tilsvarende så langt de passer ved innkreving av avgift på fiskeeksport.

Når det er beregnet for lite, for mye eller ikke er beregnet avgift, kan tollmyndighetene treffe vedtak om endring. Vedtak om endring til ugunst må treffes innen tre år etter at utførselsdeklarasjonen eller avgiftsoppgaven er godkjent av tollmyndighetene. Fristen er likevel tre år fra tollmyndighetene oppdaget feilen dersom den avgiftspliktige eller dennes representant forsettlig eller uaktsomt har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger. Spørsmål om endring til gunst må tas opp innen tre år etter fastsettelsen. Tollregionen kan likevel av rimelighetsgrunner treffe vedtak om endring til gunst også i andre tilfeller der det er beregnet for mye avgift på grunn av feil som skyldes tollmyndighetene.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende ved direkte levering av fisk og fiskevarer fra norsk fiskefartøy fra fangstfelt utenfor tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy med de særlige bestemmelsene som følger av § 3a.

0Endret ved forskrifter 19 aug 2005 nr. 906 (i kraft 1 sep 2005), 21 des 2006 nr. 1567 (fom 1 nov 2006), 21 aug 2009 nr. 1100 (fom 1 sep 2009), 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3a.Fastsettelse mv. ved direkte leveranser til utlandet eller til utenlandsk fartøy

Ved direkte levering av fisk og fiskevarer fra norsk fiskefartøy fra fangstfelt utenfor tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy oppstår avgiftsplikten ved levering.

Leveransene skal deklareres til tollmyndighetene i tollvesenets elektroniske fortollingssystem (TVINN) ved bruk av skjema RD-0016 eller RD-0018. Deklarasjonen skal sendes til den tollregionen hvor deklaranten er hjemmehørende.

0Tilføyd ved forskrift 8 juni 2010 nr. 790 (i kraft 1 juli 2010), endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2014), 17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016).
§ 4.Fordeling av eksportavgiften

De innkrevde midlene, samt renter bokført på kontoen, fordeles av Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond i fellesskap på grunnlag av avgiftsbestemmelsene i forskriftene omhandlet i § 1. Fordelingen skal skje i henhold til en særskilt utarbeidet fordelingsmodell. Fordelingsmodellen skal godkjennes av departementet. Dersom Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond ikke blir enige om fordeling i henhold til modellen, sendes saken til departementet for avgjørelse.

0Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1567 (fom 1 nov 2006, tidligere § 4), 21 aug 2009 nr. 1100 (fom 1 sep 2009, tidligere § 5), 25 juli 2013 nr. 929.
§ 5.Regnskap

Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond skal legge frem separat regnskap for kontoen, herunder hvordan fordelingen av innkrevde midler og renter bokført på kontoen har funnet sted.

0Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1567 (fom 1 nov 2006, tidligere § 5), 21 aug 2009 nr. 1100 (fom 1 sep 2009, tidligere § 6), 25 juli 2013 nr. 929.
§ 6.Klage

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 28 gjelder for behandling av saker etter denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1567 (tidligere § 6), 21 aug 2009 nr. 1100 (tidligere § 7).
§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2001.

0Endret ved forskrifter 21 des 2006 nr. 1567 (tidligere § 7). 21 aug 2009 nr. 1100 (tidligere § 8).