Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

DatoFOR-2000-12-15-1425
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2000 3272
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endretFOR-2016-11-07-1429 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1999-10-29-1288
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-09-25-107-§49
Kunngjort
Rettet04.02.2012 (Vedlegg 3 pkt 911)
KorttittelForskrift om kommunal rapportering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) 15. desember 2000 med hjemmel i lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 49 nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 19 nov 2001 nr. 1668, 1 jan 2003 nr. 51, 22 aug 2003 nr. 1107, 21 okt 2003 nr. 1446, 1 jan 2004 nr. 40, 3 juni 2004 nr. 886, 3 nov 2004 nr. 1541, 3 nov 2005 nr. 1800, 9 okt 2006 nr. 1145, 30 jan 2007 nr. 133, 10 des 2007 nr. 1649, 30 okt 2007 nr. 1803, 29 feb 2008 nr. 199, 17 nov 2008 nr. 1239, 10 des 2007 nr. 1649, 20 nov 2009 nr. 1646, 2 nov 2010 nr. 1398, 9 nov 2011 nr. 1130, 5 nov 2012 nr. 1041, 30 okt 2013 nr. 1292, 3 nov 2014 nr. 1445, 2 nov 2015 nr. 1263, 7 nov 2016 nr. 1429.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for kommuners og fylkeskommuners avgivelse av løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, herunder til offisiell statistikk.

Denne forskriften gjelder også for kommunale og fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 11, med unntak av kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet og avlegger årsregnskap etter forskrift 24. august 2006 nr. 1033 om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak § 19. Videre gjelder bestemmelsen for kommunal og fylkeskommunal bedrift etter kommuneloven § 11 og for interkommunal eller interfylkeskommunal sammenslutning etter kommuneloven § 27.

0Endret ved forskrifter 21 okt 2003 nr. 1446 (i kraft 1 jan 2004), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015).
§ 2.Formål

Nasjonale informasjonssystemer vil bygge på regnskaps- og tjenesterapporter fra kommuner og fylkeskommuner til statlige myndigheter og skal tjene til bedre grunnlag for analyse, planlegging og styring både sentralt og lokalt, herunder gi grunnlag for å vurdere om nasjonale mål oppnås.

§ 3.Definisjoner
1.Løpende informasjon er informasjon som rapporteres på fast basis og ikke ved tidsavgrensede spesialundersøkelser.
2.Funksjoner gir uttrykk for hvilke ressurser i form av grupper av aktiviteter/tjenester kommuner og fylkeskommuner bruker for å ivareta bestemte behov hos innbyggerne, jf. vedlegg 1 og 2.
3.Utgiftsarter er anskaffelser av produksjonsfaktorer som medfører betalingsforpliktelser, samt pengeoverføringer fra kommunen//fylkeskommunen uten motytelse, jf. vedlegg 3.
4.Inntektsarter er godtgjørelser for varer og tjenester og overføringsinntekter, samt pengeoverføringer til kommunen/fylkeskommunen uten motytelse, jf. vedlegg 3.
5.Kontoklasse angir rapportdel, jf. vedlegg 5.
6.Avskrivninger er forbruk av varige driftsmidler vurdert i kroner, jf. § 4.
§ 4.Metode avskrivninger

Kommunenes og fylkeskommunenes funksjoner skal belastes med avskrivninger for å uttrykke forbruk av varige driftsmidler i kommunens og fylkeskommunenes virksomhet i henhold til § 8 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning.

§ 5.Prinsipp om fordeling

Anskaffelse og anvendelse av midler som vedrører flere funksjoner skal fordeles på de berørte funksjoner. Dette gjelder også for avskrivninger, jf. § 4.

§ 6.Frembringing av informasjon

Kommuner og fylkeskommuner skal foreta systematisk lagring av informasjon som er knyttet til ressursbruk og tjenesteproduksjon der kommuner og fylkeskommuner er tillagt ansvar. Informasjonen skal lagres på elektronisk lesbart medium, dersom dette ikke åpenbart er uhensiktsmessig.

§ 7.Informasjonsgivning

Rapporteringen av ressursbruk og tjenestedata skal utføres ved bruk av elektronisk datautveksling. Nærmere krav til datautveksling, herunder krav til formater fastsettes av Statistisk sentralbyrå.

Avgivelse av informasjon skal skje i samsvar med lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31.

§ 8.Innhold, dokumentasjon og kvalitet

Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at de data som fremkommer i kommunens og fylkeskommunenes regnskapsrapport og tjenesterapportering har en tilstrekkelig kvalitet.

Rapporteringen til statlige myndigheter skal foretas i henhold til den detaljeringsgrad som er fastsatt i vedlegg eller i skjemaer om tjenesterapportering. Balanseposter spesifiseres på sektorkoder i henhold til inndeling fastsatt av Statistisk sentralbyrå. Statistisk sentralbyrå kan stille ytterligere krav til identifisering av mottak av elektroniske data.

Kommunen og fylkeskommunen plikter å benytte verktøy for kvalitetssikring som stilles til disposisjon av Statistisk sentralbyrå.

Dersom kommunens eller fylkeskommunenes regnskapsrapport til statlige myndigheter er konvertert fra kommunens eller fylkeskommunenes bevilgningsregnskap, skal metode for slik konvertering være attestert av revisor. Attestasjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

Avgitte data fra kommunene og fylkeskommunene skal oppbevares på lesbart medium i 5 år.

0Endret ved forskrifter 9 okt 2006 nr. 1145, 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012).
§ 9.Rapporteringstidspunkt

Tjenesterapportering og regnskapsrapport til statlige myndigheter skal oversendes til Statistisk sentralbyrå senest 15. februar året etter regnskaps- og rapportåret.

§ 10.Innhold, dokumentasjon og kvalitet i kvartalsrapporteringen

Kommunene og fylkeskommunene har selv ansvar for at de data som fremkommer i kommunens og fylkeskommunenes kvartalsrapport har en tilstrekkelig kvalitet.

Kvartalsrapporteringen til statlige myndigheter skal foretas i henhold til den detaljeringsgrad som er fastsatt i vedlegg, med følgende unntak:

a.Funksjonene 170/470, 860, 880 og 899 er ikke obligatorisk.
b.Artene 530, 540, 548, 550, 570 og 580 er ikke obligatorisk.
c.Artene 930, 940, 948, 950, 970 og 980 er ikke obligatorisk.
d.Kapitlene 2.5 for egenkapitalen og 2.9 for memoriakonti er ikke obligatorisk.
e.Kapitlene 2.19, 2.20, 2.39 og 2.40 er ikke obligatorisk.

Kvartalsrapporteringen til statlige myndigheter skal bestå av kvartalsvis akkumulerte tall.

Statistisk sentralbyrå kan stille ytterligere krav til identifisering av mottak av elektroniske data.

Kommunen og fylkeskommunen plikter å benytte verktøy for kvalitetssikring som stilles til disposisjon av Statistisk sentralbyrå.

Dersom kommunens eller fylkeskommunenes regnskapsrapport til statlige myndigheter er konvertert fra kommunens eller fylkeskommunenes bevilgningsregnskap, skal metode for slik konvertering være attestert av revisor. Attestasjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2003 nr. 1107 (i kraft 1 jan 2004). Endret ved forskrifter 10 des 2007 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2010), 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013).
§ 11.Rapporteringstidspunkt for kvartalsrapporteringen

Kvartalsvis rapportering til statlige myndigheter etter § 10 skal oversendes til Statistisk sentralbyrå innen følgende frister:

-20. april for 1. kvartal
-5. august for 2. kvartal
-20. oktober for 3. kvartal
-20. januar i påfølgende år for 4. kvartal.
0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2003 nr. 1107 (i kraft 1 jan 2004). Endret ved forskrift 3 juni 2004 nr. 886.
§ 12.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 1. januar 2001.

0Endret ved forskrift 22 aug 2003 nr. 1107 (i kraft 1 jan 2004, tidligere § 12).

Vedlegg:

Vedlegg 1: Funksjonsinndeling - kommune

Vedlegg 2: Funksjonsinndeling - fylkeskommune

Vedlegg 3: Artsinndeling

Vedlegg 4: Obligatoriske oversikter og oppstillinger

Vedlegg 5: Kontoklasser

Vedlegg 6: Balanseoppstilling

Vedlegg 1 - Funksjonsinndeling - kommune

Funksjonsnr.Navn
100Politisk styring
110Kontroll og revisjon
120Administrasjon
121Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
130Administrasjonslokaler
170Årets premieavvik
171Amortisering av tidligere års premieavvik
172Pensjon
173Premiefond
180Diverse fellesutgifter
190Interne serviceenheter
201Førskole
202Grunnskole
211Styrket tilbud til førskolebarn
213Voksenopplæring
215Skolefritidstilbud
221Førskolelokaler og skyss
222Skolelokaler
223Skoleskyss
231Aktivitetstilbud barn og unge
232Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten
233Annet forebyggende helsearbeid
234Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser
241Diagnose, behandling, re-/habilitering
242Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid
243Tilbud til personer med rusproblemer
244Barneverntjeneste
251Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet
252Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet
253Helse- og omsorgstjenester i institusjon
254Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
256Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene
261Institusjonslokaler
265Kommunalt disponerte boliger
273Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
275Introduksjonsordningen
276Kvalifiseringsordningen
281Ytelse til livsopphold
283Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig mv.
285Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde
289Forsøk med statlige oppgaver
290Interkommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
301Plansaksbehandling
302Byggesaksbehandling og eierseksjonering
303Kart og oppmåling
304Bygge- og delesaksbehandling, ansvarsrett og utslippstillatelser
305Eierseksjonering
315Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
320Kommunal næringsvirksomhet
321Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg
325Tilrettelegging og bistand for næringslivet
329Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling
330Samferdselsbedrifter/transporttiltak
332Kommunale veier
335Rekreasjon i tettsted
338Forebygging av branner og andre ulykker
339Beredskap mot branner og andre ulykker
340Produksjon av vann
345Distribusjon av vann
350Avløpsrensing
353Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
354Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l
355Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall
360Naturforvaltning og friluftsliv
365Kulturminneforvaltning
370Bibliotek
373Kino
375Muséer
377Kunstformidling
380Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg
381Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg
383Musikk- og kulturskoler
385Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg
386Kommunale kulturbygg
390Den norske kirke
392Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
393Gravplasser og krematorier
800Skatt på inntekt og formue
840Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd
841Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet
850Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv.
860Motpost avskrivninger
870Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
880Interne finansieringstransaksjoner
899Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk
0Endret ved forskrifter 19 nov 2001 nr. 1668, 1 jan 2003 nr. 51, 1 jan 2004 nr. 40, 3 nov 2004 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2005), 3 nov 2005 nr. 1800 (fom rapporteringsåret 2006), 30 jan 2007 nr. 133 (fom rapporteringsåret 2007), 30 okt 2007 nr. 1803 (fom rapporteringsåret 2008), 29 feb 2008 nr. 199, 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2009), 20 nov 2009 nr. 1646 (fom rapporteringsåret 2010), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012), 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015), 2 nov 2015 nr. 1263 (fom rapporteringsåret 2016).

Vedlegg 2 - Funksjonsinndeling - fylkeskommune

Funksjonsnr.Navn
400Politisk styring
410Kontroll og revisjon
420Administrasjon
421Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
430Administrasjonslokaler
460Tjenester utenfor ordinært fylkeskommunalt ansvarsområde
465Interfylkeskommunale samarbeid (§§ 27/28a - samarbeid)
470Årets premieavvik
471Amortisering av tidligere års premieavvik
472Pensjon
473Premiefond
480Diverse fellesutgifter
490Interne serviceenheter
510Skolelokaler og internatbygninger
515Fellesutgifter og støttefunksjoner knyttet til videregående opplæring
520Pedagogisk ledelse, pedagogiske fellesutgifter og gjesteelevsoppgjør
521Studiespesialisering
522Bygg- og anleggsteknikk
523Elektrofag
524Design og håndverk
525Restaurant- og matfag
526Helse- og oppvekstfag
527Idrettsfag
528Teknikk og industriell produksjon
529Musikk, dans og drama
530Medier og kommunikasjon
531Naturbruk
532Service og samferdsel
533Kunst, design og arkitektur
554Fagskole
559Landslinjer
561Oppfølgningstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste
562Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring
570Fagopplæring i arbeidslivet
581Voksenopplæring etter opplæringsloven
590Andre formål
660Tannhelsetjeneste - fellesfunksjoner
665Tannhelsetjeneste - pasientbehandling
701Tilrettelegging, støttefunksjoner og finansieringsbistand for næringslivet
710Fylkeskommunal næringsvirksomhet
711Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg
715Lokal og regional utvikling
716Friluftsliv, vannregionmyndighet og forvaltning av vilt og innlandsfisk
722Fylkesveier
730Bilruter
731Fylkesveiferjer
732Båtruter
733Transport(ordninger) for funksjonshemmede
734Sporveier og forstadsbaner
740Bibliotek
750Kulturminneforvaltning
760Muséer
771Kunstformidling
772Kunstproduksjon
775Idrett
790Andre kulturaktiviteter
800Skatt på inntekt og formue
840Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd
841Kompensasjon for merverdiavgift i investeringsregnskapet
860Motpost avskrivninger
870Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)
880Interne finansieringstransaksjoner
899Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk
 
0Endret ved forskrifter 19 nov 2001 nr. 1668, 1 jan 2003 nr. 51, 1 jan 2004 nr. 40, 3 nov 2004 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2005), 3 nov 2005 nr. 1800 (fom rapporteringsåret 2006), 30 jan 2007 nr. 133 (fom rapporteringsåret 2007), 30 okt 2007 nr. 1803 (fom rapporteringsåret 2008), 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2009), 20 nov 2009 nr. 1646 (fom rapporteringsåret 2010), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015), 2 nov 2015 nr. 1263 (fom rapporteringsåret 2016).

Vedlegg 3 - Artsinndeling

Kontoklasse 0 og 1
ArtDriftsregnskap og investeringsregnskap
Utgift
Lønn010Fast lønn
020Lønn til vikarer
030Lønn til ekstrahjelp
040Overtidslønn
050Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser
070Lønn vedlikehold/nybygg og nyanlegg
075Lønn renhold
080Godtgjørelse folkevalgte
089Trekkpliktig/opplysningspliktig, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig lønn
Sosiale utgifter090Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger
099Arbeidsgiveravgift
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon100
105
110
114
115
120
130
Kontormateriell
Undervisningsmateriell
Medisinsk forbruksmateriell
Medikamenter
Matvarer
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd
140Annonse, reklame, informasjon
150Opplæring og kurs
160Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv. som er opplysningspliktige
165Andre opplysningspliktige godtgjørelser
170Transport/drift av egne og leide transportmidler (herunder anleggsmaskiner og lignende)
180Strøm
181Fjernvarme/fjernkjøling
182Fyringsolje og fyringsparafin
183Naturgass og andre fossile gasser
184Bioenergi
185Forsikringer og utgifter til vakthold og sikring
190Leie av lokaler og grunn
195Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.
200Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler
209Medisinsk utstyr
210Kjøp, leie og leasing av transportmidler
220Leie av driftsmidler
230Vedlikehold, bygg-/anleggstjenester og nybygg/nyanlegg
240Driftsavtaler, reparasjoner og vaktmestertjenester
250Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg/nyanlegg
260Renholds- og vaskeritjenester
270Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon)
280Grunnerverv
285Kjøp av eksisterende bygg/anlegg
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon300
330
350
370
375
380
Kjøp fra staten
Kjøp fra fylkeskommuner
Kjøp fra kommuner
Kjøp fra andre (private)
Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
Kjøp fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Overføringer400
429
430
450
470
475
480
(490
Overføring til staten
Merverdiavgift som gir rett til mvakompensasjon
Overføring til fylkeskommuner
Overføring til kommuner
Overføring til andre (private)
Overføring til IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
Overføring til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Reserverte bevilgninger/avsetning)
Finansutgifter500Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
501Konserninterne renteutgifter
509Tap finansielle instrumenter
511Konserninterne avdrag
Finansieringstransaksjoner510Avdragsutgifter
520Utlån
521Konserninterne utlån
529Kjøp av aksjer og andeler
530Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/udekket
540Avsetninger til disposisjonsfond
548Avsetning til ubundne investeringsfond
550Avsetninger til bundne fond
570Overføring til investeringsregnskapet
580Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert
590Avskrivninger
 
Kontoklasse 0 og 1
ArtDriftsregnskap og investeringsregnskap
Inntekt
Salgsinntekter600Brukerbetaling for kommunale tjenester
620Annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l. utenfor avgiftsområdet
629Billettinntekter
630Husleieinntekter, festeavgifter, utleie av lokaler
640Avgiftspliktige gebyrer
650Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester
660Salg av driftsmidler
670Salg av fast eiendom
690Fordelte utgifter/internsalg
Overføringer med krav til motytelse700
710
729
730
750
770
775
780
790
Refusjon fra staten
Sykelønnsrefusjon
Kompensasjon for merverdiavgift
Refusjon fra fylkeskommuner
Refusjon fra kommuner
Refusjon fra andre (private)
Refusjon fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
Salg til (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Overføringer uten krav til motytelse800
810
830
850
870
874
875
877
880
890
895
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Overføring fra fylkeskommuner
Overføring fra kommuner
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt annen eiendom
Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer
Andre direkte og indirekte skatter
Overføringer fra (fylkes)kommunalt foretak i egen kommune/fylkeskommune
Overføringer fra andre (private)
Overføring fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager
Finansinntekter900Renteinntekter
901Konserninterne renteinntekter
905Utbytte og eieruttak
909Gevinst finansielle instrumenter
Finansieringstransaksjoner910Bruk av lån
911Bruk av konserninterne lån
920Mottatte avdrag på utlån
921Mottatte avdrag på konserninterne utlån.
929Salg av aksjer og andeler
930Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk/udisponert
940Bruk av disposisjonsfond
948Bruk av ubundne investeringsfond
950Bruk av bundne driftsfond
958Bruk av bundne investeringsfond
970Overføringer fra driftsregnskapet
980Regnskapsmessig merforbruk/udekket
990Motpost avskrivninger
 
0Endret ved forskrifter 1 jan 2003 nr. 51, 1 jan 2004 nr. 40, 3 nov 2004 nr. 1541 (i kraft 1 jan 2005), 3 nov 2005 nr. 1800 (fom rapporteringsåret 2006), 30 jan 2007 nr. 133 (fom rapporteringsåret 2007), 30 okt 2007 nr. 1803 (fom rapporteringsåret 2008), 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2009), 10 des 2007 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2010), 20 nov 2009 nr. 1646 (fom rapporteringsåret 2009), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012), 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 3 nov 2014 nr. 1445 (fom rapporteringsåret 2015), 2 nov 2015 nr. 1263 (fom rapporteringsåret 2016), 7 nov 2016 nr. 1429 (i kraft 1 jan 2017 med virkning for rapporteringsåret 2017).

Vedlegg 4 (Opphevet)

0Opphevet ved forskrift 10 des 2007 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2008).

Vedlegg 5 - Kontoklasser

Rapport til statlige myndigheter skal leveres i henhold til spesifisert fil (record).

Kommunale og fylkeskommunale bedrifter følger kravene som er satt for kommunale foretak og fylkeskommunale foretak.

Kontoklasse «0» - For investeringsregnskapet.

Kontoklasse «1» - For driftsregnskapet.

Kontoklasse «3» - For driftsregnskapet til kommunale/fylkeskommunale foretak og kommunale/fylkeskommunale bedrifter.

Kontoklasse «4» - For investeringsregnskapet til kommunale/fylkeskommunale foretak og kommunale/fylkeskommunale bedrifter.

For kontoklasse 0 og 1 og kontoklasse 3 og 4 gjelder at funksjoner og arter skal angis i henhold til forskriftens vedlegg 1, 2 og 3.

Kontoklasse «2» - For balanseregnskapet.

Kontoklasse «5» - For kommunale/fylkeskommunale foretak og kommunale/fylkeskommunale bedrifters balanseregnskap.

For kontoklasse 2 og 5 gjelder at kapittel og sektor skal angis i henhold til forskriftens vedlegg 6.

Krav til organisering av rapporteringsfil (record), posisjoner og antall siffer i elektronisk mottak av data skal følge spesifisering gitt i Statistisk sentralbyrås årlige rapporteringshåndbok. 

0Endret ved forskrifter 1 jan 2003 nr. 51, 1 jan 2004 nr. 40.

Vedlegg 6 - Balanseoppstilling

1) Oversikt balanse

EIENDELERRt
(A)Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Konserninterne langsiktige fordringer
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler
Kap. 2.2
(2.27)
(2.24)
(2.22)
(2.23)
(2.21)
(2.20)
(B)Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer
Konserninterne kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Derivater
Kasse, postgiro, bankinnskudd
Kap. 2.1
(2.13)
(2.14)
(2.19)
(2.18)
(2.12)
(2.11)
(2.15)
(2.10)
SUM EIENDELER (A + B)
EGENKAPITAL
(C)Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i investeringsregnskapet
Udekket i investeringsregnskapet
Kapitalkonto
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)
Kap. 2.5
(2.56)
(2.51)
(2.53)
(2.55)
(2.5950)
(2.5900)
(2.5960)
(2.5970)
(2.5990)
(2.581)
(2.580)
(D)GJELD
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse
Ihendehaverobligasjonslån
Ihendehaverobligasjoner med forfall i neste regnskapsår
Sertifikatlån
Andre lån
Konsernintern langsiktig gjeld
Kap. 2.4
(2.40)
(2.41)
(2.42)
(2.43)
(2.45)
(2.47)
Kortsiktig gjeld
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Konsernintern kortsiktig gjeld
Derivater
Premieavvik
Kap. 2.3
(2.31)
(2.32)
(2.33)
(2.34)
(2.39)
SUM EGENKAPITAL OG GJELD (C+D)
(E)MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Ubrukte lånemidler
Ubrukte konserninterne lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto for memoriakontiene
Kap. 2.9
(2.9100)
(2.9110)
(2.9200)
(2.9999)
 
0Endret ved forskrifter 1 jan 2003 nr. 51, 1 jan 2004 nr. 40, 10 des 2007 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2008), 17 nov 2008 nr. 1239 (fom rapporteringsåret 2008), 10 des 2007 nr. 1649 (i kraft 1 jan 2010), 2 nov 2010 nr. 1398 (fom rapporteringsåret 2011), 9 nov 2011 nr. 1130 (fom rapporteringsåret 2012), 30 okt 2013 nr. 1292 (fom rapporteringsåret 2014), 7 nov 2016 nr. 1429 (i kraft 1 jan 2017 med virkning for rapporteringsåret 2017.)

Merknader til forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner

Til § 1 Virkeområde

Kommunelovens bestemmelser om rapportering er å finne i § 49. Virkeområdet for bestemmelsen følger av kommuneloven § 2. Forskriften har samme virkeområde. Betegnelsen løpende informasjon er definert i forskriften § 3 nr. 1. Offisiell statistikk er statistikk som gjøres tilgjengelig for allmennheten av Statistikk sentralbyrå eller annet statlig organ.

Forskriften gjelder også for kommunalt eller fylkeskommunalt foretak og for kommunale institusjoner, med unntak av kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet og som fører regnskap etter regnskapsloven. For disse gjelder forskrift av 21. oktober 2003 nr. 1445 om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som driver næringsvirksomhet. Videre fremgår det at forskriften omfatter virksomhet organisert etter kommuneloven § 11 og sammenslutninger organisert etter kommuneloven § 27. Ved lovendring av 16. april 1999 nr. 18, ble uttrykket «bedrift» utelatt fra kommuneloven § 11. Ved nevnte lovendring ble det gitt overgangsregler. «Kommunal eller fylkeskommunal virksomhet som ved lovens ikrafttredelse er organisert som kommunal bedrift med eget styre etter lovens § 11, må innen fire år fra loven trer i kraft være organisert til kommunalt eller fylkeskommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 11. Dette innebærer at bedrifter som ikke innen 31. desember 2003 er organisert som kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, vil være omfattet av foreliggende forskrift.

0Endret ved forskrift 21 okt 2003 nr. 1446 (i kraft 1 jan 2004).

Til § 2 Formål

Bestemmelsen angir forskriftens formål. Tjenesterapportering til statlige myndigheter vil bestå av tjenestedata spesifisert i fastsatte elektroniske skjema eller data avgitt ved spesifiserte uttrekk fra fagsystem.

Til § 3 Definisjoner

Bestemmelsen gir definisjoner av begreper brukt i forskriften. Innhold og krav til spesifisering av begrepene i nr. 2 til 5 er oppstilt i de angitte vedlegg. Når det gjelder avskrivninger vises det til forskriften § 4.

Til § 4 Metode avskrivninger

Bestemmelsen angir at avskrivninger er obligatoriske. Nærmere metode og angivelse av objektenes levetid følger bestemmelsene i § 8 i forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsberetning.

Til § 5 Prinsipp om fordeling

Bestemmelsen angir at ved rapportering av ressursbruk skal bruk av innsatsfaktorer fordeles på de berørte funksjoner. Ved fordeling av lønn skal følgende prinsipp legges til grunn:

En stillingsandel (funksjonsandel) kan unnlates å fordeles dersom den utgjør mindre enn 20 %.

Begrensningen er å oppfatte som minimumskrav og utover dette er det frivillig med fordeling. Kommuner og fylkeskommuner kan derfor henføre også stillingsandeler mindre enn 20 % når en slik stillingsandel er identifiserbar. Alle kommuner og fylkeskommuner skal imidlertid henføre stillingsandeler større eller lik 20 %.

0Endret ved forskrift 5 nov 2012 nr. 1041 (fom rapporteringsåret 2013).

Til § 6 Frembringing av informasjon

Bestemmelsens første punktum innebærer at kommuner og fylkeskommuner plikter å frembringe og oppbevare informasjon om ressursbruk og tjenester på områder der de etter lov eller forskrift er tillagt ansvar. I de fleste tilfeller vil det være hensiktsmessig å lagre slik informasjon i fagsystemer.

Bestemmelses siste punktum innebærer at det etter forskriften anses som hensiktsmessig at mediet der informasjonen er lagret skal være elektronisk lesbart, men det kan tenkes annen lagring (for eksempel diskett) som også muliggjør betryggende overføring til rapporteringskjeden mellom kommunen eller fylkeskommunen og statlig nivå.

Det elektroniske mediet skal kunne inneholde informasjon som tilfredsstiller filbeskrivelser definert av Statistisk sentralbyrå. Dette innebærer at data skal avgis i henhold til filuttrekksbeskrivelser eller ved å benytte elektroniske skjema. Begge definert av Statistisk sentralbyrå.

Til § 7 Informasjonsgivning

Bestemmelsen åpner for at kommunene kan pålegges å avgi tjenesterapportering ved bruk av elektroniske skjema eller uttrekk fra fagsystem.

Første ledd fastsetter at rapportering skal skje ved elektronisk datautveksling. Videre at overføringen og utvekslingsmåten skal tilfredsstille krav fastsatt og offentliggjort av Statistisk sentralbyrå. Kravene til datautveksling forutsettes å ligge fast for det enkelte år, og også for flere år, men kan bli endret.

Informasjon som er lagret på elektronisk lesbart medium vil oppfylle kravene i forskriften. Øvrig registrering og lagring kan være aktuell i de tilfeller hvor de eksisterer betryggende rutiner for utveksling mot elektroniske skjema.

Annet ledd oppstiller krav om at kommunenes sikkerhetsløsninger må tilfredsstille de retningslinjer som er nedfelt i Datatilsynets rutiner. Dette innebærer at det må sørges for at kravene til avgiverløsninger med hensyn til sikkerhet og kryptering av sensitive data er oppfylt. Kommunene må selv sørge for den nødvendige godkjenning fra Datatilsynet av sine løsninger, herunder konsesjoner for lagring av personopplysninger samt overføring av sensitive data over Internett.

Til § 8 Innhold, dokumentasjon og kvalitet

Første ledd slår fast at ansvaret for dataenes kvalitet ligger hos kommune eller fylkeskommune. Det er også kommune eller fylkeskommune sitt ansvar at dataene er i samsvar med de spesifikasjonskrav som er stilt av departementet i denne forskrift.

Annet ledd stiller krav om at den obligatoriske detaljeringsgrad som er fastsatt i denne forskrift følges. Ved rapportering av tjenestedata gjelder detaljgraden som er gitt i skjemaene tjenesterapportering. Dette gjelder også dersom elektroniske skjema blir gjort om til filuttrekk. Statistisk sentralbyrå kan stille krav til organisering av fil (record) ved mottak av elektroniske data jf. rapporteringshåndbok fra Statistisk sentralbyrå.

Tredje ledd fastslår at kommunen og fylkeskommunen skal benytte de verktøy for kvalitetssikring og kontroll av data som blir stilt til disposisjon før data overføres til sentrale myndigheter.

Fjerde ledd oppstiller en regel om at revisor skal attestere metoden som er benyttet dersom regnskapsrapporten til statlige myndigheter er konvertert fra kommunene eller fylkeskommunens bevilgningsregnskap. Dette innebærer at revisor skal påse at inntekter/utgifter i regnskapsrapporten stemmer overens med inntekter/utgifter i bevilgningsregnskapet. Videre at tallene fra bevilgningsregnskapet er registrert og konvertert til riktig dimensjon (jf. rapporteringsforskriftens vedlegg 1, 2, 3 og 5) i regnskapsrapporten. Kontrollen skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Uttalelsen stiles til kommunen/fylkeskommunen.

Femte ledd innebærer at kommunen eller fylkeskommunen er pliktig å oppbevare de avgitte data i minimum 5 år.

0Endret ved forskrift 9 okt 2006 nr. 1145.

Til § 9 Rapporteringstidspunkt

Bestemmelsen fastsetter fristen for rapportering av regnskapsdata og tjenestedata fra kommuner og fylkeskommuner til statlige myndigheter til å være senest 15. februar året etter regnskaps- og rapportåret.

Data for tjenesterapportering bør oversendes så snart disse foreligger. Fristen 15. februar er seneste frist for avleggelse av regnskapsrapport. Andre data kan sendes tidligere. Departementet kan for visse rapporter sette andre tidsfrister.

Til § 10 Innhold, dokumentasjon og kvalitet i kvartalsrapporteringen

Første ledd slår fast at ansvaret for dataenes kvalitet ligger hos kommune eller fylkeskommune. I kvalitetskravet inngår en forutsetning om at data som rapporteres kvartalsvis er ajourførte data, jf. krav til ajourførte regnskap § 2 i regnskapsforskriften av 15. desember 2000 nr. 1424. Det er også kommunen eller fylkeskommunen sitt ansvar at dataene er i samsvar med de spesifikasjonskrav som er stilt av departementet i denne forskrift.

Annet ledd stiller krav om at den obligatoriske detaljeringsgrad som er fastsatt i denne forskrift følges. For detaljeringsgraden i kvartalsrapporteringen etter § 10 gjelder unntak ift. rapporteringen etter § 8. Det er ikke krav om rapportering av kvartalsvise regnskap med avstemming og fordeling på fond og memoriakonti, eller krav om full periodisering av inntekter og utgifter som føres ujevnt i regnskapet gjennom året, jf. à jour-kravet i § 2 i regnskapsforskriften. Rapportering etter vedlegg 4 er således ikke nødvendig, og transaksjoner på angitte arter 530-580 og 930-980 samt funksjon 880 og 899 er ikke obligatorisk å rapportere. Det samme gjelder balansepostene for egenkapitalen og memoriakonti, og føring av premieavvik og balansepostene som gjelder pensjonskostnader. Bestemmelsen må forstås i sammenheng med § 2 i regnskapsforskriften, og slik at det ikke er krav om at de angitte unntak skal «vaskes» før rapportering, men at slik «vasking» kan foretas av SSB.

Tallmaterialet som skal rapporteres etter denne bestemmelsen skal være kvartalsvis akkumulerte tall. Dette betyr at tall som rapporteres for første kvartal gjelder perioden 1. januar til 31. mars, for andre kvartal rapporteres tall for perioden 1. januar til 30. juni, for tredje kvartal rapporteres tall for perioden 1. januar til 30. september, og for fjerde kvartal rapporteres tall for perioden 1. januar til 31. desember.

Statistisk sentralbyrå kan stille krav til organisering av fil (record) ved mottak av elektroniske data jf. rapporteringshåndbok fra Statistisk sentralbyrå.

Femte ledd fastslår at kommunen og fylkeskommunen skal benytte de verktøy for kvalitetssikring og kontroll av data som blir stilt til disposisjon før data overføres til sentrale myndigheter.

Sjette ledd oppstiller en regel om at revisor skal attestere metoden som er benyttet dersom regnskapsrapporten til statlige myndigheter er konvertert fra kommunens eller fylkeskommunens bevilgningsregnskap. Dette innebærer at revisor skal påse at inntekter/utgifter i regnskapsrapporten stemmer overens med inntekter/utgifter i bevilgningsregnskapet. Videre at tallene fra bevilgningsregnskapet er registrert og konvertert til riktig dimensjon (jf. rapporteringsforskriftens vedlegg 1, 2, 3 og 5) i regnskapsrapporten. Kontrollen skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Uttalelsen stiles til kommunen/fylkeskommunen. Når regnskapsrapporten som benyttes ved kvartalsrapportering er den samme som regnskapsrapporten som benyttes ved rapportering etter § 8, og revisor har attestert konverteringen som angitt i § 8, er det ikke nødvendig med egen revisorattest etter denne bestemmelsen.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2003 nr. 1107 (i kraft 1 jan 2004).

Til § 11 Rapporteringstidspunkt for kvartalsrapporteringen

Fra og med 1. januar 2004 er kvartalsvis rapportering av inntekts- og utgiftsregnskap samt balanseregnskap og finanstransaksjoner gjort obligatorisk for kommuner og fylkeskommuner gjennom EØS-avtalen. Innholdet i kvartalsrapporteringen framgår av § 10.

Bestemmelsen fastsetter at kvartalsrapportering etter denne forskriften § 10 skal skje innen 20 dager etter kvartalets utløp for 1., 3. og 4. kvartal, dvs. innen 20. april for 1. kvartal, innen 20. oktober for 3. kvartal og innen 20. januar i påfølgende år for 4. kvartal. Rapportering for 2. kvartal skal oversendes SSB innen 25. august.

0Tilføyd ved forskrift 22 aug 2003 nr. 1107 (i kraft 1 jan 2004).